70 cau trac nghiem Mác Lenin

7 169 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:41

Những câu hỏi trắc nghiệm MácLênin có đáp án chi tiết nhất, tài liệu ôn thi MácLênin, bài tập MácLeenin, câu hỏi MácLênin, tài liệu Mác Lênin chọn lọc, trắc nghiệm MácLênin học, trắc nghiệm mác lênin 2 có đáp án, 70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN SƯU TẦM: NGUYỄN PHƯỚC LỘC loc.plsoft@gmail.com 1.Môn khoa học sau không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a Triết học Mác-Lênin b Kinh tế trị Mác-Lênin c Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam d Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học Chủ nghĩa Mác – Lênin gì? Chọn câu trả lời sai a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học C.Mác, Ăngghen phát triển V.I Lênin; b giới quan, phương pháp luận phổ biến nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; c khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột tiến tới giải phóng người d học thuyết Mác,Angghen Lênin xây dựng chủ nghĩa cọng sản 3.Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời a.Sự củng cố phát triển PTSX tư Chủ nghĩa điều kiện cách mạng công nghiệp b.Sự xuất giai cấp vô sản vũ đài lịch sử với tính cách lực lượng trị - xã hội độc lập c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản sở chủ yếu cho đời triết học Mác d Các phán đoán 4.Tiền đề lý luận đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời a Chủ nghĩa vật triết học Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp b Triết học biện chứng Hêghen, Kinh tế trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội chủ nghĩa Pháp c.Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp Triết học cổ điển Đức d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng 5.Tiền đề khoa học tự nhiên đời chủ nghĩa Mác? Chọn phán đoán sai a.Quy luật bảo toàn chuyển hoá lượng, b.Thuyết tiến hoá Dacuyn c Nguyên tử luận d Học thuyết tế bào Triết học Mác Lênin ? Chọn phán đoán a khoa học khoa học b khoa học nghiên cứu quy luật chung tự nhiên c khoa học nghiên cứu người d hệ thống tri thức lý luận chung người giới, vị trí , vai trò người giới “ Đối tượng triết học Mác Lênin gì? Chọn phán đoán a Nghiên cứu giới tính chỉnh thể tìm chất qui luật cụa b Nghiên cứu giới siêu hình c Nghiên cứu quy luật tinh thần d Nghiên cứu quy luật giới tự nhiên Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời a.Không có b Chỉ có xã hội tư c Có tính giai cấp trường phái triết học d Chỉ có số hệ thống triết học Vấn đề triết học gì? Chọn câu trả lời a Vấn đề mối quan hệ Trời Đất b Vấn đề mối quan hệ vật chất ý thức c Vấn đề sinh người d Các phán đoán 10 Chức triết học mácxít gì? Chọn câu trả lời a Chức làm cầu nối cho khoa học b Chức làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ c Chức khoa học khoa học d Chức giới quan phương pháp luận 11 Chủ nghĩa vật triết học bao gồm trường phái nào? Chọn câu trả lời a Chủ nghĩa vật cổ đại b Chủ nghĩa vật siêu hình c Chủ nghĩa vật biện chứng d Các phán đoán 12.Khoa học hạt nhân giới quan? Chọn câu trả lời a Toán học b Triết học c Chính trị học d Khoa học tự nhiên 13 Thế giới thống gì? Chọn câu trả lời a Thống Vật chất Tinh thần b Ta cho thống thống c Thống tính vật chất d Thống Thượng đế sinh 14.Nguồn gốc tự nhiên ý thức? Chọn câu trả lời a sản phẩm óc động vật b phản ánh thực khách quan vào thân người c óc người với giới bên tác động lên óc người d quà tặng thượng đế 15 Nguồn gốc xã hội ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ a ý thức đời nhờ có lao động người b ý thức đời với trình hình thành óc người nhờ có lao động ngôn ngữ quan hệ xã hội c ý thức đời nhờ có ngôn ngữ người d ý thức đời nhờ có quan hệ xã hội người 16.Bản chất ý thức? Chọn câu trả lời a ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người cách động, sáng tạo; b ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan c Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội Sự đời, tồn ý thức chịu chi phối không QL tự nhiên mà QL xã hội, d Các phán đoán 17.Phán đoán Chủ nghĩa vật biện chứng? Chọn câu trả lời a Vật chất ý thức hai lĩnh vực riêng biệt không liên quan đến b Ý thức có trước vật chất định vật chất c Vật chất có trước ý thức định ý thức d vật chất ý thức không định 18 Hiểu theo nghĩa chung vận động gì? Chọn phương án a.Bao gồm tất thay đổi b.Moị trình diễn vũ trụ trụ kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư c Vận động phương thức tồn vất chất.…là thuộc tính cố hữu vật chất d Các phán đoán 19 Theo anh (chị) bệnh chủ quan, ý chí biểu nào? a vào kinh nghiệm lịch sử để định chiến lược sách lược cách mạng b vào quy luật khách quan để định chiến lược sách lược cách mạng c vào kinh nghiệm nước khác để định chiến lược sách lược cách mạng d vào mong muốn chủ quan để định chiến lược sách lược cách mạng 20 Phép biến chứng vật gì? Chọn câu trả lời a … Phép biện chứng khoa học mối liên hệ phổ biến b phép biện chứng, tức học thuyết phát triển, hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc không phiến diện, học thuyết tính tương đối nhận thức người, nhận thức phản ánh vật chất luôn phát triển không ngừng c Phép biện chứng khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư d Các phán đoán 21 “Phép biện chứng vật” bao gồm nguyên lý nào? Chọn câu trả lời a Nguyên lý mối liên hệ b Nguyên lý tính hệ thống , cấu trúc c Nguyên lý mối liên hệ phổ biến,và phát triển d Nguyên lý vận động phát triển 22 Từ nguyên lý “mối liên hệ phổ biến” “Phép biện chứng vật” rút nguyên tắc phương pháp luận cho họat động lý luận thực tiễn? a Quan điểm phát triển b Quan điểm lịch sử - cụ thể c Quan điểm tòan diện d Quan điểm tòan diện , lịch sử - cụ thể 23 Phán đoán phạm trù Chất sai a Chất phạm trù triết học… b Chất tính quy định khách quan vốn có vật,… c Chất thống hữu thuộc tính làm cho vật khác d Chất thân vật 24 Lượng vật gì? Chọn câu trả lời a Là số lượng vật , b Là phạm trù số học , c Là phạm trù khoa học cụ thể để đo lường vật d Là phạm trù triết học, tính qui định khách quan vốn có vật mặt số lượng, qui mô… 25 Cách mạng tháng 8/1945 VN bước nhảy gì? Chọn câu trả lời a Lớn, Dần dần b Nhỏ, Cục c Lớn,Tòan bộ, Đột biến d Lớn, Đột biến 26 Qui luật từ“Sự thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại” nói lên đặc tính phát triển? Chọn câu trả lời a Khuynh hướng vận động phát triển, b Cách thức vận động phát triển, c Nguồn gốc vận động phát triển, d Động lực vận động phát triển 27 Quan hệ chất lượng? Chọn phán đoán sai a Sự phân biệt chất lượng tương đối b Mọi vật tượng thống chất lượng c Sự thay đổi Lượng vật có ảnh hưởng đến thay đổi chất ngược lại, thay đổi chất vật thay đổi lượng tương ứng d Sự thay đổi lượng thay đổi chất vật độc lập tương đối, không quan hệ tác động đến 28 Hãy chọn phán đóan khái niệm Độ a.Độ phạm trù triết học khoảng giới hạn thay đổi lượng làm biến đổi chất b Độ thể thống lượng chất vật, để khoảng giới hạn thay đổi lượng vật chưa làm thay đổi chất vật c Độ phạm trù triết học biến đổi chất lượng d Độ giới hạn thay đổi lượng làm biến đổi chất 29 Hãy chọn phán đóan khái niệm Cách mạng? a Cách mạng thay đổi xã hội b Cách mạng vận động xã hội c Cách mạng thay đổi chất vật biến đổi không phụ thuộc vào hình thức biến đổi d Cách mạng thay đổi lượng với biến đổi định chất 30 Việc không tôn trọng trình tích luỹ lượng mức độ cần thiết cho biến đổi chất biểu xu hướng nào? a.Tả khuynh b.Hữu khuynh c.Vừa tả khuynh vừa hữu khuynh d.Không tả khuynh, không hữu khuynh 31 Việc không dám thực bước nhảy cần thiết tích luỹ lượng đạt đến giới hạn Độ biểu xu hướng nào? a Hữu khuynh b.Vừa tả khuynh vừa hữu khuynh c Tả khuynh d Không tả khuynh , không hữu khuynh 32 Trong đời sống xã hội, quy luật lượng - chất thực với điều kiện gì.? a tác động ngẫu nhiên, không cần điều kiện b Cần hoạt động có ý thức người c trình tự động không cần đến hoạt động có ý thức người d Tùy lĩnh vực cụ thể mà có tham gia người 33 Hãy chọn phán đóan mặt đối lập a Mặt đối lập mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược vật b Những mặt khác coi mặt đối lập c Những mặt nằm chung vật coi mặt đối lập d Mọi vật, tượng hình thành thống mặt đối lập, trừ lẫn 34 Sự thống đấu tranh mặt đối lập? Hãy chọn phán đóan sai a.Sự thống đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc vận động phát triển b.Có thể định nghĩa vắn tắt Phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập c.Mọi vật tượng chứa đựng mặt, khuynh hướng đối lập tạo thành mâu thuẫn thân d.Mọi vật tượng tồn chứa đựng mặt, khuynh hướng thống với mâu thuẫn 35 Mâu thuẫn tồn suốt trình vận động phát triển vật tượng? a Mâu thuẫn thứ yếu b Mâu thuẫn không c Mâu thuẫn d Mâu bên 36 Sự đấu tranh mặt đối lập? Hãy chọn phán đóan a Đấu tranh mặt dối lập tạm thời b Đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối c Đấu tranh mặt dối lập tương đối d Đấu tranh mặt dối lập vừa tuyệt đối vừa tương đối 37 Mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn phát triển vật chi phối mâu thuẫn khác giai đoạn gọi mâu thuẫn gì? a Đối kháng b Thứ yếu c Chủ yếu d bên 38 Mâu thuẫn đối kháng tồn đâu? a Tư b Tự nhiên, xã hội tư c Tự nhiên d Xã hội có giai cấp đối kháng 39 Hãy chọn phán đóan mối quan hệ “Sư thống đấu tranh mặt đối lập” a Không có“Sư thống mặt đối lập” có“sự đấu tranh mặt đối lập” b Không có“sự đấu tranh mặt đối lập” có “Sư thống mặt đối lập” c Sư thống đấu tranh mặt đối lập tách rời Không có thống mặt đối lập đấu tranh mặt đối lập d Sự đấu tranh mặt đối lập vừa tương đối, vừa tuyệt đối 40 Qui luật “thống đấu tranh mặt đối lập” nói lên đặc tính vận động phát triển? a Khuynh hướng vận động phát triển b Cách thức vận động phát triển c Nguồn gốc động lực vận động phát triển d Nội dung vận động phát triển 41 Chọn quan điểm “phủ định biện chứng” a Phủ định biện chứng mang tính Khách quan b Phủ định biện chứng mang tính Kế thừa c Phủ định biện chứng phủ định đồng thời mang tính khẳng định, d Các phán đoán 42 Sự Phủ định biện chứng theo hình thức nào? Chọn phán đoán a.Vòng tròn khép kín b Đường thẳng lên
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 cau trac nghiem Mác Lenin, 70 cau trac nghiem Mác Lenin, 70 cau trac nghiem Mác Lenin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay