Giáo án toán 1 cộng với số 0

26 174 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:18

Chơi chữ "Con thỏ" TOÁN: KIỂM TRA BÀI CŨ: 1/ Tính: 2/ Đọc bảng cộng phạm vi Hoạt động Giới thiệu số cộng với 0 cộng với số TOÁN: Số phép cộng 3+0= Toán Số phép cộng 0+3= TOÁN: Số phép cộng 3+0=3 3 0+3=3 3+0=0+3 TOÁN: Số phép cộng HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TOÁN: Số phép cộng * Bài tập 1: Tính: 1+0= 5+0= 0+2= 4+0= 0+1= 0+5= 2+0= 0+4= TOÁN: Số phép cộng * Kiểm tra kết quả: 1+0=1 5+0=5 0+2=2 4+0=4 0+1=1 0+5=5 2+0=2 + 4= TOÁN: Số phép cộng * Bài tập 3: Số ? 1+ …=1 1+ …=2 + = + = 2+ =2 + = TOÁN: Số phép cộng Kiểm tra kết quả: 1+ =1 1+ 1=2 2+ 2=4 0+ =3 2+0=2 0+ 0=0 TOÁN: Số phép cộng •Bài tập 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp a) + = + = [...]...TOÁN: Số 0 trong phép cộng * Bài tập 2: TÝnh 5 + 3 + 0 5 0 + 0 3 0 + 2 2 1 + 4 4 0 1 TOÁN: Số 0 trong phép cộng * Bài tập 3: Số ? 1+ …=1 1+ …=2 + 2 = 4 + 3 = 3 2+ =2 0 + = 0 TOÁN: Số 0 trong phép cộng Kiểm tra kết quả: 1+ 0 =1 1+ 1=2 2+ 2=4 0+ 3 =3 2 +0= 2 0+ 0= 0 TOÁN: Số 0 trong phép cộng •Bài tập 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp a) 3 + 2 = 5 3 + 0 = 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 1 cộng với số 0, Giáo án toán 1 cộng với số 0, Giáo án toán 1 cộng với số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay