BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 4 năm 2016 2017

16 1,206 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:17

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (5) 40 (14) 80 (16) (3) 18 (10) 17 (9) (1) 21 (11) 400 (20) 30 (12) 64 (15) 10 (6) 100 (17) 12 (7) (2) BÀI 2: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Calculate: 93 – 72 : = ……… 84 15 (8) 111 (19) 31 (13) 104 (18) (4) Câu 1: Find the value of a if a : = 12 Answer: a = ……… 48 Câu 1: 12922 M is the 91st term of this sequence (M thuật ngữ thứ 91 dãy ) Câu 1: 25 Câu 1: Câu 1: 492 Answer: ……… 40 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: 2880 Câu 1: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng b Câu 1: a Câu 1: Wich of the following numbers is 1000 more than 7680? (Mà số sau 1000 7680 ?) a/ 7580 ; b/ 6680 ; c/ 7780 ; d/ 8680 8680 Câu 1: 48 Câu 1: 20 Câu 1: The sum of numbers is 807 if one of the number is 399, what is the other number? 408 Tổng số 807 số 399 , số khác ? Câu 1: d Câu 1: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 1: I am a number When I am multiplied by 6, the product is 10 greater than the sum of 39 and 17 what number am I ? 11 Tôi số Khi nhân với , sản phẩm 10 lớn tổng 39 17 số ? Câu 1: Tracey bought boxes of oranges There were 48 oranges in each box She repacked them and put oranges in baskets How many baskets would she need to put all the oranges? 32 Tracey mua hộp cam Có 48 cam hộp Cô repacked họ đặt cam giỏ Có giỏ cô cần phải đặt tất cam ? Câu 1: Mr Dung finished polishing his car at 1.25 pm He took hours and 25 minutes to finish this task At what time did start polishing his car? a/ 11 am ; b/ 10 pm ; c/ 11pm ; d/ 10 am a Ông Dũng hoàn thành đánh bóng xe 13:25 Ông 25 phút để hoàn thành nhiệm vụ Vào thời điểm bắt đầu đánh bóng xe ? a / 11:00 ; b / 10:00 ; c / 11:00 ; d / 10:00 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: 82005 82005 6190 3000 12000 4444 16098 322 4444 12504 12504 12000 16098 9043 3000 BÀI 2: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Câu 2: < > Câu 3: = Câu 4: Câu 5: Câu 6: 80 000 100 25 Câu 7: Câu 8: Câu 9: 900 44 44 Câu 10: 56 Câu 11: 25 Câu 12: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 9304 622 9043 6190 9304 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Of the 48 students, 21 are girls How many more boys are there than girls? (Trong số 48 sinh viên, 21 nữ Có chàng trai nhiều có gái?) Câu 13: 12 The number of pens is twice the number of pencils in a stationery shop The number of pencils is times the number of erasers in the shop How many times is the number os pens as many as the number of erasers? (Số bút hai lần số bút chì cửa hàng văn phòng phẩm Số bút chì lần số tẩy cửa hàng Đã lần số bút nhiều số lượng tẩy?) Câu 14: 45 Jaya is 19 years old Six years ago her mother was three times as old as her How old is her mother now? (Jaya 19 tuổi Sáu năm trước mẹ cô ba lần cũ cô Làm cũ mẹ cô bây giờ?) Câu 15: 12 The product of numbers is 72 If two of the numbers are and What is the third number? ( Các sản phẩm số 72 Nếu hai số số thứ ba gì?) Câu 16: 35 Mr Nam is twice as old as his daughter If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years time? (Ông Nam gấp đôi tuổi gái Nếu ông 50 tuổi bây giờ, tuổi gái thời gian mười năm?) Câu 17: How many even number are there between 4006 and 4022? (Có số chẵn có 4006 4022?) Câu 18: 16 The perimeter of a square is 64cm how long is each side? (Chu vi hình vuông 64cm bên?) Câu 19: 74 Câu 20: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn d Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 21: c After rounding off the result of a sum to the nearest hundred, the answer is 2500 Which of the following is most likely to be this answer? (Sau làm tròn số kết khoản tiền để khu vực gần trăm, câu trả lời 2500 Điều sau câu trả lời này?) Hundred ; thousand (trăm; ngàn) Câu 22: Which of following numbers is the greatest? (Những số sau lớn nhất?) BÀI 3: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 4732 692 < 724 < 896 < 5044 < 5155 < 5171 < 12903 < 12905 < 34671 < 34672 < 46211 < 56213 < 65890 < 65982 < 65988 < 123205 < 123277 < 145561 < 145562 < 145879 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Bài thi số 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable number Câu 1: Write the words in number form which consist of: hundred thousands, ten thousands, thousands and units Answer: …………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 2: Write the words in number form which consist of: ten thousands, thousands, hundreds, tens and units Answer: ……………… Câu 3: How many double digit numbers are there? Answer: ………………… numbers Câu 4: How many single digit numbers are there? Answer: ………… numbers Câu 5: The perimeter of a square garden is 36m What is its area? Answer: Its area is …………… Câu 6: Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers? Answer: ……… stickers Câu 7: is just after of and is just before of What is the product of just after and just before of 10? Answer: ……………… Câu 8: Find the product of tens and ones Answer: ……………… Câu 9: If A is divided by then the sum of the quotient and is the greatest 2-digit number Find the value of A Answer: A = ……… Câu 10: A number has a digit in ones place It is greater than 64 but less than 82 What number is it? Answer: ……… BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: a/ 10170; b/ 11502; c/ 10152; d/ 11520 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: What is the place value of digit in this number 45? giá trị vị trí chữ số số 45 gì? Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: = 3022 Câu 5: 3400 Câu 6: 9500 50 500 5000 Bài thi số 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable number Câu 1: Write the words in number form which consist of: hundred thousands, ten thousands, thousands and units Answer: ……………634002 Viết từ dạng số mà bao gồm: trăm nghìn, chục nghìn, nghìn đơn vị Câu 2: Write the words in number form which consist of: ten thousands, thousands, hundreds, tens and units Answer: ……………… 76342 Viết từ dạng số mà bao gồm: vạn, nghìn, trăm, chục đơn vị Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 3: How many double digit numbers are there? Answer: ………………… numbers 90 Bao nhiêu số hai chữ số nào? Câu 4: How many single digit numbers are there? Answer: ………… numbers.10 Có chữ số có? Câu 5: The perimeter of a square garden is 36m What is its area? Answer: Its area is …………… 81 Chu vi khu vườn hình vuông 36m diện tích gì? Câu 6: Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers? Answer: …………… stickers 64 Anna có 206 stickers Mary có 78 miếng dán Có dán Anna phải cung cấp cho Mary để họ có số nhãn dán? Câu 7: is just after of and is just before of What is the product of just after and just before of 10? Answer: ……………… 99 sau trước sản phẩm sau trước 10 gì? Câu 8: Find the product of tens and ones Answer: ……………… 490 Tìm sản phẩm chục Câu 9: If A is divided by then the sum of the quotient and is the greatest 2-digit number Find the value of A Answer: A = ……… 810 Nếu A chia cho số tiền thương số lớn chữ số Tìm giá trị A Câu 10: A number has a digit in ones place It is greater than 64 but less than 82 What number is it? Answer: ……… 73 Một số có chữ số nơi Nó lớn 64 nhỏ 82 Số giờ? BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: 104 Câu 7: Câu 8: 40 Câu 9: a/ 10170; b/ 11502; c/ 10152; d/ 11520 (11520) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………….Lớp 4… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable number Câu 1: Calculate: Câu 2: The value of Câu 3: The value of is … is … Câu 4: What is the missing number? Answer: Câu 5: How many hundreds are there in 2016? Answer: … Câu 6: If then … Câu 7: If then Câu 8: Find the difference between 10 thousands and 736 tens Answer: The difference is … Câu 9: Find the sum of all even numbers in the list below: 342, 449, 230, 1887, 408, 7360, 1755 Answer: The sum is … Câu 10: How many hundreds are there in the sum of 3589, 1895, 388 and 3003? Answer: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………….Lớp 4… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable number Câu 1: Calculate: Câu 2: The value of Câu 3: The value of is … is … Câu 4: What is the missing number? Answer: Câu 5: How many hundreds are there in 2016? Answer: … Câu 6: If then … Câu 7: If then Câu 8: Find the difference between 10 thousands and 736 tens Answer: The difference is … Câu 9: Find the sum of all even numbers in the list below: 342, 449, 230, 1887, 408, 7360, 1755 Answer: The sum is … Câu 10: How many hundreds are there in the sum of 3589, 1895, 388 and 3003? Answer: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... sinh giải Toán Tiếng anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 4 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP 4 VÒNG 4 (Mở ngày 24/ 10 /2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 4 Bài thi số 3:... vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 5 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP 4 VÒNG 5 (Mở ngày 07/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 4 Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Điền kết quả thích... bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 5 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 5 ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP 4 VÒNG 5 (Mở ngày 07/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp. .. even numbers in the list below: 342 , 44 9, 230, 1887, 40 8, 7360, 1755 Answer: The sum is … Câu 10: How many hundreds are there in the sum of 3589, 1895, 388 and 3003? Answer: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 5 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu... ngày 07/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 4 Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable number Câu 1: Calculate: Câu 2: The value of Câu 3: The value of is … is … Câu 4: What is the missing number? Answer: Câu 5: How many hundreds are there in 2016? Answer: … Câu 6: If then … Câu 7: If then Câu 8: Find... Câu 2: The value of Câu 3: The value of is … is … Câu 4: What is the missing number? Answer: Câu 5: How many hundreds are there in 2016? Answer: … Câu 6: If then … Câu 7: If then Câu 8: Find the difference between 10 thousands and 736 tens Answer: The difference is … Câu 9: Find the sum of all even numbers in the list below: 342 , 44 9, 230, 1887, 40 8, 7360, 1755 Answer: The sum is … Câu 10: How many... bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 5 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 4 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 4 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 4 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay