Giáo án toán 1 về số 10

39 212 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:22

Ng­êi thùc hiÖn: §µo Lª Hoa > < = ? < … = … … > ….> … > … < 10 9 10 1 10 10 10 10 10 Số 10 gồm chữ số ? Số 10 lớn số ? 10 Chóc mõng b¹n ! Em đếm số theo thứ tự từ đến 10 Em đếm số theo thứ tự từ 10 đến Chúc mừng bạn ! Số 10 gồm chữ sSố ố ?10 gồm chữ số Đếm số theo thứ tự từ đến 10 Số liền sau số số nào? Số liền sau số số 10 Số 10 lớn số nào? Số 10 lớn số: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9  Số ? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 [...]... số từ 0 đến 10 Số 10 lớn hơn những số nào? Số 10 lớn hơn các số: 0 ;1; 2;3;4;5;6;7;8;9 Số 10 gồm mấy chữ số ? Số 10 lớn hơn những số nào ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chóc mõng b¹n ! Em đếm các số theo thứ tự từ 0 đến 10 Em đếm các số theo thứ tự từ 10 đến 0 Chúc mừng bạn ! Số 10 gồm mấy chữ sSố ố ?10 gồm 2 chữ số Đếm các số theo thứ tự từ 0 đến 10 Số liền sau số 9 là số nào? Số liền sau số 9 là số 10 Số. ..0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C CH HÚ ÚN NG G T NÀO TA AC CÙ ÙN NG G H HÁ ÁTT !! 10  1 ViÕt sè 10 : 10 10 10 10 10 0 10  4 1 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 4 8 1  4 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:  5 a) Khoanh vµo sè lín nhÊt (theo mÉu): 4 ; 2 ; 7  5 Khoanh vµo sè lín nhÊt (theo mÉu): b) 8 c) 6 ; 10 ; 3 ; 9 ; 5 Chúc mừng bạn ! Số 10 gồm mấy chữ số ? Số 10 gồm 2 chữ số 10 Trong dãy số từ 0 đến 10 số nào... chữ sSố ố ?10 gồm 2 chữ số Đếm các số theo thứ tự từ 0 đến 10 Số liền sau số 9 là số nào? Số liền sau số 9 là số 10 Số 10 lớn hơn những số nào? Số 10 lớn hơn các số: 0 ;1; 2;3;4;5;6;7;8;9  3 Số ? 10 10 10 10 10 10 2 8 10 9 10 1 10 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10, Giáo án toán 1 về số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay