the greetings song ppt

18 58 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:36

The Greetings Song Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good Night! Nice to meet you Nice to meet you too! Good bye, good bye See you! Good morning, good morning Good afternoon Good evening, good evening Good night, good night Nice to meet you! Nice to meet you too! Good bye, good bye, see you! Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good Night! Nice to meet you Nice to meet you too! Good bye, good bye See you! See you later! Can be sung using the YouTube song: http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o&list=PL4100F23F763190B0&index=5&feature= plpp_video The Greetings Song [...]... Good evening Good night Good Night! Nice to meet you Nice to meet you too! Good bye, good bye See you! See you later! Can be sung using the YouTube song: http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o&list=PL4100F23F763190B0&index=5&feature= plpp_video The Greetings Song
- Xem thêm -

Xem thêm: the greetings song ppt, the greetings song ppt, the greetings song ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay