ĐỀ THI HSG TỈNH CÁC BỘ MÔN LỚP 9 NĂM 2012

43 277 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh … .…… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học: 2011-2012 Môn thi: ĐỊA LÍ Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề có 01 trang, gồm 04 câu Câu I: (4,0 điểm) Một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước dân cư nguồn lao động a Giải thích nguồn lao động nước ta lại dồi dào? b Trình bày hạn chế nguồn lao động nước ta Đô thị hoá có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Hãy trình bày trình đô thị hoá nước ta Câu II: (5,0 điểm) Trong nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp nước ta nhân tố coi yếu tố định để tạo nên thành tựu to lớn nông nghiệp nay? Hãy phân tích ảnh hưởng nhân tố Thuỷ sản ngành ngày có vai trò quan trọng kinh tế nước ta a Hãy trình bày tình hình phát triển ngành thuỷ sản b Giải thích hoạt động thuỷ sản nước ta năm gần lại trở nên sôi động? Câu III: (5,0 điểm) Tây Nguyên vùng chuyên canh công nghiệp lớn nước a Giải thích Tây nguyên vùng trồng cà phê lớn nước ta? b Kể tên số công nghiệp chủ yếu Tây Nguyên? Đông Nam Bộ vùng công nghiệp phát triển nước ta nay, nhiên sản xuất công nghiệp vùng gặp khó khăn chủ yếu nào? Câu IV: (6,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Bình quân lương thực theo đầu người nước, vùng Đồng sông Hồng vùng Đồng sông Cửu Long (Đơn vị: kg/người) Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long 1995 363,1 330,9 831,6 1997 329,6 362,4 876,8 2000 444,9 403,1 1025,1 2005 475,8 362,2 1124,9 Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực theo đầu người nước, vùng Đồng sông Hồng vùng Đồng sông Cửu Long qua năm nói Nhận xét giải thích …………………………………….HẾT…………………………… Lưu ý: Học sinh sử dụng Atlát địa lý Việt Nam, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam từ năm 2009 trở lại SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) Câu Ý Nội dung I 4,0 Nguồn lao động nước ta a Nguyên nhân làm cho nguồn lao động nước ta dồi - Nước ta có dân số đông + Dân số nước 84 triệu người + Do đông dân nên số dân gia tăng hàng năm lớn - Nước ta có dân số trẻ + Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: số người độ tuổi lao động chiếm tỉ trọng lớn, số người độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ tương đối cao, số người độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ nhỏ (d/c) + Dân số trẻ, nên nguồn lao động dồi (d/c) - Tốc độ gia tăng dân số nhanh + Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số (d/c) + Lao động chiếm 60% dân số, tốc độ gia tăng nguồn lao động mức cao, năm có thêm 1,1 triệu lao động b Những hạn chế nguồn lao động nước ta - Hạn chế tác phong công nghiệp kỉ luật lao động - Lao động hạn chế thể lực trình độ chuyên môn - Phân bố không đều, lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật chủ yếu tập trung đô thị lớn Quá trình đô thị hoá nước ta - Số dân đô thị tăng, quy mô đô thị mở rộng, phổ biến lối sống thành thị - Trình độ đô thị hoá thấp Phần lớn đô thị thuộc loại vừa nhỏ II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp - Các nhân tố: gồm nhân tố tự nhiên kinh tế - xã hội Trong nhân tố kinh tế - xã hội yếu tố định - Ảnh hưởng nhân tố + Dân cư lao động nông thôn: chiếm tỉ lệ cao, nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp (d/c) + Cơ sở vật chất – kĩ thuật: ngày hoàn thiện (d/c) + Chính sách phát triển nông nghiệp: nhiều sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển (d/c) + Thị trường nước ngày mở rộng (d/c) Điểm 3,0 2,0 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,5 0,25 1,0 0,5 0,5 5,0 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a b III 5,0 a b IV 6,0 Tình hình phát triển ngành thuỷ sản Nguyên nhân 2,5 Tình hình phát triển ngành thuỷ sản + Khai thác thuỷ sản: Sản lượng tăng nhanh (d/c) 0,5 + Nuôi trồng thuỷ sản: phát triển nhanh, đặc biệt nuôi tôm, cá (d/c) 0,5 + Xuất thuỷ sản có bước phát triển vượt bậc (d/c) 0,5 Nguyên nhân + Thị trường nước ngày mở rộng 0,5 + Nước ta có nhiều tiềm để phát triển (d/c) 0,25 + Các nguyên nhân khác (phương tiện đánh bắt, sở vật chất kĩ 0,25 thuật, sách…) Cây công nghiệp Tây Nguyên Tây nguyên vùng trồng cà phê lớn nước ta, có nhiều điều kiện thuận lợi * Về tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: - Địa hình, đất trồng: + Đất đỏ bazan với diện tích lớn 1,4 triệu ha, vùng có diện tích đất ba dan lớn nước ta, đất có tầng phong hoá sâu, giàu chất dinh dưỡng… + Đất phân bố cao nguyên xếp tầng, địa hình tương đối phẳng thuận lợi để xây dựng vùng chuyên canh cà phê với quy mô lớn - Khí hậu + Mang tính chất cận xích đạo nóng quanh năm, có mùa mưa mùa khô kéo dài Mùa mưa cung cấp nước tưới lớn, mùa khô kéo dài thuận lợi cho việc phơi sấy bảo quản sản phẩm + Khí hậu có phân hoá theo độ cao tạo điều kiện cho phép vùng trồng nhiều loại cà phê thích hợp với độ cao khác - Nguồn nước: Có nguồn nước mặt nước ngầm phong phú * Về điều kiện kinh tế - xã hội - Dân cư lao động: + Đây vùng nhập cư lớn nước khắc phục phần tình trạng thiếu lao động + Dân cư có kinh nghiệm việc trồng chế biến sản phẩm cà phê - Cơ sở vật chất kĩ thuật sở hạ tầng: Đã hình thành số sở chế biến, đổi công nghệ… - Chính sách Nhà nước - Thị trường: thị trường nước ngày mở rộng Những trồng quan trọng Tây Nguyên: Cà phê, cao su, chè,… Những khó khăn chủ yếu Đông Nam Bộ sản xuất CN - Có sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất - Chất lượng môi trường bị suy giảm 0,5 0,25 0,25 Vẽ biểu đồ 2,5 4,5 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 Kg/người 1200 1000 876.8 831.6 800 600 400 1124.9 1025.1 363.1 330.9 329.6 362.4 444.9 403.1 475.8 362.2 200 1995 1997 2000 2005 Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long Biểu đồ: Bình quân lương thực theo đầu người nước, vùng Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long thời kỳ 1995 – 2005 Lưu ý: Biểu đồ phải đảm bảo yêu cầu: - Đúng dạng biểu đồ, xác, có tên biểu đồ, đơn vị, giải, số liệu ghi biểu đồ - Nếu thiếu yêu cầu trên, trừ 0,25 điểm Nhận xét giải thích a Nhận xét - Bình quân lương thực theo đầu người có khác vùng + ĐB sông Cửu Long so với nước ĐB sông Hồng có mức bình quân lương thực theo đầu người cao (d/c) + ĐB sông Hồng thấp mức bình quân nước (d/c) - Bình quân lương thực theo đầu người ĐB sông Cửu Long nước liên tục tăng (d/c), ĐB sông Hồng biến động (d/c) - Tốc độ tăng có khác + ĐB sông Cửu Long có mức tăng nhanh (1,35lần) so với mức tăng trung bình nước (1,31 lần) + ĐB sông Hồng tăng 1,09 lần, thấp mức tăng trung bình nước b Giải thích - Sản lượng bình quân lương thực tăng sản lượng lương thực tăng nhanh (chủ yếu tăng suất, mở rộng diện tích) - ĐB sông Cửu Long có bình quân lương thực theo đầu người cao tăng nhanh vùng có nhiều điều kiện để mở rộng diện tích nâng cao suất, vùng trọng điểm lương thực lớn nước ta, mật độ dân số thấp - ĐB sông Hồng có bình quân lương thực thấp mức bình quân nước tăng chậm vùng có khả mở rộng diện tích canh tác, nguy bị thu hẹp trình CNH ĐTH, vùng có dân số đông Tổng điểm toàn bài: câu I + câu II + câu III 3,5 2,0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1,5 0,5 0,5 0,5 20,0 điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi:Giáo dục công dân Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 01 trang, gồm 06 câu Số báo danh … .…… Năm học: 2011-2012 Câu (2.0 điểm) Hãy điền từ vào chỗ trống ( ) để hoàn thành điều luật sau: Điều 30 (luật giao thông đường 2008) Người điều khiển, người ngồi xe mô tô, xe gắn máy: Người ngồi xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không thực hành vi sau đây: a Mang .cồng kềnh b Sử dụng c Đứng yên, ngồi Câu (3.0 điểm) Pháp luật nước ta quy định Quyền bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em? Nêu bổn phận trẻ em gia đình, nhà trường xã hội? Câu (2.0 điểm) Thế xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư? Hãy cho biết xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư có ý nghĩa gì? Câu (4.5 điểm) Công dân, học sinh có nghĩa vụ trách nhiệm việc tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước lợi ích công cộng? Trách nhiệm Nhà nước việc quản lí bảo vệ tài sản nhà nước lợi ích công cộng? Câu 5.(6,5 điểm) Hôn nhân gì? Trình bày quy định pháp luật nước ta hôn nhân? Công dân, học sinh cần phải làm để thực tốt quyền nghĩa vụ hôn nhân? Câu 6.(2,0 điểm) Anh Hùng chủ xí nghiệp sản xuất gỗ, ba tháng không trả lương cho công nhân Một số người thắc mắc đề nghị anh phải trả lương theo thỏa thuận hợp đồng lao động anh Hùng dọa đuổi việc, không trả lương không cho truy lĩnh lương ba tháng cũ Hỏi: Việc làm anh Hùng hay sai? Vì sao? .Hết - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03trang) Câu Yêu cầu nội dung HS trình bày từ, cụm từ sau a Vác vật I b Ô 2,0 điểm c Giá đèo Tay lái * Quyền bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - Quyền bảo vệ: II 3,0 điểm Trẻ em có quyền khai sinh có quốc tịch Trẻ em nhà nước xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm danh dự - Quyền chăm sóc: + Trẻ em chăm sóc nuôi dạy để phát triển, bảo vệ sức khỏe; sống chung với cha mẹ hưởng chăm sóc thành viên gia đình + Trẻ em tàn tật, khuyết tật nhà nước xã hội giúp đỡ việc điều trị, phục hồi chức + Trẻ em không nơi nương tựa nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc nuôi dạy - Quyền giáo dục: + Trẻ em có quyền học tập, dạy dỗ + Trẻ em có quyền vui chơi giải trí, tham gia hoạt động văn hóa, thể thao * Bổn phận trẻ em: - Yêu tổ quốc, có ý thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; - Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản người khác; - Yêu quý, kính trong, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn; - Chăm học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục; - Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc chất kích thích có hại cho sức khỏe Điểm 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ * Khái niệm: Xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày lành mạnh, phong phú III 2, điểm giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội * Ý nghĩa: Xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư góp phần làm cho sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc * Công dân ,HS có nghĩa vụ trách nhiệm việc tôn trọng IV 4,5 điểm bảo vệ tài sản nhà nước lợi ích công cộng: (lấy VD phân tích) - Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại sử dụng vào mục đích cá nhân) tài sản nhà nước lợi ích công cộng - Khi nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí - Hiểu rõ giá trị tài sản nhà nước lợi ích công cộng để thực trách nhiệm nghĩa vụ người công dân, đồng thời vận động người thực * Trách nhiệm nhà nước việc quản lí bảo vệ tài sản nhà nước lợi ích công cộng: (lấy VD phân tích) - Ban hành tổ chức thực quy định pháp luật quản lí sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản nhà nước) - Tuyên truyền, giáo dục công dân thực nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng * Khái niệm: Hôn nhân liên kết đặc biệt nam nữ nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, nhà nước thừa nhận, nhằm V 6,5 điểm chung sống lâu dài xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc * Những quy định pháp luật nước ta hôn nhân: - Những nguyên tắc chế độ hôn nhân Việt Nam nay: + Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ, chồng,vợ chồng bình đẳng + Hôn nhân công dân Việt Nam thuộc dân tộc, tôn giáo, người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, công dân Việt Nam với người nước tôn trọng pháp luật bảo vệ + Vợ chồng có nghĩa vụ thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình - Quyền nghĩa vụ công dân hôn nhân: + Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên kết hôn Việc kết hôn nam nữ tự nguyện định phải đăng kí quan nhà nước có thẩm quyền + Cấm kết hôn trường hợp người có vợ 1.0 đ 1.0 đ 0.75 đ 0.75 đ 1.0 đ 1.0 đ 1.0 đ 1.0 đ 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 1.0 đ VI 2,0 điểm \có chồng; người lực hành vi dân sự; người dòng máu trực hệ; người có dòng họ phạm vi ba đời; cha, mẹ nuôi với nuôi, bố chồng với dâu, mẹ vợ với rể, bố dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng; người giới tính + Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ quyền ngang mặt gia đình Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm nghề nghiệp * Công dân, học sinh cần phải: có thái độ thận trọng, nghiêm túc tình yêu hôn nhân, không vi phạm quy định pháp luật hôn nhân Bài tập tình huống: - Việc làm anh Hùng sai - Vì anh Hùng ba tháng liền không trả lương cho công nhân, anh dọa đuổi việc, không trả lương ba tháng cũ không thực giao kết hợp đồng lao động người lao động người sử dụng lao động Vì anh Hùng vi phạm luật lao động Hết 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1.0 đ 1,0 đ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 Môn thi: HOÁ HỌC Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có trang, gồm câu ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh … .…… Câu 1: (6 điểm) 1/ Cho sơ đồ phản ứng sau: +H2,t0 X +O2,t +Fe,t0 A (mïi trøng thèi) X+D B E +D+Br2 +Y +Z Y+Z A+G A+H Hãy chọn chất viết phương trình hoá học phản ứng theo sơ đồ 2/ Từ nguyên liệu ban đầu quặng pirit sắt, muối ăn, nước, không khí (các thiết bị, điều kiện cần thiết coi có đủ), viết phương trình điều chế: Fe(OH)3, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3 3/ Muối ăn có lẫn tạp chất: Na2SO4, NaBr, MgCl2, CaCl2, CaSO4 Trình bày cách tinh chế để có muối ăn tinh khiết Câu 2: (6 điểm) 1/ Từ tinh bột, viết phương trình phản ứng chuyển hoá thành etyl axetat (các chất vô điều kiện cần thiết khác coi có đủ) 2/ Có hai chất hữu X, Y có công thức phân tử dạng (CH2O)n Phân tử khối chúng lớn 50 nhỏ 200 MY = 3.MX Hợp chất hữu X có khả hòa tan đá vôi Hợp chất hữu Y phân tử chứa loại nhóm chức nhóm (-OH) nhóm (-CHO), mạch không phân nhánh a/ Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo gọi tên X, Y b/ Cho kim loại Zn, CuO, Na2CO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch chất X Nêu tượng xảy ống nghiệm viết phương trình hoá học phản ứng c/ Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dung dịch amoniac lắc nhẹ, thêm tiếp dung dịch chất Y vào sau đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng Nêu tượng viết phương trình hoá học phản ứng 3/ Có hiđrocacbon: metan, etilen, axetilen bezen Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) cho hiđrocacbon tác dụng với: a/ H2/ xúc tác Ni, t0 b/ Dung dịch nước brom (ở điều kiện thường) c/ Trùng hợp tạo polime Câu 3: (4 điểm) Hỗn hợp A gồm muối cacbonat: MgCO3 RCO3 Cho 12,34 gam A vào lọ chứa 100ml dung dịch H2SO4 Sau phản ứng thu 1,568 lít CO2, chất rắn B dung dịch C Cô cạn dung dịch C thu 8,4 gam chất rắn khan D Nung B thu 1,12 lít CO2 chất rắn E (Các thể tích khí đo đktc) 1/ Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 2/ Tính khối lượng B E 3/ Cho tỷ lệ mol MgCO3 RCO3 hỗn hợp A 5:1, xác định R Câu 4: (4 điểm) Hỗn hợp X có khối lượng m gam gồm axit hữu no, đơn chức mạch hở A rượu no, đơn chức mạch hở B A B có khối lượng phân tử Nếu đốt cháy hoàn toàn 1/2 hỗn hợp X cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư 20 gam kết tủa Mặt khác cho 1/2 hỗn hợp X tác dụng với Na (dư) thu 840ml khí (đo đktc) 1/ Xác định công thức phân tử A B 2/ Tính khối lượng m thành phần % theo khối lượng A B hỗn hợp X HÊT -Cho: C = 12; O = 16; H = 1; Ag = 108; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; N = 14; Br = 80; Cu = 64; Ca = 40; P = 31; Si = 28; S = 32; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65; Li = 7; Rb = 85; Cs = 133 Học sinh không dùng bảng HTTH 10 Lan: “ —— ” Tien: “Don’t worry I can fix it.” A I’ve just bought a new bike B Where is your bike? C I am sorry that I have broken your bike D I am sorry that I have lost your bike II Put each verb in brackets into an appropriate form ( 10pts ) Since I ( pay ) —— for our lunch, I ( try ) —— to attract the waiter’s attention Hurry up By the time you ( finish ) —— getting ready, we ( miss ) —— the train! Sally! I ( not expect ) —— to see you here! What ( you ) —— here in Thanh Hoa City? I think I ( lose ) —— my sunglasses I ( look ) —— for them since noon, but I can’t find them And they ( be ) —— very expensive I am fed up with your clothes lying all over the floor I wish you ( be ) —— more disciplined III Put each word in brackets into an appropriate form ( 10pts ) Internet users sometimes suffer various risks such as spam, junk mail, and personal information —— ( LEAK ) Nowadays, TV viewers can watch a —— of local and international programs on different channels ( VARY ) My elder brother has taken part in different charity activities in his town and has been nominated as the most effective —— in the town charity program ( ACT ) A person whose occupation is the installation, ——, repair, or operation of electric equipment is an electrician ( MAINTAIN ) My friend Lan, who is the most —— like an exciting holiday with lots to see and ( ADVENTURE ) Ba reads short stories in English every day to —— his vocabulary ( RICH ) Many people consider good luck charms foolish and —— ( REASON ) Some guests arrived —— and caused trouble to the hostess (EXPECT ) One of the reasons why ancient buildings still stand is because they are —— structures ( CONSERVATION ) 10 The climbers came down from Mount Everest with fingers so —— that they clinked like glass ( FREEZE ) IV Complete each sentence with the most suitable form of one of the verb below and the preposition OF, OUT, OFF, UP, or IN Use each verb once only specialize, approve, go, give , turn ( pts ) Could you —— —— the radio? I’m trying to finish this assignment The secure team —— —— the search when it got dark After taking a general course she decided to —— —— tropical medicine 2/5 Some guests haven’t —— —— having to pay extra to use the tennis court I’m not surprised they are so annoyed The fire —— —— after burning for seven hours Part C : READING ( 25 pts ) I Read the following passage and then choose the most suitable word for each space (10 pts ) Australia is located in the southern hemisphere It is the driest country on earth and is the only country which ( ) —— an entire continent From north to south the ( ) —— is 3,220km and from east to west 3,860 km ( ) —— area it is about the same size as the USA Today about 85% of the population of 18 million live in six major cities around the ( ) —— Two thirds of the country is dry or desert Australia is an extremely rich country It produces metals, ( ) —— stones, coal, grain, meat and wine, and has the biggest iron ( ) —— in the world Australia has about one sixth of the world’s sheep and produces ( ) —— one third of its wool Cattle are also kept, and about 15 million tons of wheat are grown every year Fruits and vegetables are grown in areas where there is enough water The climate is different ( ) —— on area The south has cool, wet winters and warm, dry summers The north has warm, dry winters and hot, wet summers The centre of Australia is hot and dry all the year ( ) —— Because of such a climate, much of daily life ( 10 ) —— indoors A runs A length A On A coast A precious A caves A almost A relying A long 10 A occurs B covers B area B With B coastline B worthy B regions B much B concentrating B around B happens C consists C distance C By C seaside C wealthy C mines C most C depending C wide C arises D lies D route D In D beach D expensive D fields D near D going D round D exists II Supply the most suitable word for each blank (10 pts) Vietnam’s New Year is celebrated according to the Lunar calendar It is officially known as Tet Nguyen Dan ( ) —— Tet It begins ( ) ——January twenty - first and February nineteen The exact ( ) —— changes from year to year Vietnamese people usually make ( ) —— for the holiday several weeks beforehand They tidy their houses, cook ( ) ——food, clean and make offerings 3/5 on the family alters On the New Year’s Eve, people sit ( ) —— to midnight to see the New Year in, then they put on new ( ) —— and give one another the greetings of the season Tet lasts ten days The ( ) —— three days are the most important Vietnamese people believe that ( ) —— people act during those days will influence the whole year As a result, they make every effort to avoid arguments and smile as much as ( 10 ) —— III Read the passage and choose the best answers to questions below ( pts ) Every four to ten years something happens to the weather system of the Earth Everything changes, and scientists don’t know why The low - pressure area moves toward the east, the high - pressure area is very weak, and the winds blow toward the east A great pile of warm surface water moves toward South America People call this “ EL Nino” It usually happens at Christmas time, and EL Nino is the Spanish name for the baby Jesus Usually the effects of EL Nino are very mild However, the one that started in 1982 was different from the other recent ones It had a very powerful effect on the world’s climate It caused huge changes in the ocean currents It caused floods in some areas and droughts in others There were terrible windstorms and huge ocean waves swept houses into the sea EL Nino did billions of dollars worth of damage Thousands of people lost their lives and thousands of others were left homeless In 1983, the winds, ocean currents, and pressure areas started to become normal again Meanwhile, scientists throughout the world organized research to learn more about EL Nino They are using satellites and research boats to observe the atmosphere and the ocean It is a very complicated problem, but if the scientists of the world work together, they should be able to learn the causes of EL Nino Then they will be able to predict what will happen and work to prevent a repeat of the death and destruction of 1982 - 1983 The reason why the weather system changes —— A are known in advance by all scientists B are not mysterious to scientists today C are still unknown to scientists nowadays D are easy and simple to scientists today The effects of EL Nino are —— A usually mild B very violent C sometimes very powerful D both A and C The EL Nino that started in 1982 was —— A the same as the other recent ones B less powerful than the other recent ones C more powerful and destructive than the other recent ones D very powerful but caused no damage The word “ EL Nino” is the Spanish name for the baby Jesus because —— A EL Nino usually happens at Christmas time 4/5 B it first happened in Spain C it first happened when Jesus was born D Jesus used the Spanish name to call it Since 1983, scientists all over the world —— A have used satellites to study the oceans B have used research boats to study the atmosphere C have organized research to learn more about EL Nino D have helped people to recover the damage and loss from EL Nino Part D : WRITING ( 15 pts ) I Complete each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it ( 10pts ) He drives so carefully that he has never had any accidents → He is so “ We got home late last night” they said → They said We suggested a lot of things, which were all rejected → Everything This is his first visit to Ho Chi Minh City → He is The man was not able to go on an expedition to the Middle East because of his age → The man was too Despite his intelligence, he doesn’t study well at school → Even If you don’t take care of those shoes ,they won’t last for long → Unless you look I would prefer you not to phone me at work → I’d rather It is thought that the accident was caused by human error → The accident is 10 She didn’t know the way, so she asked a policeman → Not II Your class had a weekend picnic to the countryside last Sunday Write a paragraph of about 60 words about it ( 5pts ) _ The End 5/5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) A ĐÁP ÁN Part A : PHONETICS ( 5pts ) I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in the same line ( 3pts ) ( Mỗi đáp án point ) 1B 2D 3D II Pick out the word whose main stressed syllable is different from the rest in the same line ( 2pts ) ( Mỗi đáp án point ) 1D 2A Part B : VOCABULARY AND GRAMMAR ( 35 pts ) I Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence ( 10pts ) ( Mỗi đáp án point ) 1C 2A 3A 4D 5B 6B 7C 8C 9B 10 C II Put each verb in brackets into an appropriate form ( 10pts ) ( Mỗi động từ point ) was paying - tried finish - will have missed didn’t expect/ wasn’t expecting - are you doing have lost - have been looking - were were / would be III Put each word in brackets into an appropriate form ( 10pts ) ( Mỗi từ point ) leaking variety activist maintenance 1/3 adventurous enrich unreasonable unexpectedly conservative 10 frozen IV Complete each sentence with the most suitable form of one of the verb below and the preposition OF, OUT, OFF, UP, or IN Use each verb once only specialize, approve, go, give , turn ( pts ) ( Mỗi đáp án point ) turn off gave up specialize in approved of went out Part C : READING ( 25 pts ) I Read the following passage and then choose the most suitable word for each space (10 pts ) ( Mỗi đáp án point ) 1B 6A 2D 7B 3C 8D 4D 9A 5B 10 C II Supply the most suitable word for each blank (10 pts) ( Mỗi đáp án point ) 1.or between date preparations special up clothes first how 10 possible III Read the passage and choose the best answers to questions below ( pts ) ( Mỗi đáp án point ) 1C 2D 3C 4A 5C 2/3 Part D : WRITING ( 15 pts ) I Complete each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it ( 10pts ) ( Mỗi câu viết lại point ) 1.He is so careful a driver that he has never had any accidents They said ( that ) they had got home late the previous night / the night before Everything ( that ) we suggested was rejected He is visiting Ho Chi Minh City for the first time The man was too old to go on an expedition to the Middle East Even though he is intelligent , he doesn’t study well at school Unless you look after those shoes ,they won’t last for long I’d rather you didn’t phone me at work The accident is thought to have been caused by human error 10 Not knowing the way, she asked a policeman II (5 pts ) Marking scheme The impression mark is based on the following scheme : Content : 3pts ( suggestions: time, place of the picnic, travel, weather, activities during the picnic , participants, feelings of participants about the picnic etc) Language : 1pt ( grammar , vocabulary , structures ) Presentation : pt ( coherence , cohesion , style ) B HƯỚNG DẪN CHẤM Bài thi chấm theo thang điểm 20 Điểm thi = Tông số points X 0,25 3/3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 01 trang, gồm 05 câu Năm học: 2011-2012 Số báo danh … .…… Câu I (4,0 điểm) ⎛ x −1 x + ⎞ ⎛ x −1 +1 + − Cho biểu thức P = ⎜ ⎟:⎜ 10 − x + x − x − x − − ⎝ ⎠ ⎝ 1) Rút gọn P 2) Tính giá trị P x = 3+ 2 − 3− 2 ⎞ ⎟ x −1 ⎠ 3− 2 3+ 2 Câu II (4,0 điểm) Trong hệ toạ độ, cho đường thẳng d : y = x − parabol ( P ) : y = − x Gọi A B giao điểm d ( P ) 1) Tính độ dài AB 2) Tìm m để đường thẳng d ' : y = − x + m cắt ( P ) hai điểm C D cho CD = AB Câu III (4,0 điểm) ⎧ x2 ⎪y +x=2 ⎪ 1) Giải hệ phương trình ⎨ ⎪ y + y = ⎪⎩ x 2) Tìm nghiệm nguyên phương trình x + y − x y = 320 Câu IV (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC Gọi M trung điểm BC ; H trực tâm; AD, BE , CF đường cao tam giác ABC Kí hiệu (C1 ) (C2 ) đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF DKE , với K giao điểm EF BC Chứng minh rằng: 1) ME tiếp tuyến chung (C1 ) (C2 ) 2) KH ⊥ AM Câu V (2,0 điểm) Với ≤ x, y, z ≤ Tìm tất nghiệm phương trình: x y z + + = + y + zx + z + xy + x + yz x + y + z HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) CÂU I 1) 2,0 điểm 4,0 Điều kiện xác định: < x ≠ 10 (*) điểm Đặt: x − = a, < a ≠ NỘI DUNG 1,0 ⎛ a a + ⎞ ⎛ 3a + 1⎞ Khi đó: P = ⎜ + − ⎟ : ⎟ ⎜ ⎝ + a − a ⎠ ⎝ a − 3a a ⎠ = ĐIỂM 3(a + 3) 2a + − 3a − x −1 : = = 9−a a(a − 3) 2a + x − + 1,0 2) 2,0 điểm x = = 4 (3 + 2 ) − (3 − 2 ) ( + 1) − ( − 1) = Suy ra: P = 4 4 1,0 + 1− ( ) −1 = −3 =− 2+4 II 1) 2,0 điểm 4,0 ⎧− x = x − điểm Toạ độ A B thoả mãn hệ: ⎨ ⎩y = x − ⇔ ( x; y ) = (1; − 1) ( x; y ) = (− 2; − 4) AB = + = 2) 2,0 điểm Xét phương trình (hoành độ giao điểm ( P) d ' ): − x = − x + m ⇔ x − x + m = (1) Tồn C D, khi: (1) có nghiệm x1 , x2 phân biệt (*) ⇔ m< Khi đó, toạ độ C D là: C ( x1 ; y1 ) D( x2 ; y2 ) , đó: y1 = − x1 + m y2 = − x2 + m III CD = ( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) = 2( x1 − x2 ) = ⎡⎣ ( x1 + x2 ) − x1 x2 ⎤⎦ Áp dụng định lý Viét (1), suy ra: CD = 2(1 − 4m) CD = AB ⇔ 2(1 − 4m) = 18 ⇔ m = − , thoả mãn (*) Vậy, giá trị cần tìm m là: m = − 1) 2,0 điểm -1- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 điểm Điều kiện xác định: xy ≠ (*) ⎪⎧ x + xy = y Khi đó, hệ cho tương đương với: ⎨ ⎪⎩2 y + xy = x ⎧( x + y )( x + y − 1) = ⇔⎨ ⎩2 y + xy = x ⎧x = 1− y ⎧x = − y ⎪ ⇔ ⎨ ⎨ ⎩y − y = ⎪⎩ y = ⎛ 1⎞ ⇔ ( x; y ) = (0; 0), (− 2; 1) ⎜ ; ⎟ ⎝ 3⎠ 2 ⎪⎧ x + y + xy = x + y ⇔ ⎨ ⎪⎩2 y + xy = x 1,0 1,0 ⎛ 1⎞ Đối chiếu (*), suy nghiệm hệ cho: ( x; y ) = (− 2; 1) ( x; y ) = ⎜ ; ⎟ ⎝ 3⎠ 2) 2,0 điểm x + y − x y = 320 (1) (1) ⇔ ( x3 ) + ( x − y ) = 320 Đặt: x3 = 8u x3 − y = 8v , (1) trở thành: u + v = 1,0 ⎧ x = 8u ⎪ ⎪ x − y = 8v Hệ: ⎨ suy ra: ( x; y ) = (2; − 8), (2; 24), (−2; − 24), (−2;8) 2 u v + = ⎪ ⎪ x, y ∈ ⎩ 1,0 IV 1) 3,0 điểm 6,0 điểm A (C1) F E L (C2) H 1,0 B M D C K MEB = CBE (tam giác BEC vuông E , có EM trung tuyến) (hai tam giác vuông EBC DAC có chung góc nhọn C ) = CAD -2- Mặt khác H ∈ (C1 ) , từ ta có: HEM = HAE Suy ra, ME tiếp tuyến (C1 ) MED = MEC − DEC − DEC (do tam giác BEC vuông E , có EM trung tuyến) = MCE − DHC (tứ giác HDCE nội tiếp) = MCE − FHA (góc đối đỉnh) = MCE = MCE − FEA (tứ giác HEAF nội tiếp) − CEK (góc đối đỉnh) = MCE (góc tam giác), suy ME tiếp tuyến (C2 ) = DKE Hoàn thành lời giải toán 2) 3,0 điểm Gọi L = AM ∩ (C1 ) ; theo câu IV.1), ta có: ML.MA = ME = MD.MK Suy L thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ADK - đường tròn đường kính AK Do KL ⊥ AM Mặt khác, ta lại có HL ⊥ AM (vì L ∈ (C1 ) - đường tròn đường kính AH ) Do K , L, H thẳng hàng, suy điều phải chứng minh V 2,0 điểm x y z + + = (1) + y + zx + z + xy + x + yz x + y + z Giả thiết ≤ x, y, z < kết hợp với điều kiện xác định (1), suy ra: x + y + z > (*) Khi đó, ta có: (1 − z )(1 − x) ≥ x x ≤ ⇔ + zx ≥ z + x ⇔ + y + zx x + y + z y y z z Tương tự, ta có: ≤ ≤ + x + yz x + y + z + z + xy x + y + z x y z = + + ≤1 Suy ra: x + y + z + y + zx + z + xy + x + yz hay x + y + z ≥ (1) Mặt khác, từ ≤ x, y, z ≤ , suy ra: x + y + z ≤ (2) Từ (1) (2) ta suy ra: x + y + z = , kết hợp với điều kiện ≤ x, y, z ≤ suy x = y = z = Vậy, phương trình cho có nghiệm ( x; y; z ) = (1;1;1) 0,5 1,0 0,5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 HẾT -3- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: NGỮ VĂN Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 01 trang, gồm 04 câu Số báo danh … .…… Năm học: 2011-2012 Câu I (6.0 điểm) Mỗi ngày ta chọn niềm vui Chọn hoa nụ cười (Mỗi ngày niềm vui - Trịnh Công Sơn) Từ nội dung trên, viết luận với chủ đề: Niềm vui sống Câu II (2.0 điểm) Toàn thơ Sang thu (Hữu Thỉnh) có dấu câu dấu chấm cuối câu kết Chỉ dụng ý tác giả cách đặt dấu câu Câu III (4.0 điểm) Giá trị biện pháp tu từ sử dụng đoạn thơ sau: Mặt trời xuống biển lửa Sóng cài then, đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại khơi, Câu hát căng buồm gió khơi (Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận) Câu IV (8.0 điểm) Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, nhà văn Nguyễn Thành Long ông hoạ sĩ nghĩ anh niên sau: Người trai đáng yêu thật, làm cho ông nhọc Với điều làm cho người ta suy nghĩ anh Và điều anh suy nghĩ vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét mặt biển, cuồn cuộn tuôn gặp người Những điều suy nghĩ đắn có vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác óc người khác, có sẵn mà chưa rõ hay chưa (Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long) Nêu rõ điều anh suy nghĩ điều làm cho người ta suy nghĩ anh truyện ngắn …………………………… HẾT………………………… • Thí sinh không sử dụng tài liệu • Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) CÂU I 6.0 điểm II 2.0 điểm III 4.0 NỘI DUNG Viết luận với chủ đề: Niềm vui sống Yêu cầu kĩ trình bày Đảm bảo văn nghị luận xã hội có bố cục rõ ràng, hợp lí, tổ chức xếp ý cách lôgic, chặt chẽ, hành văn trôi chảy, mạch lạc, chữ viết rõ ràng, cẩn thận, lỗi dùng từ, diễn đạt… Yêu cầu kiến thức ( 5.5 điểm) Giải thích nội dung ca từ ( 1.5 điểm) Cuộc sống đan xen niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc đau khổ Con người cần phải biết chọn lựa thái độ sống chịu trách nhiệm lựa chọn Sự lựa chọn niềm vui phương châm sống Niềm vui đơn giản việc ngắm nhìn hoa đẹp, đón nhận nụ cười người khác…Đó niềm vui bình dị trước đời mà tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, lòng nhân hậu, bao dung cảm nhận Suy nghĩ niềm vui sống (3.0 điểm) Niềm vui điều mang lại cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan, sung sướng cho người sống Niềm vui điều to tát, lớn lao mà điều nhỏ bé, giản dị, quen thuộc Biết trân trọng hạnh phúc bé nhỏ, trọn vẹn với niềm vui giản dị biết sống cách ý nghĩa Đó học sâu sắc thấm thía cách sống cho người Liên hệ thân - Cần biết phát hiện, trân trọng, niềm vui giản dị, đời thường sống, sở cho niềm hạnh phúc lớn lao - Phải học tập, rèn luyện để hoàn thiện thân, có thái độ sống tích cực đắn Dụng ý tác giả cách đặt dấu câu Sang thu Thể tiếp nối liền mạch chuyển biến cảnh vật lúc thu về, từ mơ hồ đến rõ nét, từ phạm vi hẹp đến rộng Thể liền mạch cảm xúc người từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến đắm say, suy tư trước biến chuyển nhẹ nhàng cảnh vật Giá trị biện pháp tu từ Xác định biện pháp tu từ (1.0 điểm) ĐIỂM 0.5 0.75 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV 8.0 điểm Biện pháp tu từ so sánh: Mặt trời - lửa Biện pháp tu từ nhân hoá: Sóng cài then; đêm sập cửa Giá trị biện pháp tu từ (3.0 điểm) Nghĩa gợi tả: Miêu tả cảnh biển trước hoàng hôn Nghĩa gợi cảm (2.0 điểm) Thiên nhiên có linh hồn, trạng thái xúc cảm với hành động cụ thể (cài then, sập cửa) Gợi cho người đọc liên tưởng, cảm nhận phong phú, sống động thiên nhiên, vũ trụ -> tăng sức biểu cảm cho câu thơ Những điều anh suy nghĩ điều làm cho người ta suy nghĩ anh truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa Yêu cầu kĩ trình bày : Đảm bảo văn nghị luận có bố cục rõ ràng, hợp lí, tổ chức xếp ý cách lôgic, chặt chẽ, hành văn trôi chảy, mạch lạc, chữ viết rõ ràng, cẩn thận, lỗi tả, dùng từ, diễn đạt… Yêu cầu kiến thức (7.5 điểm) Giới thiệu vài nét tác giả, tác phẩm, đoạn trích Nguyễn Thành Long (1925 – 1991) bút chuyên truyện ngắn kí Truyện ông thường có khuynh hướng ca ngợi tình yêu Tổ quốc, nhân dân Lặng lẽ Sa Pa viết vào mùa hè 1970 chuyến Lào Cai, in tập Giữa xanh (1971) Với chất thơ nhẹ nhàng, trầm lắng, thiết tha, Lặng lẽ Sa Pa ca ngợi người sống non xanh lặng lẽ vô sôi nổi, hết lòng Tổ quốc thân yêu Những điều anh suy nghĩ (3.5 điểm) Anh suy nghĩ hoàn cảnh làm việc, công việc làm: (Khi ta làm việc, ta với công việc đôi, gọi được; công việc cháu gian khổ đấy, cất đi, cháu buồn đến chết mất) Anh vượt lên hoàn cảnh suy nghĩ đẹp, giản dị mà sâu sắc công việc, sống Anh thấy ý nghĩa cao quý công việc thầm lặng Anh thực cảm thấy hạnh phúc biết việc làm góp phần nhỏ giúp cho không quân bắn rơi máy bay Mĩ (từ hôm cháu sống thật hạnh phúc) Điều giúp anh hiểu ý nghĩa lớn lao cuộc sống Anh suy nghĩ người sống xung quanh anh: ông kĩ sư nông nghiệp cần mẫn ngày qua ngày khác thụ phấn cho hàng vạn su hào với mong ước để củ su hào nhân dân toàn miền Bắc nước ta ăn to hơn, trước; anh cán nghiên cứu sét mười năm không ngày xa quan để tâm hoàn thành cho đồ sét Đó người làm cho anh niên thấy đời đẹp Và anh mơ ước làm việc trạm đỉnh Phan xi phăng, nơi lí tưởng để làm công việc khí tượng -> Qua suy nghĩ anh niên, nhà văn ca ngợi khẳng định vẻ đẹp người lao động, lí tưởng sống dựng xây Tổ quốc Những điều làm cho người ta suy nghĩ anh ( 2.5 điểm) 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 Với ông hoạ sĩ già: anh làm cho ông xúc động mạnh, khiến ông hết ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác làm cho trái tim mệt mỏi ông trở nên khao khát, yêu thêm sống Ông định quay trở lại nơi để hoàn thành vẽ chân dung anh Với cô kĩ sư trẻ: Anh làm cho cô cảm động bị hút từ giây phút gặp, làm cho cô hiểu thêm sống dũng cảm tuyệt đẹp anh, hiểu thêm giới người anh Anh giúp cô nhìn nhận lại thân mình, giúp cô yên tâm định mình, tất háo hức mơ mộng mà anh trao cho cô Cô gái chia tay anh ấn tượng hàm ơn khó tả -> Qua suy nghĩ nhân vật ông hoạ sĩ, cô kĩ sư, nhà văn nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao công việc thầm lặng Đó suy nghĩ đẹp, cách sống đẹp Mở rộng, nâng cao ( 1.0 điểm) Những điều anh suy nghĩ điều làm cho người ta suy nghĩ anh suy tư trăn trở nhà văn trước đời Ý nghĩa gửi gắm qua hình thức câu chuyện nhẹ nhàng, giầu chất thơ Từ suy nghĩ ấy, rút cho thân học cách sống cao đẹp 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 Lưu ý chung * Khuyến khích (cho thêm điểm không vượt mức điểm qui định) ý tưởng sáng tạo, phát độc đáo mà hợp lí, thuyết phục viết có có cá tính, giọng điệu, cảm xúc riêng * Ở ý làm thí sinh, vào mức độ đạt được, giám khảo cho mức điểm thấp mức điểm Hướng dẫn chấm [...]... sinh lm cỏch khỏc, nu ỳng vn cho im nh ỏp ỏn 3 S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH THI CHNH THC Mụn thi: LCH S Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ny cú 01 trang, gm 05 cõu S bỏo danh . Nm hc: 2011 -2012 A LCH S VIT NAM Cõu 1 (6,0 im) Vỡ sao vo u nm 193 0, yờu cu bc thit t ra ca cỏch mng Vit Nam l phi cú mt ng cng sn thng nht trong c nc?... yờu cu bc thit t ra ca cỏch (6,0im) mng Vit Nam l phi cú mt ng cng sn thng nht trong c nc? Yờu cu ú ó c gii quyt nh th no? * Vỡ sao (3,0 ) - T cui nm 192 8 n u nm 192 9, phong tro dõn tc v dõn ch nc ta, c bit l phong tro cụng nụng theo con ng cỏch mng vụ sn, ó phỏt trin mnh m dn n s ra i ca ba t chc cng sn: ụng dng cng sn ng (6- 192 9), An nam cng sn ng (8- 192 9) v ụng dng cng sn liờn on (9- 192 9) - S ra... Presentation : 1 pt ( coherence , cohesion , style ) B HNG DN CHM Bi thi chm theo thang im 20 im bi thi = Tụng s points X 0,25 3/3 S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH THI CHNH THC Mụn thi: TON Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ny cú 01 trang, gm 05 cõu Nm hc: 2011 -2012 S bỏo danh . Cõu I (4,0 im) x 1 x + 8 3 x 1 +1 + Cho biu thc... Lu ý: - Hc sinh gii ỳng theo cỏch khỏc vn cho im ti a -Ht 3 0,5 S GIO DC V O TO THANH HO K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 2011- 2012 THI CHNH THC MễN THI: Sinh hc LP 9 THCS Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 23/3 /2012 thi cú 8 cõu, gm 2 trang S bỏo danh Cõu 1 (3,0 im): a) Nờu ba s kin c bn v hot ng ca nhim sc th ch cú trong gim phõn m khụng... thc cht B l C3H7OH (C3H8O) 2/ m= 0,075.60.2= 9gam A chim 33,33%; B chim 66,67% (Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng vn cho im ti a ng vi lng im ca phn ú) im 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm hc: 2011 -2012 THI CHNH THC Mụn thi: VT L Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 Thi gian : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ny cú 01 trang, gm 6 cõu S bỏo... 3 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,0 1,0 0,5 0,75 0,75 0,5 S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH THI CHNH THC Mụn thi: Ting Anh Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 Thi gian : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ny cú 05 trang S bỏo danh . Nm hc: 2011 -2012 Part A : PHONETICS ( 5pts ) I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest... tranh xõm lc Vit Nam, nn kinh t Nht Bn cú c hi mi t c s tng trng thn kỡ - V tng sn phm quc dõn, nm 195 0 Nht Bn ch mi t 20 t USD, nhng n nm 196 8 ó t ti 183 t USD - V cụng nghip, trong nhng nm 195 0- 196 0, tc tng trng bỡnh quõn hng nm l 15%, nhng nm 196 1- 197 0 l 13,5% - V nụng nghip, trong nhng nm 196 7- 196 9, nh ỏp dng nhng thnh tu khoa hc- k thut hin i, ó cung cp c hn 80% nhu cu lng thc trong nc - Kt... (2- 194 5) ó cú nhng quyt nh quan trng no v h qu ca cỏc quyt nh ú? C LCH S A PHNG Cõu 5 (2,0 im) Em hóy nờu mt vi hiu bit ca mỡnh v di tớch lch s Thnh nh H Thanh Húa -HT S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm hc: 2011 -2012 HNG DN CHM MễN LCH S ( chớnh thc) Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 (Hng dn gm 04 trang) Cõu Yờu cu ni dung Cõu1 Vỡ sao vo u nm 193 0,... trớ quang tõm O ca thu kớnh ú -Ht Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm hc: 2011 -2012 HNG DN CHM MễN VT L ( chớnh thc) Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 (Hng dn gm 3 trang) S GIO DC V O TO THANH HểA Cõu Hng dn gii x 1 (2 ) N 3 N2 xB xC OM r FA 1 1 2 3 M2 M3 LA L2 r P2 B L1 Or P1 A +) Ly gc ta l A O,Gc thi gian l lỳc xe 1 xut phỏt +) Ta cú th chuyn ng ca cỏc xe 1, 2, 3...S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm hc: 2011 -2012 HNG DN CHM MễN HO HC ( chớnh thc) Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 (Hng dn gm 4 trang) Cõu Cõu 1 6,0 ý 1 (2,0) 2 (2,0) 3 (2,0) Ni dung Khớ A cú mựi trng thi l H2S Vy X l S B l SO2, E l FeS D l H2O, Y v Z l HBr v H2SO4 G v H l FeSO4 v FeBr2 Cỏc phng trỡnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HSG TỈNH CÁC BỘ MÔN LỚP 9 NĂM 2012, ĐỀ THI HSG TỈNH CÁC BỘ MÔN LỚP 9 NĂM 2012, ĐỀ THI HSG TỈNH CÁC BỘ MÔN LỚP 9 NĂM 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay