present perfect simple and exercise

12 58 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:35

PRESENT PERFECT GAME GO have joining have joined has joined John the army has had has having have having She a great time have had have sweeping has swept have swept I the floor has sweeping have landed has landed has landing They on the Moon have landing have walked has walking have walking has walked They to school has playing has played have played He alone have playing have rained have raining has rained It a lot has raining has sold have sold have selling He some flowers has selling have solved has solving have solving We the case has solved have finishing have finished has finishing I my painting has finished has played have played has playing You _ football have playing
- Xem thêm -

Xem thêm: present perfect simple and exercise, present perfect simple and exercise, present perfect simple and exercise

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay