KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 1 năm 2016 2017

23 1,005 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:54

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số : Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số : Cóc vàng tài ba: a/ ; b/ ; c/ ; d/ (1) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (5) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (3) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (1) a/ 1; ; b/ 1; ; c/ 2; ; d/ 4; (1; 4) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (3) a/ 3; ; b/ 1; ; c/ 3; ; d/ 1; (1; 2) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (4) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (1) a/ ; b/ ; c/ ; d/ (4) Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 12/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số : Cóc vàng tài ba: Câu 1: Có ……… hình tròn a/ ; b/ ; c/ d/ ; Câu 2: Có ……… hình vuông a/ ; b/ ; c/ ; d/ Có ……… hình vuông a/ ; b/ ; c/ ; d/ 3 Có ……… hình vuông a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 3: Câu 4: Câu 5: Có ……… hình tam giác a/ ; b/ ; c/ ; d/ Có ……… hình tam giác a/ ; b/ ; c/ ; d/ 3 Câu 6: Câu 7: Có … hình tròn và…… hình tam giác a/ 1; ; b/ 0;3 ; c/ 2;0 d/ 0; (1;1) ; Câu 8: Có … hình vuông và…… hình tam giác a/ ; ; b/ 3; ; c/ 0; ; d/ 1; (2;1) Câu 9: Có … hình tròn và…… hình vuông a/ 2; ; b/ 2; ; c/ 1; ; d/ 3; (2;3) Câu 10: Có … hình tròn và…… hình tam giác Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn a/ ; ; b/ 3; ; c/ 0; ; d/ 2; (2;2) Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 11: Có … hình tam giác và…… hình vuông a/ 2; ; a/ ; ; b/ 3;1 ; c/ 4;0 d/ 1;3 (1;3) ; Câu 12: Có … hình tam giác và…… hình vuông b/ 3; ; c/ 2; ; d/ 1; (1;4) Câu 13: Có ……… số a/ ; b/ ; c/ ; d/ Có ……… số a/ ; b/ ; c/ ; d/ 3 Có ……… số a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 14: Câu 15: Câu 16: Có ……… số a/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn ; b/ ; c/ ; d/ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) BÀI 1: Vượt chướng ngại vật: BÀI 2: Đi tìm kho báu: 2 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 3 Bài thi số 3: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: BÀI 2: Chọn cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: ; 4 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 2: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Câu 1: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp … Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: So sánh: … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Câu 2: So sánh: … a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = Câu 3: So sánh: … + a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = Câu 4: So sánh: + … + a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Câu 5: So sánh: + … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 6: So sánh: … + a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Câu 7: So sánh: … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Câu 8: So sánh: … a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = Câu 9: So sánh: … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: = + … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + = + a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = + a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = + … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: = + … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 18: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 19: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 20: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: = = … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 21: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = … + a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 22: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = … + a/ ; b/ ; c / ; d/ Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: So sánh: + + … + + Câu 2: So sánh: + … + Câu 3: So sánh: + + … + + Câu 4: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = Câu 5: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = Câu 6: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = Câu 7: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + = + Câu 8: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + + Câu 9: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = + Câu 10: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + + = + Câu 11: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + = + Câu 12: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … + = Câu 13: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + + = + … + Câu 14: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: > + … > Câu 15: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = + Câu 16: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + + = + + Câu 17: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: > … + + > + Câu 18: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + + Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: So sánh: … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = > Câu 2: So sánh: … a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = > Câu 3: So sánh: … + a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = > Câu 4: So sánh: + … + a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = > Câu 5: So sánh: + … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = > Câu 6: So sánh: … + a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = < Câu 7: So sánh: … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = < Câu 8: So sánh: … a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = < Câu 9: So sánh: … a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = < Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: = + … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + = + a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = + a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = + … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: = + … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 18: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 19: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + = a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 20: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: = = … a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 21: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = … + a/ ; b/ ; c / ; d/ Câu 22: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = … + a/ ; b/ ; c / ; d/ Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: So sánh: + + … + + < ; Câu 2: So sánh: + … + > Câu 3: So sánh: + + … + + = Câu 4: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = Câu 5: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = Câu 6: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = Câu 7: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + = + Câu 8: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + + Câu 9: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = + Câu 10: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + + = + Câu 11: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + = + Câu 12: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … + = Câu 13: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + + = + … + Câu 14: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: > + … > Câu 15: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … = + Câu 16: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: … + + = + + Câu 17: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: > … + + > + Câu 18: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + + Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp … Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: - = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 2: Tính: - = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 3: Tính: - = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 4: Tính: + = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 5: Tính: + = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Tính: + = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: + … - a/ < ; b/ > ; c/ = ; d/ Không dấu Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: + … + + a/ < ; b/ > ; c/ = ; d/ Không dấu Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = + … + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … – = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: – = + - … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: – + … = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + - … = - a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = - + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: > … > + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 18: : Hãy chọn đáp án đúng: + … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 19: : Hãy chọn đáp án đúng: … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Câu 20: : Hãy chọn đáp án đúng: + - … = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 21: : Hãy chọn đáp án đúng: + = + … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 22: : Hãy chọn đáp án đúng: = … = + + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 23: : Hãy chọn đáp án đúng: + = … - a/ + ; b/ ; c/ ; d/ Câu 24: : Hãy chọn đáp án đúng: … – = - a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 25: : Hãy chọn đáp án đúng: … – = – - a/ + ; b/ ; c/ ; d/ Câu 26: Hãy chọn đáp án đúng: … = + a/ + ; b/ + ; c/ ; d/ BÀI 2: Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: 3=2 Câu 2: +1=4 Câu 3: +1=3–1+3 Câu 4: +3=2+1+1 Câu 5: =2+2 Câu 6: -1=1 Câu 7: 3–1< +2; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! Câu 8: 3+2 2+2 Câu 9: 4-1 Câu 10: 2+0+2 3–1+3 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: 3=2 Câu 2: 4=1 Câu 3: 4-1= Câu 4: +1+1=3–1+1 Câu 5: 1+2+1=3–2+ Câu 6: +0=5 Câu 7: -2=2 Câu 8: 2+3>2+ >2–1+2 Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! Câu 9: 3–1 2+1 Câu 10: 4-3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: +1=4 Câu 2: 2=1 Câu 3: 3=2 Câu 4: + + 1= + +0 Câu 5: +2=4 Câu 6: 1+ +1=2+1+1 Câu 7: =2+2 Câu 8: +1–1; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! Câu 9: 3–1+3 2+1+2 Câu 10: 4-1 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 20162017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 14/11/2016) Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: - = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 2: Tính: - = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 3: Tính: - = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 4: Tính: + = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 5: Tính: + = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 6: Tính: + = … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: + … - a/ < ; b/ > ; c/ = ; d/ Không dấu > Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: + … + + a/ < ; b/ > ; c/ = ; d/ Không dấu = Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + = + … + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … – = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: – = + - … a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: – + … = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + - … = - a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … = - + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: + … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: > … > + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 18: : Hãy chọn đáp án đúng: + … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 19: : Hãy chọn đáp án đúng: … + = + a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 20: : Hãy chọn đáp án đúng: + - … = + Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 21: : Hãy chọn đáp án đúng: + = + … a/ ; b/ ; c/ ; d/ 3 Câu 22: : Hãy chọn đáp án đúng: = … = + + a/ ; b/ ; c/ ; d/ 3 Câu 23: : Hãy chọn đáp án đúng: + = … - a/ + ; b/ ; c/ ; d/ Câu 24: : Hãy chọn đáp án đúng: … – = - a/ ; b/ ; c/ ; d/ Câu 25: : Hãy chọn đáp án đúng: … – = – - a/ + ; b/ ; c/ ; d/ 4 Câu 26: Hãy chọn đáp án đúng: … = + a/ + ; b/ + ; c/ ; d/ b/ + BÀI 2: Tìm cặp nhau: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Bài thi số 3: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo [...]... =2+2 Câu 8: +1 1; < ; = vào chỗ cho thích hợp nhé ! Câu 9: 3 1+ 3 2 +1+ 2 Câu 10 : 4 -1 1 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 7 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2 016 – 2 017 _ LỚP 1 VÒNG 7 (Mở ngày 14 /11 /2 016 ) Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 3 - 1 = … a/ 4 ; b/ 2 ; c/ 1 ; d/ 3 1 Câu 2: Tính:... 4: +1+ 1=3 1+ 1 Câu 5: 1+ 2 +1= 3–2+ Câu 6: +0=5 Câu 7: -2=2 Câu 8: 2+3>2+ >2 1+ 2 Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp nhé ! Câu 9: 3 1 2 +1 Câu 10 : 1 4-3 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 7 Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: +1= 4 Câu 2: 2 =1 Câu 3: 3=2 Câu 4: 3 + 1 + 1= 2 + +0 Câu 5: +2=4 Câu 6: 1+ +1= 2 +1+ 1... bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2 015 – 2 016 _ LỚP 1 VÒNG 6 (Mở ngày 07 /11 /2 016 ) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp 1 … Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: So sánh: 3 … 2 a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = Câu 2: So sánh: 4 … 2 a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = Câu 3: So sánh: 6 … 2 + 1 a/ > ; b/ - ; c / 3 + 1 4 Câu 18 : Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 0 + … + 0 = 3 + 2 + 0 5 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 7 ĐỀ THI VIOLYMPIC 2 016 – 2 017 _ LỚP 1 VÒNG 7... ngày 14 /11 /2 016 ) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………… Lớp 1 … Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba: Câu 1: Tính: 3 - 1 = … a/ 4 ; b/ 2 ; c/ 1 ; d/ 3 Câu 2: Tính: 3 - 2 = … a/ 4 ; b/ 2 ; c/ 1 ; d/ 3 Câu 3: Tính: 4 - 2 = … a/ 4 ; b/ 2 ; c/ 1 ; d/ 3 Câu 4: Tính: 2 + 2 = … a/ 4 ; b/ 2 ; c/ 1 ; d/ 3 Câu 5: Tính: 1 + 3 = … a/ 4 ; b/ 2 ; c/ 1 ; d/ 3 Câu 6: Tính: 4 + 1 = … a/ 5 ; b/ 2 ; c/ 1 ;...Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 5 Bài thi số 2: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật: 4 Câu 1: Câu 1: 9 Câu 1: 1 Câu 1: 5 Câu 1: 3 Câu 1: 5 Câu 1: 5 Câu 1: 9 4 Câu 1: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 3 Trường... trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 6 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN 2 015 – 2 016 _ LỚP 1 VÒNG 6 (Mở ngày 07 /11 /2 016 ) Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau: Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba: Câu 1: So sánh: 3 … 2 a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = > Câu 2: So sánh: 4 … 2 a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = > Câu 3: So sánh: 6 … 2 + 1 a/ > ; b/ - ; c / < ; d/ = > Câu 4: So sánh: 1 + 4 … 3 + 1 a/ > ; b/ + ; c / < ; d/ = > Câu 5: So sánh:... d/ = Câu 10 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 = 1 + … a/ 0 ; b/ 1 ; c / 2 ; d/ 3 Câu 11 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + 5 = 1 + 4 a/ 0 ; b/ 1 ; c / 2 ; d/ 3 Câu 12 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + … = 4 + 1 a/ 0 ; b/ 1 ; c / 2 ; d/ 3 Câu 13 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 = 5 + … a/ 0 ; b/ 1 ; c / 2 ; d/ 3 Câu 14 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … + 1 = 1 a/ 0 ; b/ 1 ; c / 2
- Xem thêm -

Xem thêm: KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 1 năm 2016 2017 , KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 1 năm 2016 2017 , KHO đề THI VIOLYMPIC TOÁN lớp 1 năm 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay