Giáo án toán 1 về số 10

8 159 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

Phòng Giáo dục Đào tạo Vạn Ninh Trường Tiểu học Vạn Phú Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán: số 10 10 10 10 10 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán: số 10 * Thùc hµnh: Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ? 10 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán: số 10 * Thùc hµnh: Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ? Bµi 3( trang 37 ): Sè ? 10 10 10 10 10 10 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán: số 10 * Thùc hµnh: Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ? Bµi 3( trang 37 ): Sè ? Bµi 4( trang 37 ): ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng 10 10 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán: số 10 * Thùc hµnh: Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ? Bµi 3( trang 37 ): Sè ? Bµi 4( trang 37 ): ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng Bµi 5( trang 37 ): Khoanh trßn vµo sè lín nhÊt( theo mÉu) a) , b) , 10 c) , , , , Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán: số 10 10 10 10 10 * Thùc hµnh: Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ? Bµi 3( trang 37 ): Sè ? Bµi 4( trang 37 ): ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng Bµi 5( trang 37 ): Khoanh trßn vµo sè lín nhÊt( theo mÉu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay