clothes you should wear

11 45 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:58

What should you wear? What should you wear? Today, the weather will be sunny You should wear You shouldn't wear ??? A pair of shorts Today, the weather will be sunny You should wear You shouldn't wear ??? A pair of shorts Today, the weather will be sunny You should wear You shouldn't wear ??? A pair of shorts Today You should You shouldn't ??? A raincoat Today You should You shouldn't ??? A raincoat Today You should You shouldn't ??? A raincoat Today ??? An umbrella RECAP WHAT SHOULD PEOPLE WEAR WHEN IT'S RECAP WHAT SHOULD PEOPLE WEAR WHEN IT'S
- Xem thêm -

Xem thêm: clothes you should wear, clothes you should wear, clothes you should wear

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay