Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại tổng hợp bách thuận

118 582 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI C NG T TNHH THƯ NG MẠI TỔNG HỢP BÁCH THUẬN SINH VIÊN THỰC HIỆN : HỒ SỸ QUANG MÃ SINH VIÊN : A22151 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯ NG MẠI TỔNG HỢP BÁCH THUẬN G ov n n d n Sinh viên thực Mã sinh viên Chuyên ngành : Th.s Nguyễn Thanh Thủy : Hồ Sỹ Quang : A22151 : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Bán hàng xác định kết bán hàng mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thƣơng mại nói riêng Trong kinh tế thị trƣờng nay, doanh nghiệp phải tự định hƣớng cho Nếu doanh nghiệp tổ chức tốt công tác bán hàng, đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp khoản chi phí bỏ xác định kết bán hàng kết hợp chiến lƣợc kinh doanh hiệu doanh nghiệp ngày phát triển lớn mạnh, có vị thị trƣờng.Ngƣợc lại, doanh nghiệp không tiêu thụ đƣợc hàng hoá xác định không xác kết bán hàng dẫn đến “lãi giả, lỗ thật” phá sản điều tất yếu ế toán bán hàng xác định kết bán hàng công cụ quản l kinh tế, thu nhận x l cung cấp toàn thông tin tài sản vận động tài sản đ doanh nghiệp nh m kiểm tra, giám sát toàn hoạt động kinh tế, tài doanh nghiệp, c vai tr quan tr ng việc phục vụ quản l bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp đ Nhận thức đƣợc tầm quan tr ng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng lý luận đƣợc h c tập trƣờng kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc từ công tác kế toán Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận, em ch n đề tài khoá luận là: “Hoàn t ện kế to n b n àn x c định kết bán hàng tạ Côn ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận” Bài khóa luận em gồm c chƣơng: C ơn 1: Cơ sở lý luận chung kế to n b n àn x c định kết bán hàng doanh nghiệp t ơn mạ t eo QĐ 48/2006/QĐ-BTC C ơn 2: T ực trạng kế toán bán hàng x c định kết bán hàng côn ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận C ơn 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế to n b n àn x c định kết bán hàng tạ Côn ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận  Mục đíc n n cứu: Bài KLTN em tìm hiểu thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận Từ đ so sánh với lý thuyết h c để đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận  Đố t ợng nghiên cứu: Bài KLTN em nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận Do vậy, em đề xuất số giải pháp nh m hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận tháng năm 2015  P ơn p pn n cứu:  Phƣơng pháp chứng từ  Phƣơng pháp tính giá  Phƣơng pháp đối ứng tài khoản  Phƣơng pháp tổng hợp, cân đối kế toán \ Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt T n đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BK Bảng kê BPBCCDC Bảng phân bổ công cụ dụng cụ BPBTSCĐ Bảng phân bổ tài sản cố định CKTM Chiết khấu thƣơng mại DTT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ H a đơn HTK Hàng tồn kho Đ KKTX PCĐ Kiểm kê định kì ê khai thƣờng xuyên inh phí công đoàn PKT Phiếu kế toán PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho TK Tài khoản T Đ Tồn kho đầu kì T ĐƢ Tài khoản đối ứng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định QLKD Quản lý kinh doanh BH Bán hàng QLDN Quản lí doanh nghiệp LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận,em hoàn thành kh a luận tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn t ện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng tạ Côn ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận” Trong trình thực tập, em nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ Ban giám đốc quý thầy cô Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô môn Kế toán – Trƣờng ĐH Thăng Long dùng tâm huyết để truyền đạt lại vốn kiến thức quý báu cho em Em xin g i lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Ths Nguyễn Thanh Thủy nhiệt tình hƣớng dẫn em suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp Nhờ có cô giáo dạy tận tình em tiếp thu đƣợc nhiều vốn kiến thức trình nghiên cứu khóa luận Đ hành trang qu báu để em vững bƣớc đƣờng h c tập nghiên cứu sau Tuy nhiên, với kiến thức hiểu biết hạn h p em kh a luận không tránh khỏi thiếu s t Em mong nhận đƣợc đ ng g p kiến nhiệt tình thầy cô nh m giúp cho kh a luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô gia đình dồi sức khỏe ngày thành công nghiệp “trồng ngƣời” Sinh viên Hồ Sỹ Quang Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan h a luận tốt nghiệp thân tự hoàn thành dƣới hƣớng dẫn từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin liệu s dụng khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Hồ Sỹ Quang MỤC LỤC CHƯ NG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QĐ 48/2006/QĐ-BTC 1.1 Khái quát chung kế to n b n àn x c định kết bán hàng doanh nghiệp t ơn mại 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp th ơng m i 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.2 Khái niệm kế toán bán hàng kế toán xác định kết bán hàng 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.3 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 C c p ơn t ức bán hàng doanh nghiệp t ơn mại 1.2.1 Ph ơng thức bán buôn 1.2.2 Ph ơng thức bán lẻ 1.2.3 Ph ơng thức bán hàng qua đ i lý 1.2.4 Một số ph ơng thức bán hàng khác 1.3 P ơn p p x c định giá vốn hàng bán 1.3.1 Ph ơng pháp giá thực tế đích danh 1.3.2 Ph ơng pháp giá bình quân 1.3.3 Ph ơng pháp nhập tr ớc xuất tr ớc (FIFO) 1.4 C c p ơn t ức toán 1.4.1 Ph ơng thức toán 1.4.2 Ph ơng thức trả sau 1.5 Nội dung kế toán bán hàng 1.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng 1.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng 10 1.5.3 Ph ơng pháp kế toán bán hàng t i đơn vị h ch toán hàng tồn kho theo ph ơng pháp Kê khai th ờng xuyên 13 1.5.4 Ph ơng pháp kế toán bán hàng t i đơn vị h ch toán hàng tồn kho theo ph ơng pháp kiểm kê định kỳ 19 1.6 Nội dung kế to n x c định kết bán hàng 20 Thang Long University Library 1.6.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 20 1.6.1.1 Khái niệm nội dung 20 1.6.1.2 Chứng từ sử dụng 21 1.6.1.3 Tài khoản sử dụng 21 1.6.2 Kế toán xác định kết bán hàng 23 1.6.2.1 Khái niệm 23 1.6.2.2 Chứng từ sử dụng 23 1.6.2.3 Tài khoản sử dụng 23 1.7 Các hình thức sổ kế toán sử dụng kế to n b n àn x c định kết b n àn t eo QĐ 48/2006/QĐ-BTC 25 CHƯ NG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÁCH THUẬN 28 2.1 Tổng quan côn ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận 28 2.2 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 28 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Th ơng m i Tổng hợp Bách Thuận 29 2.2.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán t i công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 31 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức kế toán t i công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 31 2.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán t i công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 32 2.3 Thực trạng kế to n b n àn x c định kết bán hàng công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 33 2.3.1 Ph ơng thức bán hàng ph ơng thức toán t i công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 34 2.3.1.1 Phương thức bán hàng Công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 34 2.3.1.2 Phương thức toán Công ty TNHH TM Tổng hợp Bách Thuận 34 2.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 35 2.3.3 Ph ơng pháp xác định giá vốn t i công ty 36 2.3.4 Ph ơng pháp kế toán bán hàng t i công ty TNHH Th ơng m i Tổng hợp Bách Thuận 37 2.3.4.1 Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp 37 (Nguồn: Phòng Kế 42 2.3.4.2 Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: 43 2.3.4.3 Sổ chi tiết kế toán bán hàng ( loại sản phẩm TH01,02,03) 52 2.3.4.4 Sổ tổng hợp kế toán bán hàng 58 2.3.5 Kế toán xác định kết bán hàng 62 2.3.5.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 62 2.3.5.2 Kế toán xác định kết bán hàng 83 CHƯ NG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÁCH THUẬN 94 3.1 Đ n t ực trạng kế to n b n àn x c định kết bán hàng công ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận 94 3.1.1 Kết đ t đ ợc 94 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế toán: 94 3.1.1.2 Về việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 95 3.1.1.3 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin 97 3.1.2 Những điểm tồn t i doanh nghiệp 97 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế to n b n àn x c định kết bán hàng tạ côn ty TNHH T ơn mại Tổng hợp Bách Thuận 99 3.2.1 Hoàn thiện quy trình bán buôn qua kho chuyển hàng sau xuất hóa đơn 99 3.2.2 Hoàn thiện chế độ sách chiết khấu toán, chiết khấu th ơng m i 99 3.2.3 Hoàn thiện công tác bảo quản hàng tồn kho 101 3.2.4 Hoàn thiện sách tiền l ơng cho nhân viên 101 3.2.5 Hoàn thiện công tác sử dụng phần mềm máy tính 101 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán phần mềm kế toán FAST 102 Thang Long University Library (Nguồn: Phòng Kế toán) 92 Thang Long University Library (Nguồn: Phòng Kế Toán) 93 CHƯ NG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÁCH THUẬN 3.1 Đánh giá thực tr ng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng t i công ty TNHH Th ơng m i Tổng hợp Bách Thuận 3.1.1 Kết đ t đ ợc Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận, em nhận thấy tổ chức công tác kế toán nói chung tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng công ty đạt đƣợc kết nhƣ sau: 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế toán:  Bộ máy kế toán công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung phù hợp với tình hình kinh doanh yêu cầu quản lý công ty Mỗi kế toán viên đảm nhận chức nhiệm vụ dƣới đạo tập trung thống kế toán trƣởng, đảm bảo chuyên môn hóa cán kế toán, đồng thời phát huy đƣợc trình độ nhân viên  Về nhân sự, phận kế toán có bốn ngƣời gồm kế toán trƣởng ba kế toán viên đáp ứng khối lƣợng công việc kế toán công ty cách tr n v n đầy đủ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày đƣợc x lý hạch toán cách nhanh chóng hiệu Thêm vào đ , đội ngũ kế toán có kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao giúp cho công tác kế toán công ty đƣợc thực xác kịp thời  Các nhân viên kế toán công ty ngƣời động, c trình độ nghiệp vụ kế toán, có tinh thần trách nhiệm cao đặc biệt nhiệt tình với công việc, luôn hoàn thành tốt công việc Các nhân viên kế toán phụ trách phần hành có mối quan hệ mật thiết với Điều đ giúp cho công tác kế toán đƣợc chuyên môn hoá, tạo điều kiện cho m i ngƣời có khả sâu tìm hiểu nghiệp vụ, phát huy hết lực Đồng thời tạo thông suốt công tác kế toán, giúp cho việc cung cấp số liệu cách nhanh chóng, xác, kịp thời, đầy đủ ban lãnh đạo công ty cần kiểm tra 94 Thang Long University Library 3.1.1.2 Về việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng  Về hệ thống tổ chức sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung, ƣu điểm hình thức đơn giản từ mẫu sổ sách cách thức vào sổ, thuận tiện cho phân công công việc công ty Ngoài hình thức phù hợp đƣợc s dụng nhiều cho phần mềm kế toán máy vi tính công việc, hình thức phù hợp đƣợc s dụng nhiều cho phần mềm kế toán máy vi tính Cụ thể, công ty áp dụng hình thức kế toán phần mềm FAST (theo hình thức Nhật k chung Dƣới trợ giúp đắc lực từ phần mềm kế toán bộc lộ rõ ƣu điểm công tác kế toán, giúp giảm bớt khối lƣợng ghi chép cho kế toán viên, sổ sách kế toán g n nh , đơn giản, xác đƣợc lƣu giữ hoàn toàn phần mềm Từ đ , suất lao động kế toán đƣợc nâng cao đảm bảo cho công tác kiểm tra kế toán đƣợc dễ dàng Công ty chấp hành đầy đủ sách chế độ tài kế toán củaNhà nƣớc, tổ chức mở sổ kế toán hợp lý Tại phòng kế toán công ty phát sinh nghiệp vụ tiêu cung cấp Việc s dụng luân chuyển chứng từ công ty hợp lý, g n nh đồng thời đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý nghiệp vụ Công ty s dụng sổ sách kế toán ghi chép số liệu cách trung thực đầy đủ rõ ràng, dễ hiểu đảm bảo tính thống phạm vi, phƣơng pháp tính toán tiêu kinh tế kế toán phận khác có liên quan Công ty chấp hành tốt sách, chế độ Nhà nƣớc thuế, phí lệ phí; tính đầy đủ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc, s dụng đầy đủ mẫu biểu Nhà nƣớc quy định để kê khai thuế GTGT tạo điều kiện thuận lợi cho quan thuế nhƣ lãnh đạo công ty việc kiểm tra, theo dõi Công ty ứng dụng phần mềm kế toán FAST cho đầy đủ loại sổ sách từ chi tiết tổng hợp:  Sổ chi tiết doanh thu theo dõi riêng biệt cho loại doanh thu nhƣ doanh thu mặt hàng than cục , doanh thu mặt hàng than cám doanh thu mặt hàng than cám chế biến  Tƣơng ứng với sổ chi tiết doanh thu sổ chi tiết giá vốn, sổ chi tiết loại chi phí đƣợc theo dõi riêng biệt 95  Ngoài ra, kế toán ứng dụng phần mềm kế toán để mở đƣợc sổ chi tiết khác nhƣ sổ chi tiết bán hàng cho loại hàng h a, sổ chi tiết công nợ cho đối tƣợng khách hàng giúp theo dõi việc toán, chi trả khách hàng trở nên dễ dàng thuận tiện  Các bảng tổng hợp sổ tài khoản đƣợc phản ánh cách đầy đủ, khoa h c, đảm bảo đƣợc yêu cầu đối chiếu, kiểm tra từ đ tránh đƣợc sai sót trình hạch toán  Về chứng từ kế toán tài khoản kế toán sử dụng :  Các chứng từ s dụng cho việc hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp l nghiệp vụ kế toán phát sinh Trình tự luân chuyển chứng từ đảm bảo nguyên tắc đƣợc kiểm soát tƣơng đối chặt chẽ  Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC Bộ trƣởng Bộ tài Hệ thống tài khoản kế toán s dụng tƣơng đối đầy đủ, c s dụng tài khoản chi tiết  Về việc hạch toán kế toán bán hàng xác định kết kbán hàng công ty:  Về công tác kế toán bán hàng, m i nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng đƣợc kế toán ghi nhận cách chi tiết, đầy đủ kịp thời đảm bảo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh  Về kế toán chi phí, chi phí phát sinh nhƣ giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh đƣợc cập nhật nhanh ch ng, chi tiết vào máy vi tính Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ tính trị giá hàng xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền kỳ phù hợp với loại hình kinh doanh công ty  Về kế toán xác định kết bán hàng, kế toán tiến hành tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết bán hàng sau đ tiến hành tổng hợp lên báo cáo tình hình tài hoạt động kinh doanh công ty để trình lên ban giám đốc Vì thế, kết hoạt động kinh doanh công ty đƣợc cung cấp cách xác Đây điểm tích cực cần phát huy, việc giúp nhà quản l nắm bắt đƣợc tình hình tài công ty để đề chiến lƣợc phát triển kinh doanh thời gian 96 Thang Long University Library 3.1.1.3 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin Nhận thức đƣợc tầm quan tr ng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kế toán, công ty mua quyền s dụng phần mềm kế toán FAST Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST cung cấp Phần mềm kế toán FAST có nhiều tính mạnh nhiều tiện ích giúp cho việc s dụng chƣơng trình đƣợc dễ dàng khai thác chƣơng trình c hiệu Khi s dụng phần mềm này, kế toán việc cập nhật số liệu đầu vào, phần mềm tự động tính toán đƣa sổ sách, báo cáo kế toán Ngoài ra, phần mềm đƣợc thiết kế đảm bảo cung cấp báo cáo kế toán quản trị tổng hợp chi tiết theo nhiều chiều phục vụ tối đa công tác quản trị điều hành Việc s dụng phần mềm kế toán đem lại lợi ích thiết thực tổ chức kế toán công ty nói chung nhƣ tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng nhƣ giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt đƣợc đáng kể khối lƣợng công việc so với kế toán ghi sổ nhƣng đảm bảo tính xác tính toán 3.1.2 Những điểm tồn t i doanh nghiệp Bên cạnh kết đạt đƣợc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận số mặt hạn chế nhƣ sau:  Thứ nhất: Về quy trình bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng Trong bán buôn qua điện thoại theo hình thức chuyển hàng sau công ty lập xuất h a đơn GTGT trƣớc khách hàng nhận đƣợc hàng, đ nhƣ không may có vấn đề không tốt chuyển hàng khách hàng không chấp nhận lô hàng đ công ty phải giải trình với quan thuế kê khai thuế GTGT đầu  Thứ hai: Về sách ƣu đãi cho khách hàng Tuy quan tâm đến thúc đẩy công tác bán hàng nhƣng công ty chƣa c sách chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu toán, giảm giá hàng bán cho khách hàng mua nhiều toán Đây hình thức để thu hút thêm đƣợc nhiều khách hàng  Thứ ba: Về công tác bảo quản x lí hàng hóa bị hƣ hỏng, phẩm chất Trong kỳ có phát sinh lô hàng “Than cám chế biến” số lƣợng 22,1 bảo quản không cách không che chắn phông bạt dẫn tới bị dính nƣớc mƣa làm giảm phần chất lƣợng lô hàng 97  Thứ tƣ: Về sách lƣơng thƣởng cho nhân viên bán hàng  Hiện nay, sách tiền lƣơng, thƣởng công ty c n cứng nhắc Tiền lƣơng trả cho công nhân viên cố định số định Trong kinh tế thị trƣờng c cạnh tranh, m i nhân viên cố gắng phát triển thân Nếu không c thay đổi không thúc đẩy đƣợc sáng tạo tự tìm t i h c hỏi công nhân viên Vì vậy, em xin c vài  kiến công tác tiền lƣơng công ty Ví dụ: Với nhân viên, khoản lƣơng chính, khoản trợ cấp tiền ăn khoản tiền lƣơng thƣởng nên c chút thay đổi Với nhân viên kinh doanh: tiền lƣơng thƣởng nhân viên c thể thay đổi tùy thuộc vào doanh số bán hàng mà nhân viên đ thu Với cách tính lƣơng thƣởng thúc đẩy tính sáng tạo, tìm t i h c hỏi nhân viên công ty, tạo nên nguồn cảm hứng công việc cho nhân viên hơn, nhân viên công ty ngày phát triển thân  Thứ năm: Về hoàn thiện chứng từ sổ sách phần mềm kế toán FAST  Trong phân hệ bán hàng h a đơn kiêm phiếu xuất kho Do đ bảng kê phiếu xuất kho chƣa thể số phiếu xuất kho mà thể số h a đơn gây kh khắn cho việc nắm bắt tình hình xuất kho hàng h a công ty  Trong phần mềm FAST số phiếu xuất kho phiếu nhập kho đƣợc s dụng xuât dùng nội ví dụ: xuất dùng nguyên vật liệu trực tiếp, nhập thành phẩm không s dụng cho phân hệ bán hàng Do vậy, bán hàng h a đơn kiêm phiếu xuất kho đ số chứng từ phầm mềm số h a đơn mà đƣợc phiếu xuất kho Đây điểm hạn chế phần mềm  Bảng phân bổ tiền lƣơng, chi phí tiền lƣơng phần mềm chƣa tích hợp làm tăng thêm công việc cho kế toán phải hạch toán thủ công Sau đ nhập liệu vào phần mềm  Phần mềm kế toán FAST s dụng Công ty phiên online chi phí s dụng thấp song c n tồn số điểm điểm hạn chế số chức c n chƣa đầy đủ Một số công việc nhƣ chi phí tiền lƣơng kế toán phải hạch toán trƣớc phần mềm Excel sau đ nhập liệu vào phần mềm gây thời gian, khối lƣợng công việc kế toán tăng cao nhƣ vào dịp cuối tháng, cuối năm 98 Thang Long University Library 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng t i công ty TNHH Th ơng m i Tổng hợp Bách Thuận Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận, với góc độ sinh viên tìm hiểu thực tế công tác kế toán công ty, kết hợp với kiến thức đƣợc nghiên cứu trƣờng, em xin mạnh dạn đƣa số kiến nghị nh m hoàn thiện công tác kế toán bán hàng Công ty nhƣ sau: 3.2.1 Hoàn thiện quy trình bán buôn qua kho chuyển hàng sau xuất hóa đơn Công ty nên thay đổi quy trình bán hàng qua kho Thay xuất h a đơn phiết xuất kho khách hàng đặt hàng, Công ty nên lập h a đơn phiếu xuất kho sau chuyển hàng cho khách hàng khách hàng chấp nhận toán ghi nhận doanh thu 3.2.2 Hoàn thiện chế độ sách chiết khấu toán, chiết khấu th ơng m i Chiết khấu toán: cho ngƣời mua hàng khoản tiền mà khách hàng đƣợc hƣởng khách hàng toán trƣớc hạn theo thỏa thuận mua để thúc đẩy khách hàng toán tiền hàng sớm, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu dài Tùy thuộc vào đối tƣợng thời hạn toán mà Công ty đƣa tỷ lệ phần trăm % chiết khấu phù hợp với lợi ích kinh tế công ty Thông thƣờng, tỷ lệ chiết khấu đƣợc hƣởng từ 1% - 2% tổng giá toán Khi áp dụng tỷ lệ chiết khấu định ảnh hƣởng đến tốc độ thu tiền khoản phải thu nhƣng tỷ lệ chiết khấu làm giảm lợi nhuận nên công ty cần xem xét chi phí khoản phải thu c bù đắp thiệt hại giảm lợi nhuận hay không? Khoản chiết khấu toán áp dụng với khách hàng nợ lớn toán tiền trƣớc hạn quy định, khoản chiết khấu đƣợc hạch toán vào TK 635 – Chi phí tài Nợ TK 635 (Khoản chiết khấu toán cho khách hàng) C T 131,111,112 Cuối kì kết chuyển: Nợ T 911: Xác định kết bán hàng Có TK 635: Chi phí tài Để dễ dàng quản l khoản chiết khấu toán cho khách hàng công ty nên đặt mức điều kiện toán cụ thể cho đơn hàng Ví dụ nhƣ 2/15 net 60, lấy mốc từ 15 ngày trở xuống C nghĩa kì kế toán, khách hàng toán vòng 15 ngày đƣợc hƣởng mức chiết khấu 2% tính số tiền 99 toán phải toán toàn giá trị đơn hàng khoảng thời gian 60 ngày Điều khoản giảm giá trách nhiệm khách hàng để tính toán giảm giá toán h a đơn cách thích hợp, giảm tình trạng chiếm dụng vốn doanh nghiệp, giảm thời gian quay vòng vốn Hiện nay, công ty không áp dụng sách chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng Vì vậy, theo em công ty nên áp dụng chiết khấu thƣơng mại khách hàng mua với giá trị lớn nh m thu hút đƣợc nhiều khách hàng giúp tăng doanh thu cho công ty Cụ thể: áp dụng khoản chiết khấu thƣơng mại kế toán nên thiết lập thêm sổ TK 521, xuất h a đơn GTGT Để dễ dàng quản l khoản chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng công ty nên đặt mức sàn cho tổng tiền toán Giả s công ty lấy mốc từ 800 triệu trở lên nghĩa năm c khách hàng mua hàng với số lƣợng hàng lớn có giá trị b ng 800 triệu kế toán áp dụng khoản chiết khấu thƣơng mại cụ thể trừ 5% tổng h a đơn toán khách hàng đ hi đ , viết hóa đơn kế toán hạch toán nhƣ sau: Nợ TK 5211 : Khoản chiết khấu thƣơng mại Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu tƣơng ứng Có TK 111, 112, 131, Tổng giá trị khoản chiết khấu thƣơng mại trả trừ vào khoản phải thu khách hàng Cuối kỳ : Bút toán kết chuyển: Nợ TK 511 – Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 5211 – Chiết khấu thƣơng mại 100 Thang Long University Library 3.2.3 Hoàn thiện công tác bảo quản hàng tồn kho Nâng cao ý thức toàn thể nhân viên công ty công tác bảo quản hàng hóa, không để xảy tình trạng hàng hóa phẩm chất hƣ hỏng thời tiết, cháy nổ Đồng thời, công ty nên đầu tƣ xây dựng thuê thêm nhà kho số lô hàng phải để trời phông bạt che chắn Để đảm bảo hàng h a đƣợc bảo quản lƣu giữ cách tốt công ty nên thƣờng xuyên kiểm tra công tác bảo quản hàng hóa, theo dõi chất lƣợng, độ ẩm, mật độ vệ sinh kho tang, phòng cháy chữa cháy nh m bảo đảm an toàn, chất lƣợng hàng h a theo quy định 3.2.4 Hoàn thiện sách tiền l ơng cho nhân viên Hiện nay, sách tiền lƣơng, thƣởng công ty cứng nhắc Tiền lƣơng trả cho công nhân viên cố định số định Trong kinh tế thị trƣờng có cạnh tranh, m i nhân viên cố gắng phát triển thân Nếu không c thay đổi không thúc đẩy đƣợc sáng tạo tự tìm tòi h c hỏi công nhân viên Vì vậy, em xin có vài ý kiến công tác tiền lƣơng công ty Ví dụ: Với nhân viên nổ hoàn thành vƣợt tiêu doanh số , khoản lƣơng chính, khoản trợ cấp tiền ăn khoản tiền lƣơng thƣởng nên có chút thay đổi Tiền lƣơng thƣởng 1-5% doanh số bán hàng mà nhân viên đ thu Với cách tính lƣơng thƣởng thúc đẩy tính sáng tạo, tìm tòi h c hỏi nhân viên công ty Lƣơng thƣởng khiến nhân viên cố gắng để đạt đƣợc, đồng thời khoản khích lệ nhân viên ngày tích cực hăng say hoàn thành mục tiêu doanh số mà công ty đặt 3.2.5 Hoàn thiện công tác sử dụng phần mềm máy tính Công ty nên mua tr n cài phần mềm kế toán FAST phiên cập nhật đầy đủ chức năng, tiện ích online Bản online chi phí vận hành rẻ để tránh gặp phải tình trạng lỗi hệ thống lập trình, mạng gây cố làm chậm tiến độ công việc Tuy phát sinh chi phí lớn để mua cài, thời gian công sức đào tạo cho kế toán viên lúc ban đầu nhƣng lợi ích mang lại vô lớn lâu dài mang lại hiệu công việc, tiết kiệm đƣợc thời gian 101 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán phần mềm kế toán FAST Hoàn thiện bảng kế phiếu xuất, phiếu nhập kho: Công ty nên đề xuất với công ty phần mềm kế toán FAST nên hoàn thiện số phiếu xuất kho, phiếu nhập kho bảng kê phiếu xuất Đồng thời phần mềm, phiếu nhập xuất kho s dụng nh m hạch toán nghiệp vụ xuất dùng nguyên liệu sản xuất, điều chuyển nội công ty nên đề nghị công ty phần mềm kế toán FAST tích hợp cho phiếu xuất kho thêm chức hạch toán nghiệp vụ xuất hàng bán, nhập hàng mua Nh m tách rời chức lập h a đơn kiêm phiếu xuất kho phân hệ mua hàng bán hàng Bảng kê phiếu xuất mã hàng TH01: 102 Thang Long University Library Bảng kê phiếu xuất mã hàng TH02: 103 Bảng kê phiếu xuất mã hàng TH03: 104 Thang Long University Library KẾT LUẬN Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đ ng vai tr quan tr ng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu bán hàng xác định kết bán hàng tốt góp phần tích cực vào việc hoàn thiện máy kế toán đơn vị, giúp đơn vị nhà quản trị c đƣợc thông tin tình hình kết hoạt động kinh doanh nhanh chóng, kịp thời để có điều chỉnh cho phù hợp Để hoàn thiện công tác kế bán hàng xác định kết bán hàng Công ty đ i hỏi ngƣời làm công tác kế toán không nắm vững mặt lý luận mà phải hiểu sâu sắc thực tế hoạt động Công ty vận dụng cách khoa h c lý luận thực tiễn, đƣa đƣợc giải pháp có tính thiết thực nh m nâng cao hiệu công tác kế toán Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận, đƣợc giúp đỡ tận tình anh chị phòng Tài kế toán bảo tận tình cô Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy , em hoàn thiện đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận” Để viết em Trong trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài, có nhiều hạn chế kinh nghiệm, kiến thức nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đƣợc đ ng g p kiên thầy cô giáo đƣợc hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kế toán đặc biệt hƣớng dẫn tận tình cô ThS Nguyễn Thanh Thủy giúp đỡ phòng Kế toán Công TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Bách Thuận tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu Công ty cổ phần Thái Uyên PGS.TS Đặng Thị Loan – Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trƣờng Đại h c Kinh tế Quốc dân –– 2011 PGS.TS Võ Văn Nhị – Kế toán tài – NXB Tài – 2010 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ- BTC) – NXB Thống kê 2014 Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Một số luận văn khác Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại tổng hợp bách thuận , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại tổng hợp bách thuận , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại tổng hợp bách thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay