Phép cộng trong phạm vi 10

12 174 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:06

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LONG GIÁO VIÊN: LƯỜNG THỊ MẠNH Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Kiểm tra cũ: + 8+1+0= - Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 9 + = + …… + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 GI ẢI LAO Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 Bài 1: Tính a/ b/ + + + + + + 10 10 1+9= + =10 + = + = 10 10 10 10 10 10 10 9+1= + =10 + =10 +10 = 10 – =8 – = – = – = Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 Bài 1: Tính a/ b/ Bài 2: Số +1 + ++4 - -11 5+ +1 10 + +0 -2 -2 + +0 Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 Bài 1: Tính a/ b/ Bài 2: Số Bài 3: Viết phép tính thích hợp +0 + = 10 Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 9++11==10 Có thưởng = 3+37+=710 22++88 == 10 55++55== 10 44++66 == 10 Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 [...]...Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phép cộng trong phạm vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép cộng trong phạm vi 10, Phép cộng trong phạm vi 10, Phép cộng trong phạm vi 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay