ĐỀ CƯƠNG TRIẾT CAO học THI hết môn CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

46 637 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 12:54

MỤC LỤCCâu 1: Trình bày sự khác nhau giữa Triết học Phương Đông và Triết học Phương Tây?1Câu 2: Trình bày cuộc đấu tranh giữa CNDV và CNDT trong các giai đoạn Triết học trước Mác? (4 điểm) (Nếu câu hỏi trình bày cuộc đấu tranh giữa CNDV và CNDT trong giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại thì chỉ trình bày phần 1)4Câu 3: Trình bày thực chất, ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học biện chứng do Mác – Ăngghen thực hiện? (4 điểm)18Câu 4: Phân tích quan điểm khách quan và vận dụng vào hoạt động thực tiễn của bản thân? (6 điểm)22Câu 5: Phân tích nguyên nhân, bản chất, phương hướng khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí?24Câu 6: Phân tích quan điểm lịch sử cụ thể và vận dụng? (6 điểm)29Câu 7: Phân tích quan điểm thực tiễn và rút ra ý nghĩa việc khắc phục bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm? (6 điểm)33Câu 8: Tính thống nhất vật chất của thế giới và ý nghĩa?37Câu 9: Chứng minh chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan (QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX)?40Câu 10: Tính phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay? (6 điểm)43 CNG TRIT THI HT MễN Cõu 1: Trỡnh by s khỏc gia Trit hc Phng ụng v Trit hc Phng Tõy? * Ging nhau: u l nhng t tng, ni dung th hin quan nim ca ngi v t nhiờn, XH v ngi u c hỡnh thnh v phỏt trin trờn nhng iu kin lch s tng ng (nú quy nh ni dung trit hc) u cp n cỏc lnh vc cn bn ca trit hc nh u cú nhng quan nim v th gii, ngi, chớnh tr - xó hi * Khỏc nhau: Trit hc l mt hỡnh thỏi ý thc xó hi, l s phn ỏnh tn ti ca xó hi v c bit s tn ti ny xó hi phng ụng khỏc hn vi phng Tõy v c iu kin t nhiờn, a lý, dõn s, phng thc ca sn xut khỏc ú trit hc phng ụng v trit hc phng tõy cú nhng im khỏc bit nhau: - Th nht: TH phng tõy l trit hc hng ngoi cũn trit hc phng ụng l TH hng ni TH Phng ụng xut phỏt t thiờn nhõn hp nht nờn ly ngi lm i tng nghiờn cu ch yu tớnh cht hng ni Nhng ngc li trit hc phng Tõy li t trng tõm nghiờn cu vo th gii tớnh cht hng ngoi; cũn ngi ch c nghiờn cu gii thớch th gii Cho nờn phng Tõy bn m nột v bn th lun ca v tr Ngay ngi phng ụng cng quan nim khỏc phng Tõy: Phng ụng ngi ta t trng tõm nghiờn cu mi quan h ngi vi ngi v i sng tõm linh, ớt quan tõm n mt sinh vt ca ngi, ch nghiờn cu mt o c thin hay ỏc theo lp trng ca giai cp trng tr cho nờn nghiờn cỳ ngi khụng phi l gii phúng ngi m l cai tr ngi Phng Tõy h li ớt quan tõm n mt xó hi ca ngi, cao cỏi t nhiờn mt sinh vt ngi, chỳ ý gii phúng ngi v mt nhn thc, khụng chỳ ý n nguyờn nhõn kinh t xó hi, cỏi gc gii phúng ngi - Th 2: TH phng ụng nhn mnh s thng nht mi quan h gia ngi vi t nhiờn thiờn nhõn hp nht (con ngi gn bú vi t nhiờn) Trit hc phng Tõy li tỏch ngi t nhiờn, coi ngi l ch th c lp nghiờn cu chinh phc t nhiờn - Th 3: Cuc u tranh gia CNDV v CNDT phng ụng khụng rừ rang, cỏc t tng vt v tõm thng an xen h thng trit hc cũn phng tõy cuc u tranh gia CNDV v CNDT din gay gt sut cỏc giai on lch s - Th 4, phng ụng trit hc ớt tn ti di dng thun tuý m thng an xen vi cỏc hỡnh thỏi ý thc xó hi khỏc c bit l tụn giỏo; trit hc v tụn giỏo gn bú cht ch vi nhau, trit hc chu s nh hng nhiu ca tụn giỏo Cũn trit hc phng tõy thỡ trit hc v tụn giỏo tỏch bit - Th 5, Phng ụng trit hc phỏt trin theo li trm tớch cũn trit hc phng tõy phỏt trin theo hng liờn tc, luụn cú nhng trng phỏi mi trờn c s phờ phỏn cỏi c, ph nh cỏi c n , cng nh Trung quc cỏc trng phỏi cú t thi c i gi nguyờn tờn gi cho ti ngy (t th k VIII V trc cụng nguyờn n th k 19) Ngc li phng Tõy li cú im khỏc bit mi giai on, mi thi k, bờn cnh cỏc trng phỏi c li cú nhng trng phỏi mi i cú tớnh cht vch thi i nh thi c i bờn cnh trng phỏi Talột, Hờraclit n ờmụcrit ri thi i khai sỏng Phỏp, CNDV Anh, H lan, trit hc c in c - Th khỏc v hỡnh thc phm trự: V bn th lun: Phng Tõy dựng thut ng gii t nhiờn, bn th, vt cht Cũn phng ụng li dựng thut ng thỏi cc o sc, hỡnh, phỏp, hay ng hnh: Kim, Mc, Thu, Ho, Th núi v bn cht ca v tr c bit l bn v mi quan h gia ngi v v tr thỡ phng Tõy dựng phm trự khỏch th ch th; ngi vi t nhiờn, vt cht vi ý thc, tn ti v t Cũn phng ụng li dựng Tõm vt, nng s, lớ khớ, hỡnh thn Trong ú hỡnh thn l nhng phm trự xut hin sm v dựng nhiu nht Núi v tớnh cht, s bin di ca th gii: phng Tõy dựng thut ng bin chng siờu hỡnh, thuc tớnh, ng, ng im nhng ly cỏi u tranh cỏi ng l chớnh i vi phng ụng dựng thut ng ng tnh, bin dch, vụ thng, thng cũn, vụ ngó v ly cỏi thng nht, ly cỏi tnh lm gc Khi din t v mi liờn h ca cỏc s vt, hin tng trờn th gii thỡ phng Tõy dựng thut ng liờn h, quan h quy lut Cũn phng ụng dựng thut ng o lý mnh thn - Th 7: Khỏc v phộp bin chng: trit hc phng ụng l nhp nhng, tun hon u cũn trit hc phng tõy l i lờn khụng ngng theo hỡnh xon c - Th 8: Trit hc phng ụng gn vi khoa hc t nhiờn khụng rừ rt cũn trit hc phng tõy gn vi khoa hc t nhiờn rừ rt hn phng ụng thỡ trit hc thng n du ng sau cỏc khoa hc phng Tõy t thi k u trit hc ó l mt khoa hc hc c lp vi cỏc mụn khoa hc khỏc m cỏc khoa hc li thng n du ng sau trit hc V thi k Trung c l in hỡnh: khoa hc mun tn ti phi khoỏc ỏo tụn giỏo, phi t bin mỡnh thnh mt b phn ca giỏo hi - Th 9, S phõn chia trng phỏi trit hc cng khỏc: phng ụng an xen cỏc trng phỏi, yu t vt, tõm bin chng, siờu hỡnh khụng rừ nột Ngc li trit hc phng Tõy thỡ s phõn chia cỏc trng phỏi rừ nột hn v cỏc hỡnh thc tn ti lch s rt rừ rng nh vt cht phỏc thụ s n vt siờu hỡnh ri n vt bin chng - Th 10, Tuy c trit hc phng ụng v phng Tõy u nhm gii quyt c bn ca trit hc nhng phng Tõy nghiờng nng v gii quyt mt th nht cũn mt th hai ch gii quyt nhng cú liờn quan Ngc li phng ụng nng v gii quyt mt th hai cho nờn dn n hai phng phỏp t khỏc Phng Tõy i t c th n khỏi quỏt cho nờn l t tt nh t vt lý chớnh xỏc nhng li khụng gúi c cỏi ngu nhiờn xut hin Cũn phng ụng i t khỏi quỏt n c th bng cỏc n d trit hc vi nhng cu cỏch ngụn, ng ngụn nờn khụng chớnh xỏc nhng li hiu cỏch no cng c, nú gúi c c cỏi ngu nhiờn m ngy khoa hc gi l khoa hc hn mang d bỏo.( ) Cõu 2: Trỡnh by cuc u tranh gia CNDV v CNDT cỏc giai on Trit hc trc Mỏc? (4 im) (Nu cõu hi trỡnh by cuc u tranh gia CNDV v CNDT giai on trit hc Hy Lp c i thỡ ch trỡnh by phn 1) Cn c vo vic gii quyt mt th nht c bn ca trit hc ó chia trit hc thnh trng phỏi:CNDV v CNDT Trong lch s trit hc luụn din cuc u tranh gia CNDV v CNDT - CNDV: l nhng ngi cho rng vt cht gii t nhiờn l cỏi cú trc v quyt nh ý thc ngi; hc thuyờt ca h hp thnh cỏc mụn phỏi khỏc ca CNDV - CNDT: l nhng ngi cho rng ý thc, tinh thn cú trc gii t nhiờn,hc thuyờt ca h hp thnh cỏc mụn phỏi khỏc ca CNDT tỡm hiu cuc u tranh ca Ch Ngha Duy Vt v Ch Ngha Duy Tõm chỳng ta cú th i qua mt s giai on v mt s nhõn vt tiờu biu nhng thi k nht nh v cuc u tranh gia chỳng Cuc u tranh gia CNDV v CNDT giai on trit hc Hy Lp c i: Ch ngha vt gn vi b phn ch nụ quý tc cũn ch ngha tõm gn vi ch nụ dõn ch Triết gia tiêu biểu nh Talet, Anaximen, Pitago, Dờnon, Socrate, ờmụcrit, Platon, Anatago Am pê đốc lơ hay Ê pi crát v.v Cuộc đấu tranh Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm thi k ny đấu tranh trờng phái Duy Vật ờmụcrit Duy Tâm Platon tiêu biểu điển hình ờmụcrit (460-370 TCN) nhà Duy Vật lớn thời kỳ cổ đại chiếm vị trí bật triết học Duy Vật Hy Lạp cổ đại ông có trình tích luỹ kiến thức qua việc qua nớc phơng đông, Babilon, ngời am hiểu nhiều lĩnh vực Platon đại diện cho trờng phái Duy tâm, ông ngời xây dựng hệ thống hoàn chỉnh cảu Chủ Nghĩa Duy Tâm khách quan đối lập với giới quan Duy Vật Ông ngời tiến hành đấu tranh gay gắt chống lại Chủ Nghĩa Duy Vật đặc biệt chống lại đại biểu Chủ Nghĩa Duy Vật thời nh Hê crít hay ờmụcrit - V bn th lun :+ ờmụcrit: ng trờn lp trng vt vụ thn, ụng cho rng nguyờn ca th gii l nguyờn t, l dng vtcht nh nht, khụng th phõn chia c na, nú l c s ca th gii, ca s vt hin tng Nguyờn t nykhụng mu, khụng mựi, khụng v, khụng núng, khụng lnh, nú khụng khỏc v cht, nú ch khỏc v hỡnhdỏng, v cu to, v t th sp xp v cỏc nguyờn t ny luụn luụn ng chõn khụng Cỏc s vt hin tng khỏc l s liờn kt gia cỏc nguyờn t cú hỡnh dỏng khỏc nhau, t th khỏc nhau, cu to khỏc nhau.Cỏc nguyờn t ng khụng ngng v chớnh s a dng ca cỏc nguyờn t to nờn s a dng ca th gii svt v s hỡnh thnh ca v tr+ i lp vi Democrit, +Platon: ng trờn lp trng tõm, ụng khng nh rng bn nguyờn ca th gii lth gii ý nim, th gii ý nim tn ti mt cỏch chõn tht, vnh cu v bt bin ễng chia th gii thnh hai b phn l th gii ý nim v th gii vt cm tớnh Th gii ý nim l th gii cú trc v sinh th gii vt cmtớnh Th gii vt cm tớnh l th gii khụng chõn tht, khụng ỳng n v luụn luụn thay i, l th gii cú sau vl cỏi búng ca th gii ý nim - V ngi: + ờmụcrit bỏc b quan nim thn thỏnh sinh ngi ễng cho rng ngi xut hin trờn trỏi t l ktqu ca s tin húa t nhiờn v linh hn c cu to t nguyờn t + Platon thỡ cho rng ngi gm th xỏc v linh hn tn ti c lp vi Trong ú th xỏc c to thnht t, nc, la v khụng khớ cũn linh hn Thng to v nú l bt t, tn ti vnh hng - V nhn thc lun: + ờmụcrit chia nhn thc thnh hai dng: nhn thc cm tớnh v nhn thc lý tớnh Nhn thc cm tớnh l dngnhn thc m ti, giỏc quan em li Nhn thc lý tớnh l dng nhn thc thụng qua nhng phỏn oỏn logic, ldng trớ tu ễng ó thy c mi quan h gia nhn thc cm tớnh v nhn thc lý tớnh v ụng ch phi bngnhn thc lý tớnh thỡ ngi mi phỏt hin c nguyờn t tc l ngun gc ca th gii + Platon cho rng nhn thc cm tớnh cú sau nhn thc lý tớnh nờn ụng cho rng nhn thc l s hi tng calinh hn v th gii ý nim cú trc vt cht ễng cho rng nhn thc cm tớnh ch l s nhn thc cỏi búng ca ýnim, ch cho ta nhng quan nim, ch khụng phi l tri thc chõn thc Ch cú nhn thc lý tớnh, tc nhn thckhỏi nim mi t n tri thc chõn thc - V chớnh tr - xó hi + ờmụcrit ng lp trng ca phỏi ch nụ dan ch, kch lit chng li phỏi ch nụ quý tc ễng sc bo v v tuyờn truyn cho ch dõn ch ca ch nụ ú th hin quyn li ca mỡnh gn lin vi s phỏt trin ngy cng mt mnh m ca thng mi v cụng nghip ễng cao, ca ngi c v cho tỡnh thõn ỏi, tớnh ụn ho li ớch chung v quyn li chung ca cụng dõn t Theo ụng cn phi a thớch cỏi nghốo mt Nh nc dõn ch hn so vi cỏi gi l cuc sng hnh phỳc ch chuyờn ch ta nh l t tt hn nụ l (3) ng nhiờn l xut thõn t tng lp ch nụ dõn ch e mo-rớt ch cp n nn dõn ch ca ch nụ, cũn bn thõn nụ l thỡ cng nh cỏc nh t tng khỏc, ụng cho rng phi bit tuõn theo ngi ch nụ ễng cao Nh nc, chớnh Nh nc úng vai trũ trỡ trt t v iu hnh xó hi Theo e mo-crớt cn phi trng tr nghiờm khc nhng k vi phm phỏp lut hay chun mc o c no ú Phng chõm t tng ca e mo-crớt l th sng nghốo kh cũn hn l giu cú nhng mt t dõn ch Mc tiờu ca ngi l sng hnh phỳc nhng hnh phỳc khụng n thun ch l giu cú ễng khng nh hnh phỳc l s thn tõm hn v c t Ch cú ngi bit bng lũng vi s hng lc va phi thỡ mi c hnh phỳc + Cũn Platon: ụng cao vai trũ ca ch quý tc ng trờn lp trng ca phỏi ch nụ quý tc chng li ch dõn ch tin b ca xó hi ễng cho rng linh hn gm cỏc b phn lý tớnh, ý v cm tớnh xó hi cú cỏc hng ngi tng ng vi cỏc b phn ca linh hn Lý tớnh l c s ca cỏc c tớnh cao c ch cú c nhng nh trit hc, cỏc nh thụng thỏi ; ý l c s ca c tớnh can m Nú th hin nhng ngi lớnh, nhng chin binh Cm tớnh l c s ca cỏc c tớnh thn trng c tớnh ny thng cú nhng ngi dõn t do, nhng ngi th th cụng Platon c bit mit th nụ l Theo ụng nụ l khụng phi l ngi m ch l ng vt bit núi, khụng cú o c Platon ch trng tri cỏc hng ngi xó hi, cng cú ngha l trỡ s bt bỡnh ng gia mi ngi Nh nc i l ỏp ng nhng nhu cu ú Theo Platon hỡnh thc cng ho l Nh nc lý tng Trong ú quyn thng tr tuyt i v tng lp ch nụ quý tc Nh nc, ú l hin thõn ca c ba c tớnh ú l thụng thỏi, can m v thn trng Trong Nh nc lý tng, ụng chia xó hi thnh ng cp da vo c trng o c ng cp th nht l cỏc nh trit hc, cỏc nh thụng thỏi, gi vai trũ lónh o xó hi ; ng cp th hai l quõn nhõn cú trỏch nhim bo v Nh nc lý tng; ng cp th ba l dõn lao ng t do, th th cụng v nhng ngi t khỏc lm sn phm nuụi sng Nh nc Nh vy, chỳng ta thy t i trit hc Hy Lp c i ó xy cuc u tranh mnh m gia Ch Ngha Duy Vt v Ch Ngha Duy Tõm m i biu tiờu biu nht l e mo-crớt ca phỏi v Platon ca phỏi tõm Cú th thy rng t thi c i nhn thc ca ngi cũn nhiu hn ch song gia Ch Ngha Duy Vt v Ch Ngha Duy Tõm ó hỡnh thnh nờn cuc u tranh gay gt khụng th iu ho c v mi mt xó hi Cuc u tranh gia CNDV v CNDT thi k trung i Ch ngha kinh vin i ó tr thnh nột c trng ca trit hc Tõy u thi trung c Ch ngha kinh vin l trit hc chớnh thc chim c quyn ging dy nh trng Trit hc ny i l ó xỏc nh nhim v: y t ca thn hc v bo v trt t phong kin Vn ny c cỏc nh kinh vin quan tõm nht ú l mi quan h gia cỏi chung v cỏi riờng, cỏi no cú trc cỏi no cú sau Cuc u tranh gia cỏc quan im khỏc kộo di vo th k v phõn chia thnh hai phỏi phỏi danh v phỏi cuy thc õy l cuc u tranh xuyờn sut ton b lch s trit hc Tõy u thi trung c Phỏi thc cho rng cỏi chung cỏi ph bin cỏc khỏi nim chung l tn ti thc l cỏi cú trc Nú l mt thc th tinh thn khụng ph thuc vo s vt c th Phỏi thc ly trit hc Platon lm c s lý lun v phỏi ny v sau h cũn da vo hc thuyt hỡnh thc ca rớt xtt Chng hn ngi núi chung l s tn ti ý nim v ngi T ú, nú quyt nh s tn ti ca ngi n nht Phỏi danh quan nim rng cỏi chung, khỏi nim cỏi chung cỏi ph bin khụng tn ti thc, khụng c lp vi ngi Nú ch l nhng tờn gi n gin m ngi sỏng to Khụng cú ngi hay cỏi nh núi chung m ch cú ngi hay cỏi nh tn ti thc Cuc u tranh gia hai trng phỏi trờn l s th hin hai khuynh hng i lp lch s trit hc : Ch Ngha Duy Tõm v Ch Ngha Duy Vt n du ng sau cỏi v thn hc l s tn ti khỏch quan m ngi cú th cm nhn c, l biu hin ca phỏi danh Trỏi li, nhn thc, t tng, khỏi nim cú trc s vt l biu hin ca phỏi thc Nh vy chỳng ta cú th d dng nhn thy cỏc nh trit hc danh gn gi vi Ch Ngha Duy Vt cũn cỏc nh trit hc thc l biu hin ca Ch Ngha Duy Tõm Nh vy cuc u tranh gia ch ngha thc vi ch ngha danh trit hc Tõy u thi trung c thc cht l cuc u tranh gia Ch Ngha Duy Vt v Ch Ngha Duy Tõm Mc dự vy thi k ny Ch Ngha Duy Tõm thng th nh s ng h ca thiờn chỳa giỏo v kinh vin Trong thi k trung c trit hc Tõy u cú rt nhiu nhng i biu, i din cho c hai phỏi danh v thc V sau õy l quan im ca mt s i biu tiờu biu nht ca c hai phỏi - Tụ Mỏt a Canh: ễng l i biu xut sc nht ca phỏi thc thi k trit hc trung c Tõy u Hc thuyt ca ụng c thiờn chỳa giỏo coi l trit hc chớnh thc ca giỏo hi thiờn chỳa Tụ Mỏt a Canh nghiờn cu nhiu lnh vc thn hc, trit hc, phỏp quyn vi 18 quyn sỏch tuyn ca ụng hp thnh b bỏch khoa ton th v h thụng t tng thụng tr thi trung c hng thnh Tụ Mỏt a Canh nghiờn cu mi quan h gia trit hc v thn hc, gia lý trớ v nim tin ễng khng nh rừ rng nhng li khụng i lp thn hc v trit hc Ranh gii ú th hin ch nu nh i tng nghiờn cu ca trit hc l chõn lý ca lý trớ thỡ i tng nghiờn cu ca thn hc l chõn lý ca nim tin Nhng theo ụng c hai u cú mt i tng chung ú l thng Chỳng khụng h i lp vi nhng cui cựng Tụ Mỏt a Canh li h thp trit hc v ụng nõng cao vai trũ v v trớ ca thn hc ễng quan nim rng trit hc ch l tụi t phc v cho thn hc m thụi ễng núi rng khụng phi mi chõn lý ca nim tin tụn giỏo u cú th t c bng s chng minh hp lý Chõn lý tụn giỏo khụng phi l im yu m trit hc d thõm nhp vo c bi vỡ trớ tu ca ngi l cú hn v thp hn s anh minh ca thng - Quan im tõm thn cũn c th hin nghiờn c gii t nhiờn ễng cũn cho rng ton b gii t nhiờn cựng trt t ca nú u c quyt nh bi s thụng minh ca thng u tri qua s hp lý hoỏ ca thng bi thng l mc ớch ti cao v l quy lut vnh vin ng trờn mi cỏi v quyt nh mi cỏi - Khi gii quyt bn cht ca cỏi chung thỡ Tụ Mỏt a Canh theo ch ngha thc ụn ho (cú s dung ho vi ch ngha danh) V lý lun nhn thc: ụng chu nh hng ca hc thuyt hỡnh dng ca Arit xtt Theo Tụ Mỏt a Canh mi nhn thc u din ch th tip thu khỏch th nhng khụng phi mi s nhn thc ca khỏch th u c tip nhn m ch tip nhn nhng hỡnh nh ca khỏch th tc l hỡnh dng ca nú m thụi bi bn thõn khỏch th gia nhp vo tinh thn ca cỏi nhn thc (ch th) thỡ cỏi c nhn thc b mt i tớnh vt cht ca mỡnh v ch tn ti vi t cỏch l hỡnh dng tc l hỡnh nh ca nhn thc - V s tip nhn xó hi Tụ Mỏt a Canh ca ngi ch bt bỡnh ng v trt t ng cp xó hi ễng cho rng cuc sng trn th ch l tm thi, l s chun b cho cuc sng tng lai vnh vin th gii bờn ễng l ngi theo ch ngha quõn ch cho nờn ụng cho rng quc vng khụng ch l ngi iu khin m cũn l ngi sỏng to th gii Nhng quc vng cng l ngi ca c chỳa Giờ-su, thc hin mi yờu cu ca nh th v trng pht mt cỏch dó man nhng ngi t o bi vỡ nh th l ti cao i lp vi quan im thc ca Tụ Mỏt a Canh l quan im danh lun ca n xct, i biu xut sc ca phỏi danh thi k trung c n xct sinh nc Anh ễng l mt nh danh lun rt ni ting, ụng sng th k XIII Khi gii quyt mi quan h gia thn hc v trit hc ụng cho rng i tng ca thn hc l thng cũn i tng ca trit hc l tn ti khỏch quan ễng cao vai trũ lũng tin tụn giỏo hn so vi lý trớ bi vỡ lý trớ ch nhn thc c tn ti cũn thng l ti cao vụ tn, phi vt cht, l lũng tin khụng th nhn thc c Xut phỏt t th gii quan ca nhng nh danh lun, ụng cho rng cỏi chung khụng ch l sn phm ca t m cũn l c s bn thõn s vt Cỏi chung tn ti s vt vi tớnh cỏch l bn cht va tn ti sau s vt bi tớnh cỏch l khỏi nim tru tng hoỏ t tỏch bn cht ca s vt V lý lun nhn thc n xct nhn mnh yu t tinh thn v cho rng, nú l hỡnh thc ca thõn th ngi, gn bú thõn th ngi mi sinh Yu t tinh thn cú sc mnh to ln nhng ph thuc vo i tng nhn thc Xut phỏt t yu t tinh thn v i tng nhn thc m tri thc ngi hỡnh thnh ễng cng d cp n vai trũ ca lý trớ v ý ý cao hn lý trớ v thng tr mi dng hot ng ca ngi thng ý tr thnh t Khi gii quyt cỏi chung thỡ n xct cho rng cỏi chung khụng phi l sn phm ca lý trớ m nú nm chớnh bn thõn cỏc s vt Nú va tn ti cỏc s vt nh l bn cht ca chỳng li va tn ti sau cỏc s vt Vi t cỏch l nhng khỏi nim c lý trớ ngi tru tng hoỏ, khỏi quỏt hoỏ cỏc s vt riờng l Nh vy hc thuyt ca mỡnh n xct ng v phớa thn hc v cho rng trit hc khụng xut phỏt t ý ca thng nờn trit hc khụng th chng minh c bn cht ca thng , s sỏng to th gii Mc dự vy nhng cng hin ca n xct ó a ụng lờn v trớ l nh danh lun ni ting nht thi trung c Cuc u tranh gia CNDV v CNDT thi k cn i Cuc u tranh gia Ch Ngha Duy Vt v Ch Ngha Duy Tõm thi l ny din gay gt thi k ny Ch Ngha Duy Vt l th gii quan ca giai cp t sn, giai cp tin b ang quỏ trỡnh u tranh hỡnh thnh phng thc sn xut ca mỡnh Cũn Ch Ngha Duy Tõm l th gii quan ca tụn giỏo, giai cp quý tc, phong kin, giai cp lc hu v phn ng ang sc kộo di cn hp hi ca mỡnh 1960-1970, nu chỳng ta khụng t nú vo hon cnh bc, ng thi thc hin nhim v chin lc, c bit t nhng nm 1965 M m rng chin tranh phỏ hoi bc, khụng t nú iu kin chỳng ta cũn thiu kinh nghim xõy dng CNXH, cũn b nh hng rt ln ca quan nim v mụ hỡnh ch ngha xó hi ó c xỏc lp lot cỏc nc XHCN i trc chỳng ta, thỡ trc ht s khụng thy c mt s giỏ tr ớch thc ca mụ hỡnh hp tỏc xó iu kin lch s ú, hai l s khụng thy ht nhng nguyờn nhõn bờn v bờn ngoi dn n vic trỡ quỏ lõu mụ hỡnh HTX, t nc ó thay i - Trỏnh ly t hin ti ỏp t quỏ kh, trỏnh ly quan im ó qua ỏnh giỏ hin thc * Vn dng: (T liờn h dng vo bn thõn) Cõu 7: Phõn tớch quan im thc tin v rỳt ý ngha vic khc phc bnh giỏo iu v bnh kinh nghim? (6 im) Quan im thc tin l quan im c bn v quan trng nht trit hc Mỏc Ton b h thng lý lun ca trit hc Mỏc ó c xõy dng trờn hũn ỏ tng thc tin * C s lý lun: Mi quan h bin chng gia lý lun v thc tin - Thc tin: Thc tin l ton b hot ng vt cht cú mc ớch, mang tớnh lch s xó hi ca ngi nhn ci bin t nhiờn v xó hi - Lý lun l h thng nhng tri thc c khỏi quỏt t nhng kinh nghim thc tin, phn ỏnh nhng mi liờn h bn cht, tớnh quy lut ca SV, HT TG - Vai trũ ca thc tin i vi nhn thc, lý lun + Thc tin l c s ch yu, trc tip nht ca nhn thc, lý lun Thc tin nhu cu, nhim v, cng nh khuynh hng phỏt trin ca nhn thc Chớnh ngi cú nhu cu khỏch quan l phi gii thớch th gii v ci to th gii ú, cho nờn ó buc ngi trc tip tỏc ng v cỏc s vt, hin tng bng hot ng thc tin ca mỡnh Nh ú lm cho cỏc s vt bc l nhng thuc tớnh, c im ca mỡnh, em li ti liu cho nhn thc Cho nờn xột n cựng khụng cú lnh vc tri thc no li khụng xut phỏt t thc tin Vd quỏ trỡnh i mi Vit Nam Thụng qua hot ng thc tin ngi ỳc rỳt, tớch lu nhng kinh nghim v lý lun, khoa hc chớnh l s khỏi quỏt t nhng kinh nghim thc tin ú Mun xõy dng lý thuyt cỏc nh khoa hc phi thụng qua nhiu thc nghim VD cú ng li i mi nh ngy ng phi tng kt nhng kinh nghim Nh hot ng thc tin m cỏc giỏc quan ngi ngy cng phỏt trin, nng lc t lụgớc nõng cao; hn na ngi cũn to nhng phng tin h tr cho cỏc giỏc quan ú cho phộp nhn thc c chớnh xỏc v sõu sc hn v s vt + Thc tin l ng lc ch yu ca nhn thc, lý lun Thc tin luụn luụn mi, luụn lm ny sinh nhng mi lm ny sinh nhng tỡnh cú buc lý lun, khoa hc phi lý gii v nh hng cho thc tin VD chỳng ta xõy dng nn KTTT lm ny sinh nhng mi nh: s phõn hoỏ giu nghốo, cỏc t nn xó hi buc chỳng ta phi nghiờn cun gii quyt thc tin ú ddangr v Nh nc iu chnh, nh hng cho KTTT phỏt trin Ch to nhng cụng c ni di cỏc giỏc quan h tr cho t VDThc tin mỏy vi tớnh h tr chỳng ta nhn thc tt hn + Thc tin l mc ớch ca nhn thc Hay núi cỏch khỏc thc tin nh hng cho s phỏt trin ca nhn thc, lý lun Mc ớch ca nhn thc y hin thc khỏch quan l ỏp dung vo hin thc, ci to hin thc S ỏp dng ú khụng cũn cỏch no khỏc l phi thụng qua thc tin, ú l s vt cht hoỏ nhng qui lut, tớnh tt yu ó nhn thc c Th gii vụ cựng vụ tn ú nhn thc cng vụ cựng vụ tn m nhn thc ca mt ch th li cú gii hn Nhn thc phi theo yờu cu ca thc tin thỡ mi cú tỏc dng thit thc nh hc cỏi gỡ v khụng hc cỏi gỡ giỏo dc + Thc tin l tiờu chun kim tra chõn lý Nhn thc ch l s phn ỏnh (cú th ỳng hoc sai)do ú phi thụng qua thc tin Thc tin l ngun gc, c s, ng lc, mc ớch ca nhn thc, hỡnh thnh nờn quỏ trỡnh nhn thc, cho nờn vic kim tra tớnh ỳng n ca tri thc l phi da vo thc tin, ch khụng phi theo li lp lun ch quan Thụng qua thc tin ngi cú th so sỏnh, i chiu kho nghim nhn thc ca mỡnh TGKQ VD ch trng a cú ỳng hay sai phi thụng qua hot ng thc tin Tuy vy, lý lun cú tớnh c lp tng i v tỏc ng tr li thc tin Tớch cc: Vi nhng lý lun khoa hc giỳp ngi cú thờm cụng c khỏm phỏ, ci to t nhiờn phc v cho li ớch ca ngi Tiờu cc: Lý lun khụng ỳng lm sai lch nhn thc v th gii khỏch quan * Ni dung quan im (yờu cu): - Nhn thc ca ngi phi bt ngun t thc tin, phi luụn ly thc tin l c s, ng lc, mc ớch, tiờu chun kim tra lý lun - Phi luụn luụn tng kt thc tin b sung v phỏt trin lý lun - Chng giỏo iu - Vn dng liờn h( quỏ trỡnh ng ta dng lónh o cụng cuc i mi) * í ngha vic khc phc bnh giỏo iu v bnh kinh nghim * Bnh giỏo iu lý lun suụng: l khuynh hng tuyt i hoỏ vai trũ lý lun coi nh thc tin - C s lý lun: quan h gia lý lun v thc tin Mqh gia cỏi chung v cỏi riờng - Nguyờn nhõn: tuyt i hoỏ lý lun, xem thng, coi thng thc tin - Bn cht: ch ngha tõm nhn thc v hnh ng - Biu hin: + Hc, nghiờn cu lý lun dng li cõu ch (tm chng, trớch cỳ) khụng tiờu hoỏ c kin thc sỏch v, khụng nm c thc cht khoa hc ca lý lun giỏo iu lý lun Hc kinh nghim ca nc, a phng, lnh vc ỏp dng vo n v mỡnhgiỏo iu thc tin VD + Tuyt i hoỏ vai trũ ca lý lun Coi lý lun nh cỏi gỡ ó xong xuụi hn khụng cn phi b sung phỏt trin (tụn giỏo hoỏ khoa hc) - Vn dng lý lun v kinh nghin ó cú rp khuụn mỏy múc khụng tớnh n K LS c th, khụng tớnh n trỡnh ca thc tin VD Mỏc XD hc thuyt v CNXH K hon cnh nhng nc TBCN phỏt trin Vn dng vo nc ta cú iu kin v hon cnh khỏc thỡ chỳng ta phi dng cho phự hp * Bnh kinh nghim: L khuynh hng tuyt i hoỏ vai trũ kinh nghim coi thng lý lun, ớt hiu bit v lý lun - C s lý lun: quan h gia lý lun v thc tin - Nguyờn nhõn: tuyt i hoỏ kinh nghim, xem thng lý lun - Bn cht: ch ngha tõm nhn thc v hnh ng - Biu hin: + Tho vi ling kinh nghim, ch o thc tin bng kinh nghim, ng nhn kinh nghim l lý lun, l quy lut VD hot ng lónh o qun lý trc õy chỳng ta khụng coi lónh o qun lý l ngnh, ngh ú khụng cn o to ch cn qua thc tin ú lm hn ch hot ng lónh o qun lý - Tip xỳc vi lý lun trỡnh t kinh nghim t ú tm thng hoỏ, thụ tc hoỏ lý lun, bin lý lun thnh cụng thc, n thuc cng nhc dn n xuyờn tc lý lun - Coi thng lý lun, khụng chu khú dng lý lun vo thc tin cuc sng - Phng hng khc phc bnh giỏo iu v bnh kinh nghim: Quỏn trit mi quan h bin chng gia lý lun v thc tin, nguyờn tc thng nht gia lý lun v thc tin C th: + Khụng c cao thc tin, h thp vai trũ ca lý lun, vỡ nh vy d ri vo CN thc dng, CN kinh nghim + Ngc li khụng cao lý lun n mc xa ri thc t, ri vo bnh ch quan, ý Cõu 8: Tớnh thng nht vt cht ca th gii v ý ngha? -khỏi nim: Tớnh thng nht ca th gii l cỏc s vt th gii liờn h vi nhau, nng ta vo nhau, lm tin cho - Quan im ca ch ngha tõm v tớnh thng nht ca th gii: th gii cng thng nht nhng l thng nht tinh thn quyt nh Mt s nh trit hc Duy tõm cũn cho rng th gii khụng thng nht m cũn b chia ct Quan im ca CNDV v tớnh thng nht ca th gii: th gii thng nht tớnh vt cht ca nú ch khụng phi tinh thn - Khuynh hng chung ca cỏc trng phỏi vt l tỡm ngun gc, bn cht s thng nht ca th gii vt cht bn thõn nú Trong sut thi k c i n thi k cn i vic ph nhn lc lng siờu nhiờn v tha nhn s thng nht vt cht ca th gii khụng tỏch ri Nu nh cỏc nh trit hc t nhiờn thi k c i v phc hwng ó lun chng nguyờn tc thng nht vt cht ca th gii bng quy cỏi siờu t nhiờn v cỏi t nhiờn, v cỏi cú th th cm cm tớnh c thỡ cỏc nh vt thi k cn i ó chng minh s thng nht vt cht ca th gii phự hp vi nht nguyờn lun vt bng nhng thnh tu khoa hc t nhiờn thi k ú Ni dung ca quan im tớnh thng nht ca th gii: Ch ngha bin chng khng nh: bn cht ca th gii l vt cht, th gii thng nht tớnh vt cht iu ny c th hin: - Ch cú mt th gii nht v thng nht l th gii vt cht Th gii vt cht tn ti khỏch quan, cú trc v c lp vi ý thc ngi - Mi b phn ca th gii vt cht u cú mi liờn h thng nht vi nhau; chỳng l nhng dng th c th, cú mc kt cu-t chc nht nh ca vt cht, hoc cú ngun gc vt cht, vt cht sinh v cựng chu s chi phi ca cỏc quy lut khỏch quan ph bin ca th gii vt cht - Th gii vt cht tn ti vnh vin, vụ hn, vụ tn, khụng c sinh v khụng b mt i Trong th gii khụng cú gỡ khỏc ngoi nhng quỏ trỡnh vt cht ang bin i v chuyn hoỏ ln nhau, l ngun gc, nguyờn nhõn v kt qu ca -> s d Th gii thng nht tớnh vt cht vỡ mi s vt hin tng u l: + cỏc dng c th ca vt cht, cú ngun gc vt cht, mi s vt hin tng u cú mi liờn h vi nhau, chỳng thng xuyờn tỏc ng qua li, chuyn húa ln +u chu s quy nh bi quy lut khỏch quan ca th gii vt cht + chỳng u cú ngun gc vt cht Ngay c ý thc ca ngi cng cú ngun gc vt cht, ú l hin thc khỏch quan tỏc ng vo b úc ngi- c quan vt cht cú t chc cao nht í ngha: - Trong hot ng nhn thc: nhn thc s vt hin tng tng th, khụng tỏch ri quỏ trỡnh ng, phỏt sinh phỏt trin S vt hin tng tn ti khụng gian thi gian nht nh -> nờn ỏnh giỏ s vt hin tng ch ỳng hon cnh khụng gian v thi gian nht nh ->trỏnh dp khuụn mỏy múc - th gii l th thng nht, ngi cng l mt th thng nht ( tiu v tr)-> th gii t nhiờn l thõn th vụ c tỏc ng lờn cuc sng ngi Vy nờn ngi va chinh phc ci to t nhiờn nhng cng phi sng hi hũa vi t nhiờn Bo v mụi trng sng t nhiờn cng chớnh l bo v chớnh bn thõn ngi, cuc sng ngi í ngha phng phỏp lun ca mi quan h gia vt cht vi ý thc Nguyờn tc khỏch quan hot ng nhn thc v hot ng thc tin Nguyờn tc khỏch quan yờu cu a) Mc tiờu, phng thc hot ng ca ngi u phi xut phỏt t nhng iu kin, hon cnh thc t, c bit l ca iu kin vt cht, kinh t; tuõn theo, xut phỏt, tụn trng cỏc quy lut khỏch quan (vn cú) ca s vt, hin tng; cn tỡm nguyờn nhõn ca cỏc s vt, hin tng nhng iu kin vt cht khỏch quan ca chỳng; mun ci to s vt, hin tng phi xut phỏt t bn thõn s vt, hin tng c ci to Chng t tng ch quan ý chớ, nụn núng, thiu kiờn nhnm biu hin ca nú l tuyt i hoỏ vai trũ, tỏc dng ca nhõn t ngi; cho rng ngi cú th lm c tt c nhng gỡ mun m khụng cn chỳ trng n s tỏc ng ca cỏc quy lut khỏch quan, ca cỏc iu kin vt cht cn thit b) Phỏt huy tớnh nng ng, sỏng to ca ý thc l nhn mnh tớnh c lp tng i, tớnh tớch cc v tớnh nng ng ca ý thc i vi vt cht bng cỏch tng cng rốn luyn, bi dng t tng, ý phn u, lờn, tu dng o c v.v nhm xõy dng i sng tinh thn lnh mnh Chng thỏi th ng, trụng ch, li vo hon cnh khỏch quan vỡ nh vy l h thp vai trũ tớnh nng ng ch quan ca ngi hot ng thc tin d ri vo ch ngha vt siờu hỡnh, ch ngha vt tm thng; tuyt i húa vt cht; coi thng t tng, tri thc ri vo thc dng hng th v.v Cõu 9: Chng minh ch trng phỏt trin kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn nc ta hin l phự hp vi quy lut khỏch quan (QHSX phự hp vi trỡnh phỏt trin ca LLSX)? Quy lut khỏch quan õy chớnh l s phự hp gia quan h sn xut vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut Trong h thng cỏc quy lut xó hi thỡ quy lut quan h sn xut phự hp vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut l quy lut c bn nht: *Lc lng sn xut: L th thng nht gia t liu sn xut (trc ht l cụng c lao ng) v ngi lao ng sn xut sn phm - Kt cu ca lc lng sn xut bao gm: + Ngi lao ng + T liu sn xut / Cụng c lao ng/ i tng lao ng / Phng tin lao ng + Khoa hc cụng ngh * Quan h sn xut: L biu hin mi quan h gia ngi vi ngi quỏ trỡnh sn xut - Quan h sn xut bao gm: + Quan h s hu i vi t liu sn xut + Quan h t chc v qun lý sn xut + Quan h phõn phi sn phm lao ng *Vai trũ quyt nh ca LLSX i vi QHSX - Khuynh hng ca SXVC khụng ngng ng, bin i, phỏt trin v s phỏt trin bao gi cng bt u t LLSX (vỡ LLSX ng nht v cỏch mng nht) - Mi mt phng thc sn xut mi i chớnh l s phự hp ca quan h sn xut vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut ú chớnh l trng thỏi m cỏc yu t cu thnh ca quan h sn xut to a bn y cho lc lng sn xut phỏt trin Nh vy trng thỏi phự hp thỡ c ba mt ca quan h sn xut phự hp, thớch ng vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut nờn s l c s cho lc lng sn xut phỏt trin ht kh nng ca nú - Mõu thun giu LLSX v QHSX luụn tn ti v s lp i lp li cú tớnh quy lut ca SXVC ( phự hp v khụng phự hp) LLSX thng xuyờn bin i cũn QHSX tng i n nh v bin i nờn lc lng sn xut phỏt trin n mt trỡnh nht nh lm cho quan h sn xut t ch phự hp tr thnh khụng phự hp, ú l trng thỏi mõu thun gia lc lng sn xut v quan h sn xut, mõu thun ny ngy cng gay gt lm cho quan h sn xut tr thnh xing xớch ca lc lng sn xut - Song yờu cu khỏch quan ca s phỏt trin ca lc lng sn xut tt yu dn n thay th quan h sn xut c bng quan h sn xut mi cho phự hp vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut thỳc y lc lng sn xut tip tc phỏt trin * S tỏc ng tr li ca QHSX i vi LLSX - Quan h sn xut khụng ph thuc hon ton vo lc lng sn xut m nú quy nh mc ớch ca sn xut, cú tỏc ng n thỏi ca ngi lao ng, n t chc phõn cụng lao ng xó hi, n s phỏt trin v ng dng ca khoa hc v cụng ngh nờn t ú tỏc ng n s phỏt trin ca lc lng sn xut - Nu quan h sn xut phự hp vi trỡnh ca lc lng sn xut thỡ nú tr thnh ng lc thỳc y lc lng sn xut phỏt trin Biu hin QHSX phự hp LLSX: SX hng hoỏ nhiu v tt, nng sut lao ng tng, ngi lao ng hng hỏi Ngc li, nu quan h sn xut li thi, lc hu, hay tiờn tin mt cỏch gi to so vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut thỡ s kỡm hóm s phỏt trin ca lc lng sn xut Biu hin: QHSX lc hu, li thi so vi trỡnh LLSX, QH sn xut vt xa trỡnh LLSX - Tuy nhiờn, vic gii quyt mõu thun gia lc lng sn xut v quan h sn xut khụng phi gin n m phi thụng qua nhn thc v hot ng ci to xó hi ca ngi, xó hi cú giai cp thỡ phi thụng qua u tranh giai cp, thụng qua cỏch mng xó hi Chng minh ch trng phỏt trin kinh t nhiu thnh phn nc ta hin l ỳng n phự hp quy lut: - Chớnh sỏch kinh t nhiu thnh phn l chớnh sỏch tha nhn nhiu thnh phn kinh t cựng tn ti, nh thnh phn kinh t xó hi ch ngha, thnh phn kinh t t bn ch ngha, cỏc thnh phn kinh t trung gian thi kỡ quỏ - bn cht ca nn kinh t nhiu thnh phn: a quan h sn xut v nhiu hỡnh thc s hu khỏc - Chỳng ta xột trờn mt ca quan h sn xut: * V mt s hu: Trỡnh lc lng sn xut nc ta cũn nhiu yu kộm khụng ng u v trỡnh : gia nụng thụn thnh th; ng bng - nỳi thm mt nh mỏy cú nhiu trỡnh va t ng húa va c khớ va th cụng : cú trỡnh th cụng, trỡnh c khớ, cú c trỡnh t ng hoỏ Do ú phự hp vi trỡnh ú thỡ cn cú nhiu hỡnh thc s hu, a dng hỡnh thc s hu: s hu ton dõn, s hu th, s hu t nhõn -> t a hỡnh thc s hu nờn tt yu phi tn ti nhiu kiu quan h sn xut * V mt t chc, phõn cụng lao ng xó hi: trc i mi 1986, chỳng ta thc hin theo k hoch hoỏ, trung cũn hin chỳng ta thc hin phõn cụng qun lý trờn c s iu tit ca c ch th trng * V mt phõn phi: trc õy phõn phi theo bỡnh quan bao cp cũn hin theo lao ng, theo mc gúp vn, theo an sinh xó hụi nh vy l cú nhiu hỡnh thc phõn phi khỏc Nh vy: Hin LLSX v QHSX tng i phự hp th hin trỡnh LLSX nc ta hin nhỡn chung thp nhng a dng, khụng ng u th hin cụng c lao ng thp kộm, khụng ng u; ngi lao ng trỡnh cha cao,khoa hc k tht cha phỏt trin QHSX cng a dng th hin KT hng hoỏ nhiu thnh phn (5 thnh phn kinh t); nhiu hỡnh thc s hu (3 hỡnh thc); nhiu hỡnh thc phõn phi (phõn phi theo lao ng, theo hiu qu kinh t, theo mc úng gúp v cỏc ngun lc khỏc, theo phỳc li XH, an sinh XH ) V c bn nc ta QHSX phự hp vi trỡnh ca LLSX m biu hin rừ nht ú l kinh t phỏt trin, i sng nhõn dõn khụng ngng c nõng cao -> t nhng iu trỡnh by trờn cú th chng minh: ch trng phỏt trin kinh t nhiu thnh phn nc ta hin l s dng ỳng n phự hp quy lut quan h sn xut phự hp vi trỡnh ca lc lng sn xut Cõu 10: Tớnh phc ca cuc u tranh giai cp nc ta hin nay? (6 im) * Khỏi nim: - G/c l nhng on ngi m on ny thỡ cú th chim ot lao ng ca on khỏc ch cỏc on ú cú a v khỏc ch kinh t, xó hi nht nh - Theo Lờnin: u tranh g.c l u tranh gia nhng gc m li ớch cn bn i lp v kt cc ca cuc u tranh ú i n cuc cỏch mng XH thay i ch XH ny bng ch khỏc tin b hn Ch yu u tranh gc l u tranh gia gc b búc lt, b ỏp bc, b thng tr chng li gc búc lt, ỏp bc, thng tr * Nguyờn nhõn: - Trc tip: Do a v i lp - Sõu xa: s i khỏng gc xut phỏt t mõu thun gia LLSX mi vi LLSX li thi * Vai trũ ca u tranh gc: Lch s XH k t xut hin gc n l lch s u tranh gc Trong XH cú gc i khỏng thỡ gc l nhng ng lc thỳc y s phỏt trin ca XH Vai trũ ú th hin: + Thụng qua u tranh gc thỡ mõu thun gia LLSX mi & QHSX li thi s gii quyt Thỳc y s phỏt trin ca XH t HTKT- XH ny n HTKT XH khỏc tin b hn S phỏt trin ca XH xốt n cựng l s phỏt trin ca LLSX quyt nh LLSX mi mõu thun vi QHSX li thi, biu hin v mt XH l mõu thun gia gc i din cho LLSX mi v gc i din cho QHSX li thi Mõu thun ú ch cú th gii quyt bng cuc u tranh gc m nh cao l CMXH nhm xúa b QHSX c, thit lp QHSX mi + u tranh gc l ng lc phỏt trin XH Trong XH cú gc i khỏng khụng ch th hin thi k CMXH m cũn th hin c thi k hũa bỡnh Vd: cuc u tranh chng kộo di thi gian lao ng, s dng k thut hon thin hn nõng cao nng sut L cho nhõn cụng, u tranh nc v ỏp lc ca cỏc nc khỏc cú nhng ci cỏch tin b + u tranh gc khụng ch cú tỏc dng ci to XH m cũn cú tỏc ng ci to bn thõn gc cỏch mng Qua u tranh gc , gc CM c tụi luyn v trng thnh v lý tng, lý lun, t chc * Liờn h vi Vit Nam Hon cnh mi ca u tranh giai cp nc ta hin -Cỏc giai cp ang bin i -Tỡnh hỡnh chớnh tr phc -Hi nhp quc t -S iu chnh ca CNTB -KHCN phỏt trin -Thng li ca CNXH Vit Nam, Trung Quc -Thi k quỏ -Phong tro u tranh cỏc nc phỏt trin u tranh giai cp Vit Nam * Quan h giai cp Vit Nam Vit Nam hu nh khụng cú nhng yu t kinh t - xó hi to s phõn bit giai cp sõu sc Vỡ vy, Vit Nam, s hũa ng, hũa gii gia cỏc giai cp thng mnh hn t tng k th, sc tc, phõn bit ng cp (d tin lờn CNCS) Mõu thun nu cú gia cỏc giai cp li c iu tit bi cỏc yu t khỏc mnh hn nh nhu cu on kt chng gic ngoi xõm, chng thiờn tai, tr thy, quan h dũng h Chớnh s an bn chng chộo cỏc quan h, cỏc li ớch, lỳc thng nht, lỳc mõu thun, lỳc xụ y, lỳc bự tr nờn mõu thun giai cp, mõu thun xó hi khú t n nh im c im ca cuc u tranh giai cp Vit Nam (CCVS, an xen c mi, trung vo nng sut lao ng, cú ng lónh o, cỏc giai cp thng nht, khụng cú ranh gii rừ rng) i tng ca u tranh giai cp Ni dung ch yu ca cuc u tranh giai cp l thc hin thng li s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ theo nh hng xó hi ch ngha, khc phc tỡnh trng nc nghốo, kộm phỏt trin, thc hin cụng bng xó hi, chng ỏp bc, bt cụng, u tranh ngn chn v khc phc nhng t tng v hnh ng tiờu cc, sai trỏi; u tranh lm tht bi mi õm mu v hnh ng chng phỏ ca cỏc th lc thự ch, bo v c lp dõn tc, xõy dng nc ta thnh mt nc xó hi ch ngha phn vinh, nhõn dõn hnh phỳc ng lc ca u tranh giai cp nc ta hin nay: l i on kt ton dõn tc trờn c s liờn minh gia giai cp cụng nhõn, giai cp nụng dõn v i ng trớ thc ng Cng sn Vit Nam lónh o, kt hp hi hũa cỏc li ớch cỏ nhõn, th v xó hi, phỏt huy mi tim nng v ngun lc ca cỏc thnh phn kinh t, ca ton xó hi Tớnh cht ca u tranh giai cp Vit Nam (tớnh tt yu, tớnh nhõn dõn, u tranh giai cp luụn gn lin vi cuc u tranh dõn tc; tớnh quc t, khụng cú tớnh i khỏng, gay go, phc tp) Thc cht ca u tranh giai cp Vit Nam iu kin thc hin u tranh giai cp: cú s lónh o ca ng, s trng thnh ca giai cp cụng nhõn, s liờn minh giai cp Phm vi: mi khụng gian, thi gian Hỡnh thc u tranh giai cp Vit Nam: cú c trc tip v giỏn tip, liờn minh giai cp, kt hp cỏc mt i lp, kim kờ, kim soỏt mm do, linh hot Mc tiờu u tranh giai cp Vit Nam Xu hng ng, bin i ca cuc u tranh giai cp Vit Nam: hũa bỡnh, n nh v hp tỏc phỏt trin l xu hng ch yu MC LC [...]... trùm tất cả các khoa học hay coi triết học chỉ còn “công cụ” của khoa học hoặc của hoạt động thực tiễn .Triết học Mác đã đưa ra một quan niệm đúng đắn trong việc xác định đối tượng và vai trò của triết học Đối với triết học Mác, triết học không đồng nhất với các khoa học cụ thể, cũng không phải là “khoa học của các khoa học ,mà là học thuyết về những nguyên lý chung nhất, là khoa học về những quy luật... rất gay gắt chống lại Chủ Nghĩa Duy Tâm và thần học Ông cho rằng không có gì khác ngoài sợ hãi và ngu dốt sinh ra tôn giáo Ông chia triết học ra thành “ Triết học tự nhiên” và Triết học thông thường” ở mức độ nào đó ông đã đồng nhất đối tượng của triết học với đối tượng của khoa học cụ thể Tuy nhiên cách đặt vấn đề của Hốp xơ về đối tượng và nhiệm vụ của triết học lại theo hướng tiến bộ nhằm chống lại... trong triết học Mác-Lênin, nhất là quan điểm về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộngsản không phải là những hoài bão chủ quan của loài người, mà trái lại chúng có cơ sở khoa học vững chắc, dựa trên sự nghiên cứu nghiêm túc và lôgíc chặt chẽ của triết học và các khoa học xã hội - Triết học Mác đã đem lại một quan niệm đúng đắn về đối tượng của triết học Trước đây quan niệm coi triết học là khoa học bao... trong triết học biện chứng do Mác – Ăngghen thực hiện? (4 điểm) Triết học Mác là sự kế thừa có phê phán và chọn lọc những tư tưởng triết học của nhân loại trong quá trình lịch sử Đồng thời sự ra đời của triết học Mác-Lênin là một bước ngoặt vĩ đại trong sự phát triển tư tưởng triết học của nhân loại Triết học Mác có những cái mới về chất so với các hệ thống triết học trước đó: * Thực chất: + C Mác và. .. và giải thích thế giới, triết học phục hưng phục vụ tôn giáo… - Triết học Mác-Lênin có sự thống nhất giữa tính cách mạng và tính khoa học Với sự ra đời của triết học Mác-Lênin, giai cấp vô sản và nhân dân lao động có một lý luận triết học khoa học đểgiải thích đúng đắn các hiện tượng tự nhiên và xã hội Triết học Mác-Lênin còn là vũ khí lý luận cách mạng củagiai cấp vô sản và nhân dân lao động để đấu... luậnvà thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của triết học Mác-Lênin * Ý nghĩa: - Nó đã làm thay đổi căn bản về nhiệm vụ, vai trò của triết học cụ thể: theo quan niệm của Mác – Ăngghen triết học là một khoa học cung cấp thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thực tiễn phục vụ con người…trước đó nhiệm vụ của triết học cổ đại giúp nhận thức thế giới và giải thích thế giới, triết. .. vào bất cứ triết học nào Do đó cơ sở tồn tại của giới tự nhiên nằm ngay trong lòng của giới tự nhiên Chống lại hệ thống duy tâm của triết học Hê-ghen, hệ thống coi tự nhiên là “tồn tại khác” của tinh thần Phơ-bách cho rằng triết học mới này phải có tính chất nhân bản, phải kết hợp khoa học với tự nhiên Nguyên lý nhân bản của triết học Phơ-bách xoá bỏ sự tách rời giữa tinh thần và thể xác do triết học. .. biến đổi và phát triển, cố gắng vạch ra những mối liên hệ bên trong của sự vận động và phát triển ấy Các Mác và Enghen đã phê phán một cách triệt để tính chất phản khoa học và thần bí của “ý niệm tuyệt đối” trong triết học Hê-ghen Đồng thời hai ông tiếp thu và đánh giá cao “hạt nhân hợp lí” trong phép biện chứng của Hê-ghen để xây dựng và phát triển học thuyết về phép biện chứng của mình Câu 3: Trình... nhận một chân lý do triết học và khoa học đem lại Theo ông con đường nhận thức phải từ cảm giác đến lý trí và cuối cùng là trí tuệ Qua những quan điểm của Brunô ta thấy rằng ông là một đại diện tiêu biểu của Chủ Nghĩa Duy Vật thời kỳ này chống lại Chủ Nghĩa Duy Tâm Ông đã không ngừng tuyên truyền các tư tưởng khoa học và Chủ Nghĩa Duy Vật triết học và do hoảng sợ toà án giáo hội đã thi u sống ông Đây... hội.Chính vì thế, triết học Mác là chủ nghĩa duy vật cân đối, hoàn chỉnh và triệt để; nó bao quát cả tự nhiên, xã hội và tư duy + Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản của triết học Mác-Lênin Triết học Mác - Lênin không chỉ giải thích thế giới mà vấn đề quan trọng là cải tạo thế giới Trước Mác, người ta chưa xác lập được mối quan hệ gắn bó với nhau giữa lý luận và thực tiễn Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG TRIẾT CAO học THI hết môn CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI, ĐỀ CƯƠNG TRIẾT CAO học THI hết môn CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI, ĐỀ CƯƠNG TRIẾT CAO học THI hết môn CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay