KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 2 năm 2016 2017

40 732 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:54

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 23 (9) 79 (15) 47 (14) (2) 96 (19) 16 (7) 26 (10) 10 (4) 92 (16) 93 (17) 20 (8) 39 (12) (1) 99 (20) 11 (5) 30 (11) 95 (18) 40 (13) 14 (6) (3) Bài 2: Chọn giá trị nhau: 51 98 33 18 10 42 54cm 18 50 10 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 30 33 42 30 16 98 50 16 51 54cm Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Số gồm đơn vị chục ………… 67 ; Câu 1: Số lớn 69 nhỏ 71 ………… 70 Câu 1: Cho: 27 + … = 67 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… 40 Câu 1: Tính: 14 + 83 ………… 97 Câu 1: Số bé có chữ số giống ………… 11 Câu 1: Tính: 69 – – 30 = ………… 30 Câu 1: Tính: 62 + – 21 = ………… 48 Câu 1: Tính: 68 - 26 = ………… 42 Câu 1: Cho: 46 = … + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… 20 Câu 1: Cho: 75 - … = 65 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… 10 Câu 1: Số liền sau số lớn có chữ số là: ………… 10 Câu 1: Có … số có chữ số 90 Câu 1: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD Vậy đoạn thẳng dài ….cm 24 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./37 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Tính: + 90 = Câu 2: Tính 45 – 23 = Câu 3: Số lớn có chữ số giống Câu 4: Số bé có chữ số Câu 5: Cho chữ số: 2; 0; 6; 9; Viết số có chữ số khác từ chữ số cho? Trả lời: Viết số Câu 6: Tính: + 56 + 20 = Câu 7: Cho: 80cm = dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 8: Tính: + 30 + 40 = Câu 9: Cho: 23cm +36cm < 6dm - cm.Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 10: Số hạng thứ 12, số hạng thứ hai số đứng liền sau số hạng thứ Vậy tổng số ………………… Câu 11: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm Vậy hai mảnh vải dài cm Câu 12: Tính: + 30 + 40 = Câu 13: Tổng số tự nhiên bé số lớn có chữ số Câu 14: Hai anh em câu tất 15 cá, anh câu 1chục Vậy em câu Câu 15: Cho: 7dm - 30cm = cm + 3dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 16: Có tất số có chữ số nhỏ 65? Trả lời: Có số Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: 23 + = …… Câu 2: Tính: 45 + 12 = …… Câu 3: Tính: 16 + - = …… Câu 4: Tính: 85 – 52 + = …… Câu 5: Tổng 32 là: …… Câu 6: Tổng số bé có chữ số giống 58 là: …… Câu 7: Cho: 67dm – 53dm … 20cm + 13dm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… Câu 8: Cho: 5dm … 23cm + 26cm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… Câu 9: Cho: 8dm 7cm = …… cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… Câu 10: Cho: 32cm + 3dm – 12cm = … dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… Câu 11: Cho chữ số 4; 1; Tổng số lớn có chữ số khác số bé có chữ số khác từ chữ số cho là: …… Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Bài thi số 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 11: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm Vậy hai mảnh vải dài…… cm.95 Câu 12: Tính: + 30 + 40 =………… 78 Câu 13: Tổng số tự nhiên bé số lớn có chữ số là…… Câu 14: Hai anh em câu tất 15 cá, anh câu 1chục Vậy em câu được……… Câu 15: Cho: 7dm - 30cm = cm + 3dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là…… 10 Câu 16: Có tất số có chữ số nhỏ 65? Trả lời: Có…… số 55 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: 78 13cm 80 44cm 13cm 44cm 58cm 61cm 70cm 78 61cm 55cm 52cm 52cm 80 70cm 55cm 35cm 58cm 35cm BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: 23 + = …… 29 Câu 2: Tính: 45 + 12 = …… 57 Câu 3: Tính: 16 + - = …… 12 Câu 4: Tính: 85 – 52 + = …… 38 Câu 5: Tổng 32 là: …… 37 Câu 6: Tổng số bé có chữ số giống 58 là: …… 69 Câu 7: Cho: 67dm – 53dm … 20cm + 13dm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… < Câu 8: Cho: 5dm … 23cm + 26cm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… > Câu 9: Cho: 8dm 7cm = …… cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… 87 Câu 10: Cho: 32cm + 3dm – 12cm = … dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… Câu 11: Cho chữ số 4; 1; Tổng số lớn có chữ số khác số bé có chữ số khác từ chữ số cho là: …… 78 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./37 Xếp thứ:……………… Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Tổng 47 23 là: … Câu 2: Hiệu 58 37 là: … Câu 3: Tổng 32 là: … Câu 5: Câu 4: Tính: 20 - = … Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: 39 + = …… Câu 2: Hiệu 75 62 là: …… Câu 3: Trong phép tính: 36 = + 28 tổng hai số …… Câu 4: Cho 35 = … + Số thích hợp diền vào chỗ chấm là: …… Câu 5: Từ số 16 đến số 68 có tất …… số Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Tổng 47 23 là: … 70 Câu 2: Hiệu 58 37 là: … 21 Câu 3: Tổng 32 là: … 37 Câu 5: Câu 4: Tính: 20 - = … 12 Câu 6: Câu 7: 26 Câu 8: Câu 9: a Câu 10: b Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 86 (20) 12 (2) 38 (9) 10 (1) 72 (18) 44 (12) 18 (5) 19 (6) 15 (4) 40 (10) 75 (19) 51 (14) 55 (15) 41 (11) 49 (13) 71 (17) 20 (7) 30 (8) 13 (3) 57 (16) BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Tính: 39 + = …… 47 Câu 2: Hiệu 75 62 là: …… 13 Câu 3: Trong phép tính: 36 = + 28 tổng hai số …… 36 Câu 4: Cho 35 = … + Số thích hợp diền vào chỗ chấm là: …… 27 Câu 5: Từ số 16 đến số 68 có tất …… số 53 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………./37 Xếp thứ:……………… BÀI 1: Chọn cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 2: Sắp xếp: (1) 76 (19) 15 (6) 80 (20) 32 (9) 63 (16) 44 (11) 74 (18) 41 (10) 46 (12) 69 (17) 59 (14) 53 (13) (2) 14 (5) 62 (15) 26 (8) 11(3) 23 (7) 12 (4) Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Cho 5dm = 50 Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ dm ; b/ m ; c/ kg ; d/ cm cm Câu 1: Cho 47dm – 7dm 6dm + 34dm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ = ; b/ - ; c/ < ; d/ > = Câu 1: Cho 49dm + 40cm … 59dm – 40cm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ = ; b/ - ; c/ < ; d/ > < Câu 1: Cho 5dm … 38cm + 16cm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ = ; b/ + ; c/ < ; d/ > < Câu 1: Cho 8dm 7cm < … dm < 10dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ 88 ; b/ ; c/ 900 ; d/ 90 Câu 1: Cho > + 59 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ ; b/ ; c/ ; d/ 68;69 Câu 1: Tính: 27 + 46 = … a/ 74 ; b/ 64 ; c/ 63 ; d/ 73 73 Câu 1: Tính: 10 + 20 + 30 = … a/ 50 ; b/ 60 ; c/ 70 ; d/ 80 60 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 1: Tính: + 15 = … a/ 11 ; b/ 21 ; c/ 31 ; d/ 20 21 Câu 1: Tổng 16 34 là: … a/ 18 ; b/ 40 ; c/ 50 ; d/ 60 50 Câu 1: Hiệu 55 là: … a/ 60 ; b/ 50 ; c/ 18 ; d/ 40 50 Câu 1: Trong phép tính đây, phép tính sai? a/ + 35 = 95 ; b/ 67 – = 61 ; c/ + 76 = 80 ; d/ + 45 = 50 a Câu 1: Phép cộng có tổng 100 là: … a/ 12+80 ; b/ 18+82 ; c/ 13+37 ; d/ 4+95 b Câu 1: Có số tròn chục lớn 50 nhỏ 100? a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 1: Trong thư viện trường có chục sách khoa học số sách toán học số sách khoa học chục Vậy thư viện có số sách toán học là: … a/ 60 ; b/ 80 ; c/ 90 ; d/ 100 60 Câu 1: Năm mẹ 36 tuổi, mẹ Nam 25 tuổi Hỏi năm Nam tuổi? a/ 11 tuổi ; b/ 21 tuổi ; c/ tuổi ; d/ tuổi 11 Câu 1: Hôm ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa công tác Bố bảo bố công tác ngày ngày mai bố Vậy ngày bố Hà ngày bao nhiêu? a/ 20 tháng 10 ; b/ 21 tháng 10 ; c/ 21 tháng ; d/ 20 tháng 11 a Câu 1: Cho 5dm … 38cm + 16cm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ = ; b/ + ; c/ < ; d/ > < Câu 1: Cho 49dm + 40cm … 59dm – 40cm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ = ; b/ - ; c/ < ; d/ > < Câu 1: Cho 5dm = 50 Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ dm ; b/ m ; c/ kg ; d/ cm cm Câu 1: Cho 47dm – 7dm 6dm + 34dm Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ = ; b/ - ; c/ < ; d/ > = Câu 1: Cho > + 59 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ ; b/ ; c/ ; d/ 68;69 Câu 1: Cho 8dm 7cm < … dm < 10dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … a/ 88 ; b/ ; c/ 900 ; d/ 90 Câu 1: Tính: + 15 = … a/ 11 ; b/ 21 ; c/ 31 ; d/ 20 21 Câu 1: Tổng 16 34 là: … a/ 18 ; b/ 40 ; c/ 50 ; d/ 60 50 Câu 1: Hiệu 55 là: … a/ 60 ; b/ 50 ; c/ 18 ; d/ 40 50 Câu 1: Trong phép tính đây, phép tính sai? a/ + 35 = 95 ; b/ 67 – = 61 ; c/ + 76 = 80 ; d/ + 45 = 50 a Câu 1: Có số tròn chục lớn 50 nhỏ 100? a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 1: Trong thư viện trường có chục sách khoa học số sách toán học số sách khoa học chục Vậy thư viện có số sách toán học là: … a/ 60 ; b/ 80 ; c/ 90 ; d/ 100 60 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 11 – = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ 19 Câu 2: Hiệu 90 là: … a/ ; b/ 90 ; c/ 95 ; d/ 85 Câu 3: Hiệu 60 16 là: … a/ 54 ; b/ 64 ; c/ 76 ; d/ 44 Câu 4: Cho: 87kg – 82kg … 11kg - 8kg Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… a/ - ; b/ = ; c/ > ; d/ < Câu 5: Cho: 3dm 9cm < … dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Cho: 9dm 3cm < … cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 93 ; b/ ; c/ 12 ; d/ Câu 7: Cho: 11kg - 2kg … 10kg Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ + ; b/ = ; c/ > ; d/ < Câu 8: Cho: 6kg + … kg = 23kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 29 ; b/ 22 ; c/ 27 ; d/ 17 Câu 9: Cho x + 23 = 30 Vậy giá trị x = ……… a/ 53 ; b/ 13 ; c/ 17 ; d/ Câu 10: Giá trị y thỏa mãn: 20 + y = 70 là: ……… a/ 40 ; b/ 50 ; c/ 30 ; d/ 20 Câu 11: Giá trị y thỏa mãn: y + = 11 là: ……… a/ y = 14 ; b/ y = ; c/ y = ; d/ y = Câu 12: Phép tính có hai số hạng có tổng 20 là: a/ + 20 ; b/ 20 + ; c/ 13 + ; d/ 10 + 10 Câu 13: Trong phép tính đây, phép tính đúng? a/ 11 – = ; b/ 20 – = 25 ; c/ + 36 = 96 ; d/ 11 – = Câu 14: Trong phép tính đây, phép tính có hiệu lớn nhất? a/ 30 - 24 ; b/ 70 - 65 ; c/ 80 - 72 ; d/ 11 - Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 15: Trong phép tính đây, phép tính có hiệu nhỏ nhất? a/ 11 - ; b/ 20 - ; c/ 30 - ; d/ 11 - Câu 16: Tổng số số tròn chục lớn có chữ số, số hạng thứ hai 12 Vậy số hạng thứ là: ……… a/ 88 ; b/ 92 ; c/ 78 ; d/ 90 Câu 17: Vườn nhà Bình có chục gồm cam bưởi Trong có 35 cam Vậy vườn nhà Bình có … bưởi a/ 25 ; b/ 95 ; c/ 41 ; d/ 35 Câu 18: Có hai can đựng nước Sau đổ lít từ can thứ sang can thứ hai can có chục lít nước Vậy lúc đầu can thứ hai có … lít nước a/ 20 ; b/ 25 ; c/ 15 ; d/ 110 Câu 19: Mẹ chợ mua chai dầu ăn gồm chai dầu lít chai dầu loại lít Vậy mẹ mua tất ………lít dầu a/ ; b/ ; c/ ; d/ Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: Cho: + = 100 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 2: Hiệu 11 Câu 3: Cho: + 25 = 40 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Tính: 13 + 87 = Câu 5: Trong thùng có lít nước Vậy cần đổ thêm vào lít nước để thùng có chục lít nước Câu 6: Số hạng thứ 7, tổng số 70 Vậy số hạng thứ Câu 7: Tính: 60 – + 28 = Câu 8: Cho + y = 70 Giá trị y Câu 9: Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp bé Hoa 2cm Vậy bé Hoa cao cm Câu 10: Cho: 30 – > a > 15 + Giá trị a Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: Tính: 60 – = Câu 2: Tổng 51 39 Câu 3: Cho: + = 100 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Hiệu 50 Câu 5: Cho + y = 70 Giá trị y Câu 6: Trong can có 17 lít nước Vậy cần đổ thêm vào lít nước để can có chục lít nước Câu 7: Số hạng thứ hai 9, tổng số 11 Vậy số hạng thứ Câu 8: Số hạng thứ 7, tổng số 70 Vậy số hạng thứ Câu 9: Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp bé Hoa 2cm Vậy bé Hoa cao cm Câu 10: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng đơn vị số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục đơn vị Trả lời: Số cần tìm Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: Tính: 11 - = Câu 2: Hiệu 50 Câu 3: Cho: + 25 = 40 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Tính: 80 - 35 = Câu 5: Tính: 60 – + 28 = Câu 6: Tính: 28 + 62 - = Câu 7: Tính: 80 – 69 – = Câu 8: Cho + y = 70 Giá trị y Câu 9: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng chục số chẵn lớn có chữ số, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục đơn vị Trả lời: Số cần tìm Câu 10: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng đơn vị số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục đơn vị Trả lời: Số cần tìm Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 11 – = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ 19 Câu 2: Hiệu 90 là: … a/ ; b/ 90 ; c/ 95 ; d/ 85 Câu 3: Hiệu 60 16 là: … a/ 54 ; b/ 64 ; c/ 76 ; d/ 44 Câu 4: Cho: 87kg – 82kg … 11kg - 8kg Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… a/ - ; b/ = ; c/ > ; d/ < Câu 5: Cho: 3dm 9cm < … dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Cho: 9dm 3cm < … cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 93 ; b/ ; c/ 12 ; d/ Câu 7: Cho: 11kg - 2kg … 10kg Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ + ; b/ = ; c/ > ; d/ < Câu 8: Cho: 6kg + … kg = 23kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 29 ; b/ 22 ; c/ 27 ; d/ 17 Câu 9: Cho x + 23 = 30 Vậy giá trị x = ……… a/ 53 ; b/ 13 ; c/ 17 ; d/ Câu 10: Giá trị y thỏa mãn: 20 + y = 70 là: ……… a/ 40 ; b/ 50 ; c/ 30 ; d/ 20 Câu 11: Giá trị y thỏa mãn: y + = 11 là: ……… a/ y = 14 ; b/ y = ; c/ y = ; d/ y = Câu 12: Phép tính có hai số hạng có tổng 20 là: a/ + 20 ; b/ 20 + ; c/ 13 + ; d/ 10 + 10 Câu 13: Trong phép tính đây, phép tính đúng? a/ 11 – = ; b/ 20 – = 25 ; c/ + 36 = 96 ; d/ 11 – = Câu 14: Trong phép tính đây, phép tính có hiệu lớn nhất? a/ 30 - 24 ; b/ 70 - 65 ; c/ 80 - 72 ; d/ 11 - Câu 15: Trong phép tính đây, phép tính có hiệu nhỏ nhất? a/ 11 - ; b/ 20 - ; c/ 30 - ; d/ 11 - Câu 16: Tổng số số tròn chục lớn có chữ số, số hạng thứ hai 12 Vậy số hạng thứ là: ……… a/ 88 ; b/ 92 ; c/ 78 ; d/ 90 Câu 17: Vườn nhà Bình có chục gồm cam bưởi Trong có 35 cam Vậy vườn nhà Bình có … bưởi a/ 25 ; b/ 95 ; c/ 41 ; d/ 35 Câu 18: Có hai can đựng nước Sau đổ lít từ can thứ sang can thứ hai can có chục lít nước Vậy lúc đầu can thứ hai có … lít nước a/ 20 ; b/ 25 ; c/ 15 ; d/ 110 Câu 19: Mẹ chợ mua chai dầu ăn gồm chai dầu lít chai dầu loại lít Vậy mẹ mua tất ………lít dầu a/ ; b/ ; c/ ; d/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Cho: + = 100 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 2: Hiệu 11 Câu 3: Cho: + 25 = 40 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Tính: 13 + 87 = Câu 5: Trong thùng có lít nước Vậy cần đổ thêm vào lít nước để thùng có chục lít nước Câu 6: Số hạng thứ 7, tổng số 70 Vậy số hạng thứ Câu 7: Tính: 60 – + 28 = Câu 8: Cho + y = 70 Giá trị y Câu 9: Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp bé Hoa 2cm Vậy bé Hoa cao Câu 10: Cho: 30 – > a > 15 + Giá trị a Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tính: 60 – = ; Câu 2: Tổng 51 39 Câu 3: Cho: + = 100 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Hiệu 50 Câu 5: Cho + y = 70 Giá trị y Câu 6: Trong can có 17 lít nước Vậy cần đổ thêm vào can có chục lít nước cm lít nước để Câu 7: Số hạng thứ hai 9, tổng số 11 Vậy số hạng thứ Câu 8: Số hạng thứ 7, tổng số 70 Vậy số hạng thứ Câu 9: Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp bé Hoa 2cm Vậy bé Hoa cao cm Câu 10: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng đơn vị số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục đơn vị Trả lời: Số cần tìm Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tính: 11 - = ; Câu 2: Hiệu 50 Câu 3: Cho: + 25 = 40 Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Tính: 80 - 35 = ; Câu 5: Tính: 60 – + 28 = Câu 6: Tính: 28 + 62 - = ; Câu 7: Tính: 80 – 69 – = Câu 8: Cho + y = 70 Giá trị y Câu 9: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng chục số chẵn lớn có chữ số, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục đơn vị Trả lời: Số cần tìm Câu 10: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng đơn vị số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục đơn vị Trả lời: Số cần tìm Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: 32 89 36 8dm 92 32 52 41 41 39 36 52 8dm 39 89 37 37 92 10 92 32 39 21 89 80cm 89 39 21 80cm 32 92 26 26 53 96 53 10 96 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng 75cm 67cm 37 39 67cm 75cm 10 48 97 37 72cm 72cm 26 48 26 39 97 10 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 11 – = ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ 19 Câu 2: Hiệu 90 là: … a/ ; b/ 90 ; c/ 95 ; d/ 85 85 Câu 3: Hiệu 60 16 là: … a/ 54 ; b/ 64 ; c/ 76 ; d/ 44 44 Câu 4: Cho: 87kg – 82kg … 11kg - 8kg Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… a/ - ; b/ = ; c/ > ; d/ < > Câu 5: Cho: 3dm 9cm < … dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Cho: 9dm 3cm < … cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 93 ; b/ ; c/ 12 ; d/ 93 Câu 7: Cho: 11kg - 2kg … 10kg Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ + ; b/ = ; c/ > ; d/ < < Câu 8: Cho: 6kg + … kg = 23kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… a/ 29 ; b/ 22 ; c/ 27 ; d/ 17 17 Câu 9: Cho x + 23 = 30 Vậy giá trị x = ……… a/ 53 ; b/ 13 ; c/ 17 ; d/ 7 Câu 10: Giá trị y thỏa mãn: 20 + y = 70 là: ……… a/ 40 ; b/ 50 ; c/ 30 ; d/ 20 50 Câu 11: Giá trị y thỏa mãn: y + = 11 là: ……… a/ y = 14 ; b/ y = ; c/ y = ; d/ y = 8 Câu 12: Phép tính có hai số hạng có tổng 20 là: a/ + 20 ; b/ 20 + ; c/ 13 + ; d/ 10 + 10 d/ 10+10 Câu 13: Trong phép tính đây, phép tính đúng? a/ 11 – = ; b/ 20 – = 25 ; c/ + 36 = 96 ; d/ 11 – = d Câu 14: Trong phép tính đây, phép tính có hiệu lớn nhất? a/ 30 - 24 ; b/ 70 - 65 ; c/ 80 - 72 ; d/ 11 - c/ 80-72 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 10 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 15: Trong phép tính đây, phép tính có hiệu nhỏ nhất? a/ 11 - ; b/ 20 - ; c/ 30 - ; d/ 11 - a Câu 16: Tổng số số tròn chục lớn có chữ số, số hạng thứ hai 12 Vậy số hạng thứ là: ……… a/ 88 ; b/ 92 ; c/ 78 ; d/ 90 78 Câu 17: Vườn nhà Bình có chục gồm cam bưởi Trong có 35 cam Vậy vườn nhà Bình có … bưởi a/ 25 ; b/ 95 ; c/ 41 ; d/ 35 25 Câu 18: Có hai can đựng nước Sau đổ lít từ can thứ sang can thứ hai can có chục lít nước Vậy lúc đầu can thứ hai có … lít nước a/ 20 ; b/ 25 ; c/ 15 ; d/ 110 15 Câu 19: Mẹ chợ mua chai dầu ăn gồm chai dầu lít chai dầu loại lít Vậy mẹ mua tất ………lít dầu a/ ; b/ ; c/ ; d/ 4 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 11 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 12 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 13 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN 20 15 – 20 16 _ LỚP 2 VÒNG 5 (Mở ngày 24 /10 /20 16) Bài thi số 1: Sắp xếp: 2 (1) 84 (16) 14 (5) 93 (19) 80 (14) 81 (15) 25 (9) 7 (2) 22 (7) 9 (3) 62 ( 12) 13 (4) 50 (11) 23 (8) 91 (18) 87 (17) 99 (20 ) 66 (13) 16 (6) 41 (10) 13 (4) 84 (17) 62 (13) 9 (3) 80 (15) 16 (5) 37 (10) 32 (9) 23 (7) 16 (2) 99 (20 ) 25 (8) 52 ( 12) 91 (19) 2 (1) 22 (6)... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 20 15 – 20 16 _ LỚP 2 VÒNG 5 (Mở ngày 24 /10 /20 16) Bài thi số 1: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: a/ 30 ; b/ 3 ; c/ 80 ; d/ 29 0 Câu 1: a/ 5 ; b/ 7 ; c/ 9 ; d/... học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 6 (Mở ngày 07/11 /20 16) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp 2 … Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tính 45 – 24 = Câu 2: Tính: 12 + 8 = Câu 3: Hiệu của 96 và 6 là Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: Câu 5: Tính: 79 - 36 + 47 = Câu 6: Cho: + 20 = 100 Số thích... học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 7 ĐỀ THI VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /20 16) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 6 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 7 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 11 – 8 = ……… a/ 2 ; b/ 3 ; c/ 4 ; d/ 19 Câu 2: Hiệu của... quyển sách về khoa học và số sách toán học ít hơn số sách về khoa học là 2 chục quyển Vậy trong thư viện có số quyển sách về toán học là: … a/ 60 ; b/ 80 ; c/ 90 ; d/ 100 60 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 6 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 7 ĐỀ THI VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /20 16) Bài thi số 1: Tìm... Lớp 2 – Vòng 4 BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 4 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 4 (Mở ngày 10/10 /20 16) BÀI 1: Chọn các cặp bằng nhau: 80 53 53 47 43 40 43 92 8 24 47 25 24 25 34 34 80 92 40... có 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 6 đơn vị Trả lời: Số cần tìm là Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 8 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 7 ĐÁP ÁN VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /20 16) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: 32 89 2 36 8dm 92. .. nhiêu? a/ 20 tháng 10 ; b/ 21 tháng 10 ; c/ 21 tháng 9 ; d/ 20 tháng 11 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 6 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên... dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 5 Câu 1: a/ Hiệu ; b/ Số bị trừ ; c/ Số hạng ; d/ Tổng Tổng Câu 1: a/ 70 ; b/ 72 ; c/ 80 ; d/ 68 80 Câu 1: a/ 19 ; b/ 22 ; c/ 21 ; d/ 32 21 Câu 1: a/ 41 ; b/ 23 ; c/ 31 ; d/ 51 31 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: 70 Câu 1: 64 Câu 1: 90 Câu 1: 62 Câu 1: 28 Câu 1: 54 Câu 1: 17 Câu 1: 2 Câu 1: 0 Câu 1: 5 Câu 1: 43 Câu 1: 21 Câu 1: Biên soạn:... mạng Internet – Lớp 2 – Vòng 7 ĐÁP ÁN VIOLYM TOÁN TIẾNG VIỆT 20 16 – 20 17 _ LỚP 2 VÒNG 7 (Mở ngày 14/11 /20 16) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: 32 89 2 36 8dm 92 32 52 41 41 39 36 52 8dm 39 89 2 37 37 92 10 92 32 39 21 89 80cm 89 39 21 80cm 32 92 26 26 53 96 53 10 96 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 9 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 2 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 2 năm 2016 2017, KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 2 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay