christmas vocabulary

39 39 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:58

/ 22 Christmas Christmas card card / 22 Christmas Christmas carol / 22 Christmas Christmas tree tree / 22 lights / 22 Christmas Christmas baubles baubles / 22 cracker / 22 candy cane / 22 gingerbread man / 22 Christmas Christmas pudding pudding Click on the GINGERBREAD MAN CORRECT! NEXT Click on the MISTLETOE CORRECT! NEXT Click on the PRESENTS CORRECT! NEXT Click on the CANDY CANE CORRECT! NEXT Click on the CANDLE CORRECT! NEXT Click on the STAR CORRECT! NEXT Click on the BELLS CORRECT! NEXT Click on the CHRISTMAS CARD CORRECT! NEXT Click on the HOLLY CORRECT! NEXT Click on FROSTY THE SNOWAN CORRECT! NEXT Click on the CHRISTMAS TREE CORRECT! NEXT Click on the CHRISTMAS PUDDING CORRECT! NEXT Click on the WREATH CORRECT! NEXT HO, HO, HO! NEXT EXIT
- Xem thêm -

Xem thêm: christmas vocabulary, christmas vocabulary, christmas vocabulary

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay