80 ĐỀ LUYỆN THI MÔN VẬT LÝ 12 NẮM CHẮC 7Đ TRỞ LÊN

290 360 0
  • Loading ...
1/290 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:06

BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 80 đề luyện nắm điểm ∎ ĐỀ 01 – PHẦN ∎ ĐỀ 02 – PHẦN ∎ ĐỀ 03 – PHẦN 10 ∎ ĐỀ 04 – PHẦN 14 ∎ ĐỀ 05 – PHẦN 17 ∎ ĐỀ 06 – PHẦN 21 ∎ ĐỀ 07 – PHẦN 25 ∎ ĐỀ 08 – PHẦN 29 ∎ ĐỀ 09 – PHẦN 33 ∎ ĐỀ 10 – PHẦN 36 ∎ ĐỀ 11 – PHẦN 41 ∎ ĐỀ 12 – PHẦN 44 ∎ ĐỀ 13 – PHẦN 48 ∎ ĐỀ 14 – PHẦN 52 ∎ ĐỀ 15 – PHẦN 56 ∎ ĐỀ 16 – PHẦN 59 ∎ ĐỀ 17 – PHẦN 62 ∎ ĐỀ 18 – PHẦN 66 ∎ ĐỀ 19 – PHẦN 69 ∎ ĐỀ 20 – PHẦN 73 ∎ ĐỀ 21 – PHẦN 77 ∎ ĐỀ 22 – PHẦN 81 ∎ ĐỀ 23 – PHẦN 84 ∎ ĐỀ 24 – PHẦN 88 ∎ ĐỀ 25 – PHẦN 92 ∎ ĐỀ 26 – PHẦN 96 ∎ ĐỀ 27 – PHẦN 100 ∎ ĐỀ 28 – PHẦN 104 ∎ ĐỀ 29 – PHẦN 106 ∎ ĐỀ 30 – PHẦN 110 ∎ ĐỀ 31 – PHẦN 114 ∎ ĐỀ 32 – PHẦN 118 ∎ ĐỀ 33 – PHẦN 122 ∎ ĐỀ 34 – PHẦN 125 ∎ ĐỀ 35 – PHẦN 129 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 ∎ ĐỀ 36 – PHẦN 132 ∎ ĐỀ 37 – PHẦN 136 ∎ ĐỀ 38 – PHẦN 139 ∎ ĐỀ 39 – PHẦN 142 ∎ ĐỀ 40 – PHẦN 146 ∎ ĐỀ 01 – PHẦN 150 ∎ ĐỀ 02 – PHẦN 153 ∎ ĐỀ 03 – PHẦN 156 ∎ ĐỀ 04 – PHẦN 159 ∎ ĐỀ 05 – PHẦN 163 ∎ ĐỀ 06 – PHẦN 167 ∎ ĐỀ 07 – PHẦN 171 ∎ ĐỀ 08 – PHẦN 175 ∎ ĐỀ 09 – PHẦN 178 ∎ ĐỀ 10 – PHẦN 181 ∎ ĐỀ 11 – PHẦN 185 ∎ ĐỀ 12 – PHẦN 189 ∎ ĐỀ 13 – PHẦN 192 ∎ ĐỀ 14 – PHẦN 195 ∎ ĐỀ 15 – PHẦN 199 ∎ ĐỀ 16 – PHẦN 202 ∎ ĐỀ 17 – PHẦN 206 ∎ ĐỀ 18 – PHẦN 209 ∎ ĐỀ 19 – PHẦN 212 ∎ ĐỀ 20 – PHẦN 216 ∎ ĐỀ 21 – PHẦN 220 ∎ ĐỀ 22 – PHẦN 223 ∎ ĐỀ 23 – PHẦN 226 ∎ ĐỀ 24 – PHẦN 229 ∎ ĐỀ 25 – PHẦN 233 ∎ ĐỀ 26 – PHẦN 237 ∎ ĐỀ 27 – PHẦN 240 ∎ ĐỀ 28 – PHẦN 243 ∎ ĐỀ 29 – PHẦN 246 ∎ ĐỀ 30 – PHẦN 250 ∎ ĐỀ 31 – PHẦN 254 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 ∎ ĐỀ 32 – PHẦN 257 ∎ ĐỀ 33 – PHẦN 261 ∎ ĐỀ 34 – PHẦN 265 ∎ ĐỀ 35 – PHẦN 268 ∎ ĐỀ 36 – PHẦN 273 ∎ ĐỀ 37 – PHẦN 276 ∎ ĐỀ 38 – PHẦN 280 ∎ ĐỀ 39 – PHẦN 283 ∎ ĐỀ 40 – PHẦN 286 ∎ ĐỀ 01 – PHẦN Câu 1: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50 πt (t tính giây) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên là: A 10 B C D Câu 2: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa phương, tần số, pha có biên độ A1 A2 (với A2 = 5A1) dao động tổng hợp có biên độ là: A A1 B 4A1 C 6A1 D A2 Câu 3: Một vật dao động điều hòa trục Ox Cho biết thời điểm t vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều âm với vận tốc v = 8π cm/s Biết thời gian ngắn vật từ vị trí biên vị trí cân 0,25s Biên độ dao động vật là: A cm B cm C cm D cm Câu 4: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì: A bước sóng tăng, tần số không đổi B bước sóng tần số tăng C bước sóng giảm, tần số thay đổi D bước sóng tần số không đổ Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cường độ dòng điện mạch nhanh pha điện áp hai đầu mạch góc  thì: A mạch có tính cảm kháng B mạch có tính dung kháng C chưa kết luận D mạch có tính cộng hưởng Câu 6: Đặt điện áp u = U cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Biết điện trở R = 100Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L, dung kháng tụ điện 300Ω cường độ dòng  so với điện áp u Giá trị L là: 4 H C H D H    điện mạch nhanh pha A H B  Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là: A ω = 2π k m B ω= k m C ω = 2π m D k ω= m k Câu 8: Một lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm Động vật nặng vị trí có li độ x = 3cm là: A 8.10-2 J B 800 J C 16.10-2 J D 100 J Câu 9: Chọn phát biểu nói dao động điều hòa vật: GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 A Ở vị trí biên, vận tốc vật cực đại B Li độ vật biến thiên theo định luật dạng sin cosin theo thời gian C Tần số dao động phụ thuộc cách kích thích dao động D Ở vị trí cân gia tốc vật cực đại Câu 10: Phát biểu sai nói sóng học: A Sóng dọc truyền môi trường chất rắn B Sóng ngang truyền chất rắn mặt chất lỏng C Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng D Sóng học truyền chân không Câu 11: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định Tạo sóng dừng dây với tần số 50Hz Trên đoạn AB có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây là: A 12,5 m/s B 100 m/s C 50 m/s D 25 m/s Câu 12: Mạch điện xoay chiều có điện trở R cường độ hiệu dụng mạch IR = 3A, có tụ điện C cường độ hiệu dụng mạch IC = 4A Nếu mạch gồm điện trở R tụ điện C nói mắc nối tiếp cường độ hiệu dụng qua mạch là: A A B A C 3,5 A D 2,4 A Câu 13: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng: A Điện áp B Chu kì C Công suất D Tần số Câu 14: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kì T Trong khoảng thời gian T , quãng đường lớn mà vật là: C A D A A 1,5A B A Câu 15: Sự dao động trì tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi là: A dao động riêng B dao động cưỡng C dao động tuần hoàn D dao động tự Câu 16: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng số vòng dây cuộn thứ cấp 50 vòng Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là: A 44 V B 440 V C 110 V D 11 V Câu 17: Đặt vào hai đầu điện trở R = 100Ω điện áp xoay chiều u = 200 cos(100πt + thức dòng điện mạch là:  ) (A)  cos(100πt + ) (A) A i = 2cos(100πt + B i = 2 cos(100πt + C i = D i=  ) (V) Biểu  ) (A) cos(100πt) (A) Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 100V Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A 0,5 B 0,8 C D 0,7 Câu 19: Âm truyền chậm môi trường sau đây: A Nước B Nhôm C Không khí D Sắt Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết quãng đường chất điểm chu kì dao động 16cm Biên độ dao động chất điểm bằng: A 32 cm B cm C cm D 16 cm Câu 21: Đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Biết điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 100V, hai đầu điện trở 80V Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng: A 20 V B 90 V C 180 V D 60 V GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 22: Đặt điện áp u = U cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20Ω R2 = 80Ω biến trở công suất tiêu thụ đoạn mạch 400W Giá trị U là: A 100 V B 200 V C 400 V D 100 V Câu 23: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m vật nhỏ có khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Tần số dao động lắc là: A 2,50 Hz B 0,32 Hz C 3,14 Hz D 5,00 Hz Câu 24: Một dòng điện xoay chiều i = 5cos(100πt) A Trong giây dòng điện đổi chiều: A 25 lần B 200 lần C 50 lần D 100 lần Câu 25: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm) với t tính s Tần số sóng bằng: A.15 Hz B Hz C 10 Hz D 20 Hz Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc: A - ωx2 B ωx2 C - ω2x D ω2x Câu 27: Khi cường độ âm âm tăng gấp 100 lần so với cường độ âm ban đầu mức cường độ âm sẽ: A tăng 100 dB B giảm 100 dB C giảm 20 db D tăng 20 dB Câu 28: Một mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần sớ f = 40Hz Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng x = 20cm dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 3m/s đến 5m/s Tốc độ truyền sóng bằng: A 3,2 m/s B 4,2 m/s C m/s D 3,5 m/s Câu 29: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R , cuộn cảm có độ tự cảm L = điện có điện dung C = xảy ra: A 120 Hz B 125 Hz 2.10 4  H, tụ 2 F mắc nối tiếp Tần số dòng điện qua mạch có cộng hưởng C 50 Hz D 250 Hz Câu 30: Điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều có dạng u = 60 cos(100πt + đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt +  ) V, dòng điện qua  ) A Công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng: A 120 W B 52 W C 30 W D 60 W Câu 31: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt) (cm) Quãng đường vật 0,25s là: A cm B cm C cm D cm Câu 32: Chọn câu sai nói hệ số công suất cosφ mạch điện xoay chiều: A Nếu đoạn mạch có R cosφ = B Nếu đoạn mạch gồm R, L nối tiếp cosφ > C Nếu đoạn mạch gồm R, C nối tiếp cosφ < D Nếu đoạn mạch gồm L, C nối tiếp cosφ = Câu 33: Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, hiệu điện hai đầu mạch hai đầu tụ điện u = U0cos(ωt A   ) V uC = U0Ccos(ωt - ) V Hệ số công suất mạch có giá trị: 3 B C D 2 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 34: Người ta truyền công suất 500 kW từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha Biết công suất hao phí đường dây 10kW, điện áp hiệu dụng trạm phát 35kV Coi hệ số công suất mạch truyền tải điện Điện trở tổng cộng đường dây tải điện là: A 52 Ω B 49 Ω C 38 Ω D 55 Ω Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100g dao động điều hòa Vận tốc cực đại vật 31,4cm/s gia tốc cực đại vật 4m/s2 Lấy π = 3,14 π2 = 10 Độ cứng lò xo bằng: A 6,25 N/m B 625 N/m C 160 N/m D 16 N/m Câu 36: Tại nơi có hai lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực dao động toàn phần, lắc thứ hai thực dao động toàn phần Tổng chiều dài hai lắc 164cm Chiều dài lắc là: A ℓ1 = 72,9 cm, ℓ2 = 91,1 cm B ℓ1 = 64 cm, ℓ2 =100 cm C ℓ1 = 91,1 cm, ℓ2 = 72,9 cm D ℓ1 = 100 cm, ℓ2 = 64 cm Câu 37: Chọn câu Trong mạch điện xoay chiều xảy tượng cộng hưởng điện Nếu ta tăng tần số dòng điện giữ nguyên thông số khác thì: A công suất tiêu thụ mạch giảm B tổng trở mạch giảm C cường độ dòng điện hiệu dụng tăng D công suất tiêu thụ mạch tăng Câu 38: Dòng điện xoay chiều có tần số góc ω qua đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch chậm pha cường độ dòng điện mạch Kết luận sau đúng: A LCω < B LCω > C LCω2 < D LCω2 > Câu 39: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng là: A 220 V B 100 V C 220 V D 100 V Câu 40: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn: A hướng không đổi B tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân C tỉ lệ với bình phương biên độ D không đổi hướng thay đổi HẾT -Đáp án ∎ ĐỀ 02 – PHẦN Câu 1: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B 60 dB C 70 dB D 50 dB Câu 2: Động vật dao động điều hòa biến thiên với tần số f Li độ vật biến thiên điều hòa với tần số GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 A 2f B f C f D f/2 Câu 3: Độ cao âm phụ thuộc vào yếu tố sau ? A Biên độ dao động nguồn âm B Độ đàn hồi nguồn âm C Đồ thị dao động nguồn âm D Tần số nguồn âm Câu 4: Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp (L cuộn cảm thuần) điện áp u = 400cos100πt (V) Biết điện trở mạch 100  Thay đổi tần số dòng điện đến công suất mạch có giá trị cực đại Công suất cực đại A 400 W B 200 W C 1600 W D 800 W Câu 5: Đoạn mạch gồm điện trở R = 200  nối tiếp với tụ C = 10-4/(2π) F Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 400cos100πt (V) Biểu thức dòng điện tức thời qua mạch A i = cos(100πt - π/4 ) (A) B i = cos(100πt + π/4 ) (A) C i = 2cos(100πt - π/4 ) (A) D i = 2cos(100πt + π/4 ) (A) Câu 6: Một vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại 1,256 m/s gia tốc cực đại m/s2 Chu kỳ T biên độ dao động A vật gần với giá trị sau đây? A T  0,9 s; A 10 cm B T  0,1 s; A 20 cm C T  s; A 20 cm D T  0,1 s; A 40 cm Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc chọn vị trí cân Ở thời điểm vận tốc có độ lớn 25 % vận tốc cực đại tỉ số động vật A 1/16 B /4 C 1/3 D 1/4 Câu 8: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, theo phương trình: x1 = 4sinπt (cm) x2 = cosπt (cm) Phương trình dao động tổng hợp A x = 8cos( 2πt - π/6 ) cm B x = 8sin ( 2πt - π/3 ) cm C x = 8sin( πt + π/3 ) cm D x = 8cos( πt + π/6 ) cm Câu 9: Dung kháng đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Ta làm thay đổi thông số đoạn mạch cách nêu sau Cách làm cho tượng cộng hưởng điện xảy ? A Tăng hệ số tự cảm ( độ tự cảm ) cuộn dây B Giảm điện trở đoạn mạch C Giảm tần số dòng điện D Tăng điện dung tụ điện Câu 10: Chọn phát biểu A Trong đoạn mạch chứa tụ điện, cường độ dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với điện áp B Trong đoạn mạch chứa tụ điện, cường độ dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với điện áp C Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, cường độ dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với điện áp D Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, điện áp biến thiên sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện Câu 11: Một máy phát điện xoay chiều pha có rôto gồm cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát 50 Hz rôto phải quay với tốc độ bao nhiêu? A 500 vòng/phút B 3000 vòng/phút C 1500 vòng/phút D 750 vòng/phút Câu 12: Chọn câu Sóng âm không truyền A chân không B chất khí C chất lỏng D chất rắn Câu 13: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 , tụ điện có dung kháng 20 , cuộn cảm có cảm kháng 60  mắc nối tiếp Tổng trở mạch A 2500 .B 70  C 110  D 50  Câu 14: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6sin4πt (cm) Gia tốc vật lúc t = 5s A B 947,5 cm/s C - 947,5 cm/s2 D 947,5 cm/s2 Câu 15: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều pha dựa vào A tượng cảm ứng điện từ B khung dây chuyển động từ trường C khung dây quay điện trường D tượng tự cảm Câu 16: Công suất đoạn mạch R, L, C không phân nhánh (hệ số công suất khác 1) tính công thức đây? A P = U.I B P = Z.I cos C P = Z.I D P = R.I.cos Câu 17: Nhận xét sau máy biến áp khôngđúng ? Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, máy biến áp A làm giảm điện áp hiệu dụng B thay đổi tần số dòng điện GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 C làm biến đổi cường độ hiệu dụng D làm tăng điện áp hiệu dụng Câu 18: Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định có điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Tốc độ truyền sóng dây A 12 m/s B m/s C 16 m/s D m/s Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt (V) vaò hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R = 200 , tụ điện cuộn cảm Khi điện áp hai đầu tụ điện uC = 100 cos(100πt – π/2) (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB A 200 W B 100 W C 200 W D 400 W Câu 20: Chọn câu Gia tốc chất điểm dao động điều hoà không chất điểm có A tốc độ không B tốc độ cực đại C li độ cực đại D li độ cực tiểu Câu 21: Trong thời gian giây, dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz đổi chiều lần? A 60 lần B 240 lần C 30 lần D 120 lần Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 150  cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2/π H mắc nối tiếp Cường độ dòng điện chạy qua mạch i = 4cos(100πt - π/3) (A) Hệ số công suất mạch công suất tiêu thụ đoạn mạch A 0,5 1200W B 0,6 1200 W C 0,5 2400 W D 0,6 400 W Câu 23: Khi sóng truyền từ không khí vào nước đại lượng sau không thay đổi? A Vận tốc B Bước sóng C Tần số D Năng lượng Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật m gắn với lò xo k dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân O, hai điểm biên M N Trong giai đoạn vectơ gia tốc vật ngược chiều vectơ vận tốc vật ? A Vật từ N đến O B Vật từ N đến M C Vật từ O đến M D Vật từ M đến N Câu 25: Con lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang với biên độ A = cm, chu kỳ T = 0,5 s, khối lượng vật m = 0,4 kg Lấy gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 = 10 m/s2 Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A 9,12 N B 5,12 N C 2,56 N D 1,64 N Câu 26: Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lần tần số dao động vật A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 27: Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Hiệu điện xoay chiều hai đầu mạch u = U cos(100πt) (V) Khi C = C1 công suất mạch P = 240 W cường độ dòng điện qua mạch i = I cos(100πt - π/6) (A) Khi C = C2 công suất mạch cực đại Công suất mạch C = C2 : A 277 W B 480 W C 960 W D 320 W Câu 28: Một lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa Lò xo có chiều dài cực đại cực tiểu trình dao động 34 cm 30 cm Cơ lắc A 0,02 J B 0,32 J C 0,08 J D 200 mJ Câu 29: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Không kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 30: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14 s biên độ A = m Lấy π = 3,14 Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ A m/s B m/s C m/s D 0,5 m/s Câu 31: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R = 40 ; ZL = 10 ; ZC = 50  ứng với tần số f Khi f thay đổi đến giá trị f’ mạch có cộng hưởng điện Chọn quan hệ f’ f f A f’ = f B f’ = f C f’ = D f’ = 10 f GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 32: Trong tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách ba nút sóng liên tiếp ? A hai lần bước sóng B phần tư bước sóng C bước sóng D nửa bước sóng Câu 33: Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào A môi trường truyền sóng B tần số dao động C bước sóng D lượng sóng Câu 34: Một người ngồi bờ biển nhìn thấy có 10 sóng liên tiếp truyền qua trước mặt 36 giây, khoảng cách hai sóng liền kề m Tần số sóng biển tốc độ truyền sóng A Hz ; 2,5 m/s B Hz ; 1,25 m/s C 0,25 Hz ; 2,5 m/s D 0,25 Hz ; 1,25 m/s Câu 35: Trong dao động điều hòa với tần số góc ω biên độ A, giá trị cực tiểu vận tốc A vmin = B vmin = - ωA C vmin = ωA D vmin = - ω2A Câu 36: Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài m dao động điều hòa với chu kỳ s lắc đơn có chiều dài m dao động điều hòa với chu kỳ A s B s C 3 s D s Câu 37: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm L, tụ điện C điện trở R ghép nối tiếp Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 100cos100πt (V) dòng điện mạch i = 0,5 cos(100πt - π/3) (A) Điện trở R có giá trị nào? A 50  B 100  C 50  D 50  Câu 38: Chọn phát biểu nói dao động cưỡng A Tấn số dao động cưỡng tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 39: Một máy tăng áp có số vòng hai cuộn dây 2200 vòng 500 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 968 V B 1100 V C 550 V D 50 V Câu 40: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa cuộn cảm ? A Dòng điện pha với điện áp B Dòng điện trễ pha điện áp góc π/2 C Dòng điện sớm pha điện áp góc π/2 D Dòng điện trễ pha hay sớm pha điện áp phụ thuộc vào giá trị tần số f HẾT -Đáp án ∎ ĐỀ 03 – PHẦN Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=5cos(2πt)cm, chu kỳ dao động chất điểm A T = 1s B T = 2s C T = 0,5s D T = 1Hz GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 10 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 38 Một nguồn phát xạ đơn sắc có bước sóng 0,42 μm, công suất phát xạ 20 W chiếu hết vào kim loại gây tượng quang điện Cho biết lượng thời gian, số quang electron (ne) bật khỏi kim loại 8% số phôtôn chiếu tới Trong giây số ne bật A 3,38.1018 B 6,42.1018 C 5,38.1019 D 4,23.1019 Câu 39 Hiện tượng quang-phát quang A phát sáng vật bị nung nóng B phát sáng vật có dòng điện chạy qua C tự phát sáng vật D phát sáng vật hấp thụ ánh sáng kích thích Câu 40 Mức lượng nguyên tử hidrô electron quỹ đạo dừng K, L, M, N là: -13,6 eV ; -3,4 eV ; -1,51 eV ; -0,85 eV Bước sóng ngắn photon mà nguyên tử hidrô phát electron chuyển dời từ A quỹ đạo N sang K B quỹ đạo N sang M C quỹ đạo N sang L D quỹ đạo K sang N HẾT -Đáp án ∎ ĐỀ 37 – PHẦN Câu 1: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô tính theo công thức En = 13,6 (eV) (n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron từ quỹ đạo dừng có bán kính r chuyển sang quỹ đạo dừng có bán kính n r2  r1 phát xạ có bước sóng A 0,102 m B 1,87 m C 0,485 m D 2,63 m Câu 2: Trong chân không, xạ đơn sắc đỏ có bước sóng 0,749 m Năng lượng phôtôn ứng với xạ có giá trị A 2,65 eV B 1,66.10-5 eV C 2,65.10-19 eV D 1,66 eV Câu 3: Một đèn Na phát ánh sáng màu vàng có bước sóng 0,589 m Biết công suất phát xạ đèn 100 W Trong 30s, số phôtôn mà đèn phát xấp xỉ A 3.1026 B 3.1020 C 9.1021 D 9.1027 Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ êlectron quỹ đạo K tốc độ êlectron quỹ đạo M A B C D Câu 5: Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng khoảng cách hai khe 0,5mm; ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm có bước sóng  = 0,5 m Khoảng cách từ hai khe đến hứng ảnh 2m Tại vị trí M E có toạ độ 7mm A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân sáng bậc GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 276 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 6: Biết khối lượng proton, nơtron hạt nhân 12 C 1,0073u; 1,0087u 12u Năng lượng 12 liên kết hạt nhân C có giá trị A 44,71 MeV B 7,45 MeV C 89,42 MeV D 94,87 MeV Câu 7: Đồng vị phóng xạ Coban nguồn phóng xạ bị thất lạc nhà máy thép Pomina (tỉnh Bà RịaVũng Tàu) có chu kì bán rã 5,2714 năm Thời gian để lượng Coban giảm 6,25% so với bị thất lạc A 10,5428 năm B 26,357 năm C 15,8142 năm D 21,0856 năm Câu 8: Một tia đơn sắc truyền từ nước không khí A bước sóng tần số đơn sắc không đổi B vận tốc bước sóng đơn sắc tăng C vận tốc tần số đơn sắc tăng D vận tốc bước sóng đơn sắc giảm Câu 9: Công thoát êlectron kim loại 3,74 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,232  m B 0,332  m C 0,532  m D 0,432  m Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D (a, D không đổi) Lần lượt chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng  ;      3 khoảng vân thu 3mm; 3,5mm i3 Giá trị i3 A 4,5 mm B mm C 5,5 mm D mm Câu 11: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng mo, chu kỳ bán rã chất 4,8 ngày Sau 14,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 3,24 g Khối lượng mo A 25,18 g B 9,96 g C 27,92 g D 35,60 g Câu 12: Chọn câu sai nói chùm tia laze A Laze có nhiều màu sắc sặc sỡ B Laze chùm sáng kết hợp cao C Laze có tính định hướng cao D Laze có tính đơn sắc cao Câu 13: Một ánh sáng đơn sắc chân bước sóng 0,5m Khi truyền môi trường có chiết suất n = 1,65 tốc độ tần số sóng ánh sáng bao nhiêu? A v = 1,82.108 m/s f = 6.1014 Hz B v = 1,28.108 m/s f = 3,64.108 Hz C v = 1,82.108 m/s f = 6.108 Hz D v = 1,28.108 m/s f = 3,46.1014 Hz Câu 14: Phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng? A Chùm sáng dòng hạt, hạt phôtôn B Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Những nguyên tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng D Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào tần số ánh sáng Câu 15: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm giao thoa Y-âng để đo bước sóng ánh sáng thu bảng số liệu sau: a (mm) D (m) L (mm) Lần 0,10 0,5 15 Lần 0,10 0,6 17 Lần 0,10 0,7 20 Trong a khoảng cách hai khe hẹp, D khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến ảnh L khoảng cách vân sáng liên tiếp Giá trị trung bình bước sóng ánh sáng mà nhóm học sinh tính xấp xỉ A 0,60 μm B 0,70 μm C 0,72 μm D 0,58 μm 19 16 Câu 16: Trong phản ứng hạt nhân: p  F  O  X Hạt X A 11 p C 24 He B 37 Li  D 49 Be    Th   Pa  Z X Trong Z, A Câu 17: Urani phân rã theo chuỗi phóng xạ: 92 U  A Z = 90; A = 238 B Z = 92; A = 234 C Z = 90; A = 236 D Z = 90; A = 234 Câu 18: Gọi nc, nv, nℓ chiết suất nước ánh sáng đơn sắc chàm, vàng lục Hệ thức sau đúng? 238 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” A 277 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 A nv > nℓ > nc B nv > nc > nℓ C nℓ > nc > nv D nc > nℓ > nv 210 Câu 19: Trong hạt nhân nguyên tử 84 Po có A 84 prôtôn 126 nơtron B 210 prôtôn 84 nơtron C 84 prôtôn 210 nơtron D 126 prôtôn 84 nơtron Câu 20: Trong tượng huỳnh quang, ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng sau đây? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng lam D Ánh sáng chàm Câu 21: Năng lượng mà êlectron hấp thụ từ phôtôn dùng phần để giải phóng êlectron, phần lại hoàn toàn biến thành động Chiếu ánh sáng trắng (0,4m    0,76 m) vào bề mặt Natri có giới hạn quang điện 0,5m động ban đầu cực đại êlectron quang điện A 4,42.10-20 J B 9,93.10-20 J C 1,35.10-19 J D 6,625.10-20 J Câu 22: Khi chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm A kẽm dần điện tích dương B kẽm trở nên trung hòa điện C kẽm dần điện tích âm D điện tích âm kẽm không đổi Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Khi chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,48 m 2 thấy vị trí vân sáng bậc xạ 1 có vân sáng xạ 2 Bước sóng 2 có giá trị A 0,68 m B 0,72 m C 0,52 m D 0,60 m Câu 24: Hiện tượng ánh sáng bị lệch so với phương truyền thẳng gặp vật cản gọi tượng A giao thoa ánh sáng B tán sắc ánh sáng C nhiễu xạ ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 25: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng nhìn thấy B Tia X có khả đâm xuyên tia hồng ngoại C Tia X có tác dụng sinh lí: hủy diệt tế bào D Tia X có tần số nhỏ tần số tia tử ngoại Câu 26: Trong số ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím, ánh sáng có tần số nhỏ A lam B tím C chàm D đỏ Câu 27: Công thức liên hệ số phóng xạ chu kỳ bán rã ln T ln A   B   C   T ln D   T ln T Câu 28: Hãy xếp xạ sau theo thứ tự bước sóng giảm dần A Tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy B Ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại C Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại D Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X Câu 29: Trong trình phóng xạ chất, số hạt nhân phóng xạ A giảm theo thời gian B giảm theo quy luật hàm số mũ C không thay đổi theo thời gian D tăng theo thời gian Câu 30: Trong thí nghiệm ghi vết tia phóng xạ phát (1) (2) (3) từ chất phóng xạ phim M tác dụng điện trường tia phóng xạ Phim M ghi M ba vết (1), (2) (3) hình vẽ Vết (2) ứng với phương phóng xạ Các vết A (1) – tia γ ; (2) – tia α ; (3) – tia β- B (1) – tia β- ; (2) – tia γ ; (3) – tia α Nguồn C (1) – tia γ ; (2) – tia β- ; (3) – tia α phóng D (1) – tia α ; (2) – tia γ ; (3) – tia β- xạ Câu 31: Đặc điểm quang phổ liên tục A không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng B phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 278 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 C không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng D có nhiều vạch tối xuất sáng Câu 32: Giả sử hạt nhân X hạt nhân Y có số nuclon độ hụt khối theo thứ tự AX = 36 ΔmX = 0,29u ; AY = 40 ΔmY = 0,31u Kết luận sau đúng? A Hạt nhân X bền hạt nhân Y B Hạt nhân Y bền hạt nhân X C Hai hạt nhân X Y bền D Năng lượng liên kết hai hạt nhân X Y Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe cách mm cách quan sát m Dùng ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ = 0,44μm Điểm M vân tối thứ 5, cách vân sáng trung tâm khoảng A 1,76 mm B 2,20 mm C 1,98 mm D 2,42 mm Câu 34: Tổng hợp hạt nhân heli 24 He từ phản ứng hạt nhân 11H  37 Li  24 He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 2g heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Câu 35: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: Nguyên tử tồn (1) , gọi trạng thái dừng Trong trạng thái dừng, nguyên tử (2) A trạng thái có lượng xác định; xạ B trạng thái có lượng xác định; không xạ C trạng thái bản; không xạ D trạng thái bản; xạ Câu 36: Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vô tuyến, lò sưởi điện lò vi sóng nguồn phát tia tử ngoại mạnh A lò vi sóng B hình máy vô tuyến C lò sưởi điện D hồ quang điện 27 Câu 37: Số prôtôn có 0,27 gam 13 Al A 6,826.1022 B 8,826.1022 C 9,826.1022 D 7,826.1022 Câu 38: Nguyên tắc hoạt động pin mặt trời chương trình sử dụng “Năng lượng xanh” dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng phát quang chất rắn D tượng quang điện Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm Khoảng vân giao thoa A 0,6 mm B 0,5 mm C 0,9 mm D 0,2 mm Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Khe hẹp S phát đồng thời hai xạ có bước sóng 1 = 440 nm 2 Trên quan sát, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có vân sáng khác Biết 0,38 m  2  0,76 m , giá trị 2 A 550 nm B 770 nm C 528 nm D 660 nm - HẾT -Đáp án GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 279 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 ∎ ĐỀ 38 – PHẦN Câu 1: Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0 e-t B N0(1 – et) C N0(1 – e-t) D N0(1 - t) Câu 2: Cho khối lượng: hạt nhân ; nơtron, prôtôn 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân (tính MeV/nuclôn) A 8,2532 B 9,2782 C 8,5975 D 7,3680 Câu 3: Trong chân không, xét tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục Tia có bước sóng nhỏ A Tia đơn sắc lục B Tia hồng ngoại C Tia X D Tia tử ngoại Câu 4: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F ống chuẩn trực máy quang phổ lăng kính kính ảnh buồng ảnh thu A Một dải ánh sáng trắng B Một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C Bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối D Các vạch sáng, tối xen kẽ Câu 5: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt không khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A bị thay đổi tần số B không bị tán sắc C bị đổi màu D không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu Câu 6: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm 3183 nH tự điện có điện dung 31,83 nF Chu kì dao động riêng mạch A 2µs B µs C 6,28 µs D 15,71 µs Câu 7: Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển động quỹ đạo dừng L F êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N, lực F F F F A B C D 25 16 Câu 8: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại B Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa mạnh chất khí C Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật không phát tia hồng ngoại D Bước sóng tia hồng ngoại lớn bước sóng tia tử ngoại Câu 9: Tia X A Có tần số lớn tần số tia  B Mang điện tích âm nên bị lệch điện trường C Có khả đâm xuyên mạnh tia  D Có chất sóng điện từ GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 280 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 10: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X có khả đâm xuyên tia hồng ngoại B Tia X có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C Tia X có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng nhìn thấy D Tia X có tác dụng sinh lí: hủy diệt tế bào Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khi nguồn sáng phát xạ đơn sắc có bước sóng λ khoảng vân giao thoa Hệ thức sau đúng? aD i a ia A i  B i  C   D    aD D D Câu 12: Bắn hạt prôtôn có động 5,5 MeV vào hạt nhân Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p + 37 Li  2α Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  , hai hạt α có động bay theo hai hướng tạo với góc 1600 Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa A 14,6 MeV B 10,2 MeV C 17,3 MeV D 20,4 MeV Câu 13: Sự phát sáng sau tượng quang - phát quang? A Sự phát sáng đom đóm B Sự phát sáng đèn dây tóc C Sự phát sáng đèn ống thông dụng D Sự phát sáng đèn LED Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm màn, cách vân sáng trung tâm cm Trong bước sóng xạ cho vân sáng M, bước sóng dài A 570 nm B 760 nm C 417 nm D 714 nm 14 14 Câu 15: Hạt nhân C hạt nhân N có A điện tích B số nuclôn C số nơtron D số prôtôn Câu 16: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước không khí B Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính C Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ D Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 17: Sóng điện từ sóng tính chất đây? A Truyền chân không B Tuân theo quy luật giao thoa C Tuân theo quy luật phản xạ D Mang lượng Câu 18: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau đúng? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B Trong quang phổ vạch phát xạ hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm vạch tím C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch tối nằm màu quang phổ liên tục Câu 19: Thuyết lượng tử ánh sáng không dùng để giải thích A Hiện tượng quang – phát quang B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 20: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 281 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 21: Khi êlectron quỹ đạo dừng K lượng nguyên tử hiđrô -13,6eV quỹ đạo dừng M lượng -1,5eV Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K nguyên tử hiđrô phát phôtôn ứng với xạ có bước sóng A 102,7 pm B 102,7 mm C 102,7 m D 102,7 nm Câu 22: Năng lượng liên kết riêng hạt nhân tính A Thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không B Thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân C Tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân D Tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không Câu 23: Cho khối lượng hạt nhân 107 47 Ag 106,8783 u; nơtron 1,0087 u; prôtôn 1,0073 u Độ hụt khối hạt nhân 107 47 Ag A 0,9868 u B 0,9686 u C 0,6986 u D 0,6868 u Câu 24: Sóng điện từ A sóng ngang truyền chân không B sóng dọc không truyền chân không C sóng dọc truyền chân không D sóng ngang không truyền chân không Câu 25: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A quang điện B quang – phát quang C nhiệt điện D quang điện Câu 26: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A T  2LC B T  LC C T   LC D T  2 LC Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa i Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc (cùng phía so với vân trung tâm) A 5i B 3i C 4i D 6i Câu 28: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Năng lượng loại phôtôn D Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh có tần số lớn Câu 29: Hạt nhân (đứng yên) phóng xạ α tạo hạt nhân (không kèm xạ γ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt α A Nhỏ động hạt nhân B Nhỏ động hạt nhân C Lớn động hạt nhân D Bằng động hạt nhân Câu 30: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L bán kính quỹ đạo giảm A 4r0 B 2r0 C 12r0 D 3r0 Câu 31: Hạt nhân bền vững có A số nuclôn lớn B lượng liên kết riêng lớn C số prôtôn lớn D lượng liên kết lớn Câu 32: Phôtôn xạ có lượng 6,625.10-19J Bức xạ thuộc miền A Sóng vô tuyến B Hồng ngoại C Tử ngoại D Ánh sáng nhìn thấy Câu 33: Ở Trường Sa, để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lí tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng dài B sóng ngắn C sóng cực ngắn D sóng trung Câu 34: Trong chân không, xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589µm Năng lượng phôtôn ứng với xạ A 0,21 eV B 2,11 eV C 4,22 eV D 0,42 eV GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 282 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 35: Đồng vị phóng xạ Ban đầu có mẫu 210 84 210 84 Po phân rã  , biến đổi thành đồng vị bền 206 82 Pb với chu kì bán rã 138 ngày Po tinh khiết Đến thời điểm t, tổng số hạt  số hạt nhân 206 82 Pb (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân 210 84 Po lại Giá trị t A 414 ngày B 552 ngày C 276 ngày D 828 ngày -19 Câu 36: Công thoát electron khỏi kim loại 6,625.10 J Biết h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 350 nm B 360 nm C 300 nm D 260 nm Câu 37: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại B Tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa mạnh chất khí D Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật không phát tia hồng ngoại Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc; ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng  , với 450 nm <  < 510 nm Trên màn, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân ánh sáng lam Trong khoảng vân sáng đỏ? A B C D   Câu 39: Cho tia phóng xạ: tia  , tia  , tia  tia  vào miền có điện trường theo phương vuông góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu A tia  B tia  C tia  D tia  Câu 40: Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái Khi chiếu xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ Khi chiếu xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa 10 xạ Biết lượng ứng với trạng thái dừng nguyên tử hiđrô tính theo biểu thức E f E n   20 (E0 số dương, n = 1,2,3, ) Tỉ số f2 n 10 27 25 A B C D 10 25 27 - HẾT -Đáp án ∎ ĐỀ 39 – PHẦN Câu Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz Khi dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất phát quang? A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,66 μm D 0,45 μm GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 283 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu Giả sử nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz Công suất phát xạ nguồn 10W Số phôtôn mà nguồn sáng phát giây xấp xỉ A 2,01.1019 B 2,01.1020 C 0,33.1019 D 0,33.1020 Câu Chiếu chùm tia sáng gồm màu vàng, lục, đỏ, chàm vào mặt bên lăng kính Cách xếp theo thứ tự độ lệch (so với phương ban đầu) tia sáng giảm dần sau qua lăng kính A đỏ, lục, vàng, chàm B chàm, vàng, lục, đỏ C đỏ, vàng, lục, chàm D chàm, lục, vàng, đỏ Câu Chọn phát biểu Tia hồng ngoại xạ có A tính đâm xuyên mạnh B khả ion hóa mạnh không khí C chất sóng điện từ D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu Khi xác định bước sóng xạ màu da cam, học sinh tìm giá trị A 0,6 m B 0,6 mm C 0,6 nm D 0,6 cm Câu Bản chất hay tính chất sau tia tử ngoại? A Làm phát quang nhiều chất B Làm ion hóa không khí C Là ánh sáng nhìn thấy D Tác dụng lên phim ảnh Câu Điện áp hai điện cực ống tạo tia X 20 kV Bước sóng nhỏ tia X phát từ ống A 6,21.10-10 m B 6,21.10-11 m C 6,21.10-12 m D 6,21.10-8 m Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách hai khe hẹp 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến hứng vân m, ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng  = 0,5 m Vân sáng thứ vân tối thứ hai nằm khác bên so với vân sáng trung tâm cách A mm B 1,5 mm C mm D 2,5 mm Năng lượng photon ánh sáng tím với λ = 0,41 µm gần Câu A 4,85 eV B 3,43 eV C 2,45 eV D 3,03 eV Câu 10 Giao thoa ánh sáng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ a = 0,8 mm; D = m Khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Bước sóng ánh sáng A 0,480 µm B 0,640 µm C 0,400 µm D 0,560 µm Câu 11 Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ mức lượng (13,6) eV sang mức lượng (3,4) eV A hấp thụ phôton có bước sóng 73,1 nm B phát phôton có bước sóng 121,8 nm C hấp thụ phôton có bước sóng 121,8 nm D phát phôton có bước sóng 73,1 nm Câu 12 Trong quang phổ vạch nguyên tử hidro, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng EN sang EM phát photon có λ1 = 1874 nm; chuyển từ mức EM sang EL phát λ2 = 656 nm Nếu nguyên tử chuyển từ mức lượng EN sang EL nguyên tử phát photon có λ A 1218 nm B 486 nm C 1009 nm D 2530 nm Câu 13 Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất đây? A Lưỡng tính sóng-hạt B Tính chất hạt C Lúc có tính hạt, lúc có tính sóng D Tính chất sóng Câu 14 Khi chiếu sóng điện từ vào bề mặt kim loại có tượng quang điện A sóng điện từ có cường độ đủ mạnh B sóng điện từ có nhiệt độ đủ cao C sóng điện từ có bước sóng thích hợp D sóng điện từ có bước sóng Câu 15 Chọn phát biểu Quang phổ ánh sáng Mặt Trời A quang phổ vạch B quang phổ đám C quang phổ liên tục D quang phổ hấp thụ Câu 16 Thực giao thoa hai khe Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm Cho biết khoảng cách từ hai khe đến D = 2,5 m Trên đo bề rộng quang phổ liên tục bậc 3,8 mm Khoảng cách giữ hai khe A mm B 1,2 mm C 0,25 mm D 0,5 mm Câu 17 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, nguồn phát lúc hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm λ2 Trên giao thoa thấy vân sáng bậc λ2 trùng với vân sáng bậc λ1 Bước sóng λ2 A 405 nm B 720 nm C 450 nm D 540 nm Câu 18 Chọn phát biểu Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nước A tần số tăng, bước sóng tăng B tần số giảm, bước sóng tăng GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 284 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 C tần số không đổi, bước sóng tăng D tần số không đổi, bước sóng giảm Câu 19 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc Biết khoảng vân i vân tối thứ tư cách vân sáng thứ hai bên vân sáng trung tâm đoạn A 1,5i B 2,5i C 5,5i D 3,5i Câu 20 Biết bán kính B0 r0 = 5,3.1011m Bán kính quỹ đạo dừng M nguyên tử hiđro A 47,7.10-11m B 132,5.10-11m C 84,8.10-11m D 21,2.10-11m Câu 21 Hiện tượng quang học sau ứng dụng máy quang phổ lăng kính? A Hiện tượng tán sắc ánh sáng B Hiện tượng khúc xạ ánh sáng C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng giao thoa ánh sáng Câu 22 Đặc điểm sau khác biệt tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Bản chất sóng điện từ B Có bước sóng vùng ánh sáng nhìn thấy C Có tác dụng nhiệt mạnh D Là xạ không nhìn thấy Câu 23 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2 mm Vị trí vân tối thứ ba kể từ vân sáng trung tâm A 0,4 mm B 0,5 mm C 0,6 mm D 0,7 mm Câu 24 Nguyên tử hidro phát xạ photon electron chuyển từ quỹ đạo A K đến M B L đến N C N đến M D K đến N Câu 25 Cách xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần xạ: (1)Tia hồng ngoại, (2)Tia tử ngoại, (3)Tia vàng, (4)Tia X A (4), (1), (2), (3) B (1), (4), (2), (3) C (1), (3), (2), (4) D (4), (2), (3), (1) Câu 26 Chọn phát biểu sai? Tia laze A nguồn sáng phát chùm sáng phân kỳ B sử dụng phẫu thuật C có cường độ lớn khoan cắt kim loại D hoạt động dựa tượng phát xạ cảm ứng Câu 27 Giới hạn quang điện bạc, đồng, xesi natri là: 0,26 µm; 0,30 µm; 0,66 µm 0,50 µm Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu tím vào kim loại nói tượng quang điện xảy với kim loại A xesi natri B đồng, natri xesi C bạc đồng D bạc, đồng natri Câu 28 Trong việc chiếu chụp ảnh nội tạng người tia X, người ta phải tránh tác dụng tia X? A Làm đen kính ảnh B Hủy diệt tế bào C Khả đâm xuyên D Phát quang chất Câu 29 Điều kiện để có tượng quang điện xảy ánh sáng kích thích phải có A cường độ lớn B bước sóng λ ≤ λ C bước sóng λ D bước sóng λ > λ Câu 30 Chọn phát biểu sai nói tia X A Tia X có tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào B Tia X khả đâm xuyên C Tia X làm phát quang chất D Tia X có khả ion hóa không khí Câu 31 Một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng E = 1,5 eV sang trạng thái dừng có mức lượng E' = 3,4 eV Tần số xạ nguyên tử phát A 2,86.1034 Hz B 4,59.1014 Hz C 4,59.1015 Hz D 2,86.1033 Hz Câu 32 Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu chàm ánh sáng huỳnh quang ánh sáng đây? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng cam C Ánh sáng lục D Ánh sáng tím Câu 33 Chọn phát biểu Quang phổ liên tục phụ thuộc vào A nhiệt độ nguồn sáng B áp suất nguồn sáng C chất nguồn sáng D thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 34 Chọn phát biểu A Tia tử ngoại có bước sóng lớn ánh sáng tím B Tia hồng ngoại có tần số cao ánh sáng màu vàng GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 285 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 C Tia tử ngoại có tần số lớn tia hồng ngoại D Bước sóng tia hồng ngoại nhỏ tia tử ngoại Câu 35 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ nguyên điều kiện khác quan sát thấy A vị trí vân trung tâm thay đổi B khoảng vân giảm xuống C khoảng vân không thay đổi D khoảng vân tăng lên Câu 36 Kim loại có công thoát A = 2,2 eV Giới hạn quang điện kim loại A 903 nm B 564,6 nm C 437 nm D 281 nm Câu 37 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,62 μm Chiếu vào kim loại chùm xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014 Hz; f2 = 5,0.1013 Hz ; f3 = 6,5.1013 Hz f4 = 5,0.1014 Hz tượng quang điện xảy với xạ A có tần số f3 B có tần số f1 C có tần số f2 D có tần số f4 Câu 38 Thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm; hai khe hẹp cách 0,3 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Bề rộng miền giao thoa 42 mm Số vân sáng quan sát A 23 B 20 C 22 D 21 Câu 39 Tia laze đặc điểm sau đây? A Độ đơn sắc cao B Công suất lớn C Độ định hướng cao D Cường độ lớn Câu 40 Trong chân không ánh sáng màu lục có bước sóng 0,564 μm Chiết suất nước ánh sáng màu lục 4/3 Trong nước ánh sáng màu lục có bước sóng A 0,423 μm B 0,752 μm C 0,550 μm D 0,432 μm Đáp án ∎ ĐỀ 40 – PHẦN Câu 1: Nguồn sáng A có công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4µm Nguồn sáng B có công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,6µm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà nguồn sáng A phát so với số phôtôn mà nguồn sáng B phát 5/4 Tỉ số P1 P2 A P1/P2 = 8/15 B P1/P2 = 6/5 C P1/P2 = 5/6 D P1/P2 = 15/8 Câu 2: Khi sóng ánh sáng truyền từ môi trường sang môi trường khác A tần số không đổi bước sóng thay đổi B bước sóng không đổi tần số thay đổi C tần số lẫn bước sóng không đổi D tần số lẫn bước sóng thay đổi Câu 3: Tìm bước sóng ánh sáng mà lượng photon 3,03.10-19J A 0,486m B 0,486nm C 0,656nm D 0,656m Câu 4: Điều sau sai nói quang phổ liên tục ? A Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng khí có khối lượng riêng lớn bị nung nóng phát B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 286 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 C Quang phổ liên tục vạch màu riêng biệt tối D Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 5: Có thể giải thích tính quang dẫn thuyết A phôtôn B động học phân tử C sóng ánh sáng D electron cổ điển Câu 6: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 60, đặt không khí Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,643 1,685 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai xạ đỏ tím vào mặt bên lăng kính theo phương vuông góc với mặt Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên lăng kính xấp xỉ A 1,4160 B 0,2520 C 0,1680 D 13,3120 Câu 7: Thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ đến hai khe 1,2 m, điểm M vân tối thứ Di chuyển dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe đoạn M vân sáng bậc Vị trí vân trung tâm không đổi Màn di chuyển A xa 30 cm B lại gần 15 cm C lại gần 30 cm D xa 15 cm Câu 8: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm nào? A Trạng thái có lượng ổn định B Mô hình nguyên tử có hạt nhân C Biểu thức lực hút hạt nhân electron D Hình dạng quỹ đạo electron Câu 9: Phát biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Khi ánh sáng đơn sắc qua môi trường suốt chiết suất môi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn C Chiết suất chất làm lăng kính giống ánh sáng đơn sắc khác D Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên từ đỏ đến tím Câu 10: Khi nói tính chất tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt B Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy D Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ   A  B C D 2 Câu 12: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử B cấu tạo nguyên tử, phân tử C hình thành vạch quang phổ nguyên tử D tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô Câu 13: Ánh sáng có bước sóng 0,6 m gây tượng quang điện cho chất sau đây? A Xesi B Bạc C Đồng D Kẽm Câu 14: Phát biểu không ? A Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia X xạ có hại sức khoẻ người C Tia X có khả xuyên qua nhôm mỏng D Tia X xạ trông thấy làm cho số chất phát quang Câu 15: Suất điện động pin quang điện có đặc điểm ? A Có giá trị lớn B Có giá trị nhỏ C Chỉ xuất pin chiếu sáng D Có giá trị không đổi, không phụ thuộc vào điều kiện bên GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 287 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 16: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách khoảng a=0,5mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D=1,5m Hai khe chiếu xạ có bước sóng =0,6µm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 5,4mm có vân sáng bậc (thứ) A B C D Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76m Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7m có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Câu 18: Ánh sáng huỳnh quang: A tắt tắt ánh sáng kích thích B tinh thể phát ra, sau kích thích ánh sáng thích hợp C có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích D tồn thời gian sau tắt ánh sáng kích thích Câu 19: Quang phổ vạch phát xạ quang phổ có đặc điểm sau ? A Gồm toàn vạch sáng đặt nối tiếp quang phổ B Chứa vạch độ sáng, màu sắc khác nhau, đặt cách đặn quang phổ C Chứa số vạch màu sắc khác nhau, ngăn cách khoảng tối D Chứa nhiều vạch màu Câu 20: Giới hạn quang điện đồng (Cu) λo = 0,30 μm Công thoát êlectron bề mặt đồng A 6,625.1019 J B 8,625.1019 J C 8,526.1019 J D 6,265.1019 J Câu 21: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,15 μm vào catốt tế bào quang điện Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện λ0 = 0,30 μm Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện có giá trị -19 -20 -18 -19 A 6,625.10 J B 6,625.10 J C 6,625.10 J D 13,25.10 J Câu 22: Công thoát êlectrôn (êlectron) khỏi kim loại A = 3,76 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,22 μm B 0,66 μm C 0,33 μm D 0,66 10-19 μm Câu 23: Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc ? A Hiện tượng nhiệt điện B Sự phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng quang điện Câu 24: Chọn phát biểu sai : A Tần số ánh sáng huỳnh quang nhỏ tần số ánh sáng kích thích B Theo ông Bo, nguyên tử trạng thái dừng, nguyên tử xạ liên tục C Khi chuyển từ trạng thái có mức lượng cao trạng thái có mức lượng thấp nguyên tử phát photon D Trong tượng quang - phát quang, hấp thụ hoàn toàn photon đưa đến phát photon khác Câu 25: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô tính theo công thức En   13,6 (eV) (n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = sang quỹ n2 đạo dừng n = nguyên tử hiđrô phát phôtôn ứng với xạ có tần số sóng A 6,9.1014 HZ B 6,17.1014 Hz C 4,56.1014 Hz D 7,3.1014 Hz 11 Câu 26: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo ro = 5,3.10 m Bán kính quỹ đạo dừng L A 84,8.1011 m B 21,2.1011 m C 47,7.1011 m D 132,5.1011 m Câu 27: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 0,9m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,45.10-6m B 0,6.10-6m C 0,55.10-6m D 0,5.10-6m -11 Câu 28: Trong nguyên tử hidrô, bán kính Bo r0 = 5,3.10 m Ở trạng thái kích thích nguyên tử hidrô , electron chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r = 1,908.10-9m Quỹ đạo có tên gọi quỹ đạo dừng GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 288 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 A O B P C M D N Câu 29: Điều sau nói điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ ? A Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục B Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải thấp nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục C Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Áp suất đám khí hấp thụ phải lớn Câu 30: Quang phổ vạch phát xạ chất bị nung nóng phát A Chất rắn B Chất khí áp suất thấp C Chất lỏng D Chất khí áp suất cao Câu 31: Khi nguyên tử Hydro phát xạ phôtôn có bước sóng 0,486 m lượng nguyên tử hydrô A giảm lượng 4,86.10-15 J B tăng lượng 2,6eV -15 C tăng lượng 4,86.10 J D giảm lượng 2,6eV Câu 32: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1=540nm thu hệ vân giao thoa có khoảng vân i1=0,36mm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2=600nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân A i2=0,6mm B i2=0,4mm C i2=0,5mm D i2=0,45mm Câu 33: Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu lục kích thích phát sáng Hỏi chiếu vào chất ánh sáng đơn sắc chất không phát quang ? A Tím B Lam C Chàm D Đỏ Câu 34: Trong thí nghiệm Young giao thoa với hai nguồn đơn sắc, hệ vên có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đôi so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm bốn lần B không đổi C tăng lên bốn lần D tăng lên hai lần Câu 35: Trong trường hợp xảy tượng quang điện ánh sáng mặt trời chiếu vào? A Lá B Mặt nước biển C Tấm kim loại không sơn D Mái ngói Câu 36: Hiện tượng quang điện tượng: A Bứt electron khỏi khối chất bán dẫn bị chiếu sáng ánh sáng có bước sóng phù hợp B Giải phóng electron chất bán dẫn khỏi mối liên kết bị chiếu sáng thích hợp C Bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng ánh sáng có bước sóng phù hợp D Giải phóng electron liên kết chất bán dẫn cách nung nóng thích hợp Câu 37: Để hai sóng tần số giao thoa với chúng phải có điều kiện sau đây? A biên độ pha B Cùng biên độ ngược pha C biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian D hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 38: Sắp xếp sau theo trình tự tăng dần bước sóng A Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến B Ánh sáng tím, ánh sáng lục, ánh sáng chàm, tia hồng ngoại C Tia X, ánh sáng vàng, ánh sáng lam, sóng vô tuyến D Tia gamma, ánh sáng tím, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại Câu 39: Tia laze đặc điểm đây: A Công suất lớn B Cường độ lớn C Độ định hướng cao D Độ đơn sắc cao Câu 40: Trong sóng điện từ gồm : tia gamma tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy tia có tần số lớn A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia X D tia gamma - HẾT -Đáp án GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 289 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề” 290 [...]... điện trở R là 160 W Giá trị của điện trở R là: A 40  B 30  C 80  D 20  Câu 25: Chọn phát biểu đúng về dao động điều hòa của một vật  A Vận tốc dao động sớm pha so với li độ dao động 2 GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 23 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 B Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin C Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi D Li độ của vật. .. Hz B 85 Hz C 80 Hz D 90 Hz Câu 25: Trong dao động điều hoà,vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi A Ngược pha với li độ ) (A)   B Sớm pha  4 so với li độ GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 12 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 C Cùng pha với li độ  so với li độ 2 Câu 26 :Vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 20  cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s2.Lấy... bức D Lực cản tác dụng lên vật Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng DĐĐH với biên độ 5cm Động năng của vật khi nó có li độ bằng 3 cm bằng: 0,08 J B 0,8 J C 8 J D 800 J Câu 32: Công thức chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα  α (rad)) là: GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 35 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 √ B √ C √ D... “Nhóm luyện đề 11 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 A 7 cm B 1 cm C 5 cm D 3,7 cm Câu15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =5cos  tcm Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ? 5 A - 5 cm/s B 5 cm/s C.5 cm/s D cm/s  Câu 16: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở R, cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều thì tổng trở. .. Group face “Nhóm luyện đề 14 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 11: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là A giảm tiết diện của dây B chọn dây có điện trở suất lớn C tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi D tăng chiều dài của dây Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc... điện áp u D Dòng điện i luôn cùng pha với điện áp u Câu 2: Đặt điện áp u = 200 2 cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100  Công suất tiêu thụ của điện trở bằng A 800 W B 200W C 300W D 400W GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 25 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 3: Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = 10 4  (F)... trên sợi dây khi có sóng dừng? tất cả các phần tử của dây đều đứng yên Trên dây có những bụng sóng xen kẽ những nút sóng đứng yên Tất cả các phần tử trên dây đều dao động với biên độ cực đại Tất cả các phần tử trên dây đều chuyển động với cùng vận tốc GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 34 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 Câu 19: Hai nguồn sóng kết hợp tại S1 và S2 dao... = 480 m/s B v = 120 m/s C v = 240 m/s D v = 79,8 m/s Câu 29: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch cho bởi biểu thức: u  120 cos100 t (V ) , dòng điện qua mạch khi đó có biểu thức : i  cos100 t ( A) Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 2 2 A và 120 2 W B và 60 2 W 2 2 C 1 và 60 W D 1 và 120 W GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 19 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC... m Quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ là A 1 m B 4 m C 0,5 m D 2 m - HẾT -Đáp án: GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 16 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 ∎ ĐỀ 05 – PHẦN 1 Câu 1: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh của âm phụ thuộc vào: A tần số âm B tốc độ âm C biên độ âm D năng lượng âm Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng,... và một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 5cm Biết g = 10m/s2 Thời gian lò xo bị nén trong 2015 chu kì là C Trễ pha D Sớm pha GV: Nguyễn Đức Thuận – Group face “Nhóm luyện đề 20 BỘ ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7 TÀI LIỆU LUYỆN THI 2017 A  s 30 B  s 15 C 403 s 3 D 403 s 6 - HẾT - Đáp án ∎ ĐỀ 06 – PHẦN 1 Câu 1: Trong thời gian t , một con
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 ĐỀ LUYỆN THI MÔN VẬT LÝ 12 NẮM CHẮC 7Đ TRỞ LÊN, 80 ĐỀ LUYỆN THI MÔN VẬT LÝ 12 NẮM CHẮC 7Đ TRỞ LÊN, 80 ĐỀ LUYỆN THI MÔN VẬT LÝ 12 NẮM CHẮC 7Đ TRỞ LÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay