BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 2 năm 2016 2017

31 709 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:16

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Add: 14 + = ……… Câu 2: Add: 27 + = ……… Câu 3: Add: 34 + 25 = ……… Câu 4: Add: 65 + = ……… Câu 5: Add: 50 + 28 = ……… Câu 6: Subtract: 28 - = ……… Câu 7: Subtract: 83 - 41 = ……… Câu 8: Subtract: 97 - 52 = ……… Câu 9: Calculate: 28 + 51 - 15 = ……… Câu 10: Calculate: 57 + 30 - 24 = ……… Câu 11: Wich number comes right before 17? Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Wich number comes right before 71? Wich number comes right after 81? Counting up from 34, wich number comes next? The smallest – digit number is ……… The greatest – digit number is ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 17: John has 15 marbles in his collection If he gives marbles to his friend, then he has left … marbles Câu 18: Wich of these is a square? ; b/ Câu 19: Wich of these is a triangle? a/ Câu 20: wich figure is a circle? a/ ; c/ ; b/ ; b/ ; d/ ; c/ ; c/ ; d/ ; d/ Bài thi số 3: Chọn cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: 17 (6) (1) 40 (8) 18 (7) 15 (4) (2) 94 (10) 14 (3) 91 (9) 16 (5) 50 (7) 15 (4) 94 (10) 16 (5) (2) 12 (3) 20 (6) 78 (9) (1) 70 (8) BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Add: 14 + = ……… 19 Câu 2: Add: 27 + = ……… 27 Câu 3: Add: 34 + 25 = ……… 59 Câu 4: Add: 65 + = ……… 67 Câu 5: Add: 50 + 28 = ……… 78 Câu 6: Subtract: 28 - = ……… 25 Câu 7: Subtract: 83 - 41 = ……… 42 Câu 8: Subtract: 97 - 52 = ……… 45 Câu 9: Calculate: 28 + 51 - 15 = ……… 64 Câu 10: Calculate: 57 + 30 - 24 = ……… 63 Câu 11: Wich number comes right before 17? 16 Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Wich number comes right before 71? (số Mà bên trước 71 ?) 70 Wich number comes right after 81? 82(số Mà đến sau 81) Counting up from 34, wich number comes next? 35(Đếm từ 34 , số Mà đến tiếp theo?) The smallest – digit number is ……… (Bé - số chữ số là…) 10 The greatest – digit number is ……… (Lớn - số chữ số là…) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 17: John has 15 marbles in his collection If he gives marbles to his friend, then he has left … marbles (John có 15 viên bi sưu tập Nếu ông cho viên bi cho bạn bè mình, sau ông để lại bi ) 12 Câu 18: Wich of these is a square? ; b/ Câu 19: Wich of these is a triangle? a/ Câu 20: wich figure is a circle? a/ ; c/ ; b/ ; b/ ; d/ ; c/ ; c/ b ; d/ ; d/ c (Mà số vòng tròn?) b Bài thi số 3: Chọn cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 62 62 33 33 48 6 48 49 36 49 67 67 36 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Chọn cặp nhau: BÀI 2: Vượt chướng ngại vật: ; ; ; ; Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Chọn cặp nhau: 27 45 70 45 18 70 27 89 89 18 BÀI 2: Vượt chướng ngại vật: 20 ; 40 ; 47 ; 38 28 ; 31 34 72 Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 77 (9) 17 (3) 60 (8) 98 (10) 19 (4) (1) (2) 23 (5) 26 (6) 30 (7) (1) (2) 26 (6) 30 (7) 20 (5) 97 (20) 93 (9) 34 (8) 13 (4) (3) Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Đi tìm kho báu: 12 ; 15 ; 13 16 ; 77 ; 18 82 ; 91 83 ; 95 ; 30 40 50 60 47 51 d Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng b Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 11: 66 77 82 98 38 46 63 43 45 24 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng 62 37 41 62 d c 80 Bài thi số 3: Sắp xếp: Nine + two 11; nine + nine 18; Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng 43 (7) 17 (3) 41 (6) 22 (5) 16 (2) 18 (4) 46 (8) 61 (9) 82 (10) 14 (1) 41 (6) 54 (9) 43 (8) 82 (10) 42 (7) 17 (3) 19 (4) 15 (2) 24 (5) 14 (1) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: a Câu 2: (2) Câu 3: c Câu 4: c Câu 5: b Câu 6: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 7: Câu 8: 11 Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 55 10 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 13: 24 Câu 14: 12 Câu 15: 57 Câu 16: 13 Câu 17: Câu 18: 53 Bill is 38 inches tall His sister is 15 inches taller than him How tall is bill’s sister? Bill cao 38 inch em gái ông 15 inch cao Làm cao em gái hóa đơn? Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 11 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 8: Bài thi số 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: ; Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2016 – 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: 53 Câu 2: Câu 3: Câu 4: 12 Câu 5: Câu 6: 51 Câu 7: c Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 8: a Bài thi số 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Câu 2: 72 61 ; Câu 3: 85 Câu 4: Câu 5: 58 Câu 6: Câu 7: 36 Câu 8: 40 Câu 9: 32 Câu 10: 23 Câu 11: 37 Câu 12: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 13: 26 Câu 14: 11 Câu 15: Câu 16: (11) Câu 17: 10 Câu 18: 12 Câu 19: (14) Câu 20: b Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 21: a Câu 22: b Câu 23: b Câu 24: d Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Sắp xếp: Thirteen = 13 ; Twenty four = 24 ; Fifteen = 15 ; Eleven = 11 ; Twelve = 12 ; Nineteen = 19 ; Twenty one = 21 Five = 96 (20) 33 (11) 26 (10) 24 (8) 54 (16) 52 (15) (1) 15 (5) 25 (9) 45 (14) 75 (18) 11 (2) 13 (4) 61 (17) 41 (13) 85 (19) 12 (3) 19 (6) 35 (12) 21 97) 24 (8) (1) 21 (7) 85 (18) 93 (19) 56 (16) 13 (4) 15 (5) 10 (2) 45 (13) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 12 (3) 33 (10) 41 (12) 19 96) 26 (9) 10 54 (15) 52 (14) 96 (20) 35 (11) 73 (17) Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 5 (Mở ngày 07/11 /20 16) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 Câu 8: Bài thi số 2: Đi tìm kho báu:... Lớp 2 – Vòng 5 Câu 21 : Câu 22 : Câu 23 : Câu 24 : Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚP... liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 4 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 4 (Mở ngày 24 /10 /20 16) Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 2 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 2 năm 2016 2017, BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 2 năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay