KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 3 năm 2016 2017

13 746 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:54

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Tính: 81 - 35 = ……… 46 Câu 2: Đổi: 2dm 5cm = ……….cm 25 Câu 3: Tính: 67 + 49 = ……… 116 Câu 4: Tính: 45 + 23 = ……… 68 Câu 5: Tìm x, biết: x + 251 = 694 Vậy x = ……… 443 Câu 6: Tìm x, biết: 54 < x - 48 < 56 Vậy x = ……… 103 Câu 7: Cho: …… + 237 = 569 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……… 332 Câu 8: Hiệu số tròn chục lớn có chữ số 28 là: … ……… 62 Câu 9: Hiệu hai số 145 Nếu giảm số bị trừ 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ hiệu là: ……… 125 Câu 10: Số tự nhiên lớn có hai chữ số mà tổng chữ số là: … ……… 70 Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 698 (19) 199 (15) 98 (12) (1) 202 (16) 39 (5) 178 (14) 19 (3) 33 (4) 700 (20) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 47 (6) (2) 102 (13) 58 (8) 96 (11) 405 (18) 91 (10) 74 (9) 54 (7) 375 (17) Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Số gồm chục đơn vị là: … a/ 32 ; b/ 302 ; c/ 23 d/ 203 23 ; Câu 2: Cho: 215 + … = 318 + 245 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: a/ 345 ; b/ 248 Câu 3: Tính: 28 + 47 = ……… Câu 4: Tính: 653 – 420 = ……… a/ 65 ; c/ 318 ; a/ 273 b/ 75 ; d/ 348 348 ; ; c/ 61 b/ 333 ; d/ 71 75 ; c/ 223 ; d/ 253 233 Câu 5: Tính: 21 + 22 + 23 + … + 27 + 28 + 29 = … a/ 225 ; b/ 245 ; c/ 215 d/ 235 225 ; Câu 6: Tìm x, biết: 789 - x – 251 = 302 a/ x = 538 ; b/ x = 487 ; Câu 7: Số liền trước số 175 là: a/ 177 ; Câu 8: Số liền sau số: 399 là: a/ 410 ; Câu 9: Số gồm trăm đơn vị là: a/ 540 c/ x = 236 b/ 176 b/ 310 ; ; c/ 174 ; b/ 405 d/ x = 553 236 ; ; c/ 400 ; ; c/ 504 d/ 173 174 d/ 398 400 ; d/ 450 504 Câu 10: Số lớn số 875; 796; 899; 900 là: a/ 875 ; b/ 796 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; c/ 899 ; d/ 900 900 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: x = ……… 15 ; Câu 2: Tính: x = ……… 28 Câu 3: Tính: 24 : = ……… ; Câu 4: Tính: x + = ………… 20 Câu 5: Tính: 30 : - = ………… ; Câu 6: Tích là: ……… Câu 7: Tìm x, biết: x : = Vậy x = ……….(20);Câu 8: Tìm x, biết: x x = 32 Vậy x = ……….(8) Câu 9: Điền dấu thích hợp: x … x > ; Câu 10: Điền dấu thích hợp: 24 : … 28 : < Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: x = … a/ 18 ; b/ 16 ; c/ 11 ; d/ 14 18 Câu 2: Tính: x = … a/ 25 ; b/ 24 ; c/ 11 ; d/ 30 30 Câu 3: Tính: 12 : = … a/ 15 ; b/ ; c/ ; d/ Câu 4: Tính: 24 : = … a/ 28 ; b/ 20 ; c/ ; d/ 6 Câu 5: Tính: 15 : + = … a/ ; b/ 10 ; c/ ; d/ 10 Câu 6: Tính: 3m x = … a/ 21m ; b/ 20 ; c/ 10m ; d/ 21 21m Câu 7: Tính: 36 kg : = … a/ km ; b/ kg ; c/ kg ; d/ km 9kg Câu 8: Tìm x, biết: x x = x Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ 14 ; d/ (7) Câu 9: Tìm x, biết: x x + x x = 30 Vậy x = ……… a/ ; Câu 10: Tìm x, biết: x : = 20 : Vậy x = ……… a/ 15 ; Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn b/ b/ 20 ; ; c/ 10 c/ ; ; d/ 20 (6) d/ (20) Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 475 + 108 = … Câu 2: Tính: 257 + 82 = … Câu 3: Tính: 736 – 452 = … Câu 4: Tính: 472 - 156 = … Câu 5: Tính: x + 125 = … Câu 6: Tính: x 10 – 16 = … Câu 7: Tìm x, biết: x – 276 = 75 + 56 Vậy x = … Câu 8: Cho: 378 = 300 + … + Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … Câu 9: Số lớn số 452; 418; 351; 501 là: … Câu 10: Số gồm trăm, chục, đơn vị viết là: … Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Tính: 182 + 324 = … Câu 2: Tính: 69 + 525 = … Câu 3: Tính: 738 – 485 = … Câu 4: Tính: 213 + 458 + 155 = … Câu 5: Tính: 340 + 273 - 105 = … Câu 6: Số liền sau số 492 là: … Câu 7: 427 + 168 … 417 + 170 Dấu thích hợp để điền là: … Câu 8: 518 – 325 … 525 - 330 Dấu thích hợp để điền là: … Câu 9: Có tất ……….số có chữ số Câu 10: Thùng thứ có 175 lít dầu, thùng thứ hai có 281 lít dầu Thùng thứ hai nhiều thùng thứ ……….lít dầu Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) BÀI 1: Chọn cặp nhau: BÀI 2: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: x = … Câu 2: Tính: x = … Câu 3: Tính: 31 x = … Câu 4: Tính: 42 x = … Câu 5: Tính: 48 : = … Câu 6: Tính: 43 x - 37 = … Câu 7: Tính: 28 x – 17 = … Câu 8: Tính: 35 x + 230 = … Câu 9: Tính: 60 : + 147 = … Câu 10: Tìm x, biết: x x + = 60 Vậy x = … Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 62 x = … a/ 300 ; b/ 67 ; c/ 310 ; d/ 210 Câu 2: ¼ 16m là: … a/ 20 ; b/ ; c/ 4m ; d/ 12m Câu 3: 1/5 20kg là: … a/ 100kg ; b/ 15kg ; c/ ; d/ 4kg Câu 4: 1/3 21 là: … a/ ; b/ 24 ; c/ 7m ; d/ 18m Câu 5: Tìm x, biết: x : – 15 = 24 Vậy x = … a/ 195 ; b/ 185 ; c/ 1545 ; d/ 45 Câu 6: Tìm x, biết: x : = 30 Vậy x = … a/ 36 ; b/ 24 ; c/ 180 ; d/ Câu 7: Tìm x, biết: x x + 45 = 63 Vậy x = … a/ 102 ; b/ 18 ; c/ 108 ; d/ Câu 8: Tìm x, biết: x : = 25 Vậy x = … a/ 30 ; b/ 20 ; c/ 125 ; d/ Câu 9: Tìm x, biết: x - x = 24 Vậy x = … a/ 12 ; b/ 48 ; c/ 36 ; d/ Câu 10: Tính: 32 cm x – 48 cm = … a/ 122cm ; b/ 112cm ; c/ 112 ; d/ 122 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) BÀI 1: Sắp xếp: BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 74 x = … Câu 2: Tính: 48 : = … Câu 3: Tính: 36 : x = … Câu 4: Số liền trước số 400 là: … Câu 5: Số liền sau số 475 là: … Câu 6: So sánh: 146 + 258 … 254 + 152 Câu 7: Câu 8: 45 là: … 24 km ………km Câu 9: Tìm x, biết: x x x = 15 Vậy x = … Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 28 + 492 = … a/ 520 ; b/ 410 ; c/ 510 ; d/ 420 Câu 2: Tính: 28 x = … a/ 104 ; b/ 94 ; c/ 84 ; d/ 64 Câu 3: Tính: 21 x : = … a/ ; b/ ; c/ 36 ; d/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 4: Tính: 56 x - 48 = … a/ 147 ; b/ 150 ; c/ 127 ; d/ 120 Câu 5: Câu 6: 21 … a/ ; b/ 24 ; c/ 7m ; d/ 8m 42 kg là: … a/ 6kg ; b/ 36kg ; c/ 5kg ; d/ 7kg Câu 7: Tìm x, biết: x : = 45 - 36 Vậy x = … a/ 60 ; b/ 48 ; c/ 54 ; d/ 58 Câu 8: Tính: 100 – 98 + 96 – 94 + 92 – 90 + … + 52 - 50 = … a/ 24 ; b/ 26 ; c/ 34 ; d/ 32 Câu 9: Mẹ có 36 táo Mẹ cho An số táo Sauk hi cho An, mẹ lại số táo là: … a/ 24 ; b/ 30 ; c/ ; d/ 32 Câu 10: Hiện mẹ 35 tuổi Tuổi Lan tuổi mẹ tuổi Tuổi Lan là: … a/ tuổi ; b/ 33 tuổi ; c/ 10 tuổi ; d/ tuổi Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) BÀI 1: Sắp xếp: BÀI 2: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: 1/3 57m … m Câu 2: 1/5 65kg … kg Câu 3: Tính: 241 + 289 = … Câu 4: Tính : 267 - 198 = … Câu 5: Tính : 63 : + 48 = … Câu 6: Tính : 38 + 475 = … Câu 7: Giảm số 72 lần ta số: … Câu 8: Tìm x, biết x x – 13 = 71 a/ x = 24 ; b/ x = 25 ; c/ x = 21 ; d/ x = 23 Câu 9: Tổng hai số gấp lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ hai 48 Số hạng thứ … Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 10: Tích hai số gấp lần thừa số thứ Vậy thừa số thứ là:… b/ 14 ; c/ ; d/ a/ ; Bài thi số 3: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3hm = ………m Câu 2: Tính: 403 – 389 = … Câu 3: Tính: 28 x = … Câu 4: 1/5 150m là: … Câu 5: 1/7 56 kg là: ………kg Câu 6: Tìm x, biết x x = 84 Vậy x = … Câu 7: Gấp lên lần kết là: … Câu 8: Tích số chẵn nhỏ lớn 16 là……… Câu 9: Cho số, biết số chia cho dư Vậy chia số cho số dư là: … Câu 10: Cho số, biết số chia cho dư Vậy chia số cho số dư là: … Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – LớpVòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………….Lớp 3… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 46 + 178 = ……… a/ 224 ; b/ 124 ; c/ 214 ; d/ 204 Câu 2: Tính 38 + 895 = ……… a/ 833 ; b/ 933 ; c/ 733 ; d/ 593 Câu 3: Tính 216 - 188 = ……… a/ 38 ; b/ 128 ; c/ 138 ; d/ 28 Câu 4: Tính 251 - 67 = ……… a/ 234 ; b/ 184 ; c/ 194 ; d/ 284 Câu 5: Tính 21 x : = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Tính 24 : x = ……… a/ 48 ; b/ 88 ; c/ 84 ; d/ 44 Câu 7: Tìm x, biết: 32 : x = Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ 28 Câu 8: Tìm x, biết: 21 : x = Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 9: Tìm x, biết: 24 : x = + Vậy x = ……… a/ ; b/ 12 ; c/ ; d/ Câu 10: Tìm x, biết: 56 : x = 14 : Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 147 + 258 = … ; Câu 2: Tính: 700 – 294 = … Câu 3: Tính: x = … ; Câu 4: Tính: x = … Câu 5: Tính: 49 : = … ; Câu 6: Tính: 48 : = … Câu 7: Tìm x, biết: 12 : x = : Vậy x = ……… Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 – 48 … 276 – 58 Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x … 12 x x Câu 10: Số bị trừ 158, số trừ 95 Hiệu hai số là: … Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – LớpVòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………….Lớp 3… Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 46 + 178 = ……… a/ 224 ; b/ 124 Câu 2: Tính 38 + 895 = ……… a/ 833 ; b/ 933 Câu 3: Tính 216 - 188 = ……… a/ 38 ; b/ 128 Câu 4: Tính 251 - 67 = ……… a/ 234 ; b/ 184 Câu 5: Tính 21 x : = ……… a/ ; b/ Câu 6: Tính 24 : x = ……… a/ 48 ; b/ 88 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; c/ 214 ; d/ 204 ; c/ 733 ; d/ 593 ; c/ 138 ; d/ 28 ; c/ 194 ; d/ 284 ; c/ ; d/ ; c/ 84 ; d/ 44 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 7: Tìm x, biết: 32 : x = Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ 28 Câu 8: Tìm x, biết: 21 : x = Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 9: Tìm x, biết: 24 : x = + Vậy x = ……… a/ ; b/ 12 ; c/ ; d/ Câu 10: Tìm x, biết: 56 : x = 14 : Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 147 + 258 = … Câu 2: Tính: 700 – 294 = … Câu 3: Tính: x = … Câu 4: Tính: x = … Câu 5: Tính: 49 : = … Câu 6: Tính: 48 : = … Câu 7: Tìm x, biết: 12 : x = : Vậy x = ……… Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 – 48 … 276 – 58 Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x … 12 x x Câu 10: Số bị trừ 158, số trừ 95 Hiệu hai số là: … Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 46 + 178 = ……… a/ 224 ; b/ 124 ; c/ 214 ; d/ 204 224 Câu 2: Tính 38 + 895 = ……… a/ 833 ; b/ 933 ; c/ 733 ; d/ 593 933 Câu 3: Tính 216 - 188 = ……… a/ 38 ; b/ 128 ; c/ 138 ; d/ 28 28 Câu 4: Tính 251 - 67 = ……… a/ 234 ; b/ 184 ; c/ 194 ; d/ 284 184 Câu 5: Tính 21 x : = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Tính 24 : x = ……… a/ 48 ; b/ 88 ; c/ 84 ; d/ 44 48 Câu 7: Tìm x, biết: 32 : x = Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ 28 Câu 8: Tìm x, biết: 21 : x = Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 9: Tìm x, biết: 24 : x = + Vậy x = ……… a/ ; b/ 12 ; c/ ; d/ 3 Câu 10: Tìm x, biết: 56 : x = 14 : Vậy x = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 147 + 258 = … 405 ; Câu 2: Tính: 700 – 294 = … 406 Câu 3: Tính: x = … 30 ; Câu 4: Tính: x = … 56 Câu 5: Tính: 49 : = … ; Câu 6: Tính: 48 : = … Câu 7: Tìm x, biết: 12 : x = : Vậy x = ……… Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 – 48 … 276 – 58 < Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x … 12 x x = Câu 10: Số bị trừ 158, số trừ 95 Hiệu hai số là: … 63 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... giải Toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 7 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 3 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /2016) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 3 Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 46 + 178 = ……… a/ 224 ; b/ 124 Câu 2: Tính 38 + 895 = ……… a/ 833 ; b/ 933 Câu 3: Tính 216 - 188 = ……… a/ 38 ; b/ 128 Câu 4: Tính 251 - 67 = ……… a/ 234 ... Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 7 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 2017 _ LỚP 3 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /2016) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính 46 + 178 = ……… a/ 224 ; b/ 124 ; c/ 214 ; d/ 204 224 Câu 2: Tính 38 + 895 = ……… a/ 833 ; b/ 933 ; c/ 733 ; d/ 5 93 933 Câu 3: Tính... c/ 733 ; d/ 5 93 ; c/ 138 ; d/ 28 ; c/ 194 ; d/ 284 ; c/ 6 ; d/ 7 ; c/ 84 ; d/ 44 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 7 Câu 7: Tìm x, biết: 32 : x = 8 Vậy x = ……… a/ 4 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 28 Câu 8: Tìm x, biết: 21 : x = 3 Vậy x = ……… a/ 7 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 3 Câu 9: Tìm x, biết: 24 : x = 2 + 6 Vậy x = ……… a/ 4 ; b/ 12 ; c/ 8 ; d/ 3 Câu... Tính 216 - 188 = ……… a/ 38 ; b/ 128 ; c/ 138 ; d/ 28 28 Câu 4: Tính 251 - 67 = ……… a/ 234 ; b/ 184 ; c/ 194 ; d/ 284 184 Câu 5: Tính 21 x 2 : 7 = ……… a/ 8 ; b/ 5 ; c/ 6 ; d/ 7 6 Câu 6: Tính 24 : 2 x 4 = ……… a/ 48 ; b/ 88 ; c/ 84 ; d/ 44 48 Câu 7: Tìm x, biết: 32 : x = 8 Vậy x = ……… a/ 4 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 28 4 Câu 8: Tìm x, biết: 21 : x = 3 Vậy x = ……… a/ 7 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 3 7 Câu 9: Tìm x, biết:... = ……… a/ 7 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 3 7 Câu 9: Tìm x, biết: 24 : x = 2 + 6 Vậy x = ……… a/ 4 ; b/ 12 ; c/ 8 ; d/ 3 3 Câu 10: Tìm x, biết: 56 : x = 14 : 2 Vậy x = ……… a/ 7 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 4 8 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 147 + 258 = … 405 ; Câu 2: Tính: 700 – 294 = … 406 Câu 3: Tính: 5 x 6 = … 30 ; Câu 4: Tính: 7 x 8 = … 56 Câu 5: Tính: 49 : 7 = … 7 ; Câu 6: Tính: 48 : 6 = … 8 Câu 7: Tìm x, biết:... ……… a/ 7 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 4 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 147 + 258 = … Câu 2: Tính: 700 – 294 = … Câu 3: Tính: 5 x 6 = … Câu 4: Tính: 7 x 8 = … Câu 5: Tính: 49 : 7 = … Câu 6: Tính: 48 : 6 = … Câu 7: Tìm x, biết: 12 : x = 4 : 2 Vậy x = ……… Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 – 48 … 276 – 58 Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x 6 … 12 x 4 x 3 Câu 10: Số bị trừ là 158, số trừ... Câu 7: Tìm x, biết: 12 : x = 4 : 2 Vậy x = ……… 6 Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 – 48 … 276 – 58 < Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x 6 … 12 x 4 x 3 = Câu 10: Số bị trừ là 158, số trừ là 95 Hiệu của hai số là: … 63 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 3 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 3 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 3 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay