Bài giảng cấu tạo và chức năng của da

28 148 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:07

KIM TRA BI C Nờu cỏc tỏc nhõn gõy hi cho h bi tit nc tiu? Cn xõy dng thúi quen sng khoa hc bo v h bi tit nc tiu trỏnh cỏc tỏc nhõn gõy hi nh th no ? Tit45 45Bi Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Tit Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da Tầng sừng Tầng tế bào sống Thụ quan Tuyến nhờn Cơ co chân lông Lông bao lông Tuyến mồ hôi Dây thần kinh Mạch máu Lp mỡ Tit45 45Bi Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Tit I Cu to ca da Quan 41, dựng () Nờu ch cỏc Da cú sỏt cu hỡnh to gm my lp? cu thnh phn caca cỏclp lpbiu biu to vcu cto im bỡ?bỡ, lp bỡ, lp m di da s di dõy: Lp biu bỡ Da Lp bỡ Tng sng (1) Tng t bo sng (2) Th quan (8) Tuyn nhn (7) C co chõn lụng (5) Lụng v bao lụng (6) Tuyn m hụi (3) Dõy thn kinh (4) Mch mỏu (9) Lp m di da Lp m (10) Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : Gm lp : 1/ Lp biu bỡ : -Tng sng : gm nhng t bo cht ó húa sng, xp sớt -Tng t bo sng : cú kh nng phõn chia to t bo mi, cú cha cỏc ht sc t to nờn mu da Cỏc ht sc t Cỏc sc t lp t bo sng ca biu bỡ gm cỏc loi sc t o, vng, nõu, en S kt hp gia s lng v t lờ cỏc loi sc t gúp phn quyt inh mu da Tng t bo sng Lp bỡ Tit45 45Bi Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Tit CC MU DA Da en Da vng Da trng Tit45 45Bi Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Tit I Cu to ca da Nờu cu to v c im ca lp bỡ ? Lp biu bỡ Da Lp bỡ Tng sng (1) Tng t bo sng (2) Th quan (8) Tuyn nhn (7) C co chõn lụng (5) Lụng v bao lụng (6) Tuyn m hụi (3) Dõy thn kinh (4) Mch mỏu (9) Lp m di da Lp m (10) Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : Gm lp 1/ Lp biu bỡ : 2/ Lp bỡ : - Cú cỏc th quan, tuyn m hụi, tuyn nhn, lụng v bao lụng, c co chõn lụng, mch mỏu, dõy thn kinh - Cú cỏc si mụ liờn kt bờn cht Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : Vo hanh khụ, ta thng thy cú nhng vy trng nho bong nh phn qun ỏo iu ú giỳp ta gii thớch nh th no v thnh phn lp ngoi cựng ca da ? 1/ Vy trng bong chớnh l lp t bo ngoi cựng ca da húa sng v cht Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da 2/ Vỡ da ta luụn mm mi, b t khụng ngm nc ? Vỡ da c cu to t cỏc si mụ liờn kt bờn cht vi v trờn da cú nhiu tuyn nhn tit cht nhn nờn b mt da luụn mm mi v khụng bi ngm nc Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : 3/ Vỡ ta nhn bit c núng, lnh, cng, mm ca vt ta tip xỳc ? Vỡ da cú nhiu c quan th cm l nhng u mỳt t bo thn kinh giỳp da nhn bit núng, lnh, cng, mm u mỳt t bo thn kinh Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : 4/ Da cú phn ng nh th no tri núng quỏ hay lnh quỏ ? Khi tri núng, cỏc mao mch di da dón, tuyn m hụi tit nhiu m hụi Khi tri lnh, cỏc mao mch di da co li, c chõn lụng co Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I.Cu to ca da : 5/ Lp m di da cú vai trũ gỡ ? Lp m di da l lp ờm chng tỏc dng c hc ca mụi trng, cú vai trũ gúp phn chng mt nhiờt tri rột v tớch tr nng lng Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : 6/ Túc v lụng my cú tỏc dng gỡ ? - Túc to nờn mt lp ờm khụng khớ chng tia t ngoi, iu hũa nhiờt - Lụng my ngn m hụi v nc khụng chy xung mt Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cấu tạo da: II.Chức da: Em hoàn thành phiếu học tập sau: Tho lun nhúm nho (3 phỳt) PHIếU HọC TậP 1/ c im no ca da giỳp da thc hiờn chc nng bo vờ? Tr li: 2/ B phn no ca da giỳp da tip nhn cỏc kớch thớch? B phn no giỳp da thc hiờn chc nng bi tit? Tr li: 3/ Da iu ho thõn nhiờt bng cỏch no? Tr li: 4/ Da cú nhng chc nng no? Tr li: Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da II Chc nng ca da 1/ c im no ca da giỳp da thc hiờn chc nng bo vờ ? Do c im cu to t cỏc si ca mụ liờn kt, lp m di da v tuyn nhn Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I.Cu to ca da II.Chc nng ca da 2/ B phn no ca da giỳp da tip nhn cỏc kớch thớch ? B phn no thc hiờn chc nng bi tit ? - Tip nhn kớch thớch nh cỏc th quan - Bi tit qua tuyn m hụi Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I.Cu to ca da II.Chc nng ca da 3/ Da iu hũa thõn nhiờt bng cỏch no? Nh co gión mch mỏu di da, hot ng tuyn m hụi, c co chõn lụng, lp m di da gúp phn chng mt nhiờt Bi41 41.CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I.Cu to ca da II.Chc nng ca da - Bo vờ c th - Cm giỏc - Bi tit Da cú nhng chc nng gỡ ? - iu hũa thõn nhiờt - Da v sn phm ca da to nờn v p ca ngi Cỏc ht sc t Bi 1: Chọn ý trả lời cho câu trắc nghiệm dới đây: Câu 1: Da có chức gì? A Bảo vệ c th, cm giỏc B Bi tit, to v ep cho ngi C Điều hoà thân nhiệt D D Cả A, B, C, Câu 2: Bộ phận da giúp da tiếp nhận kích thích? AA Các thụ quan B Lớp mỡ dới da C Mạch máu D Da Câu 3: Bộ phận ca da giỳp da thực chức tiết qua da? A Mạch máu B B Tuyến mồ hôi C Tuyến nhờn D Tuyến vị Bi Cú nờn trang im bng cỏch lm dng kem phn, nh bo lụng my hay khụng ? Ti ? VN TAY HNG DN Vấ NH - Hoc bi, tr li cõu hoi cuụi bi - Chuõn bi bi 42 : V sinh da 1/ Cỏc cỏch bo v v rốn luyn da? 2/ Cỏc bnh v da v cỏch phũng chụng ? [...]... ca da giỳp da tip nhn cỏc kớch thớch? B phn no giỳp da thc hiờn chc nng bi tit? Tr li: 3/ Da iu ho thõn nhiờt bng cỏch no? Tr li: 4/ Da cú nhng chc nng no? Tr li: Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da II Chc nng ca da 1/ c im no ca da giỳp da thc hiờn chc nng bo vờ ? Do c im cu to t cỏc si ca mụ liờn kt, lp m di da v tuyn nhn Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA. .. thn kinh Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : 4/ Da cú phn ng nh th no khi tri núng quỏ hay lnh quỏ ? Khi tri núng, cỏc mao mch di da dón, tuyn m hụi tit nhiu m hụi Khi tri lnh, cỏc mao mch di da co li, c chõn lụng co Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I.Cu to ca da : 5/ Lp m di da cú vai trũ gỡ ? Lp m di da l lp ờm chng tỏc dng c hc ca mụi trng, cú vai trũ gúp... I.Cu to ca da II.Chc nng ca da 2/ B phn no ca da giỳp da tip nhn cỏc kớch thớch ? B phn no thc hiờn chc nng bi tit ? - Tip nhn kớch thớch nh cỏc th quan - Bi tit qua tuyn m hụi Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I.Cu to ca da II.Chc nng ca da 3/ Da iu hũa thõn nhiờt bng cỏch no? Nh co gión mch mỏu di da, hot ng tuyn m hụi, c co chõn lụng, lp m di da gúp phn chng mt nhiờt Bi41 41. CU CUTO... NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da 2/ Vỡ sao da ta luụn mm mi, khi b t khụng ngm nc ? Vỡ da c cu to t cỏc si mụ liờn kt bờn cht vi nhau v trờn da cú nhiu tuyn nhn tit cht nhn nờn b mt da luụn mm mi v khụng bi ngm nc Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : 3/ Vỡ sao ta nhn bit c núng, lnh, cng, mm ca vt khi ta tip xỳc ? Vỡ da cú nhiu c quan th cm l nhng u mỳt t bo thn kinh giỳp da nhn...Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da Nờu cu to ca lp m di da ? Lp biu bỡ Da Lp bỡ Tng sng (1) Tng t bo sng (2) Th quan (8) Tuyn nhn (7) C co chõn lụng (5) Lụng v bao lụng (6) Tuyn m hụi (3) Dõy thn kinh (4) Mch mỏu (9) Lp m di da Lp m (10) Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : Gm 3 lp 1/ Lp biu bỡ : 2/ Lp bỡ : 3/ Lp m di da : Gm cỏc t... lng Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : 6/ Túc v lụng my cú tỏc dng gỡ ? - Túc to nờn mt lp ờm khụng khớ chng tia t ngoi, iu hũa nhiờt - Lụng my ngn m hụi v nc khụng chy xung mt Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cấu tạo của da: II.Chức năng của da: Em hãy hoàn thành phiếu học tập sau: Tho lun nhúm nho (3 phỳt) PHIếU HọC TậP 1/ c im no ca da giỳp da thc... kinh 5/ Lp m di da cú vai trũ gỡ? Tế bào mỡ 6/ Túc v lụng my cú tỏc dng gỡ? Cơ co chân lông Lông và bao lông Mạch máu Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi I Cu to ca da : Vo mựa hanh khụ, ta thng thy cú nhng vy trng nho bong ra nh phn qun ỏo iu ú giỳp ta gii thớch nh th no v thnh phn lp ngoi cựng ca da ? 1/ Vy trng bong ra chớnh l lp t bo ngoi cựng ca da húa sng v cht Bi41 41. CU CUTO TOV... CADA DA Bi I.Cu to ca da II.Chc nng ca da - Bo vờ c th - Cm giỏc - Bi tit Da cú nhng chc nng gỡ ? - iu hũa thõn nhiờt - Da v sn phm ca da to nờn v p ca con ngi Cỏc ht sc t Bi tp 1: Chọn ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu trắc nghiệm dới đây: Câu 1: Da có những chức năng gì? A Bảo vệ c th, cm giỏc B Bi tit, to v ep cho con ngi C Điều hoà thân nhiệt D D Cả A, B, C, đúng Câu 2: Bộ phận nào của da giúp da. .. Các thụ quan B Lớp mỡ dới da C Mạch máu D Da Câu 3: Bộ phận nào ca da giỳp da thực hiện chức năng bài tiết qua da? A Mạch máu B B Tuyến mồ hôi C Tuyến nhờn D Tuyến vị Bi tp 2 Cú nờn trang im bng cỏch lm dng kem phn, nh bo lụng my hay khụng ? Ti sao ? VN TAY HNG DN Vấ NH - Hoc bi, tr li cõu hoi cuụi bi - Chuõn bi bi 42 : V sinh da 1/ Cỏc cỏch bo v v rốn luyn da? 2/ Cỏc bnh v da v cỏch phũng chụng ? ... v mch mỏu Bi41 41. CU CUTO TOV VCHC CHCNNG NNGCA CADA DA Bi 1/ Vo mựa hanh khụ, ta thng thy cú nhng vy trng nh bong ra nh phn qun ỏo iu ú giỳp cho ta gii thớch nh th no v thnh phn lp ngoi cựng ca da ? 2/ Vỡ sao da ta luụn mm mi, khi b t khụng ngm nc ? Tho lun nhúm: 3 phỳt Tầng sừng Tầng tế bào sống 3/ Vỡ sao ta nhn bit c núng, lnh, cng, mm ca vt m ta tip xỳc ? Thụ quan Tuyến nhờn 4/ Da cú phn ng nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng cấu tạo và chức năng của da, Bài giảng cấu tạo và chức năng của da, Bài giảng cấu tạo và chức năng của da

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay