Vận dụng học thuyết Maslow trong tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty truyền tải điện 1

16 286 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:44

Lời mở đầu Nguồn nhân lực nguồn vốn hàng đầu tổ chức, doanh nghiệp, công cụ chủ yếu để doanh nghiệp giành ưu cạnh tranh Người lao động vừa tài nguyên tổ chức, vừa yếu tố lớn cấu thành phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì thế, vai trò quản lý nguồn nhân lực ngày đề cao tổ chức Vấn đề mà tổ chức, doanh nghiệp quan tâm với chi phí mà bỏ mang lại hiệu công việc lớn Vì vậy, nhà lãnh đạo phải biết nghệ thuật sử dụng người, biết cách làm để quản lý, điều hành người lao động cách có hiệu quả, làm cho họ tận tâm, nhiệt tình, hăng hái với công việc Học thuyết Maslow học thuyết số học thuyết tạo động lực gắn với nhu cầu người Do em chọn đề tài “Vận dụng học thuyết Maslow tạo động lực lao động cho người lao động công ty truyền tải điện 1” để nghiên cứu vận dụng học thuyết vào công tác tạo động lực công ty đề suất số giải pháp tạo động lực cho người lao động Bài tiểu luận gồm chương: Chương 1: Tổng quan tạo động lực lao động Chương 2: Đánh giá thực trạng khả vận dụng học thuyết Maslow công ty truyền tải điện Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực lao động cho người lao động công ty truyền tải điện Do kiến thức hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để viết hoàn chỉnh có ý nghĩa thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Quang Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thiện tiểu luận này! Tạo động lực lao động Chương 1: Tổng quan tạo động lực lao động 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Động Động mục đích chủ quan hoạt động người, động lực thúc đẩy người hành động nhằm đáp ứng nhu cầu đặt 1.1.2 Động lực lao động Động lực lao động nỗ lực tự nguyện làm việc người lao động nhằm tăng cường hiệu suất làm việc để đạt mục tiêu thông qua việc đạt mục tiêu tổ chức 1.1.3 Tạo động lực lao động Tạo động lực lao động hoạt động, sách, ứng xử tổ chức người lao động nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động 1.2 Học thuyết Maslow tạo động lực lao động Abraham Maslow nhà tâm lý học người Mỹ, ông người đáng ý với đề xuất Tháp Nhu Cầu Ông xem cha đẻ chủ nghĩa nhân văn Tâm lý học Ông gia đình có anh chị em Bố mẹ ông người điều kiện ăn học họ khuyên Maslow nên theo học ngành Luật Vào năm 1943, Abraham Maslow đưa đưa quan điểm nhu cầu người nhu cầu xếp theo thứ bậc khác Học thuyết ông dựa người khoẻ mạnh, sáng tạo, người sử dụng tất tài năng, tiềm lực công việc Vào thời điểm đó, phương pháp khác biệt với công trình nghiên cứu tâm lý người khác dựa Tạo động lực lao động việc quan sát người bị chi phối phiền muộn chủ yếu Nhân cách người tổng hợp hành vi việc làm có lao động giải thoát người khỏi chết Đây có lẽ chất học thuyết hệ thống nhu cầu Maslow đề xướng Đối với người lao động, động lực lao động nhu cầu người thiếu hụt khiến người làm việc để đạt điều Maslow cho người có nhiều nhu cầu khác mà họ khao khát thoả mãn Maslow chia nhu cầu thành năm loại xếp theo thứ tự bậc sau: Tháp nhu cầu Maslow: (xem thêm phụ lục 1) 1.3 Nội dung vận dụng học thuyết Maslow việc tạo động lực lao động Theo Maslow: Về nguyên tắc, nhu cầu số nhu cầu thoả mãn nhu cầu trở nên quan trọng Sự thoả mãn nhu cầu cá nhân nhu cầu thấp nhất, nhu cầu thoả mãn nhu cầu xuất Sự thoả mãn nhu cầu theo thứ tự từ thấp đến cao Mặc dù thực tế chẳng nhu cầu thoả mãn hoàn toàn nhu cầu Tạo động lực lao động thoả mãn tác động vào nhu cầu không tạo động lực cho họ Vì thế, theo Maslow, nhà quản lý muốn tạo động lực cho nhân viên họ trước hết nhà quản lý phải hiểu nhân viên đâu hệ thống thứ bậc nhu cầu, từ có định hướng vào thoả mãn nhu cầu họ để sách tạo động lực đạt kết cao Đối với nhu cầu sinh lý: Trả lương tốt công bằng, cung cấp bữa ăn trưa, ăn giờ, ca miễn phí; đảm bảo phúc lợi…… doanh nghiệp không đáp ứng mức lương, công cằng cho NLĐ dẫn đến phản đối công nhân, nhân viên đồng lương không đủ nuôi sống họ thể việc đáp ứng yêu cầu cần phải thực ưu tiên Đối với nhu cầu an toàn: Bảo đảm điều kiện làm việc thuận lợi, bảo đảm công việc trì ổn định chăm sóc sức khoẻ tốt cho nhân viên(an toàn tính mạng, thu nhập, công việc ….) Nhu cầu xã hội: Người lao động cần tạo điều kiện làm việc theo nhóm, tạo hội để mở rộng giao lưu phận, khuyến khích người tham gia ý kiến phục vụ phát triển doanh nghiệp tổ chức, hoạt động vui chơi, giải trí kỷ niệm kỳ nghỉ khác Nhu cầu tôn trọng: Người lao động cần tôn trọng nhân cách, phẩm chất, tôn trọng giá trị người Do đó, cần có chế sách khen ngợi, tôn vinh thành công phổ biến kết thành đạt cá nhân cách rộng rãi Đồng thời, người lao động cần cung cấp kịp thời thông tin phản hồi, đề bạt nhân vào vị trí công việc có mức độ phạm vi ảnh hưởng lớn Nhu cầu thể hiện: Nhà quản lý cần cung cấp hội phát triển mạnh cá nhân, người lao động cần đào tạo phát triển, cần khuyến khích tham gia vào trình cải tiến doanh nghiệp tổ chức tạo điều kiện để họ tự phát triển nghề nghiệp Tạo động lực lao động Chương 2: Thực trạng vận dụng học thuyết Maslow tạo động lực lao động cho người lao động công ty truyền tải điện 2.1 Giới thiệu công ty truyền tải điện Công ty truyền tải điện doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thành viên Tổng công ty điện lực Việt Nam – Bộ Công nghiệp Công ty có trụ sở 15 Cửa Bắc – Ba Đình – Hà Nội Sở truyền tải điện miền Bắc thành lập ngày 1/5/1981 tiền thân công ty Và đến ngày 25/3/1995 công ty truyền tải điện thức thành lập theo định số 182 ĐVN/HĐQL hội đồng quản lý Tổng công ty điện lực Việt Nam Từ thành lập trải qua 20 năm hoạt động, công ty trưởng thành, đạt nhiều thành tựu to lớn, đáp ứng nhiệm vụ ngày nặng nề mà cấp giao cho Là công ty trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam, công ty truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đưa dòng điện đến khắp miền đất nước Lĩnh vực hoạt động: Quản lý vận hành an toàn, ổn định lưới truyền tải điện địa bàn 27/28 tỉnh thành miền Bắc từ đèo Ngang trở ra; Sửa chữa, trung đại tu công trình lưới điện; Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp lưới truyền tải điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án tư vấn giám sát thi công công trình lưới điện; Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện; Tạo động lực lao động Kinh doanh dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin Số lượng lao động công ty qua năm biểu qua bảng đây: Bảng 2.1 Số lượng lao động công ty truyền tải điện giai đoạn 2013 - 2015 Chỉ tiêu Tổng số lao động Phân theo giới tính Nam Nữ Năm 2013 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 2445 100 2420 25 98 Năm 2014 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 2869 100 2837 32 98,8 1,2 Năm 2015 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 3182 100 3137 98,6 45 1,4 (Nguồn: Phòng nhân sự) Theo bảng 2.1 ta thấy lao động nam chiếm tỷ lệ cao so với lao động nữ lao động nam không ngừng tăng từ năm 2013(2420 người chiếm 98%) đến năm 2015 lên đến 3037 người (chiếm 98,6%) Lao động nữ công ty tăng chiếm tỷ lệ thấp so với lao động nam Do đặc thù công việc nên lao động công ty chủ yếu lao động nam Còn lao động nữ chủ yếu làm việc văn phòng công ty Quy trình sản xuất công ty thể qua sơ đồ đây: Sơ đồ 2.1: Dây truyền sản xuất – truyền tải – phân phối điện Tạo động lực lao động Nguồn: Phòng Kỹ thuật trạm 2.2 Thực trạng vận dụng học thuyết Maslow tạo động lực công ty truyền tải điện Học thuyết Maslow học thuyết tương đối dễ áp dụng hoạt động quản trị tạo động lực lao động Đã có nhiều công ty áp dụng học thuyết để hiểu nhu cầu người lao động để từ giúp người lao động đáp ứng nhu cầu thân họ Điều giúp người lao động có thêm động lực làm việc góp phần tăng suất lao động Công ty truyền tải điện vận dụng học thuyết Maslow việc tạo động lực cho người lao động công ty hoạt động sau: Trong hoạt động thăng tiến: Công ty xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên, nêu rõ thời gian hội thăng tiến công việc Mọi cá nhân đáp ứng đủ yêu cầu tiêu chuẩn đặt có hội phát triển Bản lộ trình thăng tiến coi cách làm công khách quan để nhân viên phấn đấu, thể lực phẩm chất để xem xét, bố trí vào vị trí cao phù hợp Đây việc công ty nhằm tạo dựng sở khoa học, công hợp lý việc đãi ngộ cho người lao động Tạo động lực lao động tương xứng với đóng góp họ cho công ty Đồng thời giúp cho nhân viên có định hướng phấn đấu rõ ràng cho thân Bảng 2.2: số lượng nhân viên công ty thăng tiến giai đoạn 2013 – 2015 Tiêu chí Tổng số Trên năm Dưới năm Từ 18 – 35 Từ 36 – 60 2013 2014 2015 Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ (người) (%) (người) (%) (người) (%) 100 100 100 Số năm công tác 80 83,3 87,5 20 16,7 12,5 Độ tuổi 20 12 25 80 88 75 (Nguồn: công ty truyền tải điện 1) Qua bảng 2.2 ta thấy số lượng người thăng tiến Công ty có xu hướng tăng lên theo năm giai đoạn Năm 2013 có người thăng tiến công việc Năm 2014 tăng lên người (tăng 20% so với năm 2013) năm 2015 tiếp tục tăng lên người (tăng 33,3% so với năm 2014) Mặc dù để thăng tiến công ty trọng nhiều đến yếu tố tuổi hay thâm niên công tác, nhiên thực tế thực yếu tố quan trọng Điều thể qua tỷ lệ người thăng tiến năm công tác chiếm tỷ lệ chủ yếu (năm 2013 tỷ lệ 80%; năm 2014 tăng lên 83,3%, chí năm 2015 tỷ lệ lên đến 100%) Công tác thi đua khen thưởng : Khen thưởng hình thức ghi nhận thành tích nhằm động viên, khuyến khích người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đối với doanh nghiệp nói riêng, khen thưởng công cụ để nâng cao động lực làm việc; thu hút giữ chân nhân viên giỏi Việc bình xét khen thưởng vào thời điểm thích hợp góp phần nâng cao hiệu cho người lao động Để đánh giá công tác thi đua khen thưởng công ty, phòng tổ chức lao động tiến hành khảo sát mức độ hài lòng người lao động, kết sau: Tạo động lực lao động Bảng 2.3 Kết công tác thi đua khen thưởng từ 2013 đến 2015 Đơn vị: người ST T Danh hiệu thi đua Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Lao động tiên tiến Chiến sĩ thi đua sở Chiến sĩ thi đua Bộ công nghiệp Bằng khen tập đoàn điện lực Vệt Nam 1101 10 1115 12 1123 13 12 (Nguồn: Phòng TCLĐ cung cấp) Trong năm, công ty có nhiều đợt phát động thi đua để động viên, khuyến khích đơn vị hoàn thành số tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Tổng công ty giao cho như: Thi đua hoàn thành tiêu tổn thất, thi đua hoàn thành tiêu giá bán sản lượng điện thương phẩm, thi đua không để xảy tai nạn, thi đua giai đoạn nước rút (trong quý IV hàng năm) Hiện hình thức khen thưởng công ty áp dụng chủ yếu thưởng tiền cho tổ chức người lao động Thưởng cho đơn vị, tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc việc thực nhiệm vụ kinh tế - kỹ thuật công ty giao Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng người lao động có phát minh, sáng kiến nhằm cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh công ty Ví dụ với danh hiệu chiến sĩ thi đua sở phải người lao động tiến tiến có sáng kiến cải tiến kỹ thuật sáng kiến hợp lý hóa sản xuất mức thưởng 500.000 đồng, lao động tiên tiến thưởng mức 200.000 đ Ngoài công ty vận dụng học thuyết Maslow công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt nhiều kết Giai đoạn 2013-2015 công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo cung ứng đủ điều khiện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước với đời sống nhân dân với chất lượng ngày cao, hệ thống điện có dự phòng Gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, công tác đào tạp phát triển nguồn nhân lực đạt mục tiêu Tạo động lực lao động đề ra, bám sát định hướng xây dựng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Số lao động đào tạo nâng cao trình độ hàng năm công ty cao, cụ thể: Bảng 2.4 : Tổng hợp lao động đào tạo 2013-2015 Chỉ tiêu Lao động đào tạo Đơn vị Người 2013 80 2014 95 2015 120 lại Số lao động đào Người 100 115 125 tạo Số lao động bồi Lượt người 880 920 910 dưỡng, tập huấn Tổng kinh phí cho đào Triệu đồng 695 720 765 tạo Nguồn báo cáo thi đua; phòng tổ chức cán - đào tạo; năm 2015 Nhìn vào bảng trên, ta thấy tỷ lệ lao động đào tạo mới, đào tạo lại công ty nâng lên rõ rệt Sau khóa đào tạo chất lượng, trình độ người lao động nâng lên Điều góp phần không nhỏ vào thành công công ty thời gian qua Đây động lực để người lao động gắn bó với công ty sẵn sàng đón nhận thử thách nghề nghiệp 2.3 Đánh giá 2.3.1 Ưu điểm Việc vận dụng học thuyết Maslow để tạo động lực lao động công ty thành công đạt nhiều kết cao vượt mong đợi Có thể nói sau thời gian dài tồn phát triển, công ty hình thành nên nét văn hóa tốt đẹp, truyền thống riêng Với môi truờng văn hóa thân thiện, tốt đẹp, có tác động lớn đến đời sống tinh thần toàn công nhân viên công ty, tạo hài hòa nội doanh nghiệp Điều khiến người lao động có hiểu biết công ty, từ làm tăng động lực làm việc 10 Tạo động lực lao động Công ty vào lực người lao động trình rèn luyện, làm việc công ty sở yêu cầu công việc từ chủ động vạch hướng phát triển nghề nghiệp cho họ Điều kích thích người lao động hăng hái làm việc, yên tâm công tác họ nhận thấy tương lai, khả thăng tiến công ty Các hoạt động thi đua khen thưởng thăng tiến công ty trú trọng đặc biệt quan tâm Điều giúp người lao động an tâm làm việc tạo cảm giác an toàn cho họ làm việc công ty làm cho suất lao động tăng lên người lao động gắn bó lâu dài với công ty Công ty tạo điều kiện thuận lợi đồng thời xây dựng bầu không khí làm việc cởi mở, thân thiện, hòa đồng tập thể lao động Từ góp phần nâng cao suất lao động, hiệu làm việc, đảm bảo an toàn giúp người lao động, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho người lao động cống hiến cho công việc 2.3.2 Nhược điểm Mức khen thưởng thấp, tác dụng kích thích nhiều Nguyên nhân quy chế khen thưởng Công ty xây dựng theo quy chế khen thưởng Tổng Công ty nguồn quỹ phúc lợi Công ty không lớn nên mức khen thưởng chưa cao Những danh hiệu thi đua, khen thưởng mà người lao động nhận không mang lại lợi ích thực cho người lao động Hình thức đào tạo công ty dừng lại hình thức đào tạo giấy tờ mà cọ sát thực tế nước nước Công ty triển khai chương trình đào tạo sau đại học công ty, nhiên chất lượng đào tạo chưa tốt mang tính hình thức, nặng cấp Nhân viên đào tạo nhiều kỹ kỹ giao tiếp, khả làm việc nhóm hạn chế dẫn đến suất lao động số phận thấp 11 Tạo động lực lao động Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực lao động cho người lao động công ty truyền tải điện Hoàn thiện công cụ, chế tạo động lực mà công ty áp dụng để phát huy tối đa vai trò biện pháp Và phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hoàn thiện chế tạo động lực lao động tổ chức Đánh giá vai trò, lực người lao động nghiệp xây dựng phát triển tổ chức cá nhân từ có phương hướng quản trị nhân lực phù hợp, phát huy lực, trách nhiệm khuyến khích người lao động đóng góp cho tổ chức Tạo lòng tin người lao động với tổ chức để họ yên tâm công tác Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động qua việc kích thích người lao động làm việc Trả lương nên gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc công việc đòi hỏi, mức độ hoàn thành công việc số ngày công thực tế người lao động Do vậy, đánh giá xác mức độ đóng góp người lao động qua khuyến khích người lao động làm việc nhiệt tình để nâng cao mức tiền lương Đa dạng hóa hình thức khen thưởng: Ban lãnh đạo công ty cần vận dụng linh hoạt hình thức khen thưởng 3Đ (Đúng lúc, Đúng người, Đúng cách), tăng cường tần suất khen ngợi, kịp thời động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhân viên có động lực phấn đấu thể khả Tăng cường mối quan hệ nhân viên, nhân viên với lãnh đạo: Tăng cường hoạt động làm việc nhóm, vui chơi giải trí…giúp đỡ lẫn công việc Trong sống sinh hoạt hàng ngày người lãnh đạo cần tăng cường giao tiếp, 12 Tạo động lực lao động quan tâm đến mục tiêu cá nhân cấp dưới, động viên thăm hỏi kịp thời nhân viên gặp cố chuyện buồn Công ty đánh giá người lao động cách công bằng, xác từ tạo động lực cho người lao động góp phần tăng suất lao động, cải thiện bầu không khí tâm lý tập thể lao động, tăng cường kỷ luật lao động, tạo lập tăng cường tác phong công nghiệp công nhân, giúp công ty tồn phát triển bền vững, nâng cao vị thị trường Cung cấp thông tin phản hồi nhằm đưa nhận xét ảnh hưởng hành vi hay hiệu làm việc cá nhân Từ đó, khuyến khích hành vi tích cực hạn chế hành vi tiêu cực Việc cung cấp thông tin phản hồi cho người lao động đem lại kết cao mối quan hệ người cung cấp người nhận thông tin cởi mở, chân thật tôn trọng lẫn Công tác đào tạo cần tiến hành với yêu cầu thực tế doanh nghiệp nhu cầu cá nhân người lao động Để làm việc này, công ty cần xác định nhu cầu đào tạo thông qua bảng hỏi Phòng nhân tiến hành xây dựng phát mẫu phiểu tới người lao động Yêu cầu người lao động điền vào phiếu đánh thứ tự nhu cầu đào tạo quan trọng họ Quá trình giúp công ty phát triển khóa đào tạo phù hợp với nguyện vọng người lao động Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động qua việc kích thích người lao động làm việc Trả lương nên gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc công việc đòi hỏi, mức độ hoàn thành công việc số ngày công thực tế người lao động Do vậy, đánh giá xác mức độ đóng góp người lao động qua khuyến khích người lao động làm việc nhiệt tình để nâng cao mức tiền lương 13 Tạo động lực lao động Kết luận Không lao động thực cần động lực mà sống hàng ngày người cần có động lực sống Một người động lực sống tồn Sự chọn lọc tự nhiên động lực sống lớn người Không riêng người mà loài động thực vật vậy, để trì tồn chúng phải thay đổi hình dáng, màu sắc… để dễ thích nghi điều kiện sống thay đổi 14 Tạo động lực lao động Trong kinh tế động lực có vai trò lớn, nhà nước muốn thu hút nhà đầu tư nước cách tạo môi trường đầu tư thông thoáng Đó động lực thu hút đầu tư nước Trong doanh nghiệp việc tạo động lực xuất phát từ mục tiêu tạo động lực Tạo động lực để người lao động làm việc chăm hơn, cống hiến công ty, gắn bó với công ty lâu dài Sự tồn phát triển công ty phụ thuộc lớn đến nỗ lực làm việc thành viên, cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ người tâm huyết, hết lòng công ty Không công ty tồn phát triển với người làm việc hời hợt, tâm lý luôn chán nản, chán công việc Chính công ty cần phải tạo động lực lao động cho người lao động Tạo động lực lao động cho người lao động kích thích tâm lý làm việc cho người lao động mà tăng hiệu lao động, hiệu sản xuất kinh doanh công ty, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, làm tăng khả cạnh tranh thị trường Tài liệu tham khảo PGS.TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội Th.S Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Vương Minh Kiệt (2005), Giữ chân nhân viên cách nào, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội PGS.TS Bùi Anh Tuấn PGS.TS Phạm Thúy Hương (2011), Giáo trình hành vi tổ chức, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 15 Tạo động lực lao động http://ptc1.com.vn/Desktop.aspx/Danh-sach/Gioi-thieu/ 16 Tạo động lực lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng học thuyết Maslow trong tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty truyền tải điện 1, Vận dụng học thuyết Maslow trong tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty truyền tải điện 1, Vận dụng học thuyết Maslow trong tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty truyền tải điện 1, Bảng 2.4 : Tổng hợp lao động được đào tạo 2013-2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay