Đề tài: Phân tích vai trò và xu hướng phát triển của hải quan VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam

16 82 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 12:11

cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vn trong quá trình hội nhập×nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế×những cơ hội và thách thức của việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế×cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế×hải quan việt nam×công tác quản lý hải quan việt nam Đề tài: Phân tích vai trò xu hướng phát triển hải quan VN trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Mở đầu Trong xu toàn cầu hóa diễn sôi động khắp hành tinh, kinh tế Việt Nam bước hội nhập với kinh tế khu vực giới, ngoại thương trở thành hoạt động thiếu doanh nghiệp Hôm nhóm xin phân tích rõ “vai trò xu hướng phát triển Hải quan Việt Nam thời hội nhập kinh tế quốc tế” Với mục tiêu nhằm tạo thuận lợi cho phát triển XNK, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch giao thương quốc tế, đảm bảo quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu công tác Hải quan ViệtNam luôn thực theo hiệu mà đặt ra:“THUẬN LỢI, TẬN TỤY, CHÍNH XÁC “ Với thời gian tìm hiểu có hạn với kiến thức hạn chế, kinh nghiệm đánh giá thực tế chưa sâu sắc đầy đủ Vì tiểu luận không tránh sai sót, kính mong thầy bạn đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề sau I: Giới thiệu chung Hải quan Việt Nam 1.1 Lịch sử Hải quan Việt Nam Ngày 10-9-1945, theo sắc lệnh số 27-SL Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, thay mặt Chính phủ ký thành lập “Sở thuế quan thuế gián thu” Với mục đích thiết lập chủ quyền thuế quan nước Việt Nam độc lập, đảm bảo việc kiểm soát hàng hóa XNK trì nguồn thu ngân sách từ hoạt động Ngày 03-10-1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Sắc lệnh để Sở Thuế quan thuế gián thu thuộc Bộ Tài Ngày 14-7-1951, Bộ trưởng Bộ tài Lê Văn Hiến ký Nghị định số 54-NĐ quy định tổ chức Bộ Tài chính, Nha Thuế quan Thuế gián thu thu gọn thành Phòng Thuế xuất nhập thuộc Sở Thuế Từ ngày 15 đến 20-9-1955, Kỳ họp thứ Quốc hội khóa I định tách Bộ Công thương thành 02 Bộ: Bộ Tài Bộ Thương Nghiệp Sở Hải quan Trung ương trực thuộc Bộ Thương Nghiệp Từ ngày 16 đến 29-4-1958, Kỳ họp thứ Quốc hội khóa I định tách Bộ Thương nghiệp thành 02 Bộ: Bộ Nội Thương Bộ Ngoại Thương Sở Hải quan Trung ương trực thuộc Bộ Ngoại thương Ngày 27-02-1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 03-CP ban hành Điều lệ Hải quan Từ 02-5-1975, Đoàn công tác Hải quan từ vùng giải phóng trở cán từ miền Bắc tăng cường tổ chức tiếp nhận sở Tổng Nha thuế Ngụy Sài Gòn vùng giải phóng Nam Ngày 11-7-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Quyết định số 09-QĐ thành lập Cục Hải quan Miền Nam Việt Nam thuộc Tổng nha Ngoại thương Sau đó, ngày 15-01-1976, Bộ Ngoại thương xác định Cục Hải quan Miền Nam Việt Nam Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quản lý Ngày 25-4-1984 Thực Nghị số 68/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng đẩy mạnh chống buôn lậu thành lập Tổng cục Hải quan, Nghị số 547/NQHĐNN ngày 30/8/1984 Hội đồng Nhà nước phê chuẩn thành lập Tổng Cục Hải quan ngày 20/10/1984 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tô Hữu ký Nghị định số 139/HĐBT quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan trực thuộc Chính phủ Ngày 01-6-1994, Tổng cục trưởng TCHQ Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 91/TCHQ-TCCB đổi tên Hải quan tỉnh, Hải quan thành phố thành Cục Hải quan tỉnh, Cục Hải quan thành phố Ngày 06-3-1998, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký công văn thức tham gia Công ước HS mô tả mã hóa hàng hóa Theo đó, Công ước có hiệu lực Việt Nam từ ngày 01-01-2000 Ngày 29-6-2001, thay mặt Quốc hội nước CNXHCN Việt nam, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký định số 29/2001/QH10 ban hành Luật Hải quan Luật Hải quan công bố thức theo Lệnh số 10/2001/L-CTN Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 12-07-2001 có hiệu lực từ 01-01-2002 Ngày 04-9-2002, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính.- Ngày 21-5-2004, 03 ngành Hải quan, Thuế, Kho bạc ký văn hợp tác Ngày 26-01-2005, 05 cán Hải quan Việt Nam nhận danh dự Tổ chức Hải quan giới (WCO) Ngày 14-6-2005, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ký định số 42/2005/QH11 ban hành "Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan" Luật có hiệu lực từ ngày 01-01-2006 1.2 Tầm nhìn VIỄN CẢNH Xây dựng Hải quan Việt Nam thành lực lượng chuyên nghiệp cao, có chuyên môn sâu đại, hoạt động minh bạch, liêm có hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG - Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu TUYÊN NGÔN, NHIỆM VỤ - Quản lý có hiệu hoạt động xuất nhập giao lưu quốc tế, tạo điều kiện cho thương mại sản xuất phát triển - Bảo vệ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế quốc gia - Bảo đảm nguồn thu cho ngân sách - Chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng - Góp phần bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia an toàn xã hội - Phục vụ quản lý kinh tế xã hội 1.3 Lãnh đạo Tổng cục II: Vai trò hải quan VN trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2.1 Vai trò hải quan Việt Nam kinh tế giới Với 69 năm hình thành phát triển cục hải quan Việt Nam có vai trò to lớn việc xây dựng bảo vệ tổ quốc kinh tế giới Hải quan Việt Nam thành viên tích cực việc thực chương trình sáng kiến hợp tác hải quan khu vực, cụ thể việc xây dựng thực Kế hoạch Chiến lược Phát triển Hải quan ASEAN (SPCD), xây dựng thực chế cửa ASEAN, chế cảnh hải quan ASEAN, xây dựng thực Hiệp định Hải quan ASEAN mới, xây dựng rà soát Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) phiên HS cập nhật Ngoài hoạt động hợp tác nội khối, với Hải quan nước ASEAN, Hải quan Việt Nam tham gia sâu rộng chương trình hợp tác với nước đối thoại đối tác ASEAN gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc-New Zealand, Mỹ với hoạt động chủ yếu hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ hải quan Hải quan Việt nam tổ chức đăng cai nhiều hội nghị, hội thảo khuôn khổ hợp tác Hải quan ASEAN Năm 1995 2004 Hải quan Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Tổng cục trưởng hải quan ASEAN lần thứ lần thứ 12 Tháng 6/2014, Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23 Hải quan Việt Nam tham gia tích cực triển khai có hiệu hoạt động hợp tác khuôn khổ diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương APEC, chủ yếu thông qua Tiểu ban Thủ tục hải quan APEC (SCCP) Ủy ban Thương mại đầu tư APEC (CTI): Hải quan Việt Nam hợp tác chặt chẽ với quan hữu quan xây dựng chương trình hành động quốc gia, thực cam kết khuôn khổ Kế hoạch hành động tập thể - CAP (gồm nội dung liên quan đến nghiệp vụ Hải quan) Hải quan Việt Nam cử cán tham gia hội thảo, phiên họp chương trình đào tạo nghiệp vụ APEC tổ chức; tích cực chủ động tham gia phong trào, chiến dịch thành viên APEC đề xuất Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam vừa người bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia, vừa người mở cửa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại đầu tư Để đạt mục tiêu quan trọng này, Hải quan Việt Nam trì việc mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn với nước giới khu vực Hải quan Việt Nam trọng đến việc tạo sở pháp lý cho hoạt động hợp tác thông qua việc đàm phán, ký kết văn kiện hợp tác song phương Trong khuôn khổ hợp tác đa phương song phương, Hải quan Việt Nam triển khai thực dự án: Các dự án Nhật Bản tài trợ: (1) Dự án Tăng cường lực cho đội ngũ giảng viên chủ chốt phục vụ tiến trình đại hóa hành hải quan Việt Nam giai đoạn 2004-2007; (2) Dự án Tăng cường lực quản lý rủi ro; (3) Dự án Tăng cường lực cán hải quan cửa khẩu; (4) Dự án xây dựng, triển khai hải quan điện tử thực chế hải quan cửa phục vụ đại hóa hải quan Việt Nam; (5) Dự án JICA hợp tác kỹ thuật thực hải quan điện tử; Các dự án Hoa kỳ tài trợ: (1)Dự án thí điểm E-manifest; (2) Dự án Megaports Hoa Kỳ tài trợ lắp đặt thiết bị phát phóng xạ hàng hóa vận chuyển cụm cảng Cái mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Các dự án khác: (1) Dự án ETV2- Cấu phần hải quan EU tài trợ; (2) Dự án Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn vùng R-PATA ADB tài trợ; (3) Dự án tăng cường lực phát phóng xạ Sân bay quốc tế Nội Bài IAEA tài trợ 2.2 Vai trò Hải quan Việt Nam kinh tế hội nhập Việt Nam Trong 69 năm xây dựng trưởng thành, ngành Hải quan lãnh đạo Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài đánh giá cao vai trò, trách nhiệm công xây dựng, bảo vệ đất nước tạo điều kiện để ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Từ thấy vai trò Hải Quan Việt Nam kinh tế hội nhập sau: - Hải quan có vai trò vô quan trọng kích cầu nội địa phát triển kinh tế Ở Việt Nam, nguồn thu từ thuế nhập chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước Do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu nên tác động không nhỏ tới hoạt động xuất nhập nói chung thu ngân sách nhà nước nói riêng Hải quan Việt Nam có vai trò vô quan trọng việc chống lại suy giảm việc cải cách, thông quan hàng hóa đơn giản, minh bạch - Hải quan coi người gác cửa cho kinh tế: năm gần đây, kinh tế hội nhập, hoạt động xuất nhập ngày đóng vai trò quan trọng, giúp thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hải quan Việt Nam có vai trò quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, Tạo môi trường kinh doanh nước minh bạch, công giúp tăng khả thu hút đầu tư thị trường nước - Đóng góp vào chiến dịch chống tội phạm quốc tế thông qua kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh - Nỗ lực không ngừng, giữ vững an ninh thương mại quốc gia Thực công tác phòng chống buôn lậu thương mại ngăn cấm việc xuất/ nhập loại hàng cấm, hàng gây hại đến sức khỏe, tính mạng người môi trường - Thu ngân sách nhà nước cho phủ( thu thuế xuất khẩu, nhập loại thuế khác), thống kê lượng nội/ngoại tệ ra/ vào nước giúp cho phủ có sách đắn sách tài để điều tiết kinh tế - Giúp doanh nghiệp xuất nhập thuận lợi hoạt động thông quan hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế nước thông qua thủ tục hải quan ngày cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch hài hòa với chuẩn mực quốc tế - Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế mở rộng hợp tác phát triển thông qua tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, phối hợp tuần tra, kiểm soát với hải quan nước tiếp giáp, lực lượng đứng chân địa bàn Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 ngành Hải quan phải xây dựng Hải quan Việt Nam đại, có chế, sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế, tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý liệu tập trung áp dụng rộng rãi phương thức quản lý rủi ro, đạt trình độ tương đương với nước tiên tiến khu vực Đông Nam Á Xây dựng lực lượng Hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị, kỹ thuật đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền nghĩa vụ hợp pháp tổ chức, cá nhân III: Xu hướng phát triển hải quan VN trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 3.1.1 Thực trạng hải quan việt nam năm gần Nhìn chung hải quan Việt Nam có bước tiến đáng kể hoạt động từ hình thành đến Luật Hải quan (sửa đổi) Quốc hội thông qua tháng 6/2014 với quy định thay đổi phương thức thực thủ tục hải quan, từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử Hải quan việt nam áp dụng Hệ thống VNACCS/VCIS vào quy trình thủ tục hải quan đem lại số lợi ích như: giảm thiểu thời gian chi phí trình làm thủ tục…tổng cục hải quan cập nhật sách mới, công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập Hải quan Việt Nam có đổi tích cực phù hợp với hội nhập kinh tế giới tham gia vào tổ chức kinh tế giới, tham gia vào công ước quốc tế hải quan… góp phần không nhỏ cho hải quan việt nam phát triển ví dụ khuôn khổ hợp tác Hải quan ASEAN nước thành viên cần thống số vấn đề: +) Sử dụng danh mục biểu thuế chung để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động khu vực thông qua việc tạo Danh mục biểu thuế hài hoà ASEAN (AHTN) +) Liên tục đơn giản hoá hài hoà hoá quy trình, thủ tục hải quan để đảm bảo thông quan nhanh hàng hoá, cắt giảm thời gian chi phí giao dịch cửa khẩu… +) Ngoài việt nam áp dụng công ước quốc tế hải quan: công ước Kyoto, công ước HS Hiện nay, ngành Hải quan trình thực Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 Kế hoạch cải cách, phát triển đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 (đây kế hoạch lần thứ 3, kế hoạch giai đoạn 20042006 2008-2010) Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn công tác tra, kiểm tra cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố Thực tiễn hoạt động tra Tổng cục Hải quan thời gian quan góp phần tích cực chống thất thu thuế, chống gian lận thương mại, kịp thời phát vấn đề tồn văn pháp luật Nhưng mảng hoạt động phức tạp, trình thực thi gặp không khó khăn Do đó, để nâng cao hoạt động công tác tra, kiểm tra, Tổng cục Hải quan xây dựng quy trình tra chuyên ngành quy trình kiểm tra nội Ngày 10/10/2014, Bộ Tài ban hành văn số 14427/BTC TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan doanh nghiệp ưu tiên trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử gặp cố.Theo hướng dẫn này, xảy cố Hệ thống khai hải quan điện tử (Hệ thống KHQĐT) doanh nghiệp ưu tiên, để đảm bảo việc thực thủ tục hải quan kịp thời, người khai hải quan thực thủ tục hải quan phương thức thủ công sau thông báo cho quan Hải quan văn điện thoại thư điện tử đăng ký với quan hải quan cố Hệ thống KHQĐT Về thủ tục hải quan trường hợp Hệ thống KHQĐT gặp cố thực theo hướng dẫn công văn số 11887/BTC-TCHQ ngày 25/8/2014 Bộ Tài 3.1.2 Thành tích đạt được: - Thứ nhất, thực thủ tục hải quan điện tử sau trình thí điểm mở rộng thí điểm, đến nay, thủ tục hải quan thực thức “phủ sóng” phạm vi nước; thủ tục chuyển đổi từ phương thức thủ công sang điện tử - Thứ hai, triển khai thành công bước đầu Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS Việc triển khai Hệ thống thực kế hoạch, không gây xáo trộn hoạt động XNK, tạo dựng tảng CNTT vững Đây bước quan trọng để nâng cao chất lượng thực thủ tục hải quan điện tử dựa tảng công nghệ tiên tiến Nhật Bản, nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng DN nâng cao hiệu quản lí Nhà nước hải quan - Thứ ba, thực Cơ chế cửa quốc gia (NSW) Cơ chế cửa ASEAN đảm bảo cam kết Chính phủ Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương thực kết nối kĩ thuật NSW (tháng 2-2014) phấn đấu kết nối thức vào tháng 11 tháng 12-2014 Đồng thời tiếp tục thực giai đoạn NSW với bộ: Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường - Thứ tư, đẩy mạnh thực Chương trình DN ưu tiên để nâng cao hiệu quan hệ đối tác Hải quan- DN Tổng cục Hải quan áp dụng chế độ ưu tiên cho 24 DN phấn đấu đến cuối năm nâng số lên 25 30 DN - Thứ năm, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; Thực việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp số phân luồng tờ khai vòng từ đến giây Trước đây, theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng Tổng cục Hải quan cam kết thực quy trình thủ tục tối đa 30 phút… Đã chủ trì thực cấu phần Nghiên cứu thời gian giải phóng hàng dự án “Hỗ trợ kĩ thuật tư vấn sách vùng” nhằm công khai hóa thời gian thông quan, làm rõ trách nhiệm quan Hải quan quan liên quan khác để có sở kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đạo bộ, ngành cải cách thủ tục để giảm thời gian thông quan - Thứ sáu, nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan Theo đó, song song với cải cách thủ tục hành phải tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh quốc gia an toàn cộng đồng nhằm mục tiêu cải cách gắn liền với kiểm soát Chú trọng công tác quản lí rủi ro, kiểm tra sau thông quan theo phương pháp quản lí hải quan chuyển mạnh việc kiểm tra từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” 3.1.3 Những điều yếu Trước nhiệm vụ chung tòan ngành, năm qua đơn vị hải quan sở không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục đại hóa Hiệu công tác góp phần tích cực giúp ngành Hải quan hòan thành tốt nhiệm vụ đề Tuy nhiên, thực tế triển khai công tác đơn vị hải quan sở bộc lộ bất cập đòi hỏi phải có giải pháp đồng để khắc phục -Vẫn tồn vướng mắc thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đặc biệt vướng mắc liên quan đến Hệ thống VNACCS/VCIS, thủ tục thông quan, kê khai thuế cho hàng hóa xuất nhập Theo ý kiến số doanh nghiệp thời gian thông quan số lô hàng dài phức tạp, mẫu tờ khai rườm rà cần thay đổi số biểu mẫu, giấy tờ hồ sơ - Với phát triển thương mại quốc tế hải quan việt nam gặp phải số khó khăn mà vần chưa khắc phục hoàn toàn nạn buôn lậu hàng hóa, rửa tiền, việc lợi dụng lỗ hổng hệ thống luật để trốn thuế, tránh thuế cảu doanh nghiệp xuất nhập khẩu,quốc tế… - Về đội ngũ cán bộ, nhân lực đơn vị hải quan thiếu yếu Do yếu tố lịch sử, phần lớn nguồn cán biên chế vào ngành trước từ ngành công an, quân đội, thuế chuyển sang, có nhiệt huyết với nghề trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhiều hạn chế Bên cạnh đó, biên chế sách đãi ngộ chưa hợp lý nên hải quan địa phương khó thu hút nhân tài, tuyển dụng đối tượng có trình độ cao, giỏi công nghệ thông tin Điều tạo nên tượng thừa người hưởng lương, thiếu người giỏi Đơn cử Cục Hải quan Hà Nội năm qua số biên chế tăng khỏang 20% so với yêu cầu, lượng công việc tăng gần chục lần, Cục Hải quan Long An, đơn vị quản lý hải quan tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, cửa ngõ giao thương khu vực miền Tây phần vùng kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ có 107 biên chế, lực lượng cán mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ nên nhiều phận phải bố trí làm việc kiêm nhiệm Thiếu số lượng không đồng chất lượng cán bộ, sở vật chất phục vụ làm việc không tăng bất cập hạn chế hiệu đại hóa cải cách thủ tục hải quan - Yếu công tác quản lý thủ tục hải quan, lên việc tổ chức, triển khai thực chế, sách quản lý cải cách thủ tục hải quan nhiều trường hợp chậm, chưa thật hiệu quả; công tác tham mưu nhằm xây dựng, hoàn thiện quy định quản lý thủ tục hải quan chưa đáp ứng yêu cầu, theo hướng đơn giản, minh bạch, công bằng, hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế, gây khó khăn cho doanh nghiệp chưa khắc phục kẽ hở chuyển giá doanh nghiệp “Thủ tục xuất ngày, cao gấp lần so với bình quân khu vực, thủ tục hải quan cho nhập ngày bình quân khu vực ngày” - Vấn đề cán Hải quan nhiễu, tham ô vấn nạn quan trọng Chỉ cần lướt qua mặt báo, bắt gặp nhiều vụ việc hành vi trái pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cán Hải quan Có thể kể đến vụ “Để xuất hàng hóa qua cửa Mường Khương (Lào Cai) hành chính, doanh nghiệp 1-3 triệu đồng phí giờ, đồng thời bồi dưỡng ông Thượng – Chi cục trưởng Hải quan Mường Khương, Lào Cao triệu đồng cho container hàng”, hay “Hai cán hải quan “để lọt” 24 container hàng lậu Trung Quốc”, Hai cán hải quan sân bay Nội Bài bị truy tố với cáo buộc tiếp tay cho buôn lậu để nhập trái phép tổ yến từ Malaysia Indonesia Việt Nam, vụ 10 container hàng lậu ngang nhiên qua "ải" hải quan "rồng rắn" đánh tháo khỏi Cảng Vict (Q.7, TP HCM),… nhiều vụ việc khác gây ý dư luận suốt thời gian vừa qua - Về sở vật chất, nhìn chung đơn vị hải quan sở đầu tư theo chiều rộng tính đến số liệu số máy tính tỷ lệ cán bộ, số lượng phần mềm quản lý, đầu mối đơn vị kết nối mạng Internet…Tuy nhiên, chất lượng hiệu đầu tư chưa cao, chí dàn trải, gây lãng phí Qua thực tế đơn vị hải quan vùng xa, vùng biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị) Cầu Treo ( Hà Tĩnh)…chất lượng đường truyền liệu chưa tốt, công tác truyền, nhận thông tin nội đến đơn vị hải quan cửa hay gặp lỗi, thường xuyên trục trặc Cùng với nhà làm việc, trang thiết bị hải quan sở phần lớn xây dựng từ trước, có chỗ, có nơi không phù hợp với trang bị đại hóa 3.2 Xu hướng phát triển kinh tế việt nam thời hội nhập Toàn cầu hoá kinh tế xu tất yếu biểu phát triển nhảy vọt lực lượng sản suất phân công lao động quốc tế diễn ngày sâu rộng phạm vi toàn cầu tác động cách mạng khoa học công nghệ tích tụ tập trung tư dẫn tới hình thành kinh tế thống Sự đời tổ chức kinh tế giới WTO, EU, AFTA nhiều tam giác phát triển khác toàn cầu hoá đem lại Theo xu chung giới, Việt Nam bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đây mục tiêu nhiệm vụ thời mà vấn đề mang tính chất sống kinh tế Việt Nam sau Bởi nước mà ngược với xu hướng chung thời đại trở nên lạc hậu bị cô lập, sớm hay muộn nước bị loại bỏ đấu trường quốc tế Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế quốc tế quan hệ bạn hàng ngày mở rộng Ngày nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia vùng lãnh thổ; thành viên tích cực 70 tổ chức khu vực quốc tế Chúng ta có 98 quan đại diện quốc gia vùng lãnh thổ khắp châu lục giớ Cùng với việc hưởng ưu đãi thuế quan, xoá bỏ hàng rào phi thuế quan chế độ đãi ngộ khác tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập thị trường giới Hiện nay, Việt Nam ký kết tám FTA, gồm: ASEAN, ASEAN+ (Ấn Độ, Australia, New Zeland, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc), Việt Nam - Chile, Việt Nam - Nhật Bản Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa Hiệp định thương mại tự với nhiều đối tác lớn giới, trước hết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào giai đoạn nước rút, Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU)… dự kiến kết thúc đàm phán cuối năm Đây hội lớn để Việt Nam mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giảm bớt rủi ro phụ thuộc vào số thị trường Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trải qua 20 vòng đàm phán kỳ vọng hoàn tất vào cuối năm Theo cam kết hiệp định, nước thành viên phải xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu, khoảng 90% xóa bỏ hiệp định có hiệu lực Chỉ riêng nước tham gia hiệp định chiếm tới 40% tổng GDP 30% tổng kim ngạch xuất nhập toàn cầu Nếu đàm phán, ký kết hiệp định này, hàng hóa Việt Nam có nhiều hội thâm nhập vào thị trường lớn Mỹ, Canada, Mexico, Nhật Bản Trong đó, dệt may ngành dự báo có nhiều lợi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ký kết Khoảng 1.000 dòng thuế hàng dệt may xuất vào Mỹ (thị trường lớn dệt may Việt Nam) cắt giảm dần 0%, thay 18% Bên cạnh hiệp định TPP, năm nay, Việt Nam tham gia đàm phán số hiệp định thương mại khác như: Hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam - EU, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam Liên minh Thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan Với nhiều ưu đãi thuế quan, thông qua hiệp định thương mại này, Việt Nam có thêm nhiều hội đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt hàng nông sản, vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, tới đến thị trường tiềm khác Đứng trước hội lớn từ hiệp định thương mại, Việt Nam tích cực đàm phán để đạt thỏa thuận có lợi cho việc mở rộng thị trường xuất nhập Việt Nam thời gian tới Nếu trình đàm phán thành công, khả tăng xuất mặt hàng lợi tăng lên rõ rệt ưu đãi thuế, thủ tục hành 3.3 Xu hướng phát triển Hải Quan Việt Nam thời hội nhập kinh tế quốc tế Hải quan cánh cửa thông quan Việt Nam với thị trường giới Để thúc hoạt động kinh doanh quốc tế, Hải Quan phải phát triển để giải tốt vấn đề thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp Hải quan VN đề chiến lược đến năm 2020 với mục tiêu sau: Mục tiêu : Xây dựng Hải quan Việt Nam đại, có chế, sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế, tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý liệu tập trung áp dụng rộng rãi phương thức quản lý rủi ro, đạt trình độ tương đương với nước tiên tiến khu vực Đông Nam Á Xây dựng lực lượng Hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị kỹ thuật đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền nghĩa vụ hợp pháp tổ chức, cá nhân Để hoàn thành mục tiêu, bên cạnh việc đầu tư sở hạ tầng, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực việc bước hoàn thiện hệ thống thể chế yêu cầu đặt tiến trình cải cách, đại hóa Hải quan - Về thể chế: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan theo hướng đại, đồng bộ, tuân thủ chủ trương cải cách thủ tục hành chuẩn mực, cam kết quốc tế; xây dựng hệ thống pháp luật Hải quan đại bao gồm đầy đủ quy định về: thủ tục hải quan, chế độ quản lý hải quan chế tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, quy định quản lý thuế, kiểm soát biên giới, chế tài, xử lý vi phạm pháp luật giải khiếu nại, quy định quyền hạn quan hải quan tương xứng với trách nhiệm thực thi pháp luật hải quan, pháp luật thuế pháp luật khác có liên quan - Về công tác nghiệp vụ hải quan: Phấn đấu đến năm 2020, thủ tục chế độ quản lý hải quan phải đơn giản, hiệu quả, hài hòa tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế; thủ tục hải quan chủ yếu thực phương thức điện tử địa bàn trọng điểm; thực việc trao đổi thông tin trước hàng đến, toán, quản lý giấy phép phương thức điện tử; thực chế doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt thủ tục an ninh theo chuẩn mực Tổ chức Hải quan giới (WCO); áp dụng phương pháp quản lý rủi ro cách hệ thống khâu nghiệp vụ hải quan Từ năm 2012, bước xử lý liệu thông quan tập trung cấp Cục Hải quan; thực chế cửa hải quan quốc gia (NSW) tham gia chế cửa ASEAN Nâng cao trình độ, lực quản lý thuế ngang tầm với nước khu vực Đảm bảo quản lý thuế công bằng, minh bạch, khả thi, hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật người nộp thuế, đảm bảo lợi ích quốc gia, hạn chế thách thức, bất lợi phát sinh trình hội nhập Đảm bảo nguồn thu Ngân sách Nhà nước Tổ chức thực nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ phòng, chống có trọng điểm, hiệu hoạt động buôn lậu, vận chuyển mặt hàng cấm qua biên giới Triển khai thực cam kết quốc tế công tác phòng, chống khủng bố, rửa tiền, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp tác hải quan kiểm soát chung Thực việc áp dụng hàng rào kỹ thuật theo quy định pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế Đến năm 2020, hoạt động kiểm tra sau thông quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiệu quả, dựa phương pháp quản lý rủi ro với quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa sở ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với biện pháp chế tài, xử lý nghiêm minh - Về tổ chức máy nguồn nhân lực: Xây dựng tổ chức máy Hải quan đại theo nguyên tắc tập trung thống nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tăng cường quản lý Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh, an toàn quốc gia Xây dựng lực lượng hải quan có trình độ chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực, thích ứng nhanh với thay đổi môi trường, công nghệ yêu cầu tiến trình hội nhập quốc tế - Về ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan đại tảng tập trung hóa xử lý liệu, tích hợp đầy đủ chức năng, xử lý hồ sơ hải quan điện tử, manifest điện tử, toán điện tử, giấy phép điện tử; xây dựng trung tâm xử lý liệu cấp vùng đạt mức độ 2+ trở lên, trung tâm xử lý liệu ngành đạt mức độ 3+ trở lên, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn an ninh, an toàn cao (24/24 24/7) quản lý theo hướng dịch vụ; xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối, trao đổi thông tin với quan liên quan, thực chế hải quan cửa quốc gia cửa khu vực ASEAN Đảm bảo tính đầy đủ, xác, kịp thời số liệu thống kê nhà nước hải quan làm sở cho việc theo dõi, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình xuất khẩu, nhập hoạt động khác phục vụ kịp thời cho công tác hoạch định, đạo, điều hành sách kinh tế, thương mại thuế quan nhà nước - Một số tiêu cụ thể lộ trình thực hiện: + Thực thủ tục hải quan điện tử: đến 2015 có 100% Cục Hải quan, 100% Chi cục Hải quan địa bàn trọng điểm (cảng biển, cảng hàng không, cửa đường quốc tế, khu kinh tế trọng điểm), 60% loại hình hải quan bản, 70% kim ngạch xuất nhập khẩu, 60% doanh nghiệp thực thủ tục hải quan điện tử Đến 2020 có 100% Cục Hải quan, 100% Chi cục Hải quan, 100% loại hình hải quan bản, 90% kim ngạch xuất nhập khẩu, 80% doanh nghiệp thực thủ tục hải quan điện tử + Thời gian thông quan hàng hóa đến 2015 với mức trung bình nước tiên tiến khu vực Đông Nam Á thời điểm 2010 đến 2020 phấn đấu với mức nước tiên tiến khu vực Đông Nam Á thời điểm + Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2015 10% đến 2020 phấn đấu đạt 7% + Tỷ lệ giấy phép xuất nhập thực chế cửa hải quan quốc gia đến 2015 50% đến 2020 90% + Tập trung hóa xử lý liệu điện tử hệ thống thông quan hải quan vào năm 2015 Về tổng thể, Tổng cục Hải quan xác định mục tiêu giải pháp trọng tâm để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành thời gian tới Đó là: Tập trung triển khai có hiệu Luật Hải quan (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015); Tiếp tục khẩn trương thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ NSW cửa ASEAN; Thực đánh giá số thời gian thông quan xác định rõ thời gian quan, khâu tác nghiệp để có kiến nghị phù hợp nhằm giảm thời gian giải phóng hàng ngang với nước tiên tiến khu vực; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đại hóa hải quan theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phương tiện kĩ thuật đại, áp dụng đầy đủ phương pháp quản lí rủi ro kiểm tra, giám sát hải quan; Tập trung nguồn lực để vận hành thành công Hệ thống VNACCS/VCIS giai đoạn I chuẩn bị thủ tục để triển khai giai đoạn II Đối với ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan xác định phải thực nghiêm thời gian thông quan, cụ thể, thời gian đăng kí tờ khai không phút, kiểm tra hồ sơ không (đối với hàng thuộc diện quản lí chất lượng), kiểm tra thực tế không hàng hóa thuộc diện rủi ro cao phải kiểm tra thực tế (theo Luật Hải quan vừa Quốc hội thông qua, lô hàng phức tạp thời gian kiểm tra không ngày)… Phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đo thời gian giải phóng hàng hài lòng DN Cục Hải quan địa phương, trước mắt Cục Hải quan Bình Dương Tổng cục Hải quan xử lí dứt điểm vướng mắc liên quan đến việc Hệ thống VNACCS/VCIS cho phép khai tối đa 50 dòng hàng/tờ khai; không để xảy ách tắc khâu giám sát cổng cảng, ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống mã vạch tờ khai hải quan để đảm bảo giám sát cổng cảng không phút; phối hợp với Ngân hàng, Kho bạc để cập nhật việc nộp thuế, lệ phí theo phương thức online vào Hệ thống Hải quan Tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ đơn vị ngành Hải quan quy định Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15-1-2010 Thủ tướng Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu đại hóa Hoạt động Hải quan cấp quy định rõ ràng, cụ thể, tránh chồng chéo nhằm nâng cao hiệu hoạt động quan Hải quan Để thực thắng lợi công cải cách thủ tục hành chính, đại hóa hải quan nói riêng mục tiêu, nhiệm vụ toàn Ngành nói chung, cần đặc biệt trọng: Công tác tổ chức thực hiện, vấn đề người luôn giữ vai trò định Thực tế có không chủ trương tổ chức thực sở lại sai lệch, làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung chủ trương Ngành gây dư luận không tốt Do đó, vấn đề người, công tác cán phải đặt lên hàng đầu, đòi hỏi lãnh đạo Hải quan cấp, đặc biệt đơn vị Hải quan sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ Cơ quan kiên xử lí nghiêm trường hợp công chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có biểu gây phiền hà sách nhiễu, cản trở trình cải cách đại hóa ngành KẾT LUẬN Xu thế giới hội nhập toàn cầu, thân quốc gia cố gắng hòa nhập với xu thế giới Tuân theo quy luật tất yếu đó, Việt Nam tích cực mở cửa cải cách thủ tục hành theo hướng đại, thông thoáng, phù hợp với chuẩn mực giới Hiện đại hóa Hải quan với ưu điểm vượt trội không giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí thời gian tiền bạc mà phục vụ nhu cầu đại hoá ngành Hải quan, giúp công tác quản lý xử lý công việc Hải quan chặt chẽ hơn, nhanh chóng hơn, hiệu hơn; từ đó, bước tiến tới phù hợp với yêu cầu Hải quan khu vực giới Sau nghiên cứu xong đề tài “ vai trò xu hướng phát triển Hải quan Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” Nhóm mong giúp người hoàn thiện mặt kiến thức tăng thêm hiểu biết Hải quan Việt Nam xu hướng phát triển thời gian tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Phân tích vai trò và xu hướng phát triển của hải quan VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Đề tài: Phân tích vai trò và xu hướng phát triển của hải quan VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Đề tài: Phân tích vai trò và xu hướng phát triển của hải quan VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay