Chia số đo thời gian cho một số

12 106 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 14:01

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ HƯƠNG THỦY – THÁNG 02/20… a)Ví dụ : Hải thi đấu ván cờ hết 42 phút 30 giây Hỏi trung bình Hải thi đấu ván cờ hết ? Tóm tắt : ván cờ : ván cờ : 42 phút 30 giây ? thời gian Giải : Thời gian Hải thi đấu ván cờ : 42 phút 30 giây : = ? Đặt tính ; tính : 42 phút 30 giây 12 30 giây 00 phút giây Vậy : 42 phút 30 giây : = 14 phút 10 giây Khi chia số đo thời gian cho số, ta thực phép chia số đo theo loại đơn vị thời gian cho số chia a)Ví dụ : Hải thi đấu ván cờ hết 42 phút 30 giây Hỏi trung bình Hải thi đấu ván cờ hết ? Tóm tắt : ván cờ : ván cờ : 42 phút 30 giây ? thời gian Giải : Thời gian Hải thi đấu ván cờ : 42 phút 30 giây : = 14 phút 10 giây Đáp số : 14 phút 10 giây b)Ví dụ : Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất vòng hết 40 phút Hỏi vệ tinh quay xung quanh Trái Đất vòng hết bao lâu? Tóm tắt : vòng : 40 phút vòng : ? thời gian Ta phải thực phép tính chia: 40 phút : = ? Ta phải thực phép tính chia: 40 phút : = ? 55 phút Ta đặt tính tính : 40 phút = 180 phút 5 phút 22 phút 20 Khi chia số đo thời gian cho số , ta thực phép chia số đo theo loại đơn vị thời gian cho số chia Nếu phần dư khác không ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ liền kề chia tiếp Luyện tập : Tính : a/ 24 phút 12 giây : c/ 10 48 phút : b/ d/ 35 40 phút : 18,6 phút : Tính : a/ 24 phút 12 giây : c/ 10 48 phút : 24 phút 12 giây 12 giây 10 48 phút = 60 phút 10 phút 18 phút giây phút b/ d/ 35 40 phút : 18,6 phút : 35 40 phút 40 phút 0 18,6 phút phút ,1 phút 2/ Một người thợ làm việc từ lúc 30 phút đến 12 làm dụng cụ Hỏi trung bình người làm dụng cụ hết thời gian ? Hướng dẫn: dụng cụ : thời gian ? dụng cụ : thời gian ? Bài giải: Người làm dụng cụ hết số thời gian là: 12 - 30 phút = 30 phút Trung bình người làm dụng cụ hết số thời gian là: 30 phút : = 30 phút Đáp số: 30 phút [...]...Bài giải: Người đó làm 3 dụng cụ hết số thời gian là: 12 giờ - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là: 4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút Đáp số: 1 giờ 30 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia số đo thời gian cho một số , Chia số đo thời gian cho một số , Chia số đo thời gian cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay