BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 10 CÁC BỘ MÔN 2014-2015

36 461 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:58

so GIAO DTJC vA DAo THI CHON HOC SINH GIOILO'P 10 NAM HOC 2014 - 2015 Man: Dia Ii T ~o DONGNAI Thai gian lam bai: 180 phUt Ngay thi: 3/4/2015 DE THI CHINH THlrC (DJ thi g6m 02 trang, co diu) Cau (4,0 di&m) a) D,ra vao hlnh ve sau va ki~n thuc da l19c, hay cho bi6t hinh ve th6 hi~n hi~n tUQ'ng dja Ii nllO? Nguyen nhan d~n d6n hi~n tUQ'ng nay? Iii'-T-7rITfl r'-r-'l 23275 i I I ,327" ~-:l-L Thimg 1 f ' ( [ I II [Ii I I I I I 1\ \' ~,,~ "-_1-, \'1 \'11 \'lll i _I _ IX :'\ :'2.',' XI XII 0) Difm A n~lll v~ phia bilc clla ouang chi luy6n Nam, cach chi luy6n Nam 38 11' Khi gill' g6c la 20h ng~lY 15/8/20] thi () oi6m A '!a l4g15' cung Tim loa 09 oja ly clla di6m A r'v1~1trai len Ihien clinh oi6m A vaG thai gian nao nam') 11lui a (~{~H (4,0 d.i~m) a) Phan tich anh huang cua dja hinh d6n nhi~t OQva ap b) ",iguyen nhiin e1nJ yfu nao gay nen SlJ suy tl10ai o~t va hoang m\lc h6a? (~ ' 1950,0 592,21 SILO !!,', , 480,7 365,9 3227,6 , 689,9 685,0 822,7 1030,0 "-,~~ I 2008 , ,'.' , ' i ! j II.J a) Vi! bibu d6 thich 'hqp nhat th&hi~n quy mo;ca cau san lU'{;mgluang thirc cila th€ gi6i niUTI 1990 va 2008 b) Nh(l.nxet v~ quy m6, ca cau san luqng luang t1w'ccua th@giai thai ki 1990 "ZOOS ~~ ~ "-~-~ H@t " _cc ':'ff' (Giam thi C co{ thi k1Iong giiii thiefz gi t!zem) IFi -i " " ~i 'i! il " ' I s6 GIAO DVC vA DAo T ~o DONGNAI Df; THI CHINH THUC KY THI CHON HOC SINH GIGI LOP 10 NAM HOC 2014 - 2015 MON: HGA HOC ThiYigian lam bili: 180 phut Ngay thi: 03/04/2015 (D~ thi g6m co trang, co cau) Gin I: (5,5 di~m) Can 1.1: Hqp chdt A t;•••• ,.; .••.••••••.•• " , h -• c •• '."' • " ••••.•••••••.•••••• , •••••• 'C•• , •••.•.• :•• :•• ,•••• " , ,~ , •.• • • •• • • • ••.••.••• •• ••.• , '.' •.• •.• , , , ••••••••••• , •••••••••••.•.•• • • , -;,.e,.' ,.• • • •.••.• '.' ••.• , •,.;.~ •••••• I .• :; , ~ "",~"",~."",".~.• ";" " • •.• ~.•• ~••.•.••.••.••.•••••• , '." • ,:,,~ • .• • .• • •.•• ":';' " •.••••••••••••••••••• •.••.•• .- ••• 1: •.•.• ~ •• •••• v ~ ,.• • .-0' '.'•.••.•.••• -•.••.•.• ",.(, , , , ~' - ,.j; ;.••.•.••• ;'.:~'••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •.• ,v ,.•• ~; •.• " "'.:~',' ••• :., ••• :••.••[...]... va mQt tac phfun van hQc nuac ngoai trong chuang trinh Ngii van lap 10 HQ va ten thi sinh: •• "-] cuaglam th'1: Ch-u Jr.',' BET S8 bao danh ~, ;" ," , ,_,.",it sa GIAo DVC vA DAo T~O DONGNAI DE THI CHINH THirC THI CHON HOC SINH GIOI LOP 10 NAM HQC 2014 - 2015 Mon : Ngfr van Thai gian lam hai : 180 phUt Ngay thi : 03/0412015 (DJ thi nay g6m 1 trang, co 3 cau ) Cao 1: (2,0 di~m) Hi~u qua clla cac... vA BAo TAO TlNH DONG NAI THI CHON HOC SINH GIGI LOP 10 NAM HOC 2014-2015 Mon: Toan Thai gian lam bai: 180 phUt (£) ~thi nay g6m 1 trang, co 5 cau) DE cHiNH TmJC Can 1 (4,5 diSm) Trong m~t phikg vm M tn,lc tqa d9 Ory cho tam giac can ABC biSt hai dUOng thikg AB, AC tuong Ung co phuong trioo x-I = 0, 3x - 4y + 25 = O Cho dUOng thikg BC qua diSm M( -1 ; 3) ViSt phuong trinh dUOngthikg Be Gin 2 (3,5 diSm)... xung iiQt thi h? iii san sang bdt h9P tac v6i b6 m? (Tu6i tre cu8i tufuI 15/312015) La mQt ngum con, anhI chi hay vi@tmQt bai van ban v@1m tam S\I tren nhfun giup cac b~c ph\! huynh hi@uth@h~ minh Cau 2: (12,0 di€m) Ban v@tho, Vien Mai vi@t: "Hi lam nguOi thi quy thimg ma lam tha thi qu-y cong " ( Vien Mai, trich Tuj; Vien thi tho(;d, sdch Ngii van 10 Nang cao, ttjp 1, NXB GD, 2006) Hay giai thich va... £)~ thi g5m 10 Irang Thf sinh ki~m tra s6 trang trU'oc khi lam baL 2 Thi sinh lam bai trl,l'c ti€lp vaa d~ thi (ghi cau tra I
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 10 CÁC BỘ MÔN 2014-2015, BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 10 CÁC BỘ MÔN 2014-2015, BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 10 CÁC BỘ MÔN 2014-2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay