KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 4 năm 2016 2017

21 810 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:55

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số : Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: 15 phút ……… phút Câu 2: Số gồm nghìn, trăm đơn vị …………… Câu 3: Một số gấp lên lần 48 Vậy số …………………… Câu 4: Cho dãy số: 1, 4, 7, , 88 Dãy số có {} số hạng Câu 5: Cho dãy số 1, 2, 3, 4, …, 1999 Dãy số có tất ……………chữ số Câu 6: 21 cộng với 12 chia kết là: …………… Câu 7: Giá trị biểu thức là……………… Câu 8: Khi ………… Câu 9: Một số trừ 2357 cộng với 3084 6801 Số là……………… Câu 10: Số bé chia cho dư 1, chia cho dư chia cho dư là………… Câu 11: Vào dịp tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho bạn Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn số kẹo, cho Dũng số kẹo lại sau cho Tuấn Cuối cùng, bác lại ……… viên kẹo Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Các phép tính đây, phép tính đúng? a/ x : = ; Câu 2: Số nhỏ có chữ số là: b/ m : = a/ 1011 ; ; c/ : n = n b/ 1111 Câu 3: Tìm x, biết: 8462 – x = 762 a/ x = 7600 ; ; ; c/ 1001 d/ e : = e ; d/ 1000 b/ x = 7700 ; c/ x = 8700 ; d/ x = 6700 Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19 m cm = … a/ 194cm ; b/ 1940cm Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; c/ 1904cm ; d/ 19004cm Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 5: Cho dãy số: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17 Dãy số có số hạng? a/ ; b/ 10 ; c/ 11 ; d/ Câu 6:Dùng chữ số lẻ 1; 3; 5; để viết tất số có chữ số khác viết số? a/ 12 số b/ 18 số ; c/ 30 số ; ; d/ 24 số Câu 7: Trong số đây, số không thuộc dãy 1; 4; 7; 10; 13 ? a/ 2007; b/ 1234 ; c/ 100 ; d/ 1000 Câu 8: Có số có hai chữ số mà chữ số 5? a/ 80 số b/ 50 số ; c/ 18 số ; ; d/ 72 số Câu 9: Cho A = a5c + 4b7 d B = abcd + 4567 Hãy so sánh A với B: a/ A = B + ; b/ A < B ; c/ A > B ; d/ A = B Câu 10: Nếu lấy số lớn có chữ số khác trừ số chẵn nhỏ có chữ số giống hiệu là: a/ 8999 ; b/ 8876 ; c/ 7654 ; d/ 8765 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Điền kết dấu thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… Câu 2: Tìm x biết x : = 1436 (dư 6) Trả lời: x = …………… Câu 3: Số bốn mươi nghìn không trăm năm mươi hai viết là…………… Câu 4: Một hình vuông có cạnh 7cm Chu vi hình vuông là………….mm Câu 5: Giá trị biểu thức là…………… Câu 6: Số chẵn lớn có chữ số là……………… Câu 7: Tìm x biết x + 21609 : = 17068 Trả lời: x = …………… Câu 8: Tích hai số 75 Bạn Chuột Mickey viết thêm chữ số vào bên phải thừa số thứ giữ nguyên thừa số thứ hai nhân hai số với Tích là……………… Câu 9: Khi gấp một số tự nhiên lên lần, mải ăn bánh rán nên Đô – – ê – mon giảm số lần nên nhận kết số nhỏ có bốn chữ số khác có hàng nghìn Kết phép tính là…………… Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! Câu 10: ………… (biết số có chữ số khác 0) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Biết 356a > 35679, giá trị a là: … a/ ; b/ 10 ; c/ ; d/ Câu 2: Giá trị biểu thức 763 x a với a = là: … a/ 6867 ; b/ 6678 ; c/ 6687 b/ 998 ; c/ 100 ; d/ 6876 Câu 3: Số liền trước số 999 là: … a/ 997 ; ; d/ 1000 Câu 4: Giá trị biểu thức 8272 : a với a = là: … a/ 2680 ; b/ 2608 ; c/ 2806 ; d/ 2068 Câu 5: Biết tích hai số tự nhiên 982, giữ nguyên thừa số thứ gấp thừa số thứ hai lên lần tích thu là: … a/ 1946 ; b/ 1964 ; c/ 491 ; d/ 419 Câu 6: Tìm giá trị x, biết x + 3728 = 7362 a/ x = 11900 ; b/ x = 3634 ; c/ x = 3346 ; d/ x = 11090 Câu 7: Tính: 8dm + 9mm = …… a/ 89mm ; b/ 17mm ; c/ 809mm ; d/ 890mm Câu 8: Có một bao đường Nếu lấy 1/4 số đường bao kg Lấy 1/5 số đường bao ………kg a/ 15kg ; b/ 10kg ; c/ 5kg ; d/ 4kg Câu 9: Có ……… số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị a/ 10 số ; b/ số ; c/ số ; d/ số Câu 10: Khẳng định sau khẳng định đúng: … a/ 3728 > 3827 ; b/ 3728 > 2837 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; c/ 3728 > 8723 ; d/ 3728 > 3872 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tìm x, biết: x – 4872 = 56231 Vậy x là: … a/ 51359 ; b/ 61103 ; c/ 52268 ; d/ 147832 c/ 52268 ; d/ 147832 Câu 2: Tìm x, biết: x – 4872 = 56000 + 231 Vậy x là: … a/ 51359 ; b/ 61103 ; Câu 3: Số gồm vạn, chục, đơn vị viết là: … a/ 8807 ; b/ 80807 ; c/ 80087 ; d/ 800807 Câu 4: Các số: 683; 836; 863; 638 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: … a/ 863; 683; 836; 638 ; b/ 863; 836; 683; 638 ; c/ 836; 863; 683; 638 ; d/ 863; 836; 638; 683 Câu 5: Số gồm 82 nghìn, chục, 32 trăm đơn vị viết thành tổng là: … a/ 8200+70+3200+7 ; b/ 8200+70+32+7 ; c/ 80000+2000+70+320+7 ; d/ 80000+5000+200+70+7 Câu 6: Số 608804 viết thành tổng là: … a/ 600000+8000+80+4 ; b/ 600000+8000+800+4 ; c/ 60000+8000+800+4 ; d/ 60000+80000+800+4 Câu 7: Cho số 2350 Số thay đổi đổi chỗ hai chữ số cho nhau? a/ giảm 1998 đ/vị; b/ Tăng lên 1998 đ/vị ; c/ giảm 2000 đ/vị ; d/ Tăng lên 20 đ/vị Câu 8: Số gồm 15 chục đơn vị là: … a/ 15007 ; b/ 1057 ; c/ 1507 ; d/ 157 Câu 9: Tổng số liền trước số lớn có chữ số khác số liền sau số nhỏ có chữ số khác là: … a/ 1089999 ; b/ 1890999 ; c/ 1099999 ; d/ 1990999 Câu 10: Nếu m = giá trị biểu thức: 187 + 56 x m là: … a/ 1944 ; b/ 1255 ; c/ 635 ; d/ 1552 Bài thi số : Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tìm x, biết: x – 7209 – 1234 = 2357 Vậy x là: … Câu 2: Số lớn có chữ số khác là: … Câu 3: Gấp lần số có chữ số ta số lớn số nhỏ có chữ số khác 26 đơn vị Số có chữ số là: … Câu 4: Một chụp đèn giá 14 000 đồng, giá tiền hai chụp đèn giá tiền bóng điện Vậy giá tiền bóng điện …… đồng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 64182 – 12300 x … a/ 14289 ; b/ 19428 ; c/ 12498 ; d/ 14982 ; c/ 170 ; d/ 165 ; c/ 800 ; d/ 600 ; c/ 1000 Câu 2: Tìm x, biết: 710 - x x = 175 Vậy x là: … a/ 107 ; b/ 675 Câu 3: Tìm x, biết: x : x = 1000 Vậy x là: … a/ 400 ; b/ 250 Câu 4: Số tròn trăm nhỏ có bốn chữ số là: … a/ 9900 ; b/ 9000 ; d/ 1100 Câu 5: Cho số: 123456; 321405; 213102; 312789 Sắp xếp số từ bé đến lớn là: … a/ 213102; 123456; 312789; 321405 c/ 312789; 123456; 213102; 321405 ; ; b/ 123456; 213102; 312789; 312405 d/ 123456; 213102; 312789; 321405 Câu 6: Cho số: 245923; 254923; 245392; 254392 Số lớn số cho là: … a/ 245923 ; b/ 254923 ; c/ 254392 ; d/ 245392 Câu 7: Cho số có chữ số Nếu viết thêm chữ số vào bên trái số cho số số cũ số đơn vị là: … a/ 6000000 ; b/ 60000 ; c/ 6000 ; d/ 600000 Câu 8: Khi viết thêm chữ số vào bên phải số tự nhiên có ba chữ số số tăng thêm 4106 đon vị Vậy số có ba chữ số là: … a/ 546 ; b/ 456 ; c/ 450 ; d/ 654 Câu 9: Tìm số có chữ số, biết xóa chữ số hàng đơn vị hàng chục số giảm 1996 đơn vị Vậy số là: … a/ 2016 ; Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn b/ 2014 ; c/ 2015 ; d/ 2017 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 10: Lớp 4B có số bạn nam số bạn nữ Mỗi bạn nam mua vở, bạn nữ mua Cả lớp mua 48 Vậy lớp 4B có số học sinh là: … a/ 32 ; b/ 36 ; c/ 48 ; d/ 24 Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! Câu 1: So sánh: 7788 …………….7878 Câu 2: So sánh: 2332 …………2323 Câu 3: So sánh: 3829 ………… 3892 Câu 4: So sánh: ………… Câu 5: So sánh: ………… Câu 6: So sánh: ………… Câu 7: So sánh: 1kg 10g……………… 1kg 10dag Câu 8: So sánh: tạ 7kg ………… 370kg Câu 9: So sánh: tạ yến ………….3 tạ 50kg Câu 10: So sánh: 9370kg …………9 37 yến Câu 11: So sánh: tạ 50kg ………… 20 tạ yến Câu 12: So sánh: 1kg 10g …………1kg 10dag Câu 13: So sánh: ………………100 phút Câu 14: So sánh: 179 phút ……………3 Câu 15: So sánh: năm tháng + năm tháng………… năm tháng + năm tháng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: a/ 120 phút ; b/ 140 phút ; c/ 150 phút ; d/ 180 phút Câu 2: a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 3: a/ ; b/ c/ Câu 4: ; ; d/ a/ XI ; b/ XX ; c/ X ; d/ IX Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 5: a/ 25 ; b/ 60 ; c/ 65 ; d/ 40 Câu 6: a/ 112 ; b/ 1120 ; c/ 280 ; d/ 28 Câu 7: a/ 2010 ; b/ 2016 ; c/ 2006 ; d/ 2101 Câu 8: a/ 200 ; b/ 2000 ; c/ 20000 ; d/ 20 Câu 9: a/ 5405 ; b/ 5050 ; c/ 5450 ; d/ 5540 Câu 10: a/ 11021 ; b/ 10999 ; c/ 10899 ; d/ 10998 Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: 2hm 5m = …………m Câu 2: Tính: 15 x x = ……… Câu 3: Tính: x 156 x = ………… Câu 4: Tính: x 198 x = ………… Câu 5: Tính: 505 x 20 x = ………… Câu 6: Tính: x 895 x = ………… Câu 7: Tính: x 912 x 20 = ……… Câu 8: Tính: 892 x x = ………… Câu 9: Tính: 450 : 10 + 4500 : 100 + 45000 : 1000 = ……… Câu 10: Tìm x biết x : + + + = 135 Trả lời: Giá trị x ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp … Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: 24367 + 12948 = 12948 + … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ 11419 ; b/ 37315 ; c/ 24367 ; d/ 12948 Câu 2: Tính: 1935 + 367 + 3065 + 633 = … a/ 5500 ; b/ 4000 ; c/ 6000 ; d/ 5000 Câu 3: Số “Mười lăm tỉ” có chữ số 0? a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 4: Trung bình cộng ba số 216 Tổng ba số là: … a/ 72 ; b/ 216 ; c/ 648 ; d/ 108 Câu 5: Trung bình cộng hai số 6482 Tìm hai số đó, biết tăng số thứ thêm 246 đơn vị số thứ hai Vậy số thứ hai là: …… Câu 6: Trung bình cộng hai số số lớn có ba chữ số Biết số lớn số nhỏ có bốn chữ số khác Vậy số bé là: ……… a/ 975 ; b/ 998 ; c/ 997 ; d/ 974 Câu 7: Trung bình cộng 2cm, 3dm 4m là: … a/ 144cm ; b/ 432cm ; c/ 144m ; d/ 144dm Câu 8: Tổng hai số 1385, hiệu hai số 247 Vậy số lớn là: … Câu 9: Tổng hai số số lớn có chữ số Hiệu hai số số lẻ nhỏ có chữ số Vậy số lớn là: ………… Câu 10: Tổng hai số 5678 Nếu viết thêm chữ số vào bên trái số bé số lớn Vậy số lớn là: ……… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Sắp xếp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tính nhanh: 19998 + 2649 = ………… Câu 2: Tính nhanh: 125 × 16 = ………… Câu 3: Tìm x biết: 35426 - x = 24016 : Giá trị x là………… Câu 4: Cộng số lớn có chữ số với chữ số để kết số có chữ số Trả lời: Số là…………… Câu 5: Số bé gồm sáu chữ số có tổng 20 là………… Câu 6: Tìm số lớn có chữ số khác nhau, biết tổng chữ số số 18 Trả lời: Số là……… Câu 7: Tổng bốn số tự nhiên liên tiếp 2016 Giá trị trung bình số là…… Câu 8: Tổng số tự nhiên liên tiếp 105 Số lớn số là………… Câu 9: Giá trị biểu thức a – b : c với a = 45726; b = 48128 c = là…… Câu 10: Một nhóm du lịch ngày thứ 85km Ngày thứ hai nhiều ngày thứ 30km Trung bình ngày nhóm ………… km Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 3205 + 1257 + 1795 + 1743 = ……… a/ 8000 ; b/ 9000 ; c/ 6000 ; d/ 7000 Câu 2: 24705 + 2016 < … + 24705 < 24705 + 2016 + Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 2010 ; b/ 2016 ; c/ 2017 ; d/ 2015 Câu 3: Chọn đáp án đúng: a/ 2016 + x 2017 = + 2016 x 2017 ; b/ 2016 + x 2017 = 2016 x 2017 + ; c/ 2016 + x 2017 = 2016 + 2017 x ; d/ 2016 + x 2017 = 2016 x + 2017 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 4: Tìm y, biết: 100 : y – 28 : y = (Với y số khác 0) Vậy giá trị y là: ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 5: Có … số có ba chữ số mà tổng chữ số tích chữ số a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Trong tích, thừa số thứ giảm lần tích 200 Vậy tích ban đầu là: …… a/ 1000 ; b/ 100 ; c/ 200 ; d/ 40 Câu 7: Bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng số lớn số bé 2017 Vậy số lớn là:… a/ 1010 ; b/ 1011 ; c/ 1009 ; d/ 1012 Câu 8: Tìm trung bình cộng ba số, biết ba số có số 2016 trung bình cộng hai số lại a/ 1008 ; b/ 2016 ; c/ 4032 ; d/ 6048 Câu 9: Trung bình cộng hai số 496 Nếu viết thêm chữ số vào bên trái số bé số lớn Vậy số lớn là: ……… a/ 46 ; b/ 64 ; c/ 946 ; d/ 964 Câu 10: Tìm trung bình cộng dãy số sau, biết dãy số có 20 số hạng 2; 6; 10; 14; 18; … Vậy trung bình cộng dãy số là: ……… a/ 41 ; b/ 42 ; c/ 40 ; d/ 39 Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy điền dấu số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: 3247 + 5082 + 6183 ………… 6183 + 5082 + 3274 Câu 2: So sánh giá trị hai biểu thức A = (m – n ) + p B = (m + p) – n Với m = 2437, p = 2563, n = 2000 Trả lời: A …… B Câu 3: Tính: 4159 + 3672 – 159 – 672 =………… Câu 4: Tính: 2413 + 1039 + 3587 + 2961 =………… Câu 5: Tìm số tự nhiên x biết: 8060 : < x < 6051 : Trả lời: Giá trị x là………… Câu 6: Tìm x biết: (x + 2016) + a = 1984 + (2016 + a) Trả lời: Giá trị x là……… Câu 7: Tính giá trị biểu thức: 15048 : a – 2470 : b với a = b = Trả lời: Giá trị biểu thức là…………… Câu 8: Giá trị biểu thức a + b × c với a = 875, b = 235 c = là………… Câu 9: Tính giá trị biểu thức: a × b : c với a = 1264, b = c = Trả lời: Giá trị biểu thức là……………… Câu 10: Giá trị biểu thức m – n : p với m = 25741, n = 31766 p = là………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: 54759 195082 142701 243603 886092 142701 886092 188136 610813 610813 188136 36544 1505844 1505844 14112 14112 243603 54759 36544 195082 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 3205 + 1257 + 1795 + 1743 = ……… a/ 8000 ; b/ 9000 ; c/ 6000 ; d/ 7000 8000 Câu 2: 24705 + 2016 < … + 24705 < 24705 + 2016 + Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 2010 ; b/ 2016 ; c/ 2017 ; d/ 2015 2017 Câu 3: Chọn đáp án đúng: a/ 2016 + x 2017 = + 2016 x 2017 ; b/ 2016 + x 2017 = 2016 x 2017 + ; c/ 2016 + x 2017 = 2016 + 2017 x ; d/ 2016 + x 2017 = 2016 x + 2017 c Câu 4: Tìm y, biết: 100 : y – 28 : y = (Với y số khác 0) Vậy giá trị y là: ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 5: Có … số có ba chữ số mà tổng chữ số tích chữ số a/ ; b/ ; c/ ; d/ 6 Câu 6: Trong tích, thừa số thứ giảm lần tích 200 Vậy tích ban đầu là: …… a/ 1000 ; b/ 100 ; c/ 200 ; d/ 40 1000 Câu 7: Bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng số lớn số bé 2017 Vậy số lớn là: ……… a/ 1010 ; b/ 1011 ; c/ 1009 ; d/ 1012 1010 Câu 8: Tìm trung bình cộng ba số, biết ba số có số 2016 trung bình cộng hai số lại a/ 1008 ; b/ 2016 ; c/ 4032 ; d/ 6048 2016 Câu 9: Trung bình cộng hai số 496 Nếu viết thêm chữ số vào bên trái số bé số lớn Vậy số lớn là: ……… a/ 46 ; b/ 64 ; c/ 946 ; d/ 964 946 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 10: Tìm trung bình cộng dãy số sau, biết dãy số có 20 số hạng 2; 6; 10; 14; 18; … Vậy trung bình cộng dãy số là: ……… a/ 41 ; b/ 42 ; c/ 40 ; d/ 39 40 Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy điền dấu số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: 3247 + 5082 + 6183 ………… 6183 + 5082 + 3274 < Câu 2: So sánh giá trị hai biểu thức A = (m – n ) + p B = (m + p) – n Với m = 2437, p = 2563, n = 2000 Trả lời: A …… B = Câu 3: Tính: 4159 + 3672 – 159 – 672 =………… 7000 Câu 4: Tính: 2413 + 1039 + 3587 + 2961 =………… 10000 Câu 5: Tìm số tự nhiên x biết: 8060 : < x < 6051 : Trả lời: Giá trị x là………… 2016 Câu 6: Tìm x biết: (x + 2016) + a = 1984 + (2016 + a) Trả lời: Giá trị x là……… 1984 Câu 7: Tính giá trị biểu thức: 15048 : a – 2470 : b với a = b = Trả lời: Giá trị biểu thức là…………… 3268 Câu 8: Giá trị biểu thức a + b × c với a = 875, b = 235 c = là………….2755 Câu 9: Tính giá trị biểu thức: a × b : c với a = 1264, b = c = Trả lời: Giá trị biểu thức là……………… 948 Câu 10: Giá trị biểu thức m – n : p với m = 25741, n = 31766 p = là………… 21203 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 4357 + 7591 + 643 – 591 = ……… a/ 11000 ; b/ 13000 ; c/ 12000 ; d/ 10000 Câu 2: Tìm x, thỏa mãn: x : + 14513 = 98621 Vậy x = ……… a/ 588756 ; b/ 588657 ; c/ 588675 ; d/ 588765 Câu 3: Tìm y, thỏa mãn: 20341 x y = 42537 x 20341 Vậy giá trị y = ……… a/ 20341 ; b/ 42573 ; c/ 42537 ; d/ 42357 Câu 4: Trung bình cộng số: 765; 767; 769; 771; 773 là: … a/ 765; b/ 766; c/ 767; d/ 769 Câu 5: Trung bình cộng hai số 358 Số thứ số thứ hai 246 đơn vị Số thứ là: … a/ 302 ; b/ 56 ; c/ 235 ; d/ 481 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 6: Trung bình cộng hai số 238 biết viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta số lớn Vậy số lớn là: … a/ 438 ; b/ 384 ; c/ 483 ; d/ 348 Câu 7: Tổng hai số 2173, hiệu hai số 1059 Số bé là:… a/575; b/557; c/1661; d/1616 Câu 8: Tổng hai số 1846 biết xóa chữ số hàng cao số lớn ta số bé Vậy số bé là: ……… a/ 234 ; b/ 243 ; c/ 432 ; d/ 423 Câu 9: Tổng hai số chẵn liên tiếp 2014 Vậy số bé số là: … a/ 1006 ; b/ 1007 ; c/ 1008 ; d/ 1009 Câu 10: Tổng số tự nhiên liên tiếp 978 Vậy số lớn số là: … a/ 328 ; b/ 327 ; c/ 329 ; d/ 326 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: So sánh: 42589 x … x 42598 Câu 2: So sánh: 2015 x 20172016 x 2016 Câu 3: Tính: 24571 – 20000 + 5429 = ……… Câu 4: Kết phép chia số chẵn lớn có chữ số khác cho số là: … Câu 5: Số lớn có chữ số khác lập từ chữ số: 3; 6; 8; 1; là: …… Câu 6: Số nhỏ có chữ số khác tận chữ số là: ……………… Câu 7: Trung bình cộng hai số 247 Số lớn 305 Vậy số bé là: ……………… Câu 8: Trung bình cộng ba số 54, số thứ số thứ hai 24 đơn vị số thứ ba đơn vị Vậy số thứ ba là: ……… Câu 9: Tổng hai số số lớn có hai chữ số Hiệu hai số số nhỏ có chữ số khác Vậy số lớn là: … Câu 10: Hai lớp 4A 4B có 57 học sinh Biết số học sinh lớp 4A có nhiều số học sinh lớp 4B bạn Vậy số học sinh lớp 4A là: ………học sinh Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 4357 + 7591 + 643 – 591 = ……… a/ 11000 ; b/ 13000 ; c/ 12000 ; d/ 10000 Câu 2: Tìm x, thỏa mãn: x : + 14513 = 98621 Vậy x = ……… a/ 588756 ; b/ 588657 ; c/ 588675 ; d/ 588765 Câu 3: Tìm y, thỏa mãn: 20341 x y = 42537 x 20341 Vậy giá trị y = ……… a/ 20341 ; b/ 42573 ; c/ 42537 ; d/ 42357 Câu 4: Trung bình cộng số: 765; 767; 769; 771; 773 là: … a/ 765; b/ 766; c/ 767; d/ 769 Câu 5: Trung bình cộng hai số 358 Số thứ số thứ hai 246 đơn vị Số thứ là: … a/ 302 ; b/ 56 ; c/ 235 ; d/ 481 Câu 6: Trung bình cộng hai số 238 biết viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta số lớn Vậy số lớn là: … a/ 438 ; b/ 384 ; c/ 483 ; d/ 348 Câu 7: Tổng hai số 2173, hiệu hai số 1059 Số bé là:…a/575; b/557; c/1661; d/1616 Câu 8: Tổng hai số 1846 biết xóa chữ số hàng cao số lớn ta số bé Vậy số bé là: ……… a/ 234 ; b/ 243 ; c/ 432 ; d/ 423 Câu 9: Tổng hai số chẵn liên tiếp 2014 Vậy số bé số là: … a/ 1006 ; b/ 1007 ; c/ 1008 ; d/ 1009 Câu 10: Tổng số tự nhiên liên tiếp 978 Vậy số lớn số là: … a/ 328 ; b/ 327 ; c/ 329 ; d/ 326 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: So sánh: 42589 x … x 42598 Câu 2: So sánh: 2015 x 20172016 x 2016 Câu 3: Tính: 24571 – 20000 + 5429 = ……… Câu 4: Kết phép chia số chẵn lớn có chữ số khác cho số là: … Câu 5: Số lớn có chữ số khác lập từ chữ số: 3; 6; 8; 1; là: …… Câu 6: Số nhỏ có chữ số khác tận chữ số là: ……………… Câu 7: Trung bình cộng hai số 247 Số lớn 305 Vậy số bé là: ……………… Câu 8: Trung bình cộng ba số 54, số thứ số thứ hai 24 đơn vị số thứ ba đơn vị Vậy số thứ ba là: ……… Câu 9: Tổng hai số số lớn có hai chữ số Hiệu hai số số nhỏ có chữ số khác Vậy số lớn là: … Câu 10: Hai lớp 4A 4B có 57 học sinh Biết số học sinh lớp 4A có nhiều số học sinh lớp 4B bạn Vậy số học sinh lớp 4A là: ………học sinh Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: 98765 3000 190 50000 403 35427 1084 3024 5547 1084 3000 35427 50000 3024 45036 5547 403 98765 45036 190 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 4357 + 7591 + 643 – 591 = ……… a/ 11000 ; b/ 13000 ; c/ 12000 ; d/ 10000 12000 Câu 2: Tìm x, thỏa mãn: x : + 14513 = 98621 Vậy x = ……… a/ 588756 ; b/ 588657 ; c/ 588675 ; d/ 588765 588756 Câu 3: Tìm y, thỏa mãn: 20341 x y = 42537 x 20341 Vậy giá trị y = ……… a/ 20341 ; b/ 42573 ; c/ 42537 ; d/ 42357 42537 Câu 4: Trung bình cộng số: 765; 767; 769; 771; 773 là: … a/ 765; b/ 766; c/ 767; d/ 769 769 Câu 5: Trung bình cộng hai số 358 Số thứ số thứ hai 246 đơn vị Số thứ là: … a/ 302 ; b/ 56 ; c/ 235 ; d/ 481 481 Câu 6: Trung bình cộng hai số 238 biết viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta số lớn Vậy số lớn là: … a/ 438 ; b/ 384 ; c/ 483 ; d/ 348 438 Câu 7: Tổng hai số 2173, hiệu hai số 1059 Số bé là:… a/575; b/557; c/1661; d/1616 557 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 8: Tổng hai số 1846 biết xóa chữ số hàng cao số lớn ta số bé Vậy số bé là: ……… a/ 234 ; b/ 243 ; c/ 432 ; d/ 423 423 Câu 9: Tổng hai số chẵn liên tiếp 2014 Vậy số bé số là: … a/ 1006 ; b/ 1007 ; c/ 1008 ; d/ 1009 1006 Câu 10: Tổng số tự nhiên liên tiếp 978 Vậy số lớn số là: … a/ 328 ; b/ 327 ; c/ 329 ; d/ 326 327 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: So sánh: 42589 x … x 42598 < Câu 2: So sánh: 2015 x 20172016 x 2016 < Câu 3: Tính: 24571 – 20000 + 5429 = ……… 10000 Câu 4: Kết phép chia số chẵn lớn có chữ số khác cho số là: … 24691 Câu 5: Số lớn có chữ số khác lập từ chữ số: 3; 6; 8; 1; là: …… 86310 Câu 6: Số nhỏ có chữ số khác tận chữ số là: … 12340 Câu 7: Trung bình cộng hai số 247 Số lớn 305 Vậy số bé là: … 189 Câu 8: Trung bình cộng ba số 54, số thứ số thứ hai 24 đơn vị số thứ ba đơn vị Vậy số thứ ba là: ……… 68 Câu 9: Tổng hai số số lớn có hai chữ số Hiệu hai số số nhỏ có chữ số khác Vậy số lớn là: … 50 Câu 10: Hai lớp 4A 4B có 57 học sinh Biết số học sinh lớp 4A có nhiều số học sinh lớp 4B bạn Vậy số học sinh lớp 4A là: ………học sinh 31 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 28/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: 98765 3000 190 50000 403 35427 3000 1084 35427 3024 50000 5547 3024 1084 45036 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: 5547 403 98765 45036 190 Câu 1: Tính: 4357 + 7591 + 643 – 591 = … a/ 11000; b/ 13000 ; c/ 12000 ; d/ 10000 12000 Câu 2: Tìm x, thỏa mãn: x : + 14513 = 98621 Vậy x = ……… a/ 588756 ; b/ 588657 ; c/ 588675 ; d/ 588765 588756 Câu 3: Tìm y, thỏa mãn: 20341 x y = 42537 x 20341 Vậy giá trị y = ……… a/ 20341 ; b/ 42573 ; c/ 42537 ; d/ 42357 42537 Câu 4: Trung bình cộng số: 765; 767; 769; 771; 773 là:… a/ 765; b/ 766; c/ 767; d/ 769 769 Câu 5: Trung bình cộng hai số 358 Số thứ số thứ hai 246 đơn vị Số thứ là: … a/ 302 ; b/ 56 ; c/ 235 ; d/ 481 481 Câu 6: Trung bình cộng hai số 238 biết viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta số lớn Vậy số lớn là: … a/ 438 ; b/ 384 ; c/ 483 ; d/ 348 438 Câu 7: Tổng hai số 2173, hiệu hai số 1059 Số bé là:…a/575; b/557; c/1661; d/1616 557 Câu 8: Tổng hai số 1846 biết xóa chữ số hàng cao số lớn ta số bé Vậy số bé là: ……… a/ 234 ; b/ 243 ; c/ 432 ; d/ 423 423 Câu 9: Tổng hai số chẵn liên tiếp 2014 Vậy số bé số là: … a/ 1006 ; b/ 1007 ; c/ 1008 ; d/ 1009 1006 Câu 10: Tổng số tự nhiên liên tiếp 978 Vậy số lớn số là: … a/ 328 ; b/ 327 ; c/ 329 ; d/ 326 327 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: So sánh: 42589 x … x 42598 < Câu 2: So sánh: 2015 x 20172016 x 2016 < Câu 3: Tính: 24571 – 20000 + 5429 = ……… 10000 Câu 4: Kết phép chia số chẵn lớn có chữ số khác cho số là: … 24691 Câu 5: Số lớn có chữ số khác lập từ chữ số: 3; 6; 8; 1; là: …… 86310 Câu 6: Số nhỏ có chữ số khác tận chữ số là: … 12340 Câu 7: Trung bình cộng hai số 247 Số lớn 305 Vậy số bé là: … 189 Câu 8: Trung bình cộng ba số 54, số thứ số thứ hai 24 đơn vị số thứ ba đơn vị Vậy số thứ ba là: ……… 68 Câu 9: Tổng hai số số lớn có hai chữ số Hiệu hai số số nhỏ có chữ số khác Vậy số lớn là: … 50 Câu 10: Hai lớp 4A 4B có 57 học sinh Biết số học sinh lớp 4A có nhiều số học sinh lớp 4B bạn Vậy số học sinh lớp 4A là: ………học sinh 31 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... học sinh lớp 4A là: ………học sinh Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 8 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 4 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: 98765 3000 190 50000 40 3 3 542 7 10 84 30 24 5 547 10 84 3000 3 542 7 50000 30 24 45036 5 547 40 3 98765 45 036 190 Bài thi số 2:... nhau: 547 59 195082 142 701 243 603 886092 142 701 886092 188136 610813 610813 188136 36 544 1505 844 1505 844 141 12 141 12 243 603 547 59 36 544 195082 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 3205 + 1257 + 1795 + 1 743 = ……… a/ 8000 ; b/ 9000 ; c/ 6000 ; d/ 7000 8000 Câu 2: 247 05 + 2016 < … + 247 05 < 247 05 + 2016 + 2 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 2010 ; b/ 2016 ; c/ 2017 ; d/ 2015 2017 Câu 3: Chọn... sinh lớp 4A có nhiều hơn số học sinh lớp 4B là 5 bạn Vậy số học sinh lớp 4A là: ………học sinh 31 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 8 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 4 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: 98765 3000 190 50000 40 3 3 542 7 3000 10 84 3 542 7 30 24 50000... Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 3205 + 1257 + 1795 + 1 743 = ……… a/ 8000 ; b/ 9000 ; c/ 6000 ; d/ 7000 Câu 2: 247 05 + 2016 < … + 247 05 < 247 05 + 2016 + 2 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 2010 ; b/ 2016 ; c/ 2017 ; d/ 2015 Câu 3: Chọn đáp án đúng: a/ 2016 + 2 x 2017 = 2 + 2016 x 2017 ; b/ 2016 + 2 x 2017 = 2016 x 2017 + 2 ; c/ 2016 + 2 x 2017 = 2016. .. 5 547 30 24 10 84 45036 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: 5 547 40 3 98765 45 036 190 Câu 1: Tính: 43 57 + 7591 + 643 – 591 = … a/ 11000; b/ 13000 ; c/ 12000 ; d/ 10000 12000 Câu 2: Tìm x, thỏa mãn: x : 7 + 145 13 = 98621 Vậy x = ……… a/ 588756 ; b/ 588657 ; c/ 588675 ; d/ 588765 588756 Câu 3: Tìm y, thỏa mãn: 20 341 x y = 42 537 x 20 341 Vậy giá trị của y = ……… a/ 20 341 ; b/ 42 573 ; c/ 42 537 ; d/ 42 357 42 537 Câu 4: ... Câu 3: Chọn đáp án đúng: a/ 2016 + 2 x 2017 = 2 + 2016 x 2017 ; b/ 2016 + 2 x 2017 = 2016 x 2017 + 2 ; c/ 2016 + 2 x 2017 = 2016 + 2017 x 2 ; d/ 2016 + 2 x 2017 = 2016 x 2 + 2017 c Câu 4: Tìm y, biết: 100 : y – 28 : y = 8 (Với y là số khác 0) Vậy giá trị của y là: ……… a/ 9 ; b/ 4 ; c/ 6 ; d/ 2 9 Câu 5: Có … số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng tích các chữ số a/ 3 ; b/ 4 ; c/ 5 ; d/ 6 6 Câu 6: Trong... dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 8 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 4 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 43 57 + 7591 + 643 – 591 = ……… a/ 11000 ; b/ 13000 ; c/ 12000 ; d/ 10000 Câu 2: Tìm x, thỏa mãn: x : 7 + 145 13 = 98621 Vậy... Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 8 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 4 VÒNG 8 (Mở ngày 28/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./30 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 43 57 + 7591 + 643 – 591 = ……… a/ 11000 ; b/... = 12 64, b = 3 và c = 4 Trả lời: Giá trị của biểu thức là……………… Câu 10: Giá trị của biểu thức m – n : p với m = 25 741 , n = 31766 và p = 7 là………… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 7 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 4 VÒNG 7 (Mở ngày 14/ 11 /2016) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: 547 59... a = 45 726; b = 48 128 và c = 8 là…… Câu 10: Một nhóm du lịch ngày thứ nhất đi được 85km Ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất là 30km Trung bình mỗi ngày nhóm đó đi được ………… km Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 4 – Vòng 7 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 4 VÒNG 7 (Mở ngày 14/ 11 /2016)
- Xem thêm -

Xem thêm: KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 4 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 4 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 4 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay