The mineral quartz

5 134 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:30

By Laura Dolezal Insert pictures of different types of quartz Quartz comes in many different colors Insert picture of quartz Quartz is very hard Insert picture of quartz Quartz is transparent or translucent CITATIONS http://www.minerals.net/mineral/silicate/tecto/quartz/quartz.htm
- Xem thêm -

Xem thêm: The mineral quartz , The mineral quartz , The mineral quartz

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay