năng lực cạnh tranh của cty TNHH SX tủ bảng điện hải nam

20 158 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:32

TR NG I H C AN GIANG KHOA KINH T _ QTKD yxyx LÊ TH HOÀNG OANH PHÂN TÍCH N NG L C C NH TRANH C A CÔNG TY TNHH S N XU T T B NG I N H I NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH T I NGO I KHÓA LU N T T NGHI P Long xuyên, tháng 05 n m 2009 Doc.edu.vn TR NG I H C AN GIANG KHOA KINH T _ QTKD KHÓA LU N T T NGHI P PHÂN TÍCH N NG L C C NH TRANH C A CÔNG TY TNHH S N XU T T B NG I N H I NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH T I NGO I GVHD: Th.s NGUY N THANH XUÂN SVTH: LÊ TH HOÀNG OANH L P: DH6KD2 – MSSV: DKD052048 Long xuyên, tháng 05 n m 2009 Doc.edu.vn CÔNG TRÌNH C HOÀN THÀNH T I KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH TR NG I H C AN GIANG Ng ih ng d n: Th c s Nguy n Thanh Xuân Ng i ch m, nh n xét 1: (H tên, h c hàm, h c v ch ký) Ng i ch m, nh n xét 2: (H tên, h c hàm, h c v ch ký) Lu n v n đ c b o v t i h i đ ng ch m b o v lu n v n Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh ngày……tháng……n m 2009 Doc.edu.vn L I CÁM N yx(yx n v i gi ng đ ng đ i h c, v i ngành h c mà yêu thích c m c a nhi u ng i, th t may m n th c h n đ c c m Trong trình h c c a t i Tr ng i H c An Giang v i s truy n đ t ki n th c c a Gi ng viên Tr ng, th y tr ng thành lên t ng ngày lu n v n s th hi n vi c tr ng thành c a Tr c tiên, xin g i l i cám n đ n Gi ng viên c a Tr ng đ c bi t gi ng viên khoa Kinh t - Qu n Tr kinh doanh gi ng d y truy n đ t cho nh ng ki n th c h u ích c a ngành h c c ng nh nh ng ki n th c xã h i có liên quan hoàn thành đ c lu n v n t t nghi p này, xin g i l i cám n đ n Th c s Nguy n Thanh Xuân, ng i tr c ti p h ng d n tôi, ng i đ ng viên giúp đ nh ng lúc g p khó kh n hay v ng m c V phía Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam, xin chân thành cám n Ban lãnh đ o công ty t o u ki n cho th c t p t i công ty Tôi xin g i l i cám n sâu s c đ n Ông Hu nh Qu c H ng - Giám đ c công ty, Ông L u Công Thành - Phó giám đ c toàn th cán b - công nhân viên c a công ty t n tình giúp đ trình th c t p, cung c p nh ng s li u, giúp v n bi t cách v n d ng ki n th c h c t p t i tr ng vào th c t M t l n n a, xin g i l i cám n chân thành sâu s c nh t nh ng l i chúc t t đ p nh t đ n Gi ng viên Tr ng i h c An Giang, cán b - công nhân viên Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam Lê Th Hoàng Oanh Doc.edu.vn TÓM T T yx(yx S ki n Vi t Nam tr thành thành viên c a T ch c Th ng M i Th Gi i làm cho s c nh tranh th tr ng c a thành ph n kinh t ngày gay g t, kh c li t có s gia nh p th tr ng c a công ty n c nhi u h n tr c Khi c nh tranh v i công ty n c n ng l c c nh tranh s quy t đ nh s s ng c a công ty Nh n th y đ c t m quan tr ng c a n ng l c c nh tranh đ i v i công ty hi n nên trình th c t p t i Công Ty TNHH S n â1t T B ng i n H i Nam, ch n đ tài: “ Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam” cho khoá lu n c a M c đích c a nghiên c u phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam d a mô hình n m tác l c c a Micheal Porter đ a m t s gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty Nghiên c u đ c ti n hành theo hai b c tu n t : nghiên c u s b đ nh tính nghiên c u th c đ nh l ng Nghiên c u s b đ nh tính thông qua vi c nghiên c u c s lý thuy t đ đ a y u t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a công ty, sau ti n hành ph ng v n chuyên gia đ hi u ch nh y u t B c nghiên c u th c đ nh l ng đ c ti n hành thông qua hình th c thu th p thông tin qua b n câu h i v i đ i t ng chuyên gia ngành s n xu t t n khách hàng c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam K t qu ph ng v n s đ c ti n hành t ng h p phân tích b ng công c Excel K t qu nghiên c u cho th y, n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam hi n m c trung bình, tác l c đóng góp nhi u nh t khách hàng, k đ n đ i th c nh tranh, nhà cung c p cu i đ i th ti m n Bên c nh đó, k t qu nghiên c u đ a m t s đ c m n i b t v n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam: (1) có u th v s n ph m có nhi u s khác bi t, (2) ph thu c nhi u vào nhà cung c p, (3) kh n ng tìm khách hàng m i t ng đ i khó Nh m phát huy th m nh, kh c ph c m y u đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam s d ng công c SWOT đ đ a chi n l c T chi n l c ti n hành đ a gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam là: - Gi i pháp v qu n tr : thành l p b ph n Marketing - Gi i pháp v Marketing: ti p t c phát huy th m nh v s khác bi t c a s n ph m, thành l p Website đ gi i thi u v công ty s n ph m đ n khách hàng - Gi i pháp v tài chính, nhân s , s n xu t-tác nghi p: huy đ ng ngu n v n ho t đ ng, t ng c ng y u t đ u vào: nhân l c, nhà cung c p, k thu t, công ngh , V i vi c phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty hy v ng công ty s ti p t c phát tri n b n v ng t ng lai Doc.edu.vn M CL C yx(yx DANH M C B NG iv DANH M C HÌNH v DANH M C S v DANH M C CÁC CH VI T T T .vi CH NG I: T NG QUAN 1.1 Lý ch n đ tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ph m vi nghiên c u 1.4 Ph ng pháp ti p c n th c hi n 1.5 Ý ngh a đ tài CH NG II: C S LÝ THUY T 2.1 Gi i thi u 2.2 Lý thuy t v c nh tranh 2.2.1 C nh tranh ( Competition) 2.2.2 N ng l c c nh tranh 2.2.3 L i th c nh tranh (Competition Advantage) 2.2.4 T m quan tr ng c a nâng cao n ng l c c nh tranh 2.3 Mô hình nghiên c u 2.3.1 Các mô hình phân tích n ng l c c nh tranh c a công ty 2.3.2 L a ch n mô hình nghiên c u 2.4 Mô hình n m l c l ng c nh tranh c a Michael Porter 2.4.1 M c đ c nh tranh (Degree of Rivalry) 2.4.2 Nguy c Thay th (Threat of Substitutes) 2.4.3 S c m nh c a khách hàng (Buyer Power) 2.4.4 S c m nh c a nhà cung c p (Supplier Power) 10 2.4.5 Các rào c n gia nh p (Barriers to Entry) 10 2.5 Ma tr n SWOT 12 2.6 Tóm t t 13 CH NG III: PH NG PHÁP NGHIÊN C U 14 3.1 Gi i thi u 14 3.2 Thi t k nghiên c u 14 3.2.1 Nghiên c u s b 14 3.2.2 Nghiên c u th c 14 3.3 K t qu nghiên c u s b 15 3.3.1 N m tác l c n ng l c c nh tranh 15 3.3.2 Các y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 16 3.4 Nghiên c u th c 26 3.4.1 Cách thu th p d li u 26 3.4.2 Ph ng pháp thông tin m u kh o sát 27 3.4.2.1 Ph ng pháp kh o sát 27 3.4.2.2 Thông tin m u 29 3.5 Tóm t t 30 U i Doc.edu.vn CH NG IV: PHÂN TÍCH N NG L C C NH TRANH C A I N HAI NAM CO.,LTD 31 4.1 Gi i thi u 31 4.2 Gi i thi u HAI NAM CO.,LTD 31 4.2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a HAI NAM CO.,LTD 31 4.2.2 M c tiêu nhi m v c a công ty 32 4.2.2.1 M c tiêu 32 4.2.2.2 Nhi m v 32 4.2.3 C c u t ch c c a Công ty 32 4.2.3.1 Ban giám đ c 32 4.2.3.2 Phòng k thu t 33 4.2.3.3 Phòng s n xu t 33 4.2.3.4 Phòng kinh doanh 33 4.2.3.5 Phòng v t t 33 4.2.3.6 Kho 33 4.2.3.7 Phòng k toán 33 4.2.3.8 Phòng hành chánh – nhân s 33 4.2.3.9 Phòng xu t nh p kh u 33 4.2.3.10 Phòng d ch v 33 4.2.4 Tình hình ho t đ ng c a công ty giai đo n 2007-2008 35 4.3 N ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 35 4.3.1 i th c nh tranh 36 4.3.1.1 S l ng công ty l n 36 4.3.1.2 Tình tr ng t ng tr ng c a ngành 37 4.3.1.3 M c đ khác bi t s n ph m gi a HAI NAM CO.,LTD so v i công ty ngành 37 4.3.1.4 Các rào c n thoát 38 4.3.2 Khách hàng 38 4.3.2.1 S l ng khách hàng th tr ng 39 4.3.2.2 Thông tin mà khách hàng có đ c 40 4.3.2.3 S khác bi t s n ph m gi a công ty 40 4.3.2.4 Tính nh y c m đ i v i giá 40 4.3.2.5 Kh n ng tìm khách hàng m i 41 4.3.3 Nhà cung c p 41 4.3.3.1 T tr ng gi a nhà cung c p 42 4.3.3.2 S khác bi t gi a nhà cung c p 43 4.3.3.3 nh h ng c a chi phí thi t b n đ u vào đ i v i t ng chi phí s n ph m 43 4.3.3.4 Chi phí chuy n đ i nhà cung c p 43 4.3.3.5 S t n t i c a nhà cung c p thay th 43 4.3.3.6 M c đ chu n hóa đ u vào 44 4.3.3.7 Thông tin v nhà cung c p 44 4.3.4 i th ti m n 44 4.3.4.1 Kh n ng ti p c n ngu n nguyên li u đ u vào c a công ty ngành 45 4.3.4.2 Yêu c u v v n 45 4.3.4.3 S khác bi t hoá s n ph m 46 4.3.4.4 Ngu n l c đ c thù (B ng c p) 46 4.3.5 N ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 47 ii Doc.edu.vn 4.3.5.1 Ch s n ng l c c nh tranh trung bình c a HAI NAM CO.,LTD 46 4.3.5.2 N ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 48 4.4 M t s gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 49 4.4.1 C s đ gi i pháp 49 4.4.1.1 i m m nh 49 4.4.1.2 i m y u 49 4.4.1.3 C h i 49 4.4.1.4 e 49 4.4.2 Các chi n l c đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 50 4.4.3 Gi i pháp th c hi n chi n l c 53 4.4.3.1 Gi i pháp v qu n tr 53 4.4.3.2 Gi i pháp v tài 53 4.4.3.3 Gi i pháp v Marketing 53 4.4.3.4 Gi i pháp v nhân s 54 4.4.3.5 Gi i pháp v s n xu t – tác nghi p 54 CH NG V: K T LU N 56 5.1 Gi i thi u 56 5.2 K t lu n 56 5.3 H n ch 56 5.4 xu t nghiên c u ti p theo 57 TÀI LI U THAM KH O 58 PH L C 59 iii Doc.edu.vn DANH M C B NG yx(yx B ng Mô hình ma tr n SWOT 13 B ng 2: Ti n đ th c hi n b B ng 3: Các b c nghiên c u 14 c xác đ nh n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 15 B ng 4: L i nhu n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 16 B ng 5: 28 y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 17 B ng 6: 10 y u t nh h ng không đáng k đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD đ c lo i b 22 B ng 7: y u t nh h ng đáng k đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD đ c b sung 23 B ng 8: Tr ng s c a tác l c tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 25 B ng 9: Tr ng s c a 20 y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 25 B ng 10: S l ng m u kh o sát 27 B ng 11: Các y u t ph ng pháp thu th p s li u 28 B ng 12: Thông tin chuyên gia c a nghiên c u s b 29 B ng 13: Thông tin chuyên gia c a nghiên c u th c 29 B ng 14: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty giai đo n 2007-2008 35 B ng 15: N ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD theo tác l c 48 B ng 15: Các y u t c a ma tr n SWOT 50 B ng 16: Ma Tr n SWOT 51 iv Doc.edu.vn DANH M C HÌNH yx(yx Hình 1: N m l c l ng c nh tranh c a M Porter Hình 2: B n tác l c nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 24 Hình 3: y u t tác l c đ i th c nh tranh tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 36 Hình 4: y u t tác l c khách hàng tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 38 Hình 5: y u t tác l c nhà cung c p nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 42 Hình 6: y u t tác l c đ i th ti m n tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 45 Hình 7: N ng l c c nh tranh trung bình c a HAI NAM CO.,LTD 47 Hình 8: N ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 48 DANH M C S yx(yx S đ 1: B máy qu n lý c a HAI NAM CO.,LTD 34 v Doc.edu.vn DANH M C CÁC CH VI T T T yx(yx D: i m EFE - EFE matrix - External Factors Enviroment matrix: Ma tr n đánh giá y u t bên GTGT: Giá tr gia t ng HAI NAM CO.,LTD: Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam IE - Internal – External matrix: Ma tr n y u t bên – bên IFE - IFE matrix – Internal Factors Evaluation matrix: Ma tr n đánh giá n i b IO – Input – Output: Vào-ra M Porter : Michael E Porter NCC: Nhà cung c p QSPM - Quantitative Strategic Planning Matrix: Ma tr n ho ch đ nh chi n l l ng c đ nh SWOT: Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats : M nh – Y u – C h i – Nguy c T : Tr ng s TNHH: Trách Nhi m H u H n TPHCM: Thành Ph H Chí Minh TV: Tivi WTO - World Trade Organization: T ch c th ng m i th gi i vi Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam CH NG I: T NG QUAN 1.1 Lý ch n đ tài Chính sách m c a đ i m i kinh t c a Vi t Nam nh ng n m g n đây, đ c bi t s ki n Vi t Nam th c tr thành thành viên th 150 c a T ch c Th ng m i Th Gi i (WTO) vào ngày 11-1-2007 mang l i nhi u s kh i s c cho kinh t n c ta Góp ph n thúc đ y s phát huy tính n ng đ ng, sáng t o linh ho t s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, c ng nh đ u t n c vào Vi t Nam c ng t ng nhanh v i l nh v c ngày phong phú h n, góp ph n t o môi tr ng kinh doanh m i n ng đ ng, hi u qu h n có ngành công nghi p n - n t Vi c Vi t Nam gia nh p WTO mang l i cho ngành công nghi p n n t nh ng c h i l n nh t ng c ng kh n ng thâm nh p thúc đ y xu t kh u th tr ng th gi i khu v c đ c m r ng v th c nh tranh bình đ ng h n Môi tr ng kinh doanh đ u t c a ngành c ng đ c c i thi n, hành lang pháp lý minh b ch d n đ n s c c nh tranh lành m nh h n, không phân bi t đ i x gi a thành ph n kinh t Không nh ng th , giúp công ty ngành có c h i ti p c n tín d ng, công ngh m i, thông tin th tr ng th gi i, khu v c, d ch v , cung c p v t t c a ngành t t h n Khi gia nh p WTO, bên c nh nh ng thu n l i nêu trên, doanh nghi p c ng đ ng th i ph i đ i m t v i nh ng khó kh n M t nh ng khó kh n l n nh t vi c Vi t Nam ph i d n t ng b c d b hàng rào thu quan, có ngh a vi c b o h c a Nhà n c đ i v i ngành s n xu t n c không n a Nh th công ty s n xu t ngành công nghi p n - n t c a n c ta s ph i đ i phó v i nh ng thách th c s c nh tranh kh c li t v i đ i th n c Khi c nh tranh v i doanh nghi p n c n ng l c c nh tranh s quy t đ nh s s ng c a doanh nghi p Vì th công ty ph i xác đ nh đ c đ ng v trí ngành, m m nh, m y u c a so v i đ i th , đ đ a nh ng chi n l c c nh tranh phù h p T cho th y: vi c phân tích n ng l c c nh tranh c a công ty giai đo n hi n c n thi t Vì v y, th i gian th c t p t i Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam, em ch n th c hi n đ tài: “ Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam” 1.2 M c tiêu nghiên c u - Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng H i Nam (HAI NAM CO.,LTD) i n a m t s gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD 1.3 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v ngành kinh t : phân tích n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD - Ph m vi v không gian: tìm hi u nhân t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a HAI NAM CO.,LTD SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam 1.4 Ph ng pháp ti p c n th c hi n - Ph ng pháp nghiên c u: nghiên c u mô t - Ph ng pháp thu d li u: + Nghiên c u đ nh l ng: b ng cách ph ng v n tr c ti p v i b n câu h i + Nghiên c u đ nh tính: b ng cách nghiên c u lý thuy t ph ng v n chuyên gia - Ph ng pháp ch n m u: ch n m u theo nhóm - Ph ng pháp phân tích s li u: s d ng công c Excel 1.5 Ý ngh a đ tài tài nghiên c u có ý ngh a thi t th c đ i v i “HAI NAM CO.,LTD” giai đo n hi n nay, c th nh sau: (1) Giúp cho HAI NAM CO.,LTD có nhìn t ng quát v n ng l c c nh tranh c a hi n (2) Giúp cho HAI NAM CO.,LTD th y đ c đâu c h i, đâu đe d a gây nh h ng đ n doanh nghi p c a ng th i, công ty s th y đ c nh ng m m nh c n phát huy c ng nh nh ng m y u c n tránh né hay kh c ph c 3) K t h p nh ng v n đ đ tài giúp cho HAI NAM CO.,LTD có nh ng chi n l c c nh tranh phù h p hi n t i t ng lai SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam CH NG II: C S LÝ THUY T 2.1 Gi i thi u Ch ng gi i thi u c b n v v n đ nghiên c u v i vi c trình bày c s hình thành đ tài, m c tiêu, ph m vi ph ng pháp nghiên c u c ng nh ý ngh a th c ti n c a đ tài nghiên c u Ch ng s trình bày nh ng n i dung liên quan đ n c s lý thuy t, mô hình nghiên c u mô hình n m l c l ng c nh tranh c a Michael Porter 2.2 Lý thuy t v c nh tranh 2.2.1 C nh tranh ( Competition) C nh tranh hi u theo c p đ doanh nghi p, vi c đ u tranh giành gi t t m t s đ i th v khách hàng, th ph n hay ngu n l c c a doanh nghi p Tuy nhiên b n ch t c nh tranh không ph i tiêu di t đ i th mà doanh nghi p ph i t o mang l i cho khách hàng nh ng giá tr gia t ng cao h n ho c m i l h n đ i th đ h có th l a ch n mà không đ n v i đ i th c nh tranh (Micheal Porter, 1996) 2.2.2 N ng l c c nh tranh Trong trình nghiên c u v c nh tranh, ng i ta th ng s d ng khái ni m n ng l c c nh tranh Khái ni m n ng l c c nh tranh đ c xem xét d i nhi u góc đ khác nh n ng l c c nh tranh qu c gia, n ng l c c nh tranh doanh nghi p, n ng l c c nh tranh c a s n ph m d ch v , lu n v n ch y u đ c p đ n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p Theo quan m tân c n d a lý thuy t th ng m i truy n th ng n ng l c c nh tranh c a ngành / công ty đ c xem xét qua l i th so sánh v chi phí s n xu t n ng su t Hi u qu c a bi n pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ c đánh giá d a m c chi phí th p Chi phí s n xu t th p không ch u ki n c b n c a l i th c nh tranh mà đóng góp tích c c cho n n kinh t Theo quan m c a Van Duren, Martin Westgren n ng l c c nh tranh kh n ng t o trì l i nhu n c ng nh th ph n th tr ng n c Các ch s đánh giá n ng su t lao đ ng, t ng n ng su t y u t s n xu t, công ngh , chi phí cho nghiên c u phát tri n, ch t l ng tính khác bi t c a s n ph m, chi phí đ u vào… Lý thuy t t ch c công nghi p xem xét n ng l c c nh tranh c a công ty / ngành d a kh n ng s n xu t s n ph m m c giá ngang b ng hay th p h n m c giá ph bi n mà tr c p, b o đ m cho ngành / công ty đ ng v ng tr c đ i th khác hay s n ph m thay th (Nâng cao n ng l c c nh tranh b o h s n xu t n c, T p th tác gi ) Lê Chí Hoà 04.08.2008 C s lý thuy t đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p tr c thách th c h i nh p WTO c t : http://www.mba15.com/view_news.php?id=1083 (đ c ngày 20.02.2009) SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam Còn “Quan m qu n tr chi n l c” c a M Porter cho r ng chi n l c c nh tranh liên quan t i vi c xác đ nh v trí c a công ty đ phát huy n ng l c đ c đáo c a tr c l c l ng c nh tranh: đ i th ti m n ng, đ i th hi n t i, s n ph m thay th , nhà cung c p khách hàng (Chi n l c c nh tranh, M Porter) T ng h p tr ng phái lý thuy t, c s n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p n ng l c th a mãn nhu c u khách hàng t o l i nhu n cho doanh nghi p 2.2.3 L i th c nh tranh (Competition Advantage) L i th c nh tranh giá tr mà doanh nghi p mang đ n cho khách hàng, giá tr v t chi phí dùng đ t o Giá tr mà khách hàng s n sàng đ tr , ng n tr vi c đ ngh nh ng m c giá th p h n c a đ i th cho nh ng l i ích t ng đ ng hay cung c p nh ng l i ích đ c nh t h n phát sinh m t giá cao h n (Micheal Porter, 1985) Khi m t doanh nghi p có đ c l i th c nh tranh, doanh nghi p s có mà đ i th khác không có, ngh a doanh nghi p ho t đ ng t t h n đ i th , ho c làm đ c nh ng vi c mà đ i th khác không th làm đ c L i th c nh tranh nhân t c n thi t cho s thành công t n t i lâu dài c a doanh nghi p Do v y, doanh nghi p đ u mu n c g ng phát tri n l i th c nh tranh 2.2.4 T m quan tr ng c a nâng cao n ng l c c nh tranh Trong n n kinh t th tr ng, h i nh p nh hi n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p m t t t y u khách quan trình h i nh p kinh t khu v c th gi i Nó không ch nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p mà quy t đ nh đ n s s ng c a doanh nghi p N u không xác đ nh đ c n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p, doanh nghi p không ch th t b i sân khách mà gánh ch u nh ng h u qu t ng t sân nhà Vì th , m i doanh nghi p ph i xác đ nh đ c v trí c a ngành, đ i th c nh tranh c a g m nh ng ai, đ t đ a nh ng chi n l c c nh tranh phù h p v i xu h ng phát tri n c a ngành nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty đ t đ c v th mà t i công ty có kh n ng ch ng ch i, phát huy đ c th m nh c a tr c nh ng tác đ ng c a công ty ngành 2.3 Mô hình nghiên c u 2.3.1 Các mô hình phân tích n ng l c c nh tranh c a công ty Có nhi u mô hình đ c s d ng đ phân tích n ng l c c nh tranh c a công ty: ma tr n SWOT, phu ng pháp phân tích kinh t môi tru ng thông qua mô hình Input Output, ma tr n v y u t môi tru ng n i b ,… mô hình n m l c l ng c nh tranh c a Michael Porter Ma tr n SWOT: công c h u ích giúp cho công ty tìm hi u v n đ ho c quy t đ nh vi c t ch c qu n lý c ng nh kinh doanh Các công Lê Chí Hoà 04.08.2008 C s lý thuy t đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p tr c thách th c h i nh p WTO c t : http://www.mba15.com/view_news.php?id=1083 (đ c ngày 20.02.2009) SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam ty th ng v n d ng ma tr n SWOT đ xây d ng k ho ch kinh doanh, ho ch đ nh chi n l c, đánh giá đ i th c nh tranh, … Không nh ng th công ty s d ng ma tr n SWOT đ xét t l i chi n l c, xác đ nh v th c ng nh h ng c a công ty,… Ma tr n SWOT s đánh giá ch quan d li u đ c t ch c theo m t trình t logic đ t th o lu n quy t đ nh h p lý nh t Phu ng pháp phân tích kinh t môi tru ng thông qua mô hình Input Output: mô hình m i Vi t Nam Mô hình d a s phân tích tr c ti p nhân t Vào - Ra (IO) đ tính ch tiêu b o h , tính toán v l i th c nh tranh, m r ng đ l p ma tr n h ch toán xã h i mô hình cân b ng t ng th Ma tr n v y u t môi tru ng n i b : ph ng pháp đ c xây d ng d a y u t đ c t p h p c a s u tra t nhà qu n tr doanh nghi p, chuyên gia t v n, hay t p h p ý ki n t khách hàng Sau đó, s ti n hành đánh giá khách quan t m quan tr ng c a y u t đ c đ a vào ma tr n C ng nh ma tr n SWOT nh c m c a ma tr n y u t m i tr ng n i b v n mang tính khách quan Mô hình n m l c l ng c nh tranh c a Michael Porter: ph ng pháp đ c xây d ng d a y u t c b n trình kinh doanh c a công ty, c th là: (1) đ i th c nh tranh, (2) s n ph m thay th , (3) đ i th ti m n, (4) nhà cung ng, (5) khách hàng Khi s d ng ph ng pháp này, công ty s phân tích đ c m t cách t ng quát nh ng nhân t tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c ng nh kh n ng c nh tranh c a công ty tr c đ i th c nh tranh 2.3.2 L a ch n mô hình nghiên c u T nh ng mô hình nghiên c u trên, mô hình n m l c l ng c nh tranh c a M.Porter đ c l a ch n làm mô hình nghiên c u nh ng lý sau: - Mô hình n m l c l ng c nh tranh n m b t đ c ý t ng v lý thuy t l i th c nh tranh c a Porter Bên c nh đó, mô hình phân tích n ng l c c nh tranh c a công ty t y u t đ u vào, kh n ng c nh tranh tr c đ i th c nh tranh, đ i th ti m n s n ph m thay th , đ n c nh ng y u t mà khách hàng mong mu n có đ c t s n ph m - Mô hình đ c nhi u nhà nghiên c u ng d ng vào phân tích n ng l c c nh tranh c a ngành 2.4 Mô hình n m l c l ng c nh tranh c a Michael Porter Mô hình Porter’s Five Forces đ c xu t b n l n đ u t p chí Harvard Business Review n m 1979 v i n i dung tìm hi u y u t t o l i nhu n kinh doanh Mô hình này, th ng đ c g i “N m l c l ng c a Porter”, đ c xem công c h u d ng hi u qu đ tìm hi u ngu n g c l i nhu n Quan tr ng h n c , mô hình cung c p chi n l c c nh tranh đ doanh nghi p trì hay t ng l i nhu n Theo Michael Porter, c ng đ c nh tranh th tr s n xu t b t k ch u tác đ ng c a l c l ng c nh tranh sau: SVTH: Lê Th Hoàng Oanh ng m t ngành Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam Hình 1: N m l c l ng c nh tranh c a M Porter 2.4.1 M c đ c nh tranh (Degree of Rivalry) Trong mô hình kinh t truy n th ng, c nh tranh gi a doanh nghi p đ i th đ y l i nhu n ti n d n t i s 0, nh ng cu c c nh tranh ngày nay, doanh nghi p không ngây th đ n m c ch u ch p nh n giá m t cách th đ ng Trên th c t , hãng đ u c g ng đ có đ c l i th c nh tranh so v i đ i th c a C ng đ c nh tranh thay đ i khác tùy theo t ng ngành, nhà phân tích chi n l c r t quan tâm đ n nh ng m khác bi t Các nhà kinh t đánh giá kh n ng c nh tranh theo ch s v m c đ t p trung c a ngành, t l t p trung (Concentration Ration – CR) m t nh ng ch s ph i k đ n đ u tiên Ch s cho bi t ph n tr m th ph n t l th tr ng c a hãng l n ngành n m gi , ki m soát Ch s CR cao cho th y m c đ t p trung th ph n vào hãng l n nh t l n, đ ng ngh a v i vi c ngành có m c đ t p trung cao N u ch có m t s hãng n m gi ph n l n th ph n, ngành s mang tính c nh tranh h n (g n v i đ c quy n bán) T l t p trung th p cho th y ngành có r t nhi u đ i th , đ i th chi m th ph n đáng k Các th tr ng g m nhi u “m nh ghép” đ c cho có tính c nh tranh Tuy nhiên, t l t p trung không ph i ch s nh t, b i xu h ng đ nh ngh a ngành mang nhi u thông tin h n so v i s phân b th ph n N u m c đ c nh tranh gi a hãng m t ngành th p, ngành đ c coi “có k lu t” K lu t có th k t qu c a l ch s c nh tranh ngành, vai trò c a hãng đ ng đ u, ho c s tuân th v i chu n m c đ o đ c chung Trong nh ng ngành có m c đ c nh tranh th p, đ ng thái c nh tranh ch c ch n b h n ch m t cách không th c Tuy nhiên, m t công ty không ch p SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam Khi m t đ i th hành đ ng theo cách n hãng khác bu c ph i tr đ a, tính c nh tranh th tr ng s t ng lên C ng đ c nh tranh th ng đ c miêu t tàn kh c, m nh m , v a ph i, ho c y u, tùy theo vi c hãng n l c giành l i th c nh tranh đ n m c có đ c l i th c nh tranh so v i đ i th , m t doanh nghi p có th ch n m t s đ ng thái c nh tranh nh sau: - Thay đ i giá – t ng ho c gi m giá đ có đ c l i th ng n h n - T ng s khác bi t c a s n ph m – c i thi n đ c tính, đ i m i trình s n xu t đ i m i s n ph m - S d ng kênh phân ph i m t cách sáng t o – dùng h i nh p theo chi u d c ho c s d ng m t kênh phân ph i m i ch a có ngành - Khai thác m i quan h v i nhà cung c p C ng đ c nh tranh ch u nh h ng c a đ c m ngành sau đây: - S l ng công ty l n: S l ng công ty l n làm t ng tính c nh tranh, có nhi u hãng h n t ng s khách hàng ngu n l c không đ i Tính c nh tranh s m nh h n n u hãng có th ph n t ng đ ng nhau, d n đ n ph i “chi n đ u” đ giành v trí chi ph i th tr ng - Th tr ng t ng tr ng ch m: c m n hãng ph i c nh tranh tích c c h n đ chi m gi th ph n Trong m t th tr ng t ng tr ng cao, hãng có kh n ng t ng doanh thu có th ch th tr ng đ c m r ng - Các chi phí c đ nh cao: Chi phí c đ nh cao th ng t n t i m t ngành có tính kinh t theo quy mô, có ngh a chi phí gi m quy mô s n xu t t ng Khi t ng chi phí ch l n h n không đáng k so v i chi phí c đ nh, hãng ph i s n xu t g n v i t ng công su t đ đ t đ c m c chi phí th p nh t cho t ng đ n v s n ph m Nh v y, hãng s ph i bán m t s l ng r t l n s n ph m th tr ng, th ph i tranh giành th ph n, d n đ n c ng đ c nh tranh t ng lên - Chi phí l u kho cao ho c s n ph m d nhà s n xu t mu n bán hàng hóa m đó, nhà s n xu t khác c ng mu c nh tranh giành khách hàng s tr nên d h h ng: c m n nhanh t t N u th i n bán s n ph m c a h cu c d i - Chi phí chuy n đ i hàng hóa th p: Khi m t khách hàng d dàng chuy n t s d ng s n ph m sang s n ph m khác, m c đ c nh tranh s cao h n nhà s n xu t ph i c g ng đ gi chân khách hàng - M c đ khác bi t hóa s n ph m th p: c m d n đ n m c đ c nh tranh cao Ng c l i, n u s n ph m c a hãng khác có đ c m hàng hóa khác rõ r t s gi m c nh tranh - Kh n ng thay đ i chi n l c cao: Kh n ng thay đ i chi n l c cao x y m t hãng m t d n v th th tr ng c a mình, ho c có ti m n ng giành đ c nhi u l i nhu n h n Tình hu ng c ng làm t ng tính c nh tranh ngành SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam - Các rào c n “thoát ra” cao: c m n doanh nghi p ph i ch u m t chi phí cao, n u mu n t b không s n xu t s n ph m n a Vì th hãng bu c ph i c nh tranh Rào c n làm cho m t doanh nghi p bu c ph i l i ngành, c công vi c kinh doanh không thu n l i l m M t rào c n ph bi n tính đ c tr ng c a tài s n c đ nh Khi nhà máy thi t b có tính chuyên môn hóa cao khó có th bán tài s n cho nh ng ngành khác Vi c hãng Litton Industries giành đ c thi t b c a hãng đóng tàu Ingall Shipbuilding minh h a rõ u Litton r t thành công th p k 1960 v i h p đ ng đóng tàu cho H i quân Nh ng chi qu c phòng c a M gi m xu ng, Litton nh n th y rõ kh n ng gi m doanh s c ng nh l i nhu n Hãng quy t đ nh c c u l i, nh ng vi c t b x ng đóng tàu không th c hi n đ c, không bán đ c thi t b đóng tàu đ t ti n mang tính chuyên môn hóa cao Cu i cùng, Litton bu c ph i l i th tr ng đóng tàu xu ng d c - Tính đa d ng c a đ i th : v i đ c m v n hóa, l ch s tri t lý khác làm cho ngành kinh doanh tr nên không n đ nh Có nh ng công ty t ng tr ng không tuân theo quy lu t làm cho công ty khác không đánh giá đ c xác tình hình th tr ng, th , tính c nh tranh c ng không n đ nh có chi u h ng t ng lên Ngành kinh doanh b nh vi n m t n hình Ngành bao g m nhi u lo i: b nh vi n tr c t ch c t thi n ho c t ch c c ng đ ng, b nh vi n có m i liên h v i t ch c tôn giáo ho c tr ng đ i h c b nh vi n ho t đ ng l i nhu n S h n h p tri t lý ho t đ ng d n t i c nh tranh d d i gi a b nh vi n đ lôi kéo b nh nhân đ n khám b nh u tr Song đôi khi, b nh vi n l i ph i h p v i đ gi i quy t nh ng v n đ y t c ng đ ng, ví d nh ho ch đ nh chi n l c ch ng d ch b nh - S sàng l c ngành: Th tr ng t ng tr ng có c h i thu đ c l i nhu n cao khuy n khích doanh nghi p m i gia nh p th tr ng doanh nghi p c t ng s n l ng Do v y ngành s có nhi u đ i th c nh tranh h n n m t lúc đó, m c đ t ng tr ng ch m l i th tr ng tr nên bão hòa, t o nên tình hu ng cung v t c u Khi cu c sàng l c di n ra, c nh tranh d d i d n đ n chi n tranh giá c m t s công ty phá s n 2.4.2 Nguy c Thay th (Threat of Substitutes) Trong mô hình c a Porter, thu t ng “s n ph m thay th ” đ c p đ n s n ph m thu c ngành s n xu t khác Theo nhà kinh t , nguy c thay th xu t hi n nhu c u v m t s n ph m b nh h ng b i s thay đ i giá c c a m t hàng hóa thay th co giãn nhu c u theo giá c a m t s n ph m ch u tác đ ng c a s thay đ i giá hàng hóa thay th Càng có nhi u hàng hóa thay th đ th th hi n nhu c u s n ph m có đ co giãn cao (có ngh a ch m t s thay đ i nh giá s n ph m c ng d n đ n s thay đ i l n l ng c u s n ph m) lúc ng i mua có nhi u s l a ch n h n Vì v y, s t n t i c a hàng hóa thay th làm h n ch kh n ng t ng giá c a doanh nghi p m t ngành s n xu t nh t đ nh S c nh tranh gây b i nguy c thay th th ng đ n t s n ph m bên ngành Giá c a lon đ ng n c b ng nhôm b c nh tranh b i giá c a SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn Phân tích n ng l c c nh tranh c a Công Ty TNHH S n Xu t T B ng i n H i Nam M c dù nguy c v hàng thay th th ng nh h ng đ n ngành, thông qua s c nh tranh giá c , nh ng ng i ta quan tâm đ n khía c nh khác đánh giá v m i nguy c Hãy xem xét kh n ng thay th c a lo i truy n hình: tr m truy n hình đ a ph ng truy n đ n TV t ng nhà nh tín hi u vô n, nh ng d ch v có th b thay th b i d ch v truy n hình cáp, v tinh hay truy n hình b ng đ ng n tho i Các công ngh m i c c u thay đ i c a ph ng ti n gi i trí c ng góp ph n t o nên s c nh tranh gi a ph ng ti n gi i trí có kh n ng thay th l n này, tr nh ng vùng xa xôi, n i truy n hình cáp khó có th c nh tranh ch ng l i truy n hình mi n phí qua ng-ten v i r t ch ng trình gi i trí đ ph c v khách hàng Nguy c thay th th hi n : - Các chi phí chuy n đ i s d ng s n ph m - Xu h -T ng s d ng s n ph m thay th c a khách hàng ng quan gi a giá c ch t l ng c a m t hàng thay th 2.4.3 S c m nh c a khách hàng (Buyer Power) S c m nh khách hàng nh h ng c a khách hàng đ i v i m t ngành s n xu t Nhìn chung, s c m nh khách hàng l n, m i quan h gi a khách hàng v i ngành s n xu t s g n v i mà nhà kinh t g i đ c quy n mua – t c th tr ng có nhi u nhà cung c p nh ng ch có m t ng i mua Trong u ki n th tr ng nh v y, khách hàng có kh n ng áp đ t giá N u khách hàng m nh, h có th bu c giá hàng ph i gi m xu ng, n t l l i nhu n c a ngành gi m Có r t hi n t ng đ c quy n mua th c t , nh ng v n th ng t n t i m i quan h không cân b ng gi a m t ngành s n xu t ng i mua Khách hàng có s c m nh l n khi: - Khách hàng có tính t p trung cao, t c có khách hàng chi m m t th ph n l n - Khách hàng mua m t l ng l n s n ph m s n xu t b i c nh kênh phân ph i ho c s n ph m đ c chu n hóa - Khách hàng có kh n ng sát nh p hay th m chí mua hãng s n xu t Khách hàng y u nh ng tr ng h p sau: - Tr ng h p sát nh p x y ra: nhà s n xu t có kh n ng sát nh p ho c mua hãng phân ph i/bán l , ch ng h n nh hãng s n xu t phim th ng có th mua l i r p chi u phim - Chi phí chuy n đ i s n ph m c a khách hàng l n, th ng s n ph m không đ c chu n hóa, th khách hàng không th d dàng chuy n sang s d ng s n ph m khác đ c - Có r t nhi u khách hàng, th không khách hàng có nh h ng đáng k đ n s n ph m ho c giá s n ph m Hi n t ng x y v i h u h t lo i hàng hóa tiêu dùng SVTH: Lê Th Hoàng Oanh Trang Doc.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: năng lực cạnh tranh của cty TNHH SX tủ bảng điện hải nam, năng lực cạnh tranh của cty TNHH SX tủ bảng điện hải nam, năng lực cạnh tranh của cty TNHH SX tủ bảng điện hải nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay