Lập danh mục hồ sơ cho UBND tỉnh phú yên

10 213 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:09

KHÁI NIỆMTÁC DỤNG CỦA BẢNG DANH MỤC HỒ SƠCÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG BẢN DANH MỤCPHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNGKHUNG ĐỀ MỤC CỦA DANH MỤC HỒ SƠCÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢN DANH MỤC HỒ SƠTÁC DỤNG CỦA BẢNG DANH MỤC HỒ SƠ:Giúp cho việc quản lý các hoạt động của cơ quan và cá nhân thông qua hệ thống hồ sơ có trong danh mục hồ sơ; Giúp cho cơ quan chủ động trong việc tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu trong giai đoạn văn thư được chặt chẽ và khoa học; Là căn cứ để kiểm tra, đôn đốc việc lập hồ sơ tại các đơn vị, cá nhân; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cơ quan đối với việc lập hồ sơ và chuẩn bị nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Là căn cứ để lựa chọn tài liệu có giá trị để lưu trữ và phục vụ sử dụng có hiệu quả. CÔNG TÁC V N TH LẬP DANH MỤC HỒ SƠ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÚ YÊN SVTH: NHÓM 13 NỘI DUNG  KHÁ I NI M  TÁ C D NG C A B NG DA NH M C H S  CÁ C C N C XÂ Y D NG B N DA NH M C  PH NG PHÁ P X Â Y D NG  KHUNG  CÁ CH TH H S M C C A DA NH M C H S CT CH C TH C HI N B N DA NH M C TÁC D NG C A B NG DANH M C H S ng c a c qua h th ng h quan cá nh ân thô ng cá c ho t - Gi úp ch o vi c qu n lý s ; s có tro ng da nh m c h u qu n lý h s , tà i li s h p l c ch t c ng tro ng vi - Gi úp ch o c quan ch c ch t ch kh oa h c; th n v n o gi ng tro nâ ng n v , cá nh ân; gó p ph n i cá c t s h p l c vi c ki m tra , ôn - Là c n c u n i v i vi c l p h s ch an qu c ng tro ân nh c a m i cá ca o ý th c, trá ch nh i m o l u tr c quan ; b n p l u h s , tà i li u s d ng có hi u qu v c ph tr u l tr l a ch n tà i li u có gi - Là c n c C N C XÂY D NG B NG DANH M C • Các v n b n quy c a c quan • nh v ch c n ng, nhi m v , quy n h n, c c u t ch c; quy ch làm vi c n v c quan; Các v n b n v phân công nhi m v c a lãnh o qu n lý, c a cán b , công ch c, viên ch c c quan; • • • • Quy ch làm vi c c a c quan; K ho ch, nhi m v công tác hàng n m c a c quan m i cá nhân; Danh m c h s c a nh ng n m tr c (n u có); B ng th i h n b o qu n tài li u m c l c h s c a c quan (n u có) PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG Có phương pháp lập danh mục hồ sơ: Văn thư Các đơn quan vị lập lập Áp dụng Áp dụng quan, tổ chức quan, tổ chức nhỏ; lớn; Lãnh đạo quan Trình ký, ban hành Lấy ý kiến đóng góp Dự kiến danh mục hồ sơ Văn thư Lãnh đạo Văn phòng Các đơn vị, cá nhân liên phòng Hành quan Kiểm tra, rà soát Bổ sung, hoàn thiện dự thảo Sơ đồ phương pháp lập danh mục hồ sơ Văn thư quan lập Lãnh đạo quan Trình ký, ban hành Tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung,hoàn thiện dự thảo Văn thư Lãnh đạo Văn phòng Các đơn vị, cá nhân liên phòng Hành quan Dự kiến danh mục hồ sơ Kiểm tra, rà soát Sơ đồ phương pháp lập danh mục hồ sơ đơn vị quan lập KHUNG ĐỀ MỤC CỦA DANH MỤC HỒ SƠ Theo mặt hoạt động quan Lấy mặt hoạt động quan làm phần Áp Áp dụng dụng đối với cơ quan quan có có cơ cấu cấu tổ chức phức tạp, không ổn định, không rõ ràng CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢN DANH MỤC Danh mục hồ sơ thủ trưởng phê duyệt cần thành nhiều 1 Chánh văn phòng UBND 1 Trưởng phòng, Văn thư CB Nghiệp vụ đơn vị Chỉ đạo, kiểm tra, Giúp Chánh văn phòng, theo đôn đốc Để thực dõi lập hồ sơ thuộc phần phụ trách Căn vào danh mục hồ sưo có trách nhiệm lập hồ sơ công việc MỘT SỐ NHÓM HỒ SƠ TIÊU BIỂU TRONG DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập danh mục hồ sơ cho UBND tỉnh phú yên, Lập danh mục hồ sơ cho UBND tỉnh phú yên, Lập danh mục hồ sơ cho UBND tỉnh phú yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay