PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.

17 262 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 12:09

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.Thực trạng vấn đề đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Nguyên nhân của thực trạng. Biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho sinh viện hiện nay.Về phương châm giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hànội - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - - BÀI THẢO LUẬN MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 11 Lớp học phần: 1221HCMI0111 Mục lục LỜI MỞ ĐẦU I, Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò sức mạnh đạo đức II, Tư Tưởng Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức cách mạng Trung với nước, hiếu với dân Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Thương yêu người, sống có tình nghĩa Tinh thần quốc tế sáng III,Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Thực trạng vấn đề đạo đức giai đoạn Nguyên nhân thực trạng Biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho sinh viện 3.1 Biện pháp 3.2 Về phương châm giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh IV, Kết luận THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Thủy Đào Thị Thùy 4.Ngô Xuân Trường Bùi Đình Trường Nguyễn Thu Trang Trương Thị Thu Trang Trần Thị Quỳnh Trang Trần Thị Trang 10.Trần Thị Kiều Trinh LỜI MỞ ĐẦU Hồ Chí Minh nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng giới bàn nhiều vấn đề đạo đức giáo dục đạo đức Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sâu sắc, phong phú, lý luận thực tiễn, trở thành phận vô giá văn hóa dân tộc nhân loại, sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi cách mạng Việt Nam Tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh di sản tinh thần, giá trị nhân văn to lớn Đảng dân tộc ta Đặc biệt thiếu niên, lớp người kế tục nghiệp cách mạng vẻ vang ông cha ta thời kỳ Sinh thời Người nói: “ Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên.” Trước lúc xa, di chúc để lại, Người dặn toàn Đảng, toàn dân: “Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” Chính vây, việc bổ sung tổ chức thực chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn mà Đảng đạo tổ chức thực có ý nghĩa quan trọng nhằm thực tư tưởng Người việc bồi dưỡng, giáo dục hệ trẻ Việt Nam I, Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò sức mạnh đạo đức Trước hết, đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, kết tinh giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc ta tinh hoa đạo đức văn hóa nhân loại Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức tài, hồng chuyên, phẩm chất lực thống làm đức gốc tài, hồng gốc chuyên, phẩm chất gốc lực tài thể cụ thể đức hành động Khi đánh giá vai trò đạo đức đời sống Người khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông suối Người viết: “Đạo đức cách mạng từ trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Đạo đức nhân tố tạo nên hấp dẫn chủ nghĩa xã hội theo Hồ Chí Minh, hấp dẫn chủ nghĩa xã hội chưa phải lí tưởng cao xa, mức độ sóng vật chất dồi dào, tư tưởng tự giải phóng, mà trước hết giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất người cộng sản ưu tú gương sống hành động mình, chiến đấu cho lí tưởng trở thành thực II, Tư tưởng Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức cách mạng Trung với nước, hiếu với dân: Trung với nước, hiếu với dân tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh điều đặt ra, mà phẩm chất đạo đức vốn có từ xa xưa tư tưởng đạo đức truyền thống phương Đông nói chung đạo đức truyền thống Việt Nam nói riêng Theo Người, trung trung với nước, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, với nghiệp đấu tranh cách mạng Đảng, với nghiệp xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nước với ý nghĩa "Dân nước, nước mẹ chung", nước dân, toàn dân tộc riêng người dân "chủ nhân" đất nước Mối quan hệ nước-dân, dân-nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hòa quyện với thể thống trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi công dân với cộng đồng, quốc gia, dân tộc Về chữ hiếu, theo Hồ Chí Minh, hiếu với dân Hiếu với dân hiếu với cha mẹ người xưa nói, mà hiếu với nhân dân, với toàn dân tộc, "nước lấy dân làm gốc", dân "gốc" nước Bác Hồ rõ: "Trong bầu trời không quý nhân dân Trong xã hội tốt đẹp, vẻ vang phục vụ cho lợi ích nhân dân"; "Nhân dân ta từ lâu sống với có tình có nghĩa Từ có Đảng ta lãnh đạo giáo dục, tình nghĩa cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển nhà đạo đức ngày cao rộng hơn: có hiếu với bố mẹ, mà phải trung với nước, hiếu với dân" Trung với nước, hiếu với dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thể công việc cách mạng Đảng, suy nghĩ, việc làm cụ thể cán bộ, đảng viên người dân Vì vậy, suốt trình xây dựng Đảng, lãnh đạo cách mạng, Bác thường xuyên quan tâm tới việc nâng cao tinh thần trung, hiếu người dân Việt Nam yêu nước nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng, đòi hỏi họ phải ghi sâu lòng chữ "trung với nước, hiếu với dân" Khi Đảng ta thành lập, Người nhắc nhở : "Mỗi người đảng viên, người cán từ xuống phải hiểu rằng: vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân” Người nhấn mạnh: Làm đày tớ nhân dân "quan" nhân dân" Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến vừa kiến quốc dù đâu dù làm gì, Người tâm niệm điều rằng: "Đảng ta Đảng cách mạng Ngoài lợi ích nhân dân, Đảng ta lợi ích khác", "Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đời sống nhân dân" Vì vậy, Người rõ cho người thấy hiểu rõ vấn đề cốt lõi đạo đức cách mạng là: “Việc lợi cho dân phải làm Việc hại đến dân phải tránh.” Sau Đại thắng Mùa Xuân 1975, nhân dân nước chung sức xây dựng đất nước Hậu nặng nề sau chiến tranh biến động sâu sắc tình hình giới dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Khắc ghi lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ Đảng lãnh đạo quần chúng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, lần tinh thần "trung với nước, hiếu với dân" đội ngũ người cách mạng phát huy cao độ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trung với nước, hiếu với dân giai đoạn trước hết trung thành với đường cách mạng mà Đảng ta Bác Hồ chọn, trung thành với nghiệp đổi đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể lương tâm trách nhiệm người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nghiệp xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Hồ Chí Minh xác định ''bao nhiêu quyền hạn dân'', ''bao nhiêu lợi ích dân'' Đảng Chính phủ '' đầy tớ nhân dân'', ''quan nhân dân để đè đầu cưỡi cổ nhân dân'' Như vậy, quan niệm nước dân Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn khác so với trước Điều làm cho Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vượt xa lên phía trước Hồ Chí Minh mong muốn người Việt Nam phải trung với nước, hiếu với dân cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh cho ''điều chủ chốt nhất'' đạo đức cách mạng ''tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân'', ''trung với nước, hiếu với dân'', phải ''tận trung, tận hiếu'' xứng đáng vừa người lãnh đạo, vừa đầy tớ thật trung thành nhân dân Tư tưởng hiếu với dân không dừng lại chỗ thương dân mà phải phục vụ hết lòng dân Vì phải gần dân, gắn bó với dân, kính trọng học tập dân, dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động ngày người, đại cương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh rằng, bọn phong kiến nêu cần, kiệm, liêm, không thực mà lại bắt nhân dân tuân theo để phụng quyền lợi cho chúng Ngày ta đề cần, kiệm, liêm, cho cán thực làm gương cho nhân dân để đem lại hạnh phúc cho dân Với ý nghĩa cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư biểu cụ thể, nội dung phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân” Cũng khái niệm “trung, hiếu”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” khái niệm cũ truyền thống dân tộc, Hồ Chí Minh lọc bỏ nội dung không phù hợp đưa vào nội dung đáp ứng yêu cầu cách mạng Cần siêng chăm chỉ, lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh Kiệm “tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” Cần với Kiệm hai chân người Cần mà không Kiệm “thì làm chừng xào chừng ấy” Kiệm mà không Cần, không tăng thêm, không phát triển Liêm tôn trọng công dân Phải sạch, không tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng Liêm phải Kiệm, có Kiệm Liêm Tham lam điều xấu hổ Những hành động bất Liêm phải dùng pháp luật để trừng trị, dù người nào, giữ cương vị gì, làm nghề “Một dân tộc biết Cần, Kiệm, biết Liêm, dân tộc giàu vật chất, mạnh tinh thần, dân tộc văn minh tiến Chính thẳng thắn, đứng đắn Người đưa số yêu cầu: không tự cao tự đại, tự phụ, phải khiêm tốn học hỏi, phát triển hay, sửa chữa dở Đối với người- không nịnh người trên, không khinh người dưới, thật thà, không dối trá Đối với việc - phải để việc công lên trên, lên trước, việc thiện nhỏ làm, việc ác nhỏ tránh Theo Hồ Chí Minh, Cần, kiệm, liêm, “tứ đức” thiếu người Người viết: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, Thiếu mùa không thành trời Thiếu phương không thành đất Thiếu đức không thành người” Chí công vô tư tính tốt gồm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để người cách mạng vững vàng qua thử thách : “Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó chuyển lay, uy vũ khuất phục” Nếu học đạo đức cách mạng Đường Kách Mệnh, Người đề nguyên lý chung thể mối quan hệ ba khía cạnh, phản ánh mối quan hệ đạo đức mới, đạo đức cách mạng mà người cách mạng cần quán triệt trước tiên, đồng thời nêu cao việc tu dưỡng đạo đức cách mạng; phiên họp Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đề nguyên tắc hành vi đạo đức cách mạng người có chức, có quyền Chính phủ từ toàn quốc đến làng, Người đề nghị: “Mở chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân cách thực hiện: Cần, kiệm, liêm, chính” để “làm cho dân tộc trở nên dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động” Người coi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư phẩm chất đạo đức người mới, đồng thời chuẩn mực đạo đức dân tộc ta Đây phẩm chất Người đề cập đến nhiều nhất, thường xuyên với nội dung đạo đức cách mạng mà giữ tảng khái niệm đạo đức cũ quen thuộc với người Phẩm chất gắn liền với hoạt động hàng ngày người có quan hệ mật thiết với tư tưởng trung với nước, hiếu với dân Người nói: “Người đảng viên, người cán tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, khó Điều hoàn toàn lòng mà Lòng biết Đảng, Tổ quốc, đồng bào tiến đến chỗ chí công, vô tư Mình chí công, vô tư khuyết điểm ít, mà tính tốt sau, ngày thêm Có thể thấy từ khái niệm đạo đức cũ như: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm, Người đưa vào nội dung đạo đức cách giải thích theo quan niệm mới, với nội dung hoàn toàn khác, cách mạng, phản ánh mối quan hệ cách rõ ràng, cụ thể dễ hiểu Cần, Kiệm, Liêm, Chính dẫn đến Chí công vô tư; ngược lại, Chí công vô tư, lòng nước, dân, Đảng định thực Cần, Kiệm, Liêm, Chính có nhiều tính tốt khác Trước lúc xa, Di chúc, Người dặn: "Đảng ta đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân" Thắng lợi cách mạng Việt Nam gần tám thập kỷ qua có vai trò to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh Ngày nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước vận dụng đắn sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập làm theo gương đạo đức Người lại trở nên quan trọng cần thiết hết Vậy khái niệm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gốc người Con người, đặc biệt người cán đảng viên có gốc người vững, gốc mục ruỗng tất yếu người đổ Bác Hồ dự báo cách khoa học, sáng suốt thiên tài tư tưởng đạo đức cần, kiệm, liêm, Đảng cộng sản cầm quyền nào, vì: đạo đức có tính định mệnh tới thắng lợi, tồn vong, hưng thịnh, suy yếu thất bại đảng cầm quyền; Đó sức mạnh đảng - sức có mạnh gánh nặng xa Để làm lời dặn Bác “mỗi cán bộ, đảng viên phải thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, lúc phải thắng “giặc nội xâm”, “giặc quốc nạn” loại giặc vô ảnh, vô hình tên giặc tham nhũng lòng mình, tổ chức Vì loại giặc rình rập phá hoại Đảng, phá hoại chế độ làm cho Đảng hỏng, cán đảng viên không thắng 3, Thương yêu người, sống có tình nghĩa Yêu thương người xác định phẩm chất đạo đức cao đẹp Với Hồ Chí Minh, tình yêu thương người không biên giới Trước hết, Người lo cho dân tộc Người sau đó, Người lo cho tất kiếp người hành tinh bị đoạ đầy, đau khổ, vì: "Họ thân thích ruột già, công nông giới anh em" Tư tưởng yêu thương người Hồ Chí Minh nêu lên vận động người thực suốt đời Cho tới trước lúc xa, lời Di chúc, để lại: "muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể đội, cho cháu niên nhi đồng", "gửi lời chào thân đến đồng chí, bầu bạn cháu niên, nhi đồng quốc tế" Người ân cần nhắc nhở toàn Đảng phải tiếp tục chăm lo cho người Trước hết người hy sinh phần xương máu cho công kháng chiến, cha mẹ vợ thương binh, liệt sĩ, bà nông dân, niên, phụ nữ lo cho tại, lo đào tạo cho tương lai; Ngay "với nạn nhân chế độ cũ như: trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu nhà nước phải vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên người lao động lương thiện" Yêu thương người tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn nhân loại, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản Yêu thương người thể mối quan hệ cá nhân với cá nhân quan hệ xã hội - Tình yêu thương người thể trước hết tình thương yêu với đại đa số nhân dân, người lao động bình thường xã hội, người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột Yêu thương người phải làm việc để phát huy sức mạnh người, đoàn kết để phấn đấu cho đạt mục tiêu “ai có cơm ăn, áo mặc, học hành” - Thương yêu người phải tin vào người Với chặt chẽ, nghiêm khắc; với người khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng người lên, kể với người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, khuyết điểm - Yêu thương người giúp cho người ngày tiến bộ, tốt đẹp Vì vậy, phải thực phê bình, tự phê bình chân thành, giúp sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để không ngừng tiến - Yêu thương người phải biết dám dấn thân để đấu tranh giải phóng người Đối với người cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: học tập chủ nghĩa Mác - Lênin để thương yêu Người viết: "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin phải sống với có tình có nghĩa Nếu thuộc sách mà sống tình có nghĩa gọi hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được" Yêu thương người bốn chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh Các nhà đạo đức học, nhà khoa học nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thuận Trong chuẩn mực (Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế sáng) không chuẩn mực xem nhẹ, chuẩn mực tiêu chí để đánh giá người mới, người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh Tinh thần quốc tế sáng: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế mở rộng quan niệm đạo đức nhân đạo, nhân văn Người phạm vi toàn nhân loại, Người “người Việt Nam nhất” đồng thời nhà văn hóa kiệt xuất giới, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc phong trào cộng sản quốc tế Quan niệm đạo đức tình đoàn kết quốc tế sáng Hồ Chí Minh thể điểm sau: - Đoàn kết với nhân dân lao động nước Đó tinh thần đoàn kết với dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động nước đấu tranh giải phóng người khỏi ách áp bức, bóc lột mà Hồ Chí Minh dày công vun đắp hoạt động cách mạng thực tiễn thân nghiệp cách mạng dân tộc - Đoàn kết quốc tế người vô sản toàn giới mục tiêu chung, “bốn phương vô sản anh em” Ngay từ năm 1921, Người khẳng định thực dân đế quốc kẻ thù nhân dân thuộc địa kẻ thù nhân dân lao động quốc Bởi vậy, để chống lại kẻ thù chung, đạt tới mục tiêu giải phóng thân phận nô lệ bị bóc lột, đòi hỏi đoàn kết liên minh chặt chẽ nhân dân lao động thuộc địa quốc Điểm sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh Người chứng minh bọn đế quốc không áp bóc lột nhân dân nước thuộc địa, mà thống trị nhân dân lao động giai cấp vô sản quốc Người ví chủ nghĩa đế quốc giống “con đỉa hai vòi" Một vòi bám vào giai cấp vô sản quốc, vòi bám vào giai cấp vô sản thuộc địa Muốn giết vật ấy, phải đồng thời cắt hai vòi, cắt vòi vòi lại tiếp tục hút máu vòi bị cắt tiếp tục mọc Vì thế, nhiệm vụ chống chủ nghĩa tư bản, đánh đổ chúng nhiệm vụ nhân dân lao động quốc thuộc địa Nhiệm vụ đòi hỏi phải đoàn kết hai lực lượng nói - Đoàn kết với nhân loại tiến hoà bình, công lý tiến xã hội Hồ Chí Minh nhắc nhở nhân dân Việt Nam nhiệm vụ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhân dân nước khác Hồ Chí Minh tha thiết với độc lập tự dân tộc mình, trân trọng độc lập tự dân tộc khác Bởi thế, Người căm giận trước hành động xâm lược cho rằng: giúp đỡ dân tộc khác bảo vệ độc lập tự họ bảo vệ lợi ích đất nước mình, "giúp bạn tự giúp mình" Đây bước phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế Vì lẽ đó, Người động viên nhân dân Việt Nam vừa tiến hành nghiệp bảo vệ độc lập tự dân tộc mình, vừa thực giúp đỡ vô tư chí tình, chí nghĩa dân tộc anh em Sự đoàn kết nhằm mục tiêu lớn thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội, hợp tác hữu nghị với tất nước, dân tộc Sự đoàn kết dựa sở bình đẳng kết hợp lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế - Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước chân dẫn đến chủ nghĩa quốc tế sáng, chống lại biểu chủ nghĩa sô vanh, vị kỷ, hẹp hòi, kỳ thị dân tộc Có thể nói tinh thần quốc tế sáng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình thương yêu người; mục tiêu giải phóng dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng người, mang lại tự bình đẳng thực cho người III, Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Thực trạng vấn đề đạo đức giai đoạn Hiện công đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, tư tưởng Bác Hồ đào tạo lớp niên thể tầm nhìn chiến lược phản ánh quan điểm Người trình hình thành hệ người mới: - - - Đó quan điểm giáo dục toàn diện trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, khoa học, kỹ thuật… Trong coi giáo dục trị, tư tưởng then chốt để tạo dựng lĩnh cách mạng cho hệ trẻ Đó quan điểm mối quan hệ biện chứng “hồng” “chuyên”, coi hồng gốc bao gồm phạm trù “Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm” Nhằm tạo tiền đề hình thành ý thức trị, đạo đức, lối sống, nếp sống thiếu niên Đó quan điểm “chuyên” với nội hàm “học để phụng Tổ quốc, phụng nhân dân, học để làm người, để làm việc” vừa rõ mục đích việc học tập phương pháp học để trở thành công dân, cán tốt, làm việc tốt, có suất chất lượng cao, học để khoe khoang, học cấp… Bên cạnh đó, chế thị trường có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, đến văn hoá đạo đức XHCN nước ta, mặt trái chế thị trường làm băng hoại dần giá trị đạo đức nhân dân ta, len lỏi tìm cách tác động vào thầy lẫn trò Hậu lớn ngành giáo dục sa sút đạo đức thiếu lý tưởng phận không nhỏ thầy trò Tinh thần “Tất học sinh thân yêu chúng ta” truyền thống “Tôn sư trọng đạo” thầy trò bị xói mòn Đồng tiền có lúc, có nơi làm giảm phẩm giá nhân cách thầy giáo đồng tiền mà học sinh sinh viên thiếu kính trọng thầy giáo Chất lượng đạo đức có mặt chưa tốt, biểu hiện: Có sinh viên xác định động học tập chưa đúng, học tập thiếu chăm chỉ, chưa xây dựng niềm tin ý chí học tập, vi phạm nội quy đạo đức …như vi phạm nội quy thi cử, thiếu tôn trọng thầy cô giáo, chấp hành chưa tốt nội quy nhà trường Về phía giáo viên ảnh hưởng chế thị trường mà số giáo viên không yên tâm công tác, chuyển công tác bên ngoài; số giáo viên thiếu nhiệt tình giảng dạy, số so đo tịnh nạnh công tác; biện pháp giáo dục ý thức chấp hành giáo dục pháp luật chưa có hiệu Nguyên nhân thực trạng: - Trong trình giáo dục sinh viên, đội ngũ giáo viên có lúc chưa nhận thức hết mối quan hệ biện chứng hai mặt đạo đức văn hoá, có khuynh hướng tập trung nâng cao văn hoá, không ý đến vai trò mặt giáo dục đạo đức - Công tác giáo dục đạo đức chung chung, thiếu tính toàn diện, xem nhẹ việc thực hành rèn luyện hành vi thói quen đạo đức - Việc phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội giáo dục đạo đức sinh viên có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng - Trong tình hình kinh tế thị trường nay, môi trường xã hội chưa có tác động không thuận lợi đến trình giáo dục, làm hạn chế đến việc rèn luyện đạo đức sinh viên Đứng trước tình hình cần phải đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên, phải coi trọng quan tâm hàng đầu đến công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng HCM Có góp phần giữ vững định hướng chiến lược công tác giáo dục thời kỳ CNH-HĐH đồng thời có khả đào tạo nguồn lực cho công xây dựng CNXH Thực trạng cho thấy công tác giáo dục đạo đức cách mạng năm qua nhiều vấn đề bất cập, chất lượng hiệu giáo dục đào tạo thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi mới; Sự rèn luyện, tính mẫu mực phận cán đảng viên chưa phải tốt Chính mà cần quán triệt nguyên tắc đạo xuyên suốt trình giáo dục đạo đức phải dựa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng Luôn kiên trì thực tốt biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh Biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho sinh viện 3.1 Biện pháp - Bồi dưởng nâng cao phẩm chất đạo đức lực cho đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục: + Về phẩm chất trị đạo đức: Thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng nhân văn chuẩn mực đạo đức Hồ chí Minh Yêu cầu giáo viên cán quản lý giáo dục phải thường xuyên rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, thật gương sáng cho sinh viên noi theo Hưởng ứng tích cực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” việc làm hành động thiết thực + Về lực: Bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, lực quản lý, lực sư phạm, người giáo viên giảng dạy tốt tạo mối quan hệ thuận lợi thầy trò qúa trình giáo dục đạo đức Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu triển khai chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên thật có hiệu quả, nêu gương cụ thể gương tiêu biểu - Thực tốt phương châm nguyên tắc giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh: + Về nguyên tắc rèn luyện đạo đức: Rèn luyện bền bỉ hàng ngày: Hồ Chí Minh dặn: “Đạo đức cách mạng trời rơi xuống Nó rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố” Do đó, giáo dục đạo đức cần phải xây dựng ý thức thường xuyên rèn luyện đạo đức cho sinh viên, thường xuyên kiểm tra việc rèn luyện mối quan hệ ứng xử nhà trường, gia đình xã hội Tự giác, nêu gương, thực nói đôi với làm: Bản thân thầy cô giáo gương sáng cho sinh viên noi theo Giáo dục sinh viên thực hành “Nói đôi với làm” học tập, lao động, sinh hoạt tập thể… Thực hiên xây đôi với chống: Trong trình giáo dục đạo đức phải kết hợp xây đôi với chống, với việc rèn luyện đạo đức, xây dựng phát triển đạo đức mới, giúp sinh viên học tập đúng, tốt, loại bỏ xấu, lạc hậu … 3.2 Về phương châm giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thương yêu, tin tưởng, tôn trọng nhân cách sinh viên - Phải thấu suốt nguyên tắc “Học đôi với hành” trình giáo dục đạo đức “ Giáo dục tập thể tập thể” - Nắm vững đặc điểm cá biệt để tìm cách tác động thích hợp với đối tượng sinh viên để kịp thời giáo dục uốn nắn Phát huy mặt tốt, mặt tích cực sinh viên nhằm chuyển hoá dần mặt tiêu cực sinh viên - Phối kết hợp GV lên lớp, phòng chức với gia đình để giáo dục đạo đức cho sinh viên Xây dựng tốt môi trường học tập sinh viên Thực khen thưởng trách phạt kịp thời Thường xuyên phát động phong trào hướng sinh viên vào rèn luyện đạo đức Công tác giáo dục rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh hoạt động có vị trí quan trọng hàng đầu nhà trường Vì tiến hành giáo dục đạo đức cho sinh viên phải biết vận dụng tổng hợp nhiều biện pháp có khả làm cho trình rèn luyện thói quen, kỹ niềm tin cho sinh viên có hiệu thiết thực Để thực thắng lợi mục tiêu vấn đề quan trọng cấp thiết hết đặt công tác niên tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng niên thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”.Nói cách khác tăng cường giáo dục cách toàn diện việc “rèn đức” “luyện tài” để góp phần hình thành đội ngũ đông đảo người lao động trẻ, nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN “Rèn đức” tự thân nâng cao lòng yêu nước nồng nàn, lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần dũng cảm, vượt qua khó khăn, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tích cực đấu tranh chống tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội “Luyện tài” không ngừng học tập, nâng cao trình độ trị, học vấn, khoa học công nghệ, quản lý, ngoại ngữ, tin học, kỹ sống… để cống hiến có hiệu quả, phát triển tài phục vụ đất nước Cần tiếp tục phát huy đẩy mạnh có hiệu theo hướng cụ thể hóa nội dung xây dựng thành chương trình hành động, đề giải pháp, hình thức, cách làm phù hợp, sáng tạo, giải pháp đổi nội dung phương thức bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức Nói mục đích giáo dục, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề vẻ vang đào tạo cán cho dân tộc Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích thật phụng nhân dân” Cụ thể giáo dục cách mạng đào tạo em người lao động thành “những người công dân có ích cho nước Việt Nam, giáo dục làm phát triển hoàn toàn lục sẵn só em” Trường học nơi đào tạo người chủ tương lai đất nước Người nói: “Trường học trường học chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo công dân cán tốt, người chủ tương lai tốt nước nhà Về mặt, trường học phải hẳn trường học thực dân phong kiến.” Giáo dục phải phù hợp với lứa tuổi.Với niên phải giáo dục họ “luôn nâng cao tinh thần yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng công nông, tuyệt đối trung thành với ngiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao cho” Bồi dưỡng giáo dục phải tất mặt “đức, trí, thể, mỹ” Những nội dung gắn bó chặt chẽ với Giáo dục toàn diện, phải vận dụng phù hợp đối tượng Sinh viên cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, sức học tập lý luận khoa học tiên tiến nước bạn, kết hợp với thực tiễn nước ta, để thiết thực giúp ích cho công xây dựng nước nhà IV, Kết luận “Giáo dục nghiệp quần chúng Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ thầy thầy, thầy trò, học trò với nhau, cán cấp, nhà trường nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó” Đảng ta xác định trình hình thành phát triển nhân cách người XHCN thiếu hoạt động giáo dục đạo đức Giáo dục đạo đức tạo nên “Nền tảng” người nghiệp xây dựng người thời đại Đặc biệt công đổi nước ta, đòi hỏi phải xây dựng đạo đức XHCN phù hợp với dân tộc thời đại Như vậy, việc nâng cao công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạt chất lượng cho mặt giáo dục toàn diện Nó có ý nghĩa vừa cấp bách, vừa lâu dài việc xây dựng đạo đức XHCN nước ta thời kỳ CNH- HĐH kỷ XXI người đời tôn vinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY., PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY., PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay