BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 3 năm 2016 2017

16 987 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:17

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Which even number comes right before? a/ 18 ; b/ ; …… ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 c/ ; d/ 8 Calculate: x + x = … 30 Calculate: x x + x x = … 45 36 There are 15 apples in one box and 21 oranges in another box How many fruits are there total? Có 15 táo hộp 21 cam hộp khác Làm nhiều loại trái có tổng ? 33 Anna has 23 candies Her mother gives her 10 candies more How many … T.? Anna có 23 kẹo Mẹ cô cho 10 kẹo cô Làm nhiều … có tổng ? Marry has 10 pens She gives pens to Anna and Mark gives her pens more How many pens does Marry have now? 11 Marry có 10 bút Cô cho bút cho Anna Mark cho cô bút Làm nhiều bút không Marry bây giờ? 16 Find the sum of all even numbers in the following table.(Tìm tổng tất số chẵn bảng ) Bài thi số 2: Chọn cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable number Câu 1: Which odd number comes next? 11 13 Những số lẻ đến ? Câu 2: How many days are there in weeks? Answer: There are days in weeks 28 Bao nhiêu ngày có tuần ? Câu 3: Write "seven hundred and sixteen" in number Answer: 716 Viết " 716 " số lượng Câu 4: Which number makes the equation true? Câu 5: Write the following numbers in increasing order 11; 43; 2; 87 (use ";" between the numbers) Answer: 2;11;43;87 Viết số sau thứ tự tăng dần 11 ; 43 ; ; 87 (sử dụng " ; " số ) Câu 6: There are 23 kiwis and 11 bananas in a box How many more kiwis than bananas are there in this box? Answer: 12 Có 23 kiwi 11 chuối hộp Làm nhiều kiwi chuối có hộp ? Câu 7: Write the even number between 37 and 39 Answer: 38 Viết số chẵn từ 37 đến 39 Câu 8: If you can make paper flowers each hour How many paper flowers will you have after hours? Answer: You will have paper flowers 15 Nếu bạn thực hoa giấy Làm nhiều hoa giấy bạn có sau ? Câu 9: Mark has seventeen stamps Min has two stamps less than Mark How many stamps does Min have? Answer: Min has stamps 15 Đánh dấu mười bảy tem Min có hai tem Mark Min có tem không ? Câu 10: Find the greatest number in the following table Answer: The greatest number is 99 Tìm số lớn bảng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: The greatest – digit number (Lớn - số chữ số) 999 ; one hundred and one (một trăm lẻ một) 101 ; the smallest – digit number (nhỏ - số chữ số) ; the greatest – digit number (vĩ đại - số chữ số) 99 ; the smallest odd – digit number (2 lẻ nhỏ - số chữ số) 11 115 (7) 203 (9) 300 (14) 999 (20) 111 (6) 270 (13) 101 (5) 201 (8) 100 (4) (1) 322 (17) 301 (15) 222 (10) 99 (3) 310 (16) 11 (2) 333 (18) 230 (11) 400 (19) 240 (12) 300 (14) 201 (7) 322 (18) 101 (3) 115 (5) 333 (19) 222 (10) 310 (16) 230 (11) 246 (12) 203 (8) 111 (4) (1) 270 (13) 210 (9) BÀI 2: Đi tìm kho báu: 100 (2) 320 (17) 999 (20) 200 (6) 301 (15) 240 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng 333 283 904 101 b d Which of the following numbers is an even number? (Mà số sau một số chẵn?) 238 Mary and Mark made a total of 248 stars Mary made 137 stars How many satrs did Mark make? (Mary Mark có tổng cộng 248 Mary làm 137 làm cho Đánh satrs?) 111 Grade in the A school has 272 students in which 150 students are boys How many students are girls in grade 3? (Lớp trường A có 272 sinh viên có 150 học sinh trai Bao nhiêu học sinh nữ lớp 3?) 122 650 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng 270 550 503 363 Bài thi số 3: Tìm cặp nhau: 614 212 212 330 222 416 313 555 590 330 416 754 745 754 590 222 313 745 614 555 212 404 754 102 650 590 330 590 102 614 555 416 212 404 614 754 650 416 330 555 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài thi số : Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;, < or = : …………… Fill in the blank with the suitable number Câu 2: Calculate: …………… Câu 3: The number just after 659 is ………… Câu 4: In the number 795, the digit ………… is in the ones place Câu 5: A polyline ABCD's length is 543cm The total length of AB and BC is 227cm The length of CD is ……… cm Câu 6: Find such that , is a digit Answer: ………… Câu 7: Find the sum of the greatest and the smallest of these numbers Answer: The sum is …………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 10: How many squares are there in this figure? Answer: There are …………… squares Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: a / ; b/ ; c/ ; d/ Câu 2: Compute: 783 – 107 + 15 = … a / 692 ; b/ 691 ; c/ 681 ; d/ 682 Câu 3: Which of the following numbers is the smallest? a / 435 ; b/ 457 ; c/ 547 ; d/ 534 Mà số sau nhỏ nhất? Câu 4: a / 946 ; b/ 219 ; c/ 395 ; d/ 359 Câu 5: a / ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: a / ; b/ ; c/ ; d/ Câu 7: a / 10 ; b/ 20 ; c/ 18 ; d/ 9 Câu 8: a / 163 ; b/ 166 ; c/ 165 ; d/ 164 Câu 9: a / 148 ; b/ 481 ; c/ 814 ; d/ 841 Câu 10: a / 27 ; b/ 30 ; c/ 15 ; d/ 21 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: 899 929 616 147 930 185 The number is 100 less than greatest – digit number (Con số 100 chữ số ) 899 The greatest – digit number in which is the tens digit Six hundred eighty six 18 tens + ones = (Lớn - số chữ số chữ số hàng chục Sáu trăm tám mươi sáu 18 chục + người =) Bài thi số : Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;, < or = : …………… < Fill in the blank with the suitable number Câu 2: Calculate: …………… 345 Câu 3: The number just after 659 is ………… 660 Số lượng sau 659 Câu 4: In the number 795, the digit ………… is in the ones place Trong số 795, chữ số người thân nơi Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 5: A polyline ABCD's length is 543cm The total length of AB and BC is 227cm The length of CD is ……… cm 316 chiều dài Một polyline ABCD 543cm Tổng chiều dài AB BC 227cm Chiều dài CD cm Câu 6: Find such that , is a digit Answer: ………… Câu 7: Find the sum of the greatest and the smallest of these numbers Answer: The sum is …………… 719 Tìm tổng lớn nhỏ số Câu 10: How many squares are there in this figure? (Có hình vuông có hình này?) Answer: There are …………… squares 14 Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: a / ; b/ ; c/ ; d/ 9 Câu 2: Compute: 783 – 107 + 15 = … a / 692 ; b/ 691 ; c/ 681 ; d/ 682 691 Câu 3: Which of the following numbers is the smallest? a / 435 ; b/ 457 ; c/ 547 ; d/ 534 435 Mà số sau nhỏ nhất? Câu 4: a / 946 ; b/ 219 ; c/ 395 ; d/ 359 a/946 Câu 5: a / ; b/ ; c/ ; d/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 6: a / ; b/ ; c/ ; d/ Câu 7: How many numbers from 10 to 99 have sum of their digits equal to 9? a / 10 ; b/ 20 ; c/ 18 ; d/ 9 (18; 27; 36; … ; 90) Bao nhiêu số 10-99 có tổng chữ số họ 9? Câu 8: a / 163 ; b/ 166 ; c/ 165 ; d/ 164 Câu 9: 165 a / 148 ; b/ 481 ; c/ 814 ; d/ 841 841 Câu 10: a / 27 ; b/ 30 ; c/ 15 ; d/ 21 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 21 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số : Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: a/ 55 ; b/ 88 ; c/ 99 ; d/ 77 Câu 8: a/ 55 ; b/ 43 ; c/ 66 ; d/ 54 Câu 9: a/ 55 ; b/ 48 ; c/ 44 ; d/ 40 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;; < or = in the blank: of hour … Câu 2: Fill >; < or = in the blank: … Câu 3: Calculate: ………… Câu 4: Calculate: ………… Câu 5: Calculate: 400 : = ………… Câu 6: Calculate: 200 x = ……… Câu 7: Calculate: ………… Câu 8: Calculate: 400 x + 33 x = ………… Câu 9: Find the value of such that Answer: ……… Câu 10: Find the value of such that Answer: ………… Câu 11: Find the value of such that Answer: x =……… Câu 12: Find the value of such that Answer: ……… Câu 13: Find the value of such that Answer: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………….Lớp 3… Bài thi số 1: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: a/ 22x4+43 ; b/ 20x4+27 ; c/ 120-2x6 ; d/ 201-33x2 Câu 7: a/ 4x4 ; b/ 4x2 ; c/ 2x5 ; d/ 7x3 Câu 8: a/ 40:4 ; b/ 24:6 ; c/ 26:3 ; d/ 18:2 Câu 9: a/ 54 : ; b/ 42:2 ; c/ 27:9 ; d/ 77:7 Câu 10: a/ 2x4 ; b/ 8x2 ; c/ 3x3 ; d/ 1x9 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;; ; =;; Fill in the blank with the suitable number Câu 2: Calculate: ……… Câu 3:Calculate: ………… 68 Câu 4: Calculate: 100 Câu 5: Calculate: 49 Câu 6: Calculate: 126 Câu 7: Find the value of such that Answer: Câu 8: The greatest remainder when a number is divided by is …… Phần lại lớn số chia cho Câu 9: When a number is divided by then what is the greatest remainder? Answer: The greatest remainder is Khi số chia cho số lại lớn gì? Câu 10: Fill in the blank with the next number of the following sequence 0, 14, 28, 42, 56 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 5 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP 3 VÒNG 5 (Mở ngày 07/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 3 Bài thi số 1: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: a/ 22x4+ 43 ; b/ 20x4+27 ; c/ 120-2x6 ; d/ 201 -33 x2 Câu 7: a/ 4x4 ; b/ 4x2 ; c/ 2x5 ; d/ 7x3 Câu 8: a/ 40:4 ; b/ 24:6 ; c/ 26 :3 ; d/ 18:2 Câu 9: a/ 54 : 3 ; b/ 42:2 ; c/ 27:9 ; d/... Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 5 ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP 3 VÒNG 5 (Mở ngày 07/11 /2016) Bài thi số 1: Đi tìm kho báu: Câu 1: 36 Câu 2: 4 Câu 3: 7 Câu 4: 6 Câu 5: 95 Câu 6: a/ 22x4+ 43 ; b/ 20x4+27 ; c/ 120-2x6 ; d/ 201 -33 x2 b Câu 7: a/ 4x4 ; b/ 4x2 ; c/ 2x5 ; d/ 7x3 4x2 which of the following products is less than 10?...Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 4 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP 3 VÒNG 4 (Mở ngày 24/10 /2016) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: a/ 55 ; b/ 88 ; c/ 99 ; d/ 77 Câu 8: a/ 55 ; b/ 43 ; c/ 66 ; d/ 54 Câu 9: a/ 55 ; b/ 48 ; c/ 44 ; d/ 40 Biên... 40:4 ; b/ 24:6 ; c/ 26 :3 ; d/ 18:2 26 :3 which of the following quotients is greater than 10? mà các thương số sau đây là lớn hơn 10? Câu 9: a/ 54 : 3 ; b/ 42:2 ; c/ 27:9 ; d/ 77:7 27:9 Câu 10: a/ 2x4 ; b/ 8x2 ; c/ 3x3 ; d/ 1x9 8x2 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 5 Bài thi số 1: Sắp xếp: 44... 8x2 ; c/ 3x3 ; d/ 1x9 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 5 Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;; ; =;; Fill in the blank with the suitable number Câu 2: Calculate: ……… 1 Câu 3: Calculate: ………… 68 Câu 4: Calculate:... Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 4 Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;; < or = in the blank: of 1 hour … Câu 2: Fill >; < or = in the blank: … Câu 3: Calculate: ………… Câu 4: Calculate: ………… Câu 5: Calculate: 400 : 4 = ………… Câu 6: Calculate: 200 x 4 = ……… Câu 7: Calculate: ………… Câu 8: Calculate: 400 x 2 + 33 ... + 33 x 3 = ………… Câu 9: Find the value of such that Answer: ……… Câu 10: Find the value of such that Answer: ………… Câu 11: Find the value of such that Answer: x =……… Câu 12: Find the value of such that Answer: ……… Câu 13: Find the value of such that Answer: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 3
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 3 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 3 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 3 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay