KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 5 năm 2016 2017

19 928 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:55

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tìm số lớn nhất, biết hiệu số 253 Nếu lấy số lớn trừ lần số bé 25 Số cần tìm là: a/ 481 ; b/ 139 ; c/ 367 ; d/ 114 Câu 2: Cho số có chữ số có tích chữ số 15 Vậy tổng chữ số số là: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 3: Tìm số liền trước số tự nhiên chẵn lớn có chữ số khác Vậy số cần tìm là: a/ 98763 ; b/ 99997 ; c/ 98765 ; d/ 98764 Câu 4: Tìm hiệu số biết số bị trừ tăng thêm 135 số trừ bớt 205 hiệu số lúc náy 542 Vậy hiệu số là: a/ 882 ; b/ 712 ; c/ 202 ; d/ 372 Câu 5: Hiệu hai số 1/5 lần số bé Tổng hai số số tròn chục lớn có chữ số Vậy số lớn là: a/ 450 ; b/ 825 ; c/ 540 ; d/ 90 Câu 6: Tìm x, biết x số lẻ chia hết cho 438 < x < 449 Vậy giá trị x là: a/ 447 ; b/ 445 ; c/ 440 ; d/ 448 Câu 7: Với chữ số: 0; 5; 7; viết số số lẻ có chữ số khác chia hết cho là: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 8: Hoa tính tổng tất số chẵn từ đến 100 Lan tính tổng tất số lẻ từ đến 99 Sau Mai lấy kết Hoa trừ kết Lan Vậy Mai nhận kết là: a/ 5080 ; Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn b/ 2550 ; c/ 50 ; d/ 2500 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 9: Trong phân số đây, phân số nhỏ là: a/ 20/9 ; b/ 23/12 ; c/ 22/11 ; d/ 21/10 Câu 10: Tìm số thứ hai, biết số thứ 4/7 số thứ hai, 3/8 số thứ ba số thứ ba 60 đơn vị Vậy số thứ hai là: a/ 96 ; b/ 28 ; c/ 63 ; d/ 36 Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Giá trị biểu thức: là………………… Câu 2: Tìm Trả lời: …….(Nhập kết dạng số thập phân gọn nhất) Câu 3: Tìm số có năm chữ số biết số chia hết cho 2;5 Số cần tìm …………… Câu 4: Tìm số liền sau số tự nhiên chẵn lớn có chữ số khác Trả lời: Số là……… Câu 5: Tìm số biết số chia dư 5,chia 12 dư 1, hai thương 13 đơn vị Trả lời: Số phải tìm là……………… Câu 6: Tổng hai số lẻ 98.Tìm số lớn biết chúng có số chẵn Trả lời: Số lớn là………… Câu 7: Tổng hai số tự nhiên 1644 Nếu xóa chữ số hàng đơn vị số lớn ta số bé Tìm số lớn Trả lời: Số lớn là………………… Câu 8: Tổng ba số 410 Tìm số thứ ba biết số thứ số thứ hai số thứ ba Trả lời: Số thứ ba là………………… Câu 9: Tính tổng số có chữ số,các số chia dư Tổng số là…………… Câu 10: Có số có chữ số khác viết chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6? Trả lời: Số số có chữ số khác ……………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính giá trị biểu thức: Vậy M là: a/ 1/6 ; b/ 5/6 ; c/ 1/3 ; d/ 2/3 Câu 2: Tìm x, biết: x + x/3 = 24 Vậy x là: a/ 24 ; b/ 12 ; c/ 18 ; d/ Câu 3: Tìm y, biết: ( 5/7 – y) x 14/5 = 7/10 + 1/2 Vậy y là: a/ 3/7 ; b/ 2/7 ; c/ 8/7 ; d/ Câu 4: Hiệu số lớn có chữ số khác số nhỏ có chữ số là: a/ 8999 ; b/ 8853 ; c/ 8976 ; d/ 8876 Câu 5: Tìm số bị chia phép chia cho 12 có thương 35 số dư số lẻ có chữ số Vậy số bị chia là: a/ 395 ; b/ 431 ; c/ 397 ; d/ 430 Câu 6: Số dư phép chia 6700 : 900 là: a/ ; b/ 40 ; c/ 400 ; d/ Câu 7: Số nhỏ có chữ số chia hết cho 2; là: a/ 1200 ; b/ 10005 ; c/ 10020 ; d/ 10200 Câu 8: Số bé 2/5 số lớn Tìm số lớn, biết thêm 48 đơn vị vào số bé ta số lớn Vậy số lớn là: a/ 16 ; b/ 80 ; c/ 160 ; d/ 32 Câu 9: Tổng hai số 189 Nếu chuyển số thứ sang số thứ hai 15 đơn vị số thứ 2/5 số thứ hai Vậy số thứ hai là: a/ 69 ; b/ 150 ; c/ 177 ; d/ 135 Câu 10: Hiệu số số chẵn lớn có chữ số Tổng số 500 Vậy số lớn là: a/ 155 ; b/ 299 ; c/ 201 ; d/ 245 Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: BÀI 3: Đỉnh núi trí tuệ: Tính: + + + … + + = ……… 10 10 10 10 10  x 14 Tìm x thỏa mãn: = Vậy x = ………… 16 a a 17 Tìm phân số a/b, biết: x4+ = Vậy = ………… b b Số lớn 5/7 tổng hai số Hiệu hai số 48 Vậy số bé là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 5: Tổng hai số 362 Nếu lấy số lớn chia cho số bé thương dư Khi số lớn hai số là: ……… Câu 6: Tổng hai số 7/15 Nếu thêm vào số thứ 1/3 tổng hai số là: ……… Câu 7: Số lớn có chữ số số lớn có chữ số khác là: ……………… Câu 8: Số lớn có chữ số chia hết cho 2; là: ……………… Câu 9: Tìm số có ba chữ số, biết tổng chữ số 20 Tổng chữ số gấp lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị Vậy số cần tìm là: …… Câu 10: Tổng hai số số nhỏ có chữ số Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số lớn có chữ số Vậy số lớn là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: 13 21 1 = x = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ 4 3 3 2 Câu 2: Tính: - x = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Giá trị khác 5 15 Câu 3: Tìm phân số bé phân số: 15/4; 11/6; 9/2; 14/5 a/ 11/6 ; b/ 14/5 ; c/ 9/2 ; d/ 15/4 Câu 4: Có tất … phân số có tổng tử số mẫu số 10 a/ 10 ; b/ ; c/ ; d/ Câu 5: Số số có chữ số khác chia hết cho là: a/ 2034 ; b/ 2304 ; c/ 3042 ; d/ 3024 Câu 6: Tổng hai số 275, số bé 4/7 số lớn Vậy hiệu hai số là: a/ 175 ; b/ 75 ; c/ 150 ; d/ 100 Câu 7: Hiệu hai số 164 Nếu bớt số 15 đơn vị số thứ hai gấp lần số thứ Vậy số thứ là: a/ 205 ; b/ 41 ; c/ 220 ; d/ 56 Câu 8: Khi nhân số tự nhiên với 207, học sinh sơ suất bỏ quên chữ số thừa số thứ hai nên tích tìm tích 24120 Vậy số tự nhiên là: a/ 143 ; b/ 893 ; c/ 134 ; d/ 116 Câu 9: May 20 áo hết 30m vải Vậy có 600m vải loại may … áo a/ 200 ; b/ 40 ; c/ 300 ; d/ 400 Câu 10: Một đơn vị vận tải giao chuyển khối lượng hàng Nếu huy động 24 xe xe chở 12 chuyến hết hàng Vậy huy động 18 xe loại xe phải chở tăng thêm …chuyến a/ 18 ; b/ 16 ; c/ ; d/ BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: + x = … 9 Câu 2: Tìm y biết: -yx = + Vậy y = ……… Câu 3: Hiệu số 197 Nếu lấy số lớn chia cho số bé thương dư Vậy số lứn là: … Câu 4: Tìm số tự nhiên lớn có chữ số khác có tổng chữ số 14 Số là: Câu 5: Tìm số tự nhiên nhỏ có chữ số khác mà tổng chữ số 14 Số là:……… Câu 1: Tìm y thỏa mãn: y : Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tìm x, biết: 3/5 – 1/4 : x = 25/100 Vậy x là: a/ 7/5 ; b/ 7/80 ; c/ 5/7 ; d/ 80/7 Câu 2: Khi chia A cho 124 ta số dư 10 Vậy để phép chia trở thành phép chia hết thương giảm đơn vị phải giảm A số dơn vị là: a/ 268 ; b/ 258 ; c/ 248 ; d/ 238 Câu 3: Trung bình cộng hai số 180 Số thứ số chẵn lớn có chữ số Vậy số thứ hai là: a/ 261 ; b/ 82 ; c/ 81 ; d/ 262 Câu 4: Hiệu hai phân số ; phân số thứ gấp lần phân số thứ hai Vậy phân số thứ là: a/ 14/7 ; b/ 24/7 ; c/ 8/7 ; d/ 16/7 Câu 5: Hiệu số 64 Tìm số bé, biết số bé 1/7 số lớn Vậy số bé là: a/13; b/75 ; c/ 77; d/11 3 Câu 6: Tổng hai phân số , phân số thứ phân số thứ hai Vậy phân số thứ hai là: a/ 77/20 ; b/ 147/40 ; c/ 35/40 ; d/ 77/40 Câu 7: Học sinh khối 4; trường tiểu học chăm sóc 496 Trong 1/3 số khối chăm sóc 1/5 số khối Vậy khối chăm sóc số là: a/ 62 ; b/ 186 ; c/ 124 ; d/ 310 Câu 8: Một trường Tiểu học mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn 30 ngày Nếu có thêm 100 học sinh xin học bán trú số gạo mua đủ ăn số ngày là: a/ 15 ; b/ 25 ; c/ 20 ; d/ Đáp số khác Câu 9: Một đội công nhân giao sửa quãng đường dài 16 km 24 ngày Sau ngày làm việc, đội công nhân lại giao thêm 12 km đường Vậy đội hoàn thành công việc số ngày là: a/ 36 ; b/ 42 ; c/ 22 ; d/ 16 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 10: Một đơn vị đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn 15 ngày, mức ăn người ngày Sau ăn ngày có 10 người chuynển nơi khác Vậy đơn vị ăn số gạo lại số ngày là: a/ 18 ; b/ 22 ; c/ 21 ; d/ 12 BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tìm y, biết: 7/4 – y x 5/6 = ½ + 1/3 Vậy y = ……… Câu 2: Tìm y số tự nhiên, biết y chia hết cho 127 < y < 136 Vậy y = …… 1 1 Câu 3: Tìm số hạng dãy: ; ; ; ; … Vậy số hạng dãy là: … 16 Câu 4: Tìm số a47 b số có chữ số khác chia dư chia có số dư lớn Vậy số cần tìm là: ………… Câu 5: Có …… số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị Câu 6: Tìm số lớn có chữ số khác nhỏ 2000 chia cho dư chia hết cho Vậy số cần tìm là: ……… Câu 7: Trung bình cộng tử số mẫu số phân số 16 Nếu gấp tử số lên lần phân số Vậy phân số cho là: ………… Câu 8: Trung bình cộng ba số 180 Số thứ gấp rưỡi số thứ hai 3/5 số thứ ba Vậy số thứ là: ……… Câu 9: Trung bình cộng ba số 150 Trong số thứ số thứ hai 15 đơn vị số thứ ba 12 đơn vị Vậy số thứ ba là: ………… Câu 10: Trung bình cộng hai phân số 14/9 Nếu tăng phân số thứ hai gấp lần trung bình cộng chúng 91/18 Vậy phân số thứ là: ………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tìm số hạng dãy: 1; 2; 3; 5; 8; 13; … a/ 26 ; b/ 20 ; c/ 21 ; d/ 18 Câu 2: Trung bình cộng hai số 189 Số thứ số chẵn lớn có chữ số Vậy số thứ hai là: … a/ 279 ; b/ 91 ; c/ 280 ; d/ 90 Câu 3: Tìm y, biết: y ; 102 + 68 = 272 Vậy y = … a/ 20808 ; b/ ; c/ 46240 ; d/ 34680 Câu 4: An với Cường có trung bình bạn 96 viên bi Số bi Cường gấp lần số bi An Vậy An có số viên bi là: … a/ 48 viên ; b/ 96 viên ; c/ 144 viên ; d/ 116 viên Câu 5: 18 người làm xong đoạn đường ngày Vậy 30 người làm xong đoạn đường nhanh số ngày là: … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 6: Bao thứ có nhiều bao thứ hai 36 kg gạo Sau bao bán 10 kg gạo số gạo lại bao thứ 5/2 số gạo lại bao thứ hai Vậy lúc đầu bao thứ có …….kg gạo a/ 60kg ; b/ 50kg ; c/ 34kg ; d/ 70kg Câu 7: Có hai vòi nước chảy vào bể không chứa nước Nếu vòi thứ chảy riêng sau bể đầy Nếu vòi thứ hai chảy riêng sau bể đầy Vậy bể có sẵn 1/3 bể nước, mở hai vòi chảy sau số đầy bể là: … a/ 18/5 ; b/ 12/5 ; c/ ; d/ 15/2 Câu 8: Trung bình cộng ba số 52 Số thứ ba trung bình cộng số thứ số thứ hai Số thứ số thứ hai 24 Vậy số thứ là: … a/ 38 ; b/ 64 ; c/ 40 ; d/ 14 Câu 9: Tổng hai số 63 Nếu gấp số thứ lên lần gấp số thứ hai lên lần tổng hai số 240 Vậy số thứ là: … a/ 38 ; b/ 59 ; c/ ; d/ 25 Câu 10: Tổng hai số 406 Nếu gấp số thứ lên lần giữ nguyên số thứ hai tổng 1062 Vậy số thứ là: … a/ 242 ; b/ Đáp số khác ; c/ 164 ; d/ 367 BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tìm x thỏa mãn: 22  x = Vậy x = … 49 Câu 2: Cho số: 1; 3; 5; 7; Có thể lập … phân số bé mà tử số mẫu số bé 10 Câu 3: Để lát sân gạch người ta phải dùng 400 viên gạch hình vuông cạnh 25cm Vậy diện tích sân gạch là: …… m2 Câu 4: Tính giá trị biểu thức viết kết dạng số thập phân (4 1 - ) x ( - ) = …………… 5 Câu 5: Có … số có chữ số viết chữ số 0; 2; 3; Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp … Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Viết số thập phân 80,050 dạng gọn ta được: … a/ 80,05 ; b/ 80,5 ; c/ 8,5 ; d/ 80,50 Câu 2: 17 tạ 3g = … kg Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: … a/ 1700,03 ; b/ 1700,003 ; c/ 170,03 ; d/ 170,3 Câu 3: 18dag = … a/ 4,0018 ; b/ 4,018 ; c/ 4,000018 ; d/ 4,00018 Câu 4: m 34 cm = … m Số thích hợp điền vào chỗ trống là: … a/ 3,034; b/ 3,43; c/ 303,4; d/ 3,34 2 Câu 5: km 45m = … km2 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: … a/ 70,0045 ; b/ 7,000045 ; c/ 7,0045 ; d/ 7,045 Câu 6: Điền số thích hợp: 5dam2 4m2 = …… dm2 a/ 504 ; b/ 50400 ; c/ 54000 ; d/ 540 Câu 7: Tìm chữ số x, biết 9,6x8 > 9,688 a/ x = ; b/ x = ; c/ x = ; d/ x = Câu 8: Tìm số tự nhiên x, biết: 42,95 < x < 43,01 a/ x = 95 ; b/ x = 43 ; c/ x = 42 ; d/ x = Câu 9: Viết số 0,009 dạng phân số thập phân ta được: … a/ 9/100; b/ 9/10; c/ 9/10000; d/ 9/1000 Câu 10: Viết số thập phân: Một triệu đơn vị, phần triệu đơn vị là: … a/ 000 000,000001 ; b/ 000 000,1 ; c/ 000 000,0001 ; d/ 000 000,0000001 Câu 11: Số 127,05 có phần thập phân là: … a/ 127 ; b/ 5/100 ; c/ ; d/ 05 Câu 12: Cho dãy số: … ; 492; 495; 498 Tìm số hạng dãy, biết dãy số có 100 số hạng Số hạng dãy là: … a/ 201 ; b/ 195 ; c/ 198 ; d/ 795 Câu 13: Cho chữ số 0; 1; Từ bốn chữ số cho, viết ……số thập phân có chữ số phần thập phân nhỏ 200 (Mỗi chữ số cho xuất cách viết lần) a/ Đáp số khác ; b/ ; c/ ; d/ Câu 14: Tìm số nhỏ có chữ số khác ab82c chia cho dư a/ 15 827 ; b/ 14820 ; c/ 14822 ; d/ Đáp số khác Câu 15: Tổng hai số lẻ 120, biết hai số lẻ có số chẵn Vậy số lẻ lớn hai số số lẻ là: …… a/ 75 ; b/ 65 ; c/ 55 ; d/ 45 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số : Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số : Đi tìm kho báu: Câu 1: Tổng 14 m + m = ……….cm 10 10 Câu 2: Tổng rưỡi + 50kg = … kg Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3km2 25dam2 = … km2 Số cần điền là: … Câu 4: Tìm x, biết: x x + x x – x – x x = 790 Vậy x = ……… Câu 5: Tìm y thỏa mãn: + x y - 4 = Vậy y = …… 5 Câu 6: Số tự nhiên bé có chữ số khác nhau, biết tổng chữ số số 22, số: … Câu 7: Tìm số bé có chữ số khác chia hết cho 2; Vậy số cần tìm là:… Câu 8: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết số gấp lần tổng chữ số Vậy số cần tìm là: … Câu 9: Tìm số, biết lấy số chia cho nhân với 7, trừ 16, tiếp chia cho 123 Vậy số cần tìm là: ……… Câu 10: Tìm hai số tự nhiên, biết tổng chúng 2015 chúng có tất 11 số lẻ Vậy số lớn là: ………; Số bé là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………….Lớp 3… Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Cho dãy số: … ; 92; 96; 100 Tìm số hạng thứ 10 dãy số, biết dãy số có tất 25 số hạng a/ 40 ; b/ 10; c/ 76 ; d/ Đáp số khác Câu 2: Cho 4768g = ………kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 476,8 ; b/ 0,4768; c/ 4,768 ; d/ 47,68 Câu 3: Cho: 57km 8m = … km Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 57,8 ; b/ 57,08 ; c/ 57,008 ; d/ 5,78 Câu 4: Cho: 5m 82cm = ………dm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 5,82 ; b/ 50,82; c/ 500,82 ; d/ 5,0082 Câu 5: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ trống 6m = … km là: … a/ 0,006 ; b/ 0,6; c/ 0,06 ; d/ 0,0006 Câu 6: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5dm2 8mm2 = … mm2 là: … a/ 508 ; b/ 5008 ; c/ 50800 ; d/ 50008 Câu 7: Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 80082cm2 = ………m2 là: … a/ 60 82 82 82 82 ; b/ 600 ; c/ ; d/ 10000 100 100 100 Câu 8: Giá trị chữ số số 2,983 là: … a/ 8 ; b/ ; c/ ; d/ 10 100 1000 Câu 9: Số thập phân bé viết chữ số 0; 2; 4; mà phần thập phân có chữ số là: … a/ 20,46 ; b/ 0,246; c/ 62,04 ; d/ 02,46 Câu 10: Có … số chia hết cho 5, bé 1000 a/ 199 ; b/ 200; c/ 201 ; d/ Đáp số khác Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: 15 6kg = ……… tạ (Nhập kết dạng số thập phân) Câu 2: Viết số đo dạng số thập phân với đơn vị ta được……… Câu 3: Viết phân số thành số thập phân Trả lời: Số thập phân là……… Câu 4: Tìm số tự nhiên a nhỏ cho Trả lời: Số tự nhiên nhỏ là……… Câu 5: Tìm số biết số chia dư 1, chia dư chia hết cho Số cần tìm là………… Câu 6: Tìm số biết số chia hết cho 2, chia cho dư Trả lời: Số phải tìm là………… Câu 7: Viết số thập phân nhỏ có bốn chữ số khác nhau, có chữ số phần thập phân, hai chữ số phần nguyên viết từ chữ số 4; 3; 2; Trả lời: Số thập phân là………… Câu 8: Cho chữ số 0; 2; 4; Từ chữ số cho, viết số thập phân bé có chữ số phần thập phân (mỗi chữ số cho xuất cách viết lần) Trả lời: Số thập phân bé phải tìm là………… Câu 9: Có số lẻ nhỏ 2016? Trả lời: Có ……… số lẻ Câu 10: Tính tổng sau: 546,78 + 34 x + 567,23 + 45,99 =…………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Cho dãy số: … ; 92; 96; 100 Tìm số hạng thứ 10 dãy số, biết dãy số có tất 25 số hạng a/ 40 ; b/ 10; c/ 76 ; d/ Đáp số khác Câu 2: Cho 4768g = ………kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 476,8 ; b/ 0,4768; c/ 4,768 ; d/ 47,68 Câu 3: Cho: 57km 8m = … km Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 57,8 ; b/ 57,08 ; c/ 57,008 ; d/ 5,78 Câu 4: Cho: 5m 82cm = ………dm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 5,82 ; b/ 50,82; c/ 500,82 ; d/ 5,0082 Câu 5: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ trống 6m = … km là: … a/ 0,006 ; b/ 0,6; c/ 0,06 ; d/ 0,0006 Câu 6: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5dm2 8mm2 = … mm2 là: … a/ 508 ; b/ 5008 ; c/ 50800 ; d/ 50008 Câu 7: Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 80082cm2 = ………m2 là: … a/ 60 82 82 82 82 ; b/ 600 ; c/ ; d/ 100 100 10000 100 Câu 8: Giá trị chữ số số 2,983 là: … a/ 8 ; b/ ; c/ ; d/ 100 10 1000 Câu 9: Số thập phân bé viết chữ số 0; 2; 4; mà phần thập phân có chữ số là: … a/ 20,46 ; b/ 0,246; c/ 62,04 ; d/ 02,46 Câu 10: Có … số chia hết cho 5, bé 1000 a/ 199 ; b/ 200; c/ 201 ; d/ Đáp số khác Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: 15 6kg = ……… tạ (Nhập kết dạng số thập phân) Câu 2: Viết số đo dạng số thập phân với đơn vị ta được……… Câu 3: Viết phân số thành số thập phân Trả lời: Số thập phân là……… Câu 4: Tìm số tự nhiên a nhỏ cho Trả lời: Số tự nhiên nhỏ là……… Câu 5: Tìm số biết số chia dư 1, chia dư chia hết cho Số cần tìm là………… Câu 6: Tìm số biết số chia hết cho 2, chia cho dư Trả lời: Số phải tìm là………… Câu 7: Viết số thập phân nhỏ có bốn chữ số khác nhau, có chữ số phần thập phân, hai chữ số phần nguyên viết từ chữ số 4; 3; 2; Trả lời: Số thập phân là………… Câu 8: Cho chữ số 0; 2; 4; Từ chữ số cho, viết số thập phân bé có chữ số phần thập phân (mỗi chữ số cho xuất cách viết lần) Trả lời: Số thập phân bé phải tìm là………… Câu 9: Có số lẻ nhỏ 2016? Trả lời: Có ……… số lẻ Câu 10: Tính tổng sau: 546,78 + 34 x + 567,23 + 45,99 =…………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = … km a/ 428,285 ; b/ 4709 ; c/ 4,609 ; d/ 4,709 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 + 295kg + 17,25 tạ = … yến a/ 519,5 ; b/ 5195 ; c/ 348,725 ; d/ 315,425 Câu 3: Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70 ; b/ 18,19 ; c/ 32,04 ; d/ 33,04 Câu 4: Tổng 2,75 0,7 … ……… a/ 34,5 ; b/ 3,425 ; c/ 3,45 ; d/ 3,25 Câu 5: Tổng 1,78 2,925 là: … a/ 3,103 ; b/ 4,705 ; c/ 3,705 ; d/ 4,605 Câu 6: Tổng 0,45 43 là: … a/ 43,75 ; b/ 437,5 ; c/ 437,75 ; d/ 43,25 Câu 7: Tổng 21,7; 1,29 3,325 … a/ 22,99 ; b/ 3,671 ; c/ 26315 ; d/ 26,315 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 8: Hiệu: 20 – 1,728 là: … a/ 18,272 ; b/ 19,382 ; c/ 18,372 ; d/ 19,728 Câu 9: Tìm số, biết thêm vào số 15,2 129,05 bớt 3,072 Số là: ……… a/ 110,778 ; b/ 116,922 ; c/ 110,726 ; d/ 267,156 Câu 10: Trung bình cộng ba số 14 Số thứ 12,8, số thứ hai 4,74 Vậy số thứ ba là: ……… a/ 24,64 ; b/ 24,46 ; c/ 26,44 ; d/ 34,46 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2 215m2 = ……………m2 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4hm 2m = ……… …km Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8ha 5m2 = …………………m2 Câu 4: Tìm x, biết: x x 18 : = 72 : Vậy x = ……… Câu 5: Tìm chữ số x, biết: 9,6x5 > 9,685 Vậy x = ………… Câu 6: Tìm số 1a23b, biết số chia hết cho chia cho dư Vậy số cần tìm là: ………… Câu 7: Tìm số trung bình cộng số sau: 10,61; 22,03; 7,38 35,98 Vậy trung bình cộng số là: … Câu 8: Tìm số thứ nhất, biết tổng hai số 260,74 số thứ bé số thứ hai 18,75 Vậy số thứ là: …… Câu 9: Tổng hai số 91,5 5,12 hiệu chúng là: ……… Câu 10: Tổng hai số 124,2 27,91 hiệu chúng là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = … km a/ 428,285 ; b/ 4709 ; c/ 4,609 ; d/ 4,709 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 + 295kg + 17,25 tạ = … yến a/ 519,5 ; b/ 5195 ; c/ 348,725 ; d/ 315,425 Câu 3: Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70 ; b/ 18,19 ; c/ 32,04 ; d/ 33,04 Câu 4: Tổng 2,75 0,7 … ……… a/ 34,5 ; b/ 3,425 ; c/ 3,45 ; d/ 3,25 Câu 5: Tổng 1,78 2,925 là: … a/ 3,103 ; b/ 4,705 ; c/ 3,705 ; d/ 4,605 Câu 6: Tổng 0,45 43 là: … a/ 43,75 ; b/ 437,5 ; c/ 437,75 ; d/ 43,25 Câu 7: Tổng 21,7; 1,29 3,325 … a/ 22,99 ; b/ 3,671 ; c/ 26315 ; d/ 26,315 Câu 8: Hiệu: 20 – 1,728 là: … a/ 18,272 ; b/ 19,382 ; c/ 18,372 ; d/ 19,728 Câu 9: Tìm số, biết thêm vào số 15,2 129,05 bớt 3,072 Số là: ……… a/ 110,778 ; b/ 116,922 ; c/ 110,726 ; d/ 267,156 Câu 10: Trung bình cộng ba số 14 Số thứ 12,8, số thứ hai 4,74 Vậy số thứ ba là: ……… a/ 24,64 ; b/ 24,46 ; c/ 26,44 ; d/ 34,46 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2 215m2 = ……………m2 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4hm 2m = ……… …km Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8ha 5m2 = …………………m2 Câu 4: Tìm x, biết: x x 18 : = 72 : Vậy x = ……… Câu 5: Tìm chữ số x, biết: 9,6x5 > 9,685 Vậy x = ………… Câu 6: Tìm số 1a23b, biết số chia hết cho chia cho dư Vậy số cần tìm là: ……… Câu 7: Tìm số trung bình cộng số sau: 10,61; 22,03; 7,38 35,98 Vậy trung bình cộng số là: … Câu 8: Tìm số thứ nhất, biết tổng hai số 260,74 số thứ bé số thứ hai 18,75 Vậy số thứ là: …… Câu 9: Tổng hai số 91,5 5,12 hiệu chúng là: ……… Câu 10: Tổng hai số 124,2 27,91 hiệu chúng là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: 0,05 < < 5/9 < 3,7285 < 3,775 < < 4,08 < 11,8425 < 13,15 < 16,32 < 16,88 < 22,75 < 27,85 < 28,75 < 29,945 < 33,998 < 70 < 165 < 192,5 < 211,52 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = … km a/ 428,285 ; b/ 4709 ; c/ 4,609 ; d/ 4,709 4,709 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 + 295kg + 17,25 tạ = … yến a/ 519,5 ; b/ 5195 ; c/ 348,725 ; d/ 315,425 519,5 Câu 3: Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70 ; b/ 18,19 ; c/ 32,04 ; d/ 33,04 33,04 Câu 4: Tổng 2,75 0,7 … ……… a/ 34,5 ; b/ 3,425 ; c/ 3,45 ; d/ 3,25 3,45 Câu 5: Tổng 1,78 2,925 là: … a/ 3,103 ; b/ 4,705 ; c/ 3,705 ; d/ 4,605 4,705 Câu 6: Tổng 0,45 43 là: … a/ 43,75 ; b/ 437,5 ; c/ 437,75 ; d/ 43,25 43,75 Câu 7: Tổng 21,7; 1,29 3,325 … a/ 22,99 ; b/ 3,671 ; c/ 26315 ; d/ 26,315 26,315 Câu 8: Hiệu: 20 – 1,728 là: … a/ 18,272 ; b/ 19,382 ; c/ 18,372 ; d/ 19,728 18,272 Câu 9: Tìm số, biết thêm vào số 15,2 129,05 bớt 3,072 Số là: ……… a/ 110,778 ; b/ 116,922 ; c/ 110,726 ; d/ 267,156 110,778 Câu 10: Trung bình cộng ba số 14 Số thứ 12,8, số thứ hai 4,74 Vậy số thứ ba là: ……… a/ 24,64 ; b/ 24,46 ; c/ 26,44 ; d/ 34,46 24,46 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2 215m2 = ……m2 4000215 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4hm 2m = ……km 0,402 Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8ha 5m2 = ……m2 80005 Câu 4: Tìm x, biết: x x 18 : = 72 : Vậy x = ……… Câu 5: Tìm chữ số x, biết: 9,6x5 > 9,685 Vậy x = ……… Câu 6: Tìm số 1a23b, biết số chia hết cho chia cho dư Vậy số cần tìm là: …… 11232 Câu 7: Tìm số trung bình cộng số sau: 10,61; 22,03; 7,38 35,98 Vậy trung bình cộng số là: … 19 Câu 8: Tìm số thứ nhất, biết tổng hai số 260,74 số thứ bé số thứ hai 18,75 Vậy số thứ là: …… 121 Câu 9: Tổng hai số 91,5 5,12 hiệu chúng là: ……… 10,24 Câu 10: Tổng hai số 124,2 27,91 hiệu chúng là: ……… 55,82 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... 3,1 75 tấn + 295kg + 17, 25 tạ = … yến a/ 51 9 ,5 ; b/ 51 95 ; c/ 348,7 25 ; d/ 3 15, 4 25 519 ,5 Câu 3: Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70 ; b/ 18,19 ; c/ 32,04 ; d/ 33,04 33,04 Câu 4: Tổng của 2, 75 và 0,7 là … ……… a/ 34 ,5 ; b/ 3,4 25 ; c/ 3, 45 ; d/ 3, 25 3, 45 Câu 5: Tổng của 1,78 và 2,9 25 là: … a/ 3,103 ; b/ 4,7 05 ; c/ 3,7 05 ; d/ 4,6 05 4,7 05 Câu 6: Tổng của 0, 45 và 43 là: … a/ 43, 75 ; b/ 437 ,5 ; c/ 437, 75 ;... mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 8 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 5 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: 0, 05 < 1 < 1 và 5/ 9 < 3,72 85 < 3,7 75 < 4 < 4,08 < 11,84 25 < 13, 15 < 16,32 < 16,88 < 22, 75 < 27, 85 < 28, 75 < 29,9 45 < 33,998 < 70 < 1 65 < 192 ,5 < 211 ,52 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = … km a/ 428,2 85 ; b/ 4709 ; c/... 17, 25 tạ = … yến a/ 51 9 ,5 ; b/ 51 95 ; c/ 348,7 25 ; d/ 3 15, 4 25 Câu 3: Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70 ; b/ 18,19 ; c/ 32,04 ; d/ 33,04 Câu 4: Tổng của 2, 75 và 0,7 là … ……… a/ 34 ,5 ; b/ 3,4 25 ; c/ 3, 45 ; d/ 3, 25 Câu 5: Tổng của 1,78 và 2,9 25 là: … a/ 3,103 ; b/ 4,7 05 ; c/ 3,7 05 ; d/ 4,6 05 Câu 6: Tổng của 0, 45 và 43 là: … a/ 43, 75 ; b/ 437 ,5 ; c/ 437, 75 ; d/ 43, 25 Câu 7: Tổng của 21,7; 1,29 và 3,3 25. .. Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = … km a/ 428,2 85 ; b/ 4709 ; c/ 4,609 ; d/ 4,709 Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,1 75 tấn + 295kg + 17, 25 tạ = … yến a/ 51 9 ,5 ; b/ 51 95 ; c/ 348,7 25 ; d/ 3 15, 4 25 Câu 3: Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70 ; b/ 18,19 ; c/ 32,04 ; d/ 33,04 Câu 4: Tổng của 2, 75 và 0,7 là … ……… a/ 34 ,5 ; b/ 3,4 25 ; c/ 3, 45 ;... ; c/ 3, 45 ; d/ 3, 25 Câu 5: Tổng của 1,78 và 2,9 25 là: … a/ 3,103 ; b/ 4,7 05 ; c/ 3,7 05 ; d/ 4,6 05 Câu 6: Tổng của 0, 45 và 43 là: … a/ 43, 75 ; b/ 437 ,5 ; c/ 437, 75 ; d/ 43, 25 Câu 7: Tổng của 21,7; 1,29 và 3,3 25 là … a/ 22,99 ; b/ 3,671 ; c/ 263 15 ; d/ 26,3 15 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 8 Câu 8:... số lẻ nhỏ hơn 2016? Trả lời: Có ……… số lẻ Câu 10: Tính tổng sau: 54 6,78 + 34 x 2 + 56 7,23 + 45, 99 =…………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 Vòng 8 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 5 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Sắp... số thứ hai là 18, 75 Vậy số thứ nhất là: …… Câu 9: Tổng của hai số 91 ,5 5, 12 hơn hiệu của chúng là: ……… Câu 10: Tổng của hai số 124,2 và 27,91 hơn hiệu của chúng là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 Vòng 8 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 5 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./30... nhất phải tìm là………… Câu 9: Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2016? Trả lời: Có ……… số lẻ Câu 10: Tính tổng sau: 54 6,78 + 34 x 2 + 56 7,23 + 45, 99 =…………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 7 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2016 2017 _ LỚP 5 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /2016) Bài thi số 1 : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Cho dãy số: … ; 92;... tự nhiên, biết tổng của chúng là 20 15 và giữa chúng có tất cả 11 số lẻ Vậy số lớn là: ………; Số bé là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 7 ĐỀ THI VIOLYMPIC 2016 2017 _ LỚP 5 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 3… Bài thi số 1 : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Cho... tất cả 25 số hạng a/ 40 ; b/ 10; c/ 76 ; d/ Đáp số khác Câu 2: Cho 4768g = ………kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 476,8 ; b/ 0,4768; c/ 4,768 ; d/ 47,68 Câu 3: Cho: 57 km 8m = … km Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 57 ,8 ; b/ 57 ,08 ; c/ 57 ,008 ; d/ 5, 78 2 Câu 4: Cho: 5m 82cm = ………dm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: … a/ 5, 82 ; b/ 50 ,82; c/ 50 0,82 ; d/ 5, 0082 Câu 5: Số
- Xem thêm -

Xem thêm: KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 5 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 5 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 5 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay