BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 9 CÁC BỘ MÔN 2014-2015

10 479 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:58

so GIAo DUC VA DAO TAO DONGNAI DE THI CHiNH THUC KY THI CHQN HQC SINH GIGI LOP NAM HQC 2014-2015 Mon: Dia Ii Thai gian lam bai: 150 phut Ngay thi: 03/04/2015 Dd g6m trang, co cdu Cau ~ (4 (Him) B~ng kiibn thue da hQe vS bi@nva dao nuae ta, em hay trinh bay nhfrng yeu diu sau: a Nhfrng vung bi@nthuQe ehll quySn ella nuae ta pM hQ'Pvai lu~t bi@nqu5e t~; b K@ten mQt s5 dao va qu~n dao Ian; e T:;Iisao vi~e giu vfrng eM quySn vling bi@nva m6i han dao nh6 co y nghTar&tIan? d Nhfrng thu~n 19'iva kho khan tir bi@nco anh hu
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 9 CÁC BỘ MÔN 2014-2015, BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 9 CÁC BỘ MÔN 2014-2015, BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 9 CÁC BỘ MÔN 2014-2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay