what is garfield doing

16 87 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:38

WHAT IS GARFIELD DOING? •HE IS EATING HE IS PLAYING BASKETBALL HE IS SLEEPING HE IS WATCHING TV HE IS DRINKING COFFEE HE IS DRIVING A CAR HE IS READING A BOOK GOODBYE!!! [...]...HE IS DRINKING COFFEE HE IS DRIVING A CAR HE IS READING A BOOK GOODBYE!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: what is garfield doing, what is garfield doing, what is garfield doing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay