BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 1 năm 2016 2017

33 717 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:16

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài 1: Chọn giá trị nhau: BÀI 2: Đi tìm kho báu: DIFFEDENT (thiếu tự tin) b a d b b Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn b Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng d c b b c a b a d Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài 1: Vượt chướng ngại vật: 2 c 2 d b BÀI 2: Đi tìm kho báu: b Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng b d a b c c a b d d Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng a a d a Bài 3: Chọn giá trị nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Lemon = chanh; heart = trai tim; trees = cay Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;; =;; =; Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 7: How many hats are there? Answer: There are hats Câu 8: How many books are there? Answer: There are books 10 Câu 9: How many pencils are there? Answer: There are pencils Câu 10: How many chickens are there? Answer: There are chickens Câu 11: Compare the number of things in the two groups Answer: Group Group > Câu 12: Compare the number of things in the two groups Answer: Group Group > Fill in the blank with the suitable number Câu 13: How many dolls are there? Answer: There are Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn dolls Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật: > = = 9 10 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng 10 Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 2: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 3: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 4: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 5: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn a/ ; b/ ; c/ ; d/ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 7: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 8: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 9: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 10: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 11: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 12: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 13: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn a/ ; b/ ; c/ ; d/ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 14: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 15: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 16: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 17: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 18: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 19: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 20: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 21: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 22: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;; ; ; ; ; ; ; ; ; =;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [...]... 4 1 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 8 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 3 5 2 3 5 4 3 1 5 2 3 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 9 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 4 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP 1 VÒNG 4 (Mở ngày 24 /10 /2 016 ) Bài thi số 1: ... sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 5 ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP 1 VÒNG 5 (Mở ngày 07 /11 /2 016 ) Bài thi số 1: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 5 Bài thi số 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 Câu 2: a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 4 Câu 3: a/... 4 Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 4 Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 4 ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP 1 VÒNG... 6 1+ 4 Câu 8: Fill (>; ; ; ; ; = = 9 9 8 10 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 7 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 4 10 Bài thi số 3: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 8 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng... Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 5 Câu 14 : a/ 0 ; b/ 5 ; c/ 3 ; d/ 4 5 Câu 15 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 1 Câu 16 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 2 Câu 17 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 2 Câu 18 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 3 Câu 19 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 4 3 Câu 20: a/ 0 ; b/ 5 ; c/ 3 ; d/ 4 4 Câu 21: a/ 2 ; b/ 5 ; c/ 3 ; d/ 4 5 Câu 22: Biên soạn:... Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 5 Câu 14 : a/ 0 ; b/ 5 ; c/ 3 ; d/ 4 Câu 15 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 Câu 16 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 Câu 17 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 Câu 18 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 1 Câu 19 : a/ 2 ; b/ 0 ; c/ 3 ; d/ 4 Câu 20: a/ 0 ; b/ 5 ; c/ 3 ; d/ 4 Câu 21: a/ 2 ; b/ 5 ; c/ 3 ; d/ 4 Câu 22: a/ 5 ; b/ 0 ; c/... (Mở ngày 24 /10 /2 016 ) Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Fill in the blank with the suitable sign (>; =;
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 1 năm 2016 2017 , BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 1 năm 2016 2017 , BỘ đề THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH lớp 1 năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay