Strategic management competitiveness and globalization concepts and cases 7 ed hitt hoskisson 2

410 325 0
 • Loading ...
1/410 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:12

Strategic management competitiveness and globalization concepts and cases 7 ed hitt hoskisson 1 Strategic management competitiveness and globalization concepts and cases 7 ed hitt hoskisson 1 Part 1 : Strategic Management InputPart 2 : Strategic Action : Strategy FormulationPart 3 : Strategic Action : Strategy ImplementationPart 4 : Casesart 1 : Strategic Management InputPart 2 : Strategic Action : Strategy FormulationPart 3 : Strategic Action : Strategy ImplementationPart 4 : Casesart 1 : Strategic Management InputPart 2 : Strategic Action : Strategy FormulationPart 3 : Strategic Action : Strategy ImplementationPart 4 : Cases O U]V^WVXWVYY_ZW[Y\^Y`Wab[_ 0123456752895 5 defghEQEijTEklmihnTnE(kT !"##$"% &'()*+,)./01/)2+3),/0)40),)50.6+41,73804801/) F'().30+A)68G*+0=.+,/)0,1;;H7)?);84+,,8?1/+8,.9 ),/0)40),)50.6+49 I'E'()*+,)+,?),/+8,@+,,8?1/+8,@1,7+=+/1/+8,1,7 +,,8?1/+8,9 7).30+A)/6)0);1/+8,.6+41=8,2/6)=9 L'E[...]...59ÿ51ÿ(66 97 '8ÿ 17 1((ÿ69# ( 7 51ÿ9$51 , 57 15!ÿ 11' 57 1)01985 1$!% 5ÿ 9 ÿ5& ! 7% 7 ÿ81$5$8ÿ 1ÿ& 74 7% 68 11' 57 1ÿ ÿ! 138 7 ÿ6899 518ÿ 69'8 8 17 ) 0ÿ0)1 )2 98 74 8ÿ 7 11' 57 '8ÿ 651%ÿ 1 74 8ÿ41 78 ÿ 575 78ÿ51ÿ18ÿ 74 8 7 11' 57 '8ÿ 1 74 8ÿ 9!6ÿ/&' (!% 51 89 1$ 74 7( 8 7 1ÿ 1ÿ8 74 89ÿ 98 7 1 (!ÿ 7 9ÿ8& 578 )04 57 51ÿ1 7 &8ÿ!8$ 7 578 !%ÿ8& 578 ÿ 74 57 2 98ÿ1 78 17! %... JKHÿ65 97 79 578 $ ÿ8 179 869818(94 6 4 !8ÿ 878 9 1 1$ 74 8ÿ&8 7 5% 7 ÿ 515$8 74 8ÿ 9 ÿ 11' 57 1ÿ8 97 ÿ 74 8ÿJÿ65 97) *4( 79 578 $ ÿ8 179 869818(94 6ÿ 1 9 ÿ 178 $9 57 1$ 74 8 9ÿ5 7 1 7 ÿ 1ÿ66 97( 1 7 8ÿ51 7 ÿ(8(!!%ÿ 11' 578 ÿ5ÿ5 69 59%ÿ 851ÿ6(9( 1$ 74 8 )L 01 74 8ÿ9 7# 8 17( 9%ÿ 6 87 7 '8ÿ!51568 9 (9' '5!ÿ51ÿ(8ÿ 1985 1$!%ÿ ÿ5ÿ(1 7 1ÿ5ÿ 9 ÿ5& ! 7% 7 ÿ 17 1((!%ÿ 1... 69(8ÿ69( 7 11' 57 1ÿ5ÿ 8!!ÿ5ÿ9$51 , 57 15!ÿ 11' 57 1)8(ÿ !!ÿ88ÿ9 985 1$ 74 ÿ45 678 9 74 57 2 98.ÿ5& ! 7% 7 ÿ 11' 578 ÿ 1ÿ& 74 ÿ 5%ÿ4 74 57 74 8ÿ 9 ÿ(# 8(!!%ÿ695 7 8ÿ 79 578 $ ÿ8 179 869818(94 6)04 !8ÿ69( 7 11' 57 1.ÿ 6 975 18 45ÿ!1$ÿ&881ÿ98$1 ,8 74 98ÿ 87( 5!!%ÿ9 7 5!ÿ 6 975 18ÿ9$51 , 57 15!ÿ 11' 57 1 ÿ5ÿ 98ÿ988 17 98$1 7 1) :;?@Aÿ>C;DC>EC;DC>E
- Xem thêm -

Xem thêm: Strategic management competitiveness and globalization concepts and cases 7 ed hitt hoskisson 2, Strategic management competitiveness and globalization concepts and cases 7 ed hitt hoskisson 2, Strategic management competitiveness and globalization concepts and cases 7 ed hitt hoskisson 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay