BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 5 năm 2016 2017

15 768 4
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:17

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Chọn cặp nhau: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Tom has 1/3 pizza left in the fridge He eats 1/4 of it for his breakfast What fraction of the original pizza does he have left for lunch? a/ 3/4 ; b/ 1/12 ; c/ 1/4 ; d/ 7/12 Câu 4: The time is : 30 am What time will it be after hours 30 minutes? a/ 9:30 pm ; Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn b/ 9:30 am ; c/ 10 am ; d/ 10 pm Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 5: Bài thi số 3: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 715 647 295 666 305 721 400 651 700 410 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 668 660 321 642 720 500 615 277 504 275 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (6) 9/14 (4) 9/8 (7) 99 (16) 24 (12) 672 (20) 20 (11) 253 (19) 15 (10) 85 (14) 55 (13) (9) 223 (18) 3/2 (8) 92 (15) BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: ½ (3) 1/7 (1) 9/10 (5) 1/5 (2) 100 (17) 15 Câu 2: 3/10 13/2 >; = 9,25 0,25 Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: a/ 2014; b/ 2015; c/ 2016; d/ 2017 How many natural numbers are not greater than 2016? (Có số tự nhiên không lớn 2016?) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng a/10; b/ 30; c/ 40; d/70 The ratio of two numbers is : and their sum is the smallest – digit number Their difference is … (Tỷ lệ hai số 3: tổng chúng nhỏ - số chữ số Sự khác biệt họ ) how many - digit even numbers? (bao nhiêu - chữ số chí số?) 450 2/4 6/5 38/5 471 90 The sum of even numbers from 16 to 56 is … (Tổng số chí 16-56 ) 756 234 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 2: a/ ; b/ ; c/ Câu 3: a/ 113/4; b/ 57; c/ 114; Câu 4: a/ 18/9; b/ 12/9; c/ 54/9; d/ 52/9 Câu 5: a/ 420 ; b/ 400; c/ 310; d/ 410 Câu 6: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; d/ a/ ; b/ ; c/ ; d/ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 7: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 8: a/ 65 ; b/ 91 ; c/ 390 ; d/ 123 a/ 400 ; b/ 424 ; c/ 414 ; d/ 434 Câu 9: a/ 1/4 ; b/ 3/9 ; c/ 12/54 ; d/ 2/7 Câu 10: a/ 54; 135 ; b/ 234; 214 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; c/ 126; 315 ; d/ 534; 126 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 1,05 98 321 28 32 196 0,25 250 353 7,45 39 BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: 0,75 0,5 1991 23 Câu 2: Câu 3: 9.25 Câu 4: Câu 5: 49,5 Câu 6: Câu 7: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 8: The least common denominator of two fractions 2/21 and 3/28 is … Các mẫu số chung nhỏ hai phân số 2/21 3/28 Câu 9: 84 18 Câu 10: The sum of two consecutive even numbers is 850 the smaller number is …… 424 (Tổng hai số chẵn liên tiếp 850 số lượng nhỏ ) Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: a/ ; b/ ; c/ Câu 2: a/ ; d/ a b ; b/ ; c/ Câu 3: ; d/ a/ 113/4; b/ 57; c/ 114; d/ 57/2 Câu 4: a/ 18/9; b/ 12/9; c/ 54/9; d/ 52/9 Câu 5: a/ 420 ; b/ 400; c/ 310; d/ 410 Câu 6: (410) a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 7: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng a/ ; b/ ; c/ ; d/ a Câu 8: a/ 65 ; b/ 91 ; c/ 390 ; d/ 123 65 a/ 400 ; b/ 424 ; c/ 414 ; d/ 434 424 Câu 9: 12/54 a/ 1/4 ; b/ 3/9 ; c/ 12/54 ; d/ 2/7 Which of the following fractions is equal to 36/162? Mà phân số sau 36/162? Câu 10: a/ 54; 135 ; b/ 234; 214 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn c ; c/ 126; 315 ; d/ 534; 126 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số : Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: a/ 4/125 ; b/ 2/625 ; c/ 1/3125 ; d/ 8/25 a/ 35 ; b/ 330 ; c/ 303 ; d/ 33 Câu 3: Câu 4: a/ 1/4 ; b/ 1/5 ; c/ 1/50 ; d/ 1/40 a/ 806 ; b/ 608 ; c/ 8006 ; d/ 86 Câu 5: a/ 1450 ; b/ 5750 ; c/ 575 ; d/ 5000 Câu 6: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng a/ 10500cm2 ; b/ 105cm2 ; c/ 14000cm2 ; d/ 15000cm2 Câu 7: a/ 100 ; b/ 10 ; c/ 1/10 ; d/ 1/100 Câu 8: a/ 260019 ; b/ 2619 ; c/ 279 ; d/ 26019 Câu 9: a/ va 1/4 ; b/ va 1/5 ; c/ 325 ; d/ 2503 Câu 10: a/ ; b/ 10 ; c/ 100 ; d/ 1/10 Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;[...]... giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 5 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP 5 VÒNG 5 (Mở ngày 07/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 5 Bài thi số 1: Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số 2 : Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: a/ 4/1 25 ; b/ 2/6 25 ; c/ 1/31 25 ; d/ 8/ 25 a/ 35 ; b/ 330 ; c/ 303 ; d/ 33 Câu 3: Câu 4: a/ 1/4 ; b/ 1 /5 ; c/ 1 /50 ; d/ 1/40 a/ 806 ; b/ 608 ; c/ 8006 ; d/ 86 Câu 5: a/ 1 450 ; b/ 57 50 ; c/ 57 5 ; d/ 50 00 Câu 6: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng...Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 4 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP 5 VÒNG 4 (Mở ngày 24/10 /2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 5 Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Bài thi số 3 : Đi tìm kho báu: Câu 1: a/ 1040 ; b/ 1400 ; c/ 1004 ; d/ 4001 Câu 2: a/ 6 ; b/ 3 ; c/ 0 ; d/ 7 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 5 Câu 3:... liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 4 a/ 1 050 0cm2 ; b/ 105cm2 ; c/ 14000cm2 ; d/ 150 00cm2 Câu 7: a/ 100 ; b/ 10 ; c/ 1/10 ; d/ 1/100 Câu 8: a/ 260019 ; b/ 2619 ; c/ 279 ; d/ 26019 Câu 9: a/ 3 va 1/4 ; b/ 3 va 1 /5 ; c/ 3 25 ; d/ 250 3 Câu 10: a/ 1 ; b/ 10 ; c/ 100 ; d/ 1/10 Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign... 5 Câu 3: a/ 6 ; b/ 9 ; c/ 0 ; d/ 1 Câu 4: a/ 5 ; b/ 1 ; c/ 6 ; d/ 9 Câu 5: a/ 29.3 ; b/ 29.02 ; c/ 39.02 ; d/ 39.2 Câu 6: a/ 90.07 ; b/ 10.07 ; c/ 0.7 ; d/ 0.07 Câu 7: a/ 51 7/1000 ; b/ 5va17/10 ; c/ 51 7/100 ; d/ 5va17/100 Câu 8: a/ 4/100 ; b/ 4/1000 ; c/ 4/10 ; d/ 40/10 Câu 9: a/ 23/100 ; b/ 3/100 ; c/ 23/1000 ; d/ 2/100 Câu 10: a/ 1.7 ; b/ 1.8 ; c/ 1. 75 ; d/ 2.1 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường... Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 5 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 5 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 5 năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay