Chia đa thức cho đơn thức

15 181 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:49

TRNG THCS NINH X Giỏo viờn dy : Nguyn Th Hng Mụn : i S Kiểm tra cũ HS1/ Nêu Nêuquy quytắc tắc chia chia đơn đơnthức thứcA Acho chođơn đơnthức thức BB ?? HS1/ 22y55 : 3xy22 Thực phép tính: 18x Thực phép tính: 18x y : 3xy HS2/ Thc hin phộp tớnh: a/15 x2y2 : 3xy2 b/ 7xy3: 3xy2 Đáp án 1/ ** Quy Quy tắc tắc :: Muốn Muốn chia chia đơn đơn thức thức AAcho cho đơn đơn thức thức BB (trong (trong 1/ trờng ờnghợp hợpAAchia chiahết hếtcho choB) B)ta talàm làmnh nhsau: sau: tr - Chia hệ số đơn thức A cho hệ số đơn thức B - Chia luỹ thừa biến A cho luỹ thừa biến B - Nhõn cỏc kt qu va tỡm c vi 18x2y5 : 3x y2 = 6xy3 18 : = x2 : x = x y5 : y2 = y3 Đáp án 2/ Thc hin phộp tớnh: a/15 x2y2 : 3xy2 = 5x b/ 7xy : 3xy = y Chođơn đơn thức thức 3xy 3xy22 Cho ?1 22 Viết đa thức có hạng tử chia hết cho 3xy - Viết đa thức có hạng tử chia hết cho 3xy 22 Chia hạng tử đa thức cho 3xy - Chia hạng tử đa thức cho 3xy Cộng các kết kết quả vừa vừa tìm tìm đđợc ợc với với nhau Cộng * Quy tắc : * Quy tắc : Mun chia chia a a thc thc A A cho cho n n thc thc Mun B (trng (trng hp hp cỏc cỏc hng hng t t ca ca a a B thc A A u u chia chia ht ht cho cho n n thc thc thc B), ta ta chia chia mi mi hng hng t t ca ca A A cho cho B B B), ri cng cng cỏc cỏc kt kt qu qu vi vi nhau ri Ví dụ: dụ: Thực Thực hiện phép phép tính tính Ví 44y33 - 25x22y33 - 3x44y44) : 5x22y33 (30x (30x y - 25x y - 3x y ) : 5x y ?2 Khithực thựchiện hiệnphép phépchia chia(4x (4x44 8x 8x22yy22++12x 12x55y):(y):(-4x 4x22)) a.a.Khi BạnHoa Hoaviết: viết: Bạn 4x44 8x 8x22yy22+12x +12x55yy== 4x 4x22(-(-xx22++2y 2y22 3x 3x33y) y) 4x nên (4x (4x44 8x 8x22yy22+12x +12x55y):(y):(-4x 4x22))== xx22++2y 2y22 3x 3x33yy nên Emhãy hãynhận nhậnxét xétbạn bạnHoa Hoagiải giảiđúng đúnghay haysai sai?? Em Đápán: án: Đáp Lờigiải giảicủa củabạn bạnHoa Hoalà làđúng Lời Vìta tabiết biếtrằng rằng:: nếuAA==B.Q B.Q thì AA::BB==Q Q Vì Nhận xét xét :: Để Để thực thực hiện phép phép chia chia Nhận 44- 8x22y22+12x55y ) : (- 4x22 ) ta phân tích đa (4x (4x - 8x y +12x y ) : (- 4x ) ta phân tích đa 44 - 8x22y22 + 12x55y ) thành nhân tử thức ( 4x thức ( 4x - 8x y + 12x y ) thành nhân tử 22 : cách đặt nhân tử chung 4x cách đặt nhân tử chung - 4x : 44 - 8x22y22 + 12x55y) = - 4x22(-x22 + 2y22 - 3x33y ) (4x (4x - 8x y + 12x y) = - 4x (-x + 2y - 3x y ) 44 - 8x22y22 +12x55y) : (- 4x22) = -x22 + 2y22 - 3x33y Nên (4x Nên (4x - 8x y +12x y) : (- 4x ) = -x + 2y - 3x y ?2 b.Làm Làmtính tínhchia: chia:(20x (20x44yy 25 25xx22yy22 3x 3x22y): y):5x 5x22yy b Giải:Cách Cách11 Giải: (20x44yy 25 25xx22yy22 3x 3x22y): y):5x 5x22yy== 4x2 - 5y - (20x Cách 2: 20x4y - 25 x2y2 - 3x2y = 5x2y(4x2 - 5y nên 20x4y - 25x2y2 - 3x2y : 5x2y = ) Bàitập tập:: Điền Điềnđúng đúng(Đ) (Đ)sai sai(S) (S) Bài Cho A= A=5x 5x44 4x 4x33++6x 6x2y2y Cho và 2x22 BB==2x 15xy22+17xy +17xy33++18y 18y22 CC==15xy và 6y22 DD==6y Khng nh A khụng chia ht cho B vỡ khụng chia ht cho NG HAY SAI S A chia ht cho B vỡ mi hng t ca A u chia ht cho B Đ C chia ht cho D vỡ mi hng t ca C u chia ht cho D Đ Bi 63(SGK/28) Khụng lm tớnh chia, hóy xột xem a thc A cú chia ht cho n thc B khụng: A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2 B = 6y2 Gii: a thc A cú chia ht cho n thc B vỡ cỏc hng t ca a thc A u chia ht cho n thc B Bi 66 Ai ỳng, Ai sai ? Khi gii bi tp: Xột xem a thc A = 5x4 4x3 + 6x2y cú chia ht cho n thc B = 2x2 hay khụng. H tr li: A khụng chia ht cho B vỡ khụng chia ht cho Quang tr li: A chia ht cho B vỡ mi hng t ca A u chia ht cho B Cho bit ý kin ca em v li gii ca hai bn Gii: Bn Quang tr li ỳng, bn H tr li sai BI TP V NH -c li bi, hc thuc quy tc chia a thc cho n thc - Hon thnh bi 63-66/sgk v bi 44 - 47/ sbt-12 - ễn kin thc v a thc bin c, chun b bi 12 [...]... + 18y2 B = 6y2 Giải: Đa thức A có chia hết cho đơn thức B vì các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B Bài 66 Ai đúng, Ai sai ? Khi giải bài tập:“ Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không.” Hà trả lời: “ A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2” Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B” Cho biết ý kiến của em... (S) Bµi Cho A= A=5x 5x44 4x 4x33++6x 6x2y2y Cho vµ vµ 2x22 BB==2x 15xy22+17xy +17xy33++18y 18y22 CC==15xy vµ vµ 6y22 DD==6y Khẳng định A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2 ĐÚNG HAY SAI S A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B § C chia hết cho D vì mọi hạng tử của C đều chia hết cho D § Bài 63(SGK/28) Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B... B” Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn Giải: Bạn Quang trả lời đúng, bạn Hà trả lời sai BÀI TẬP VỀ NHÀ -Đọc lại bài, học thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn thức - Hoàn thành bài tập 63-66/sgk và bài tập 44 - 47/ sbt-12 - Ôn tập kiến thức về đa thức 1 biến Đọc, chuẩn bị bài 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia đa thức cho đơn thức, Chia đa thức cho đơn thức, Chia đa thức cho đơn thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay