ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

32 294 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 13:00

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015, RẤT PHÙ HỢP CHO SINH VIÊN LUẬT VÀ NHỮNG NGƯỜI NGHIÊN CỨU VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2015 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ TƯ PHÁP VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT KHOA HỌC –––––––––––––––––––––––– ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015 –––––––––––––––– Luật tố tụng hành Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 (gọi tắt Luật TTHC năm 2015) Luật Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 08/12/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 I SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT Trước yêu cầu đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam trở thành thành viên nhiều điều ước quốc tế gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO); kịp thời thể chế hóa quan điểm, định hướng Đảng cải cách tư pháp theo Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 24/11/2010, Quốc hội khóa XII thông qua Luật tố tụng hành (Luật TTHC năm 2010) Thực tiễn thi hành Luật TTHC năm 2010 cho thấy, số lượng vụ án hành ngày gia tăng chất lượng giải quyết, xét xử vụ án hành chưa thực bảo đảm; số lượng án, định vụ án hành bị huỷ, sửa chưa giảm mạnh; thời hạn giải quyết, xét xử vụ án hành theo quy định Luật số trường hợp bị vi phạm Có khiếu kiện hành đơn giản, chứng rõ ràng, việc giải quyết, xét xử phải qua đầy đủ giai đoạn tố tụng nên tốn thời gian, chi phí người dân Toà án Việc thi hành án, định Toà án vụ án hành chưa thực hiệu quả, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích đáng cá nhân, quan, tổ chức có liên quan, có phán Toà án việc buộc người bị kiện phải sửa đổi, bổ sung thay định hành chính, dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện Nhìn chung, công tác xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân thời gian qua chưa đáp ứng mong đợi người dân toàn xã hội Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”; “Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân” Theo Hiến pháp 2013, nhiều nội dung quan trọng nguyên tắc tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân bổ sung, sửa đổi như: (1) Việc xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; (2) Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật; nghiêm cấm quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử Thẩm phán, Hội thẩm; (3) Tòa án nhân dân xét xử công khai Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, phong, mỹ tục dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên giữ bí mật đời tư theo yêu cầu đáng đương sự, Tòa án nhân dân xét xử kín; (4) Tòa án nhân dân xét xử tập thể định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; (5) Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm; (6) Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm bảo đảm; (7) Quyền bào chữa bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp đương bảo đảm; (8) Tòa án nhân dân tối cao quan xét xử cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (9) Tòa án nhân dân tối cao thực việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống pháp luật xét xử; (10) Tòa án nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp Trên sở Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 có nhiều quy định mới, thay đổi bản, quan trọng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động Tòa án nhân dân; cấu tổ chức, thẩm quyền cấp Tòa án; nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán, Hội thẩm Theo quy định Luật tổ chức Toà án nhân dân, Toà án nhân dân tổ chức thành cấp bao gồm: - Toà án nhân dân tối cao có nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định luật tố tụng; giám đốc việc xét xử Toà án khác, tổng kết thực tiễn xét xử Tòa án, bảo đảm áp dụng thống pháp luật xét xử - Toà án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ phúc thẩm vụ việc mà án, định sơ thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định luật tố tụng; giám đốc thẩm, tái thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định luật tố tụng; - Toà án nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ: Sơ thẩm vụ việc theo quy định pháp luật; phúc thẩm vụ việc mà án, định sơ thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật; kiểm tra án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp huyện tương đương phát có vi phạm pháp luật có tình tiết theo quy định luật tố tụng kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị giải việc khác theo quy định pháp luật; - Toà án nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ: sơ thẩm vụ việc theo quy định pháp luật giải việc khác theo quy định pháp luật Để bảo đảm công lý thực quyền tư pháp, Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có nhiệm vụ lựa chọn định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, án, định có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ công bố án lệ để Tòa án nghiên cứu, áp dụng xét xử Trong trình xét xử vụ án, Tòa án phát kiến nghị với quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hủy bỏ văn pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức; quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết xử lý văn pháp luật bị kiến nghị theo quy định pháp luật làm sở để Tòa án giải vụ án Như vậy, việc ban hành Luật TTHC năm 2015 để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, sách Đảng Nhà nước cải cách tư pháp theo Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước hội nhập quốc tế; kế thừa quy định phù hợp, khắc phục vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn triển khai thi hành Luật TTHC năm 2010, tháo gỡ khó khăn, bất cập công tác giải quyết, xét xử khiếu kiện hành chính, tiếp tục hoàn thiện sở pháp lý để Tòa án nhân dân thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ giao, bảo đảm tính đồng bộ, thống hệ thống pháp luật II QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT Xây dựng Luật TTHC năm 2015 dựa quan điểm chủ đạo sau đây: Tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối, quan điểm cải cách tư pháp xác định nghị quyết, văn kiện Đảng, đặc biệt Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”: “Mở rộng thẩm quyền xét xử Toà án khiếu kiện hành Đổi mạnh mẽ thủ tục giải khiếu kiện hành Toà án; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm bình đẳng công dân quan công quyền trước Toà án” Cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013 Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân; bảo đảm tranh tụng xét xử để Tòa án nhân dân thực chỗ dựa nhân dân công lý, góp phần tích cực vào việc bảo vệ khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân bị xâm phạm Bảo đảm trình tự, thủ tục tố tụng hành có tính khả thi, dân chủ, công khai, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình; đề cao trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tố tụng hành Bảo đảm án, định Toà án có hiệu lực pháp luật phải thi hành Các quy định Luật TTHC không làm cản trở việc thực điều ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam thành viên Khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập, kế thừa quy định phù hợp; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc gia giới tố tụng hành III BỐ CỤC CỦA LUẬT Luật TTHC năm 2015 gồm 23 chương, 372 điều sửa đổi, bổ sung 198 điều, giữ nguyên 63 điều, bổ sung 111 điều mới, cụ thể sau: Chương I: Những quy định chung, gồm có 29 điều (Điều 1-Điều 29) Chương II: Thẩm quyền Toà án, gồm có 06 điều (Điều 30-Điều 35) Chương III: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tố tụng, gồm có 17 điều (Điều 36-Điều 52) Chương IV: Người tham gia tố tụng, quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, gồm có 13 điều (Điều 53-Điều 65) Chương V: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời, gồm có 12 điều (Điều 66-Điều 77) Chương VI: Chứng minh chứng cứ, gồm có 21 điều (Điều 78-Điều 98) Chương VII: Cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng, gồm có 12 điều (Điều 99-Điều 110) Chương VIII: Phát kiến nghị sửa đổi, bổ sung bãi bỏ văn quy phạm pháp luật trình giải vụ án, gồm có 04 điều (Điều 111-Điều 114) Chương IX: Khởi kiện, thụ lý vụ án, gồm có 15 điều (Điều 115-Điều 129) Chương X: Thủ tục đối thoại chuẩn bị xét xử, gồm có 18 điều (Điều 130-Điều 147) Chương XI: Phiên sơ thẩm, gồm có 03 mục: + Mục 1: Yêu cầu chung phiên sơ thẩm, gồm có 21 điều (Điều 148-Điều 168) + Mục 2: Thủ tục bắt đầu phiên toà, gồm có 06 điều (Điều 169-Điều 174) + Mục 3: Tranh tụng phiên toà, gồm có 23 điều (Điều 175-Điều 197) Chương XII: Thủ tục giải khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân, gồm có 05 điều (Điều 198-Điều 202) Chương XIII: Thủ tục phúc thẩm, gồm có 03 mục: + Mục 1: Quy định chung thủ tục phúc thẩm, gồm có 30 điều (Điều 203-Điều 232) + Mục 2: Thủ tục bắt đầu phiên phúc thẩm, gồm có 03 điều (Điều 233-Điều 235) + Mục 3: Tranh tụng phiên phúc thẩm, gồm có 09 điều (Điều 236Điều 244) Chương XIV: Giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn Toà án, gồm có mục: + Mục 1: Giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn Toà án cấp sơ thẩm, gồm có 06 điều (Điều 245-Điều 250) + Mục 2: Giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn Toà án cấp phúc thẩm, gồm có 03 điều (Điều 251-Điều 253) Chương XV: Thủ tục giám đốc thẩm, gồm có 26 điều (Điều 254-Điều 279) Chương XVI: Thủ tục tái thẩm, gồm có 07 điều (Điều 280-Điều 286) Chương XVII: Thủ tục đặc biệt xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, gồm có 11 điều (Điều 287-Điều 297) Chương XVIII: Thủ tục giải vụ án hành có yếu tố nước ngoài, gồm có 11 điều (từ Điều 298 đến Điều 308) Chương XIX: Thủ tục thi hành án, định Toà án vụ án hành chính, gồm có 07 điều (Điều 309-Điều 315) Chương XX: Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính, gồm có 11 điều (Điều 316-Điều 326) Chương XXI: Khiếu nại, tố cáo tố tụng hành chính, gồm có 17 điều (Điều 327-Điều 343) Chương XXII: Án phí, lệ phí chi phí tố tụng khác, gồm có 02 mục: + Mục 1: Án phí, lệ phí, gồm có 08 điều (Điều 344-Điều 351) + Mục 2: Các chi phí tố tụng khác, gồm có 19 điều (Điều 352-Điều 370) Chương XXIII: Điều khoản thi hành, gồm có 02 điều (Điều 371-Điều 372) IV NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT Về số khái niệm Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung số khái niệm Luật TTHC năm 2010 định hành chính, hành vi hành chính, định hành chính, hành vi hành mang tính nội quan, tổ chức, Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định số thuật ngữ như: Quyết định hành bị kiện: Là định hành mà định làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Hành vi hành bị kiện: Là hành vi hành mà hành vi làm ảnh hưởng đến việc thực quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Vụ án phức tạp: Là vụ án có liên quan đến quyền lợi ích nhiều người; có tài liệu, chứng mâu thuẫn với cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá tham khảo ý kiến quan chuyên môn; có đương người nước nước người Việt Nam cư trú, học tập, làm việc nước Trở ngại khách quan: Là trở ngại hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ biết việc quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm thực quyền nghĩa vụ Sự kiện bất khả kháng: Là kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép Về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng xét xử Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định để cụ thể hoá nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm theo khoản Điều 103 Hiến pháp năm 2013, như: - Quy định nguyên tắc bảo đảm tranh tụng xét xử (Điều 18): “1 Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh tụng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định Luật Đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền thu thập, giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng kể từ Tòa án thụ lý vụ án hành có nghĩa vụ thông báo cho tài liệu, chứng giao nộp; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền lợi ích hợp pháp bác bỏ yêu cầu người khác theo quy định Luật Trong trình xét xử, tài liệu, chứng phải xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện, công khai, trừ trường hợp không công khai theo quy định Luật Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi vấn đề chưa rõ vào kết tranh tụng để án, định” - Bổ sung quyền, nghĩa vụ đương việc thu thập tài liệu, chứng cứ; quy định trách nhiệm Toà án việc hỗ trợ đương thu thập tài liệu, chứng cứ, tạo điều kiện thuận lợi cho đương thực quyền tranh tụng: + Các đương có quyền nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án chứng minh yêu cầu có hợp pháp; + Có quyền đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng vụ án mà tự thực được; + Đề nghị Tòa án buộc bên đương khác xuất trình tài liệu, chứng mà họ lưu giữ, quản lý; + Đề nghị Tòa án định buộc quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý chứng cung cấp chứng ; + Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập tài liệu, chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ; yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án đương sự; + Cơ quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thời hạn tài liệu, chứng mà lưu giữ, quản lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát có yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc cung cấp tài liệu, chứng đó; Trường hợp không cung cấp phải thông báo văn nêu rõ lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát biết - Bổ sung quy định quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng đương (Điều 98): “1 Đương có quyền biết, ghi chép, chụp, trao đổi tài liệu, 10 chứng đương khác giao nộp cho Tòa án Tòa án thu thập được, trừ tài liệu, chứng quy định khoản Điều 96 Luật Khi đương giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án thời hạn 05 ngày làm việc họ phải thông báo cho đương khác biết việc họ giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án để đương khác liên hệ với Tòa án thực quyền tiếp cận tài liệu, chứng quy định khoản Điều Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án thu thập tài liệu, chứng Tòa án phải thông báo cho đương biết để họ thực quyền tiếp cận tài liệu, chứng quy định khoản Điều này” - Quy định tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng đối thoại, trừ vụ án theo thủ tục rút gọn vụ án khiếu kiện danh sách cử tri Việc tổ chức phiên họp tạo điều kiện cho đương tiếp cận tài liệu, chứng yêu cầu, phạm vi khởi kiện, yêu cầu độc lập, việc bổ sung tài liệu, chứng cứ, đề nghị Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập đương khác, người làm chứng người tham gia tố tụng khác phiên tòa - Quy định thủ tục hỏi, trình bày chứng cứ, tranh luận phiên sơ thẩm, phúc thẩm giám đốc thẩm theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ để vừa bảo đảm thực đúng, đủ quyền, nghĩa vụ trách nhiệm tố tụng Toà án, người tham gia tố tụng theo nguyên tắc tranh tụng, vừa bảo đảm phán Toà án khách quan, xác, pháp luật sở xem xét đầy đủ chứng kết tranh tụng Về bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm trợ giúp pháp lý cho người trợ giúp pháp lý theo quy định Luật trợ giúp pháp lý để họ thực quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tòa án; không hạn chế quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng hành (Điều 19) 18 16 Về cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định thủ tục cấp, tống đạt thông báo phương tiện điện tử, theo “việc cấp, tống đạt thông báo phương tiện điện tử thực theo quy định pháp luật giao dịch điện tử” Đây phương thức Quốc hội giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn để thi hành Đây nhiệm vụ mà Tòa án nhân dân tối cao phải thực để triển khai thi hành Luật 17 Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời - Để nâng cao trách nhiệm Tòa án việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng hành chính, Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định trách nhiệm Tòa án việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thời hạn không áp dụng mà gây thiệt hại cho người có yêu cầu: “Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thời hạn theo quy định pháp luật không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà lý đáng, gây thiệt hại cho người có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án phải bồi thường Việc bồi thường thiệt hại theo quy định khoản khoản Điều thực theo quy định Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước” (Điều 72) - Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định trường hợp Tòa án định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: “Tòa án định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng thuộc trường hợp sau đây: a) Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng; b) Căn việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn; c) Vụ án giải án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật; d) Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện theo quy định Luật này; đ) Vụ án đình theo quy định Điều 143 Luật này” (khoản Điều 74) 18 Về thời hiệu khởi kiện 19 Để khắc phục tình trạng người dân khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu nại người có thẩm quyền giải khiếu nại không giải không thông báo cho người khiếu nại dẫn đến nhiều trường hợp họ khởi kiện Tòa án thời hiệu khởi kiện hết thời hiệu tính từ ngày họ nhận biết định hành chính, Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định: “Trường hợp đương khiếu nại theo quy định pháp luật đến quan nhà nước, người có thẩm quyền giải khiếu nại thời hiệu khởi kiện quy định sau: a) 01 năm kể từ ngày nhận biết định giải khiếu nại lần đầu định giải khiếu nại lần hai; b) 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải khiếu nại theo quy định pháp luật mà quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải văn trả lời cho người khiếu nại” 19 Về giải khiếu nại, kiến nghị định trả lại đơn khởi kiện Để bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện cho đương trình bày ý kiến việc trả lại đơn khởi kiện, Luật TTHC năm 2015 quy định việc giải khiếu nại, kiến nghị phải tiến hành phiên họp: “2 Ngay sau nhận khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải phân công Thẩm phán xem xét, giải khiếu nại, kiến nghị Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải khiếu nại, kiến nghị Phiên họp xem xét, giải khiếu nại, kiến nghị có tham gia đại diện Viện kiểm sát cấp đương có khiếu nại Trường hợp người khởi kiện, Kiểm sát viên vắng mặt Thẩm phán tiến hành phiên họp” (Điều 124) 20 Về tạm đình giải vụ án Luật TTHC năm 2015 bổ sung trường hợp Tòa án định tạm đình giải vụ án bao gồm: 20 - Cần đợi kết giám định bổ sung, giám định lại; cần đợi kết thực ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng đợi quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án giải vụ án; - Cần đợi kết xử lý văn quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp mà Tòa án có văn kiến nghị với quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung bãi bỏ văn 21 Về yêu cầu phiên tòa sơ thẩm Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định địa điểm tổ chức phiên tòa, hình thức bố trí phòng xử án, theo phiên tòa tổ chức trụ sở Tòa án trụ sở Tòa án phải bảo đảm tính trang nghiêm hình thức bố trí phòng xử án Quốc huy nước Cộng hoà XHCN Việt Nam treo phía phòng xử án phía chỗ ngồi Hội đồng xét xử; phòng xử án phải có khu vực bố trí riêng cho Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, người tham gia tố tụng khác người tham dự phiên tòa (Điều 150 Điều 151) 22 Về có mặt phát biểu Kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm Theo Luật TTHC năm 2010 trường hợp vắng mặt Kiểm sát viên phiên tòa Hội đồng xét xử định hoãn phiên tòa Luật TTHC năm 2015 quy định trường hợp Kiểm sát viên Viện trưởng Viện kiểm sát cấp phân công có nhiệm vụ tham gia phiên tòa, vắng mặt Hội đồng xét xử tiến hành xét xử (Điều 156) Luật bổ sung quy định Kiểm sát viên phát biểu ý kiến việc giải vụ án quy định sau kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án (Điều 190) 23 Về xét xử vắng mặt tất người tham gia tố tụng 21 Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định thủ tục xét xử vắng mặt tất người tham gia tố tụng sau: “1 Tòa án vào tài liệu, chứng có hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng theo quy định Luật có đủ điều kiện sau đây: a) Người khởi kiện, người đại diện hợp pháp người khởi kiện có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; b) Người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt; c) Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt Chủ tọa phiên tòa công bố lý đương vắng mặt đơn đương đề nghị xét xử vắng mặt Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử thảo luận vấn đề cần giải vụ án Kiểm sát viên phát biểu ý kiến Viện kiểm sát Hội đồng xét xử tiến hành nghị án tuyên án theo quy định Luật này” 24 Về tạm ngừng phiên tòa Luật TTHC năm 2010 quy định trường hợp đặc biệt, việc xét xử tạm ngừng không 05 ngày làm việc Hết thời hạn tạm ngừng, việc xét xử vụ án tiếp tục Luật TTHC năm 2015 quy định cụ thể cứ, thời hạn tạm ngừng phiên tòa sau: “1 Trong trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền tạm ngừng phiên tòa có sau đây: a) Do tình trạng sức khỏe kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay người tiến hành tố 22 tụng; b) Do tình trạng sức khỏe kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp người tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt; c) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng mà không thực giải vụ án thực phiên tòa; d) Cần phải báo cáo với Chánh án Tòa án có thẩm quyền để đề nghị, kiến nghị sửa đổi, bổ sung bãi bỏ văn quy phạm pháp luật theo quy định Điều 111 Luật này; đ) Các bên đương đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để bên đương tự đối thoại; e) Chờ kết giám định bổ sung, giám định lại quy định khoản Điều 185 Luật Việc tạm ngừng phiên tòa phải ghi vào biên phiên tòa Thời hạn tạm ngừng phiên tòa không 30 ngày kể từ ngày Hội đồng xét xử định tạm ngừng phiên tòa Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa, lý để tạm ngừng phiên tòa không Hết thời hạn này, lý tạm ngừng phiên tòa chưa khắc phục, Hội đồng xét xử định tạm đình giải vụ án thông báo văn cho người tham gia tố tụng Viện kiểm sát cấp thời gian tiếp tục phiên tòa” (Điều 187) 25 Về nghị án Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định vấn đề phải định nghị án sau: “3 Khi nghị án, Hội đồng xét xử vào tài liệu, chứng kiểm tra, xem xét phiên tòa, kết việc tranh tụng phiên tòa, ý kiến Kiểm sát viên, quy định pháp luật nghiên cứu, áp dụng án lệ hành (nếu có) liên quan để định vấn đề sau đây: a) Tính hợp pháp có hình thức, nội dung định hành việc thực hành vi hành bị khởi kiện; b) Tính hợp pháp thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành định hành việc thực hành vi hành chính; c) Thời hiệu, thời hạn ban hành định hành thực 23 hành vi hành chính; d) Mối liên hệ định hành chính, hành vi hành với quyền lợi ích hợp pháp người khởi kiện người có liên quan; đ) Tính hợp pháp có văn hành có liên quan (nếu có); e) Vấn đề bồi thường thiệt hại vấn đề khác (nếu có) (khoản Điều 191) 26 Về thẩm quyền Hội đồng xét xử Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định Hội đồng xét xử có quyền tuyên hủy định giải khiếu nại có liên quan (nếu có) kiến nghị cách thức xử lý định hành trái pháp luật bị hủy (Điều 193) 27 Về án sơ thẩm Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định:“Khi xét xử lại vụ án mà án, định bị hủy phần toàn theo định giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án phải giải vấn đề tài sản, nghĩa vụ thi hành theo án, định có hiệu lực pháp luật bị hủy ghi rõ án” (Điều 194) 28 Về tuyên án Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định: “Hội đồng xét xử tuyên đọc án có mặt đương Trường hợp đương có mặt phiên tòa vắng mặt tuyên án vắng mặt theo quy định khoản Điều 191 Luật Hội đồng xét xử tuyên đọc án Trường hợp xét xử kín theo quy định khoản Điều 16 Luật Hội đồng xét xử tuyên công khai phần mở đầu phần định án” (Điều 195) 29 Về thời hạn kháng cáo Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định đương mặt phiên tòa mặt tuyên án mà có lý đáng thời hạn kháng cáo tính từ ngày án giao cho họ niêm yết Đối với trường hợp đương tham gia phiên tòa vắng mặt Tòa án tuyên án mà lý đáng thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án; bổ 24 sung quy định thời điểm tính thời hạn kháng cáo định tạm đình chỉ, đình giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm trường hợp định niêm yết công khai; ngày kháng cáo trường hợp người kháng cáo bị tạm giữ bị tạm giam (Điều 206) 30 Về kháng nghị Viện kiểm sát Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định trường hợp Tòa án nhận định kháng nghị Viện kiểm sát thời hạn kháng nghị, theo Tòa án nhận định kháng nghị Viện kiểm sát mà định kháng nghị thời hạn quy định khoản khoản Điều Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu Viện kiểm sát giải thích văn nêu rõ lý (khoản Điều 213) 31 Về thời hạn gửi hồ sơ vụ án kháng cáo, kháng nghị Luật TTHC năm 2015 sửa đổi quy định thời hạn gửi hồ sơ vụ án kháng cáo, kháng nghị theo hướng: Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị tài liệu, chứng kèm theo cho Tòa án cấp phúc thẩm thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị hết thời hạn kháng cáo, người kháng cáo nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (Điều 216) 32 Về thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định thời hạn thông báo thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo văn cho đương Viện kiểm sát cấp việc Tòa án thụ lý vụ án thông báo Cổng thông tin điện tử Tòa án (nếu có) (Điều 217) 33 Về có mặt Kiểm sát viên phiên tòa phúc thẩm Luật TTHC năm 2015 quy định:“Kiểm sát viên Viện trưởng Viện kiểm sát cấp phân công có nhiệm vụ tham gia phiên tòa Hội đồng xét xử 25 định hoãn phiên tòa Kiểm sát viên vắng mặt trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị” (Điều 224) Như vậy, trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị mà Kiểm sát viên vắng mặt phiên tòa Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 34 Về trường hợp người bị kiện sửa đổi hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện giai đoạn phúc thẩm Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định giải trường hợp giai đoạn phúc thẩm, người bị kiện sửa đổi hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện: “1 Trường hợp người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện liên quan đến quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án, định sơ thẩm đình giải vụ án; định án phải ghi rõ cam kết đương để bảo đảm thi hành án hành Trường hợp người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện mà việc sửa đổi, hủy bỏ định hành chính, dừng, khắc phục hành vi hành liên quan đến quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân khác họ chưa tham gia tố tụng cấp sơ thẩm thì: a) Nếu người khởi kiện rút đơn khởi kiện người có quyền lợi, nghĩa vụ 26 liên quan có yêu cầu độc lập rút yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án, định sơ thẩm đình giải vụ án Trường hợp quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc sửa đổi, hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện có quyền khởi kiện vụ án hành theo thủ tục chung; b) Nếu người khởi kiện không rút đơn khởi kiện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không rút yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án, định sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại Trường hợp này, Tòa án cấp sơ thẩm phải đưa quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc sửa đổi, hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh dừng, khắc phục hành vi hành bị khởi kiện vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” (Điều 235) 35 Về giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn Luật TTHC năm 2015 quy định cụ thể thủ tục rút gọn giải vụ án hành chính, theo vụ án giải theo thủ tục rút gọn có đủ điều kiện sau đây: vụ án có tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm đủ giải vụ án Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; đương có địa nơi cư trú, trụ sở rõ ràng; đương cư trú nước ngoài, trừ trường hợp đương nước có thỏa thuận với đương Việt Nam đề nghị Tòa án giải theo thủ tục rút gọn Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành theo thủ tục rút gọn Thẩm phán thực Ngoài quy định điều kiện, thành phần giải vụ án theo thủ tục rút gọn nêu trên, Luật quy định cụ thể phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn, định đưa vụ án giải theo thủ tục rút gọn; khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại, kiến nghị định đưa vụ án giải theo thủ tục rút gọn; phiên tòa theo thủ tục rút gọn; việc chuyển vụ án sang 27 giải theo thủ tục thông thường trình Toà án giải vụ án theo thủ tục rút gọn; phiên theo thủ tục rút gọn hiệu lực án, định Toà án theo thủ tục rút gọn; đồng thời, Luật quy định việc giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn Toà án cấp phúc thẩm Đây quy định bổ sung để cụ thể hóa quy định Hiến pháp 2013, bảo đảm giải nhanh gọn, kịp thời vụ án đơn giản, chứng rõ ràng, tránh việc giải vụ án bị kéo dài, gây tốn thời gian, công sức, chi phí đương Toà án việc giải vụ án 36 Về thủ tục giải vụ án hành có yếu tố nước Luật TTHC năm 2015 bổ sung Chương XVIII quy định thủ tục giải vụ án hành có yếu tố nước Đây quy định so với Luật TTHC năm 2010 để phù hợp với chủ trương Đảng Nhà nước hội nhập quốc tế, tạo chế pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân Việt Nam nước ngoài, quyền, lợi ích hợp người nước ngoài, quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, quan đại diện tổ chức quốc tế Việt Nam 37 Về cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Luật TTHC năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định chặt chẽ cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật: “1 Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có sau đây: a) Kết luận án, định không phù hợp với tình tiết khách quan vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp đương sự; b) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương không thực quyền, nghĩa vụ tố tụng mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp họ không bảo vệ theo quy định pháp luật; c) Có sai lầm việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc án, định không gây thiệt hại đến quyền, lợi 28 ích hợp pháp đương sự, lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp người thứ ba Người có thẩm quyền kháng nghị quy định Điều 260 Luật kháng nghị án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật có quy định khoản Điều có đơn người đề nghị theo quy định Điều 257 Điều 258 Luật này, trừ trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp người thứ ba không cần thiết phải có đơn đề nghị” (Điều 255) 38 Về người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Để phù hợp với quy định nhiệm vụ, quyền hạn Chánh án Toà án, Viện trưởng Viện kiểm sát theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật TTHC năm 2015 quy định thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sau: “1 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao; án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án khác xét thấy cần thiết, trừ định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ” (Điều 260) 39 Về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Luật TTHC năm 2010 quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm kéo dài mãi trường hợp đương có đơn đề nghị giám đốc thẩm thời hạn 01 năm, kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật không phù hợp Vì vậy, Luật TTHC 2015 quy định thời hạn 29 kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 03 năm, kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật (Điều 263) 40 Về thẩm quyền giám đốc thẩm; thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm - Luật TTHC năm 2015 quy định cụ thể hóa thẩm quyền giám đốc thẩm cấp theo quy định Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014: Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị Luật quy định cụ thể trường hợp Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán toàn thể Ủy ban Thẩm phán; trường hợp Hội đồng Thẩm phán xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm 05 Thẩm phán toàn thể Hội đồng Thẩm phán - Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm phù hợp với việc tổ chức xét xử giám đốc thẩm Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 41 Về thẩm quyền Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Để khắc phục bất cập từ thực tiễn giải khiếu kiện hành theo thủ tục giám đốc thẩm, Luật TTHC năm 2015 quy định Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền sửa án, định Toà án có hiệu lực pháp luật: “1 Hội đồng xét xử giám đốc thẩm định sửa phần toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật có đủ điều kiện sau đây: a) Tài liệu, chứng hồ sơ vụ án đầy đủ, rõ ràng; có đủ để làm rõ tình tiết vụ án; b) Việc sửa án, định bị kháng nghị không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân khác Trường hợp án, định Tòa án thi hành phần 30 toàn Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải hậu việc thi hành án” Việc bổ sung thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm bảo đảm cho việc giải vụ án không bị kéo dài, gây tốn thời gian chi phí cho đương Tòa án; bảo đảm giải vụ án hiệu quả, tiết kiệm thời gian chi phí cách hợp lý; kịp thời khắc phục sai sót xét xử, qua nâng cao hiệu công tác giải vụ án hành Tòa án 42 Về thi hành án hành Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định thi hành án hành để bảo đảm hiệu lực tính khả thi việc thi hành phán vụ án hành Toà án, theo thời hạn tự nguyện thi hành án 30 ngày kể từ ngày nhận án, định Tòa án Quá thời hạn mà người phải thi hành án không thi hành người thi hành án có quyền gửi đơn đến Tòa án xét xử sơ thẩm định buộc thi hành án, định Tòa án; đồng thời, Luật quy định cụ thể yêu cầu, định buộc thi hành án, định Toà án (Điều 312): “1 Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hạn quy định điểm b khoản Điều 311 Luật mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành người thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo án, định Tòa án, tài liệu khác có liên quan đề nghị Tòa án xét xử sơ thẩm định buộc thi hành án, định Tòa án Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh trở ngại khách quan kiện bất khả kháng mà yêu cầu thi hành án thời hạn thời gian có trở ngại khách quan kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn yêu cầu thi hành án Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu người thi hành án, Tòa án xét xử sơ thẩm phải định buộc thi hành án hành Quyết định buộc thi hành án phải gửi cho người phải 31 thi hành án, người thi hành án, thủ trưởng quan cấp trực tiếp người phải thi hành án Viện kiểm sát cấp Thủ trưởng quan cấp trực tiếp người phải thi hành án có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án theo quy định pháp luật Quyết định buộc thi hành án phải gửi cho quan thi hành án dân nơi Tòa án xét xử sơ thẩm để theo dõi việc thi hành án hành theo định Tòa án Chính phủ quy định cụ thể thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành xử lý trách nhiệm người không thi hành án, định Tòa án” 43 Về án phí, lệ phí chi phí tố tụng khác Luật TTHC năm 2015 bổ sung Chương XXII quy định án phí, lệ phí chi phí tố tụng khác Đây chương nhằm luật hoá quy định án phí, lệ phí, chi phí tố tụng khác tố tụng hành Ngoài ra, Luật TTHC năm 2015 pháp điển hoá nhiều nội dung văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật TTHC năm 2010; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định Luật TTHC năm 2010 nhằm khắc phục bất cập, hạn chế thực tiễn giải khiếu kiện hành chính, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực việc giải khiếu kiện hành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ngày 26/02/2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TTHC ngành Tòa án nhân dân Theo Kế hoạch này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành 02 Nghị để hướng dẫn Luật tố tụng hành Nghị số 04/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Quốc hội việc thi hành Luật tố tụng hành Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quan, tổ chức liên quan hướng dẫn số nội dung Luật tố tụng hành Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai 32 thi hành Luật tố tụng hành chính, tổ chức phổ biến, quán triệt quy định Luật tố tụng hành đến Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án cán bộ, công chức, viên chức khác Tòa án nhân dân [...]... Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 04 /2015/ QH13 ngày 25/11 /2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính Tòa án nhân dân tối cao sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn một số nội dung trong Luật tố tụng hành chính Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai 32 thi hành Luật tố tụng hành chính, ... chi phí tố tụng khác Luật TTHC năm 2015 bổ sung Chương XXII quy định về án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác Đây là chương mới nhằm luật hoá quy định về án phí, lệ phí, chi phí tố tụng khác trong tố tụng hành chính Ngoài ra, Luật TTHC năm 2015 còn pháp điển hoá nhiều nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật TTHC năm 2010; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Luật TTHC năm... hoặc việc thực hiện hành vi hành chính; c) Thời hiệu, thời hạn ban hành quyết định hành chính hoặc thực 23 hiện hành vi hành chính; d) Mối liên hệ giữa quyết định hành chính, hành vi hành chính với quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và những người có liên quan; đ) Tính hợp pháp và có căn cứ của văn bản hành chính có liên quan (nếu có); e) Vấn đề bồi thường thiệt hại và vấn đề khác (nếu có)... phù hợp với quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 11 Về kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính Để giải quyết vướng mắc từ thực tiễn trong trường hợp có sự thay đổi địa giới hành chính, Luật TTHC năm 2015 bổ sung quy định: “Trường hợp sáp nhập, chia, tách, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính trong một đơn vị hành chính mà đối tượng của quyết định hành chính có sự thay đổi thì... chính, Tòa án có quyền xem xét về tính hợp pháp của văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại văn bản hành chính, hành vi hành chính đó và trả lời kết quả cho Tòa án theo quy 12 định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Tòa án có quyền kiến nghị cơ quan, cá... giải quyết các khiếu kiện hành chính theo tinh thần cải cách tư pháp, nhanh chóng lập lại trật tự trong quản lý hành chính nhà nước, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân 9 Về người tiến hành tố tụng hành chính Luật TTHC năm 2015 bổ sung hai chủ thể mới là người tiến hành tố tụng 1 Thời gian qua, các bản án, quyết định về việc giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân... định hành chính, quyết định kỷ luật luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” (Điều 235) 35 Về giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn Luật TTHC năm 2015 quy định cụ thể về thủ tục rút gọn giải quyết vụ án hành chính, ... định hành chính có trách nhiệm tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện tại Tòa án nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính bị kiện Cơ quan tiếp nhận đối tượng của quyết định hành chính bị 15 kiện phải tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” (khoản 5 Điều 59) 12 Về người đại diện của người bị kiện trong tố tụng hành chính - Để phù hợp với Bộ luật dân... định của Luật TTHC năm 2010 về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và để bảo đảm tính khả thi, Luật TTHC năm 2015 quy định quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân và quyết định xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính Luật còn bổ sung đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. .. phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của Luật này; xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật Đây là những nhiệm vụ, quyền hạn mới của Chánh án Tòa án, Thẩm phán trên cơ sở cụ thể hóa quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 - Luật còn sửa đổi, bổ sung, quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong tố tụng hành chính để
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015, ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015, ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015, Về bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Về người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay