5 ISIE lisbon krausmann

20 142 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:43

The metabolic scale of the world economy in the past century Fridolin Krausmann, Marina Fischer-Kowalski Julia Steinberger and Nina Eisenmenger Krausmann & Fischer-Kowalski | ISIE Lisbon | 22.06.2009 Overview • Global metabolic scale • Metabolic rates • Global convergence scenarios • Resource productivity Krausmann & Fischer-Kowalski | ISIE Lisbon | 22.06.2009 Global materials extraction = use (DMC) 1900 to 2005 Krausmann & Fischer-Kowalski | ISIE Lisbon | 22.06.2009 Global material extraction database Material type Content Source Biomass 165 primary crops incl used crop residues (
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 ISIE lisbon krausmann , 5 ISIE lisbon krausmann , 5 ISIE lisbon krausmann

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay