Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động

20 204 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:31

TR NG I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N V N T T NGHI P NÂNG CAO HI U QU QU N TR V NL U NG T I NHÀ MÁY G C NGÓI LONG XUYÊN Giáo viên h ng d n Hu nh Nh t Ngh a Sinh viên th c hi n: Ph m Th c H nh Mssv:dtcoo4483 L p Tái Chính 3-Khóa 30 / 04 / 2004 Doc.edu.vn L IC MT z{ -c s gi i thi u c a Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh ng i H c An Giang đ c s ch p thu n c a Ban Giám c Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên h n hai tháng th c t p t i Nhà Máy em v n d ng ki n th c tích l y nh ng n m h c qua nh ng ho t đ ng th c t t i Nhà máy đ hoàn thành lu n v n t t nghi p c a Em xin chân thành c m n: Các th y, cô giáo Tr ng i H c An Giang nói chung t t c th y cô Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh t n tình d y d giúp đ em 04 n m h c ng i gh nhà tr ng c bi t th y Hu nh Nh t Ngh a t n tình h ng d n em hoàn thành lu n v n Tr Ban Giám c Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên Cùng t t c cô chú, anh ch Nhà Máy, đ c bi t cô chú, anh ch Phòng K Toán - tài V dù th i gian r t b n r n nh ng v n t n tình h ng d n cung c p đ y đ s li u đ em hoàn thành lu n v n m t cách t t nh t Sau em xin kính chúc Quý th y cô Tr ng i H c An Giang t t c cô chú, anh ch Nhà Máy d i s c kh e, đ t đ c nh ng thành công công vi c c ng nh cu c s ng Trong trình th c hi n lu n v n, th i gian có h n ki n th c non nên nhi u c ng thi u sót mong Quý th y cô thông c m M t l n n a em xin chân thành c m n Trân tr ng kính chào./ Sinh viên th c hi n Ph m Th c H nh L p: Tài Chính 3_Khóa I Doc.edu.vn M C L CG J G Trang PH N M U 1 Tính c p thi t c a đ tài nghiên c u M c tiêu nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u Ph m vi nghiên c u PH N N I DUNG Ch ng 1: C S LÝ LU N QU N TR V N L U NG 1.1 V n l u đ ng 1.1.1 V n l u đ ng gì? 1.1.2 Phân lo i v n l u đ ng 1.1.3 M t s công c đánh giá v n l u đ ng 1.2 nh ngh a qu n tr v n l u đ ng QU N TR TI N M T 2.1 S c n thi t qu n tr ti n m t 2.2 Các y u t nh h ng qu n tr ti n m t 2.2.1 T ng t c đ thu h i ti n m t 2.2.2 Gi m t c đ chi tiêu 2.3 L p d toán ngân sách ti n m t 2.4 M t s công c theo dõi ti n m t QU N TR KHO N PH I THU 3.1 Chính sách tín d ng (chính sách bán ch u) 3.1.1 Khái ni m 3.1.2 Nh ng y u t nh h Doc.edu.vn ng đ n sách tín d ng 3.1.2.1 Các khái ni m a.Tiêu chu n tín d ng b.Chi t kh u th ng m i c.Th i h n bán ch u d.Chính sách thu ti n 3.1.2.2 ánh giá nh ng thay đ i sách tín d ng a ánh giá tiêu chu n tín d ng b Phân tích th i h n bán ch u c Chính sách chi t kh u d Chính sách thu ti n 10 3.2 Theo dõi kho n ph i thu 10 3.2.1 M c đích 10 3.2.2 M t s công c theo kho n ph i thu 10 QU N TR HÀNG T N KHO 11 4.1 Khái ni m phân lo i 11 4.1.1 Khái ni m 11 4.1.2 Phân lo i 11 4.2 Qu n tr chi phí t n kho 11 4.2.1 Chi phí t n tr 12 4.2.2 Chi phí đ t hàng 12 4.3 M t s công c đánh giá hàng t n kho 12 Ch ng 2: GI I THI U KHÁI QUÁT V NHÀ MÁY G CH NGÓI LONG XUYÊN 13 1.L CH S HÌNH THÀNH NHÀ MÁY G CH NGÓI LONG XUYÊN 13 2.CH C N NG VÀ NHI M V 14 2.1Ch c n ng 14 2.2Nhi m v 14 Doc.edu.vn 3.C C U T CH C 15 3.1 S đ t ch c 15 3.2 Ban Giám c 16 3.3 Ch c n ng - nhi m v phòng ban 17 3.4 Công nhân s n xu t 18 4.TH C TR NG K T QU HO T 5.THU N L I, KHÓ KH N VÀ NG KINH DOANH C A NHÀ MÁY19 NH H NG .19 5.1Thu n l i 19 5.2 Khó kh n 20 5.3 Ch nh h ng 20 ng 3:TH C TR NG QU N TR V N L U NG T I NHÀ MÁY G CH NGÓI LONG XUYÊN QUA N M 2001, 2002, 2003 22 1.TH C TR NG QU N TR V N L U NG 22 2.TH C TR NG QU N TR TI N M T 26 2.1S c n thi t qu n tr ti n m t đ i v i Nhà Máy 26 2.2Các y u t nh h ng qu n tr ti n m t 27 2.2.1.Th c tr ng t ng t c đ thu h i ti n m t 27 2.2.2.Th c tr ng gi m t c đ chi ti n m t 33 2.2.3 L p d toán ngân sách ti n m t 33 2.3 M t s công c đánh giá hi u qu qu n tr ti n m t 36 3.TH C TR NG QU N TR CÁC KHO N PH I THU 37 3.1Chính sách tín d ng s d ng qu n lý kho n ph i thu 37 3.1.1Tiêu chu n tín d ng 40 3.1.2Th i h n bán ch u 41 3.1.3Chính sách chi t kh u 43 3.1.4Chính sách thu ti n 44 3.2M t s công c dùng theo dõi kho n ph i thu 48 3.2.1K thu ti n bình quân 48 Doc.edu.vn 3.2.2Phân tích tu i kho n ph i thu khách hàng 49 3.2.3Mô hình s d tài kho n 131 50 4.TH C TR NG QU N TR HÀNG T N KHO 51 4.1Nguyên li u t n kho 52 4.1.1 c m đ t dùng s n xu t g ch 53 4.1.2Ngu n cung c p đ t s n xu t g ch 53 4.1.3Th c tr ng qu n lý đ t t n kho 55 Ch ng 4: GI I PHÁP QU N TR HI U QU V N L U NG 59 1.GI I PHÁP QU N TR TI N M T 59 2.GI I PHÁP QU N TR T T CÁC KHO N PH I THU 60 2.1T ng thêm th i h n tín d ng cho khách hàng 60 2.2 Áp d ng t l chi t kh u toán nhanh .64 3.GI I PHÁP QU N TR HÀNG T N KHO……………………… 65 PH N K T LU N 67 1.K T LU N 67 2.KI N NGH 68 Doc.edu.vn S - BI U B NG Trang S đ :V n l u đ ng trình ho t đ ng S đ : S đ t ch c b máy 16 S đ :Hàng t n kho ho t đ ng c a Nhà máy 51 B ng :Th c tr ng k t qu kinh doanh c a Nhà máy 19 B ng :K t c u v n c a Nhà Máy 23 B ng :M t s ch tiêu đánh giá v n l u đ ng 24 B ng :K t c u v n l u đ ng 26 B ng :D toán ngân sách ti n m t 35 B ng :M t s công c theo dõi qu n lý ti n m t 36 B ng :Ch tiêu kho n ph i thu 42 B ng : ánh giá hi u qu chi phí thu n 47 B ng :T c đ luân chuy n kho n ph i thu 48 B ng 10:Ch tiêu đánh giá hi u qu qu n lý t n kho 51 B ng 11:K t c u hàng t n kho 52 B ng 12:Nh p xu t t n kho nguyên li u đ t n m 55 B ng 13:L ch trình mua đ t n m 56 B ng 14:T n kho nguyên li u đ t tháng 12 56 B ng 15:Nhu c u nguyên v t li u k ho ch n m 2003 57 B ng 16: c tính hi u qu t ng th i h n tín d ng 62 B ng 17: c tính hi u qu t ng chi t kh u toán nhanh 66 Doc.edu.vn CÁC KÝ HI U, CH VI T T T Ü Û Vi t t t Gi i thích VL : v n l u đ ng VC : v n c đ nh TSL : tài s n l u đ ng UBND: y Ban Nhân Dân TPHCM: thành ph H Chí Minh TT: tr LNTT: l i nhu n sau thu LNST: l i nhu n sau thu Trđ: tri u đ ng c thu vt: đ n v tính CL: chênh l ch TTS: t ng tài s n CP: chi phí Pthu: ph i thu K/h: khách hàng TM: ti n m t QLDN: qu n lý doanh nghi p CPBH: chi phí bán hàng +/-: t %: t đ i (%): t tr ng Doc.edu.vn ng đ i LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên PH N M U w(v 1.TÍNH C P THI T C A TÀI NGHIÊN C U Quá trình h i nh p phát tri n n n kinh t khu v c th gi i t o cho n c ta nhi u c h i th thách m i H i nh p đ ng ngh a v i hàng hoá bên tràn vào v i giá r h n nh ng hàng hóa có l i th n c s xu t sang th tr ng n c ngoài, nh ng đ ng th i c ng làm t ng s c ép c nh tranh v n gay g t l i gay g t h n gi a doanh nghi p Do đ đ ng v ng th tr ng doanh nghi p ph i v n đ ng t i đa v i sách tín d ng, qu n lý ti n m t d tr hàng t n kho Bên c nh đó, doanh nghi p ph i bi t ng d ng k p th i thành t u khoa h c k thu t tiên ti n c a nhân lo i vào s n xu t nh m t ng s c c nh tranh ng th i, Nhà qu n tr ph i qu n lý t t v n l u đ ng đ phát tri n ho t đ ng kinh doanh Vì v y, qu n tr v n l u đ ng m t vi c r t quan tr ng giúp doanh nghi p đ ng v ng phát huy h n n a th m nh c a n hình Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên K t qu s lên c a Nhà Máy c ng nh m t ph n l n th c hi n t t vi c qu n tr ti n m t, kho n ph i thu, hàng t n kho M t th tr ng gay g t, song n n kinh t sôi đ ng nh hi n nay, đ ti n xa h n n a c ng nh chu n b nh ng b c ti n lên chuy n sang lo i hình công ty c ph n, doanh nghi p đòi h i ph i t ng c ng h n n a vi c qu n tr t t v n l u đ ng thông qua sách qu n lý phù h p v i giai đo n s ng c a Nhà Máy Xu t phát t tình hình th c ti n mong mu n Nhà Máy qu n tr t t h n v n l u đ ng th i gian t i nh m phát huy th m nh c a th tr ng s n xu t g ch ngói, cung ng g ch ngói r ng kh p GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên T nh đ a s n ph m th tr ng n c ngoài, đáp ng k p th i nhu c u xây d ng phát tri n c s h t ng c a ng i dân, đ t n c nh gi v ng s tín nhi m c a khách hàng v i s n ph m c a Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên Do đó, đ tr c s ch p thu n c a Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh i h c An Giang v i s ch đ o c a giáo viên h ng Nhà Máy đ có th nghiên c u m t cách bao quát đ ng d n cô c nhi u khía c nh “Nâng cao hi u qu qu n tr v n l u đ ng c a Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên” đ tài mà ch n v i hy v ng góp m t ph n nh s nghi p phát tri n c a Nhà Máy M C TIÊU NGHIÊN C U - Phân tích đánh giá th c tr ng qu n tr v n l u đ ng t i Nhà Máy - Tìm nguyên nhân làm gi m hi u qu qu n tr v n l u đ ng - a gi i pháp nâng cao hi u qu qu n tr v n l u đ ng PH NG PHÁP NGHIÊN C U Trong ph m vi đ tài này, ch y u s d ng ph ng pháp sau: - Thu th p s li u + T b ng k t qu kinh doanh, b ng cân đ i k toán, xu t nh p t n kho nguyên v t li u, bán thành ph m, thành ph m, b ng thu chi ti n m t + T tài li u sách báo có liên quan + Ph ng v n tr c ti p v n đ liên quan đ n đ tài - Ph ng pháp so sánh + Xác đ nh m c đ thay đ i bi n đ ng xu h - Ph m c t đ i, t ng đ i ng ch tiêu phân tích ng pháp mô t + Dùng bi u b ng, đ th đ miêu t ch tiêu c n thi t cho vi c phân tích GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên PH M VI NGHIÊN C U Ho t đ ng kinh doanh c a Nhà máy G ch r t đa d ng phong phú, mu n đánh giá m t cách xác đòi h i ph i có m t trình nghiên c u v m i ho t đ ng c a doanh nghi p s li u đ t c cung c p ph i ng đ i đ y đ nên chuyên đ ch vào phân tích :” ánh giá th c tr ng qu n tr v n l u đ ng c a Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên ba n m 2001, 2002, 2003” C th đánh giá th c tr ng ti n m t, kho n ph i thu nguyên li u đ t t n kho ba n m v a qua 2001-2003 T đ gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý v n l u đ ng c a Nhà Máy th i gian t i Do th i gian kinh nghi m h n ch , lu n v n ch c ch n s không tránh kh i sai sót v n i dung l n hình th c Tôi mong quý th y cô, cô chú, anh ch Nhà Máy chân tình góp ý đ lu n v n c a đ hoàn thi n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh c LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên PH N N I DUNG Ch ng 1: C S LÝ LU N z(| 1.QU N TR V N L U NG 1.1V n l u đ ng 1.1.1V n l u đ ng gì? V n l u đ ng c a doanh nghi p v n ng tr ti n l ng t n t i d cv đ it ng lao đ ng i hình thái nguyên v t li u d tr , s n ph m ch t o, thành ph m, hàng hoá ti n t ho c s v n ng tr c v tài s n l u đ ng s n xu t tài s n l u thông ng b ng v n l u đ ng nh m đ m b o cho trình tái s n xu t c a doanh nghi p th ng xuyên liên t c 1.1.2Phân lo i v n l u đ ng - D a theo vai trò c a v n l u đ ng trình ho t đ ng đ chia làm lo i: Quy trình ho t đ ng c a doanh nghi p D tr S n xu t -Nguyên li u -Bán thành ph m -V t li u ph -Nhiên li u -Công c ,d ng c -S n ph m d dang -Bán thành ph m S đ 1:V N L U L u thông -Thành ph m -Ti n -Ph i thu -Ph i tr -T m ng NG TRONG QUÁ TRÌNH HO T GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn NG c H nh c LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - D a theo hình thái bi u hi n có th chia ra: v n v t t hàng hóa v n ti n t - D a theo ngu n hình thành có ngu n v n ch s h u v n vay 1.1.3M t s công c đánh giá v n l u đ ng 1.1.3.1Vòng quay v n l u đ ng Vòng quay v n l u đ ng = Doanh thu thu n V n l u đ ng 1.1.3.2T s toán nhanh Tài s n l u đ ng – Hàng t n kho T s toán nhanh = N ng n h n 1.1.3.3T s toán hi n th i Tài s n l u đ ng T s toán hi n th i = N ng n h n 1.2 nh ngh a qu n tr v n l u đ ng Qu n tr v n l u đ ng c a doanh nghi p chuyên đ đ c đ nh ngh a qu n tr v ti n m t, kho n ph i thu, hàng t n kho nh m đ m b o trình tái s n xu t di n th ng xuyên liên t c 2.QU N TR TI N M T 2.1S c n thi t qu n tr ti n m t B t k m t doanh nghi p l u tr ti n m t c ng nh m đ n m c đích sau: - Thông su t trình t o giao d ch kinh doanh (đ ng c ho t đ ng s n xu t kinh doanh): mua s m nguyên v t li u, hàng hóa toán chi phí c n thi t cho doanh nghi p ho t đ ng bình th l ng (tr ng công nhân, n p thu …) GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - M c đích đ u c : doanh nghi p l i d ng c h i t m th i nh s s t giá t c th i v nguyên v t li u, chi t kh u…đ gia t ng l i nhu n cho doanh nghi p - M c đích d phòng: ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, ti n m t có m luân chuy n không theo m t quy lu t nhât đ nh Do v y doanh nghi p c n ph i trì m t vùng đ m an toàn đ th a mãn nhu c u ti n m t b t ng 2.2Các y u t nh h ng qu n tr ti n m t 2.2.1T ng t c đ thu h i ti n m t - y nhanh vi c chu n b g i hóa đ n b ng cách vi tính hóa hóa đ n, g i kèm theo hàng, g i qua fax, yêu c u toán tr ghi n tr - c, cho phép c em l i cho khách hàng nh ng m i l i đ khuy n khích h s m tr n b ng cách áp d ng sách chi t kh u đ i v i nh ng kho n n toán tr c h n 2.2.2Gi m t c đ chi tiêu Doanh nghi p có th thu đ c l i nhu n b ng cách th c hi n gi m t c đ chi tiêu ti n m t đ có thêm ti n m t nh m đ u t sinh l i b ng cách: thay dùng ti n toán s m hóa đ n mua hàng, nhà qu n tr tài nên trì hoãn vi c toán nh ng ch ph m vi th i gian mà chi phí tài chính, ti n ph t hay s xói mòn v th tín d ng th p h n nh ng l i nhu n vi c ch m toán đem l i 2.3L p d toán ngân sách ti n m t Ngân sách ti n m t d án l u chuy n ti n t cho th y th i m s l ng lu ng ti n m t vào m t th i k , th ng hàng tháng M c đích l p d toán đ nhà qu n tr tài có kh n ng t t h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên v xác đ nh nhu c u ti n m t t ng lai, ho ch đ nh đ tài tr cho nhu c u tái s n xu t, th c hi n ki m soát ti n m t kh n ng toán c a doanh nghi p 2.4M t s công c s d ng đánh giá ti n m t 2.4.1Vòng quay ti n m t Doanh thu thu n Vòng quay ti n m t = Ti n m t bình quân Trong đó: Ti n m t bình quân = (TM đ u k + TM cu i K )/2 2.4.2Chu k vòng quay ti n m t Ti n m t Chu k vòng quay ti n m t = Ti n bán hàng trung bình ngày 3.QU N TR KHO N PH I THU Các kho n ph i thu c a m i doanh nghi p đ c qu n lý thông qua sách tín d ng phù h p đ c m ngành ngh , giai đo n phát tri n c a h nh m đ t doanh thu cao nh t t i đa hóa l i nhu n 3.1Chính sách tín d ng (chính sách bán ch u) 3.1.1Khái ni m: Chính sách tín d ng m t y u t quy t đ nh quan tr ng liên quan đ n m c đ , ch t l 3.1.2Nh ng y u t nh h ng r i ro c a doanh thu bán hàng ng đ n sách tín d ng M t doanh nghi p n i l ng sách tín d ng nh m m c đích t ng doanh thu nh ng đ ng th i t ng r i ro, t ng v n đ u t vào kho n ph i thu t l chi t kh u t ng, th i gian bán ch u dài h n ph ng th c thu ti n g t gao h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 3.1.2.1Các khái ni m a.Tiêu chu n tín d ng Là m t tiêu chu n đ nh rõ s c m nh tài t i thi u có th ch p nh n đ c c a nh ng khách hàng mua ch u T c khách hàng có s c m nh tài hay v th tín d ng th p h n nh ng tiêu chu n có th ch p nh n đ c s b t ch i c p tín d ng theo th th c tín d ng th b.Chi t kh u th ng m i ng m i Là ph n ti n chi t kh u đ i v i nh ng giao d ch mua hàng b ng ti n Chi t kh u th ng m i t o nh ng khuy n khích toán s m h n h p đ ng mua hàng c.Th i h n bán ch u Là đ dài th i gian mà kho n tín d ng đ c phép kéo dài d.Chính sách thu ti n Là ph ng th c x lý kho n tín d ng th ng m i h n 3.1.2.2 ánh giá nh ng thay đ i sách tín d ng Xem xét nh h soát đ ng c a t ng y u t s b n bi n s có th ki m c c a kho n ph i thu đ i v i l i nhu n c a doanh nghi p b ng cách l n l t phân tích t ng sách nh h ng c a chúng đ n doanh thu, chi phí l i nhu n ròng a ánh giá tiêu chu n tín d ng - Doanh s bán c a doanh nghi p có th b tác đ ng tiêu chu n tín d ng thay đ i c th : + Khi tiêu chu n t ng lên m c cao h n doanh s bán gi m GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u + Ng thông th ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên c l i tiêu chu n gi m doanh s bán s t ng ng s thu hút nhi u khách hàng có ti m l c tài y u h n - Ngoài ra, k thu ti n bình quân t ng lên kh n ng g p nh ng n khó đòi nhi u h n hay kh n ng thua l t ng lên chi phí thu ti n c ng cao h n - H th p tiêu chu n tín d ng phát sinh chi phí: chi phí qu n lý thu n t ng tr l ng nhân viên thu n , chi phí v n phòng ph m (đi n tho i, chi phí công tác đòi n ); chi phí chi t kh u t ng, n khó đòi t ng chi phí c h i c a v n t ng * Do v nguyên t c quy t đ nh thay đ i tiêu chu n tín d ng ph i d a c s phân tích chi phí l i nhu n tr c sau thay đ i cho đem l i l i nhu n cao h n b.Phân tích th i h n bán ch u - Th i h n bán ch u đ dài th i gian t ngày giao hàng đ n ngày nh n đ c ti n bán hàng - Nhà qu n lý có th tác đ ng đ n doanh thu bán hàng b ng cách thay đ i th i h n tín d ng N u t ng th i h n bán ch u đòi h i doanh nghi p ph i đ u t nhi u h n vào kho n ph i thu, n khó đòi s cao h n chi phí thu ti n bán hàng c ng t ng lên Nh ng doanh nghi p s thu hút thêm đ c nhi u khách hàng m i doanh thu tiêu th s t ng lên c.Chính sách chi t kh u - Chi t kh u s kh u tr làm gi m t ng giá tr m nh giá c a hóa đ n bán hàng đ c áp d ng đ i v i khách hàng nh m khuy n khích h toán ti n mua hàng tr c th i h n - Khi t l chi t kh u t ng doanh s bán t ng, v n đ u t vào kho n ph i thu thay đ i doanh nghi p nh n đ GVHD: Hu nh Nh t Ngh a c h n m i đ ng SVTH: Ph m Th Trang Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên doanh s bán Các chi phí thu ti n n khó đòi gi m t l chi t kh u m i đ a có tác d ng tích c c d.Chính sách thu ti n Là nh ng bi n pháp áp d ng đ thu h i nh ng kho n n mua hàng h n nh : g i th , n tho i, c ng ng i đ n g p tr c ti p, y quy n cho i đ i di n, ti n hành th t c pháp lý…Khi doanh nghi p c g ng đòi n b ng cách áp d ng bi n pháp c ng r n h n thu h i n l n h n nh ng chi phí thu ti n t ng cao i v i m t s khách hàng khó ch u b đòi ti n g t gao c ng r n làm cho doanh s t ng lai có th b gi m xu ng 3.2 Theo dõi kho n ph i thu 3.2.1 M c đích: Nhà qu n tr tài theo dõi kho n nh m: - Xác đ nh th c tr ng c a kho n ph i thu - ánh giá tính h u hi u c a sách thu ti n 3.2.2M t s công c theo dõi kho n ph i thu 3.2.2.1K thu ti n bình quân Là công c đ c dùng đ theo dõi kho n ph i thu Các kho n ph i thu K thu ti n bình quân = Doanh thu bán ch u bình quân m t ngày k 3.2.2.2Vòng quay kho n ph i thu Vòng quay kho n ph i thu = Doanh thu thu n Các kho n ph i thu 3.2.2.3Mô hình tu i kho n ph i thu Ph ng pháp phân tích d a th i gian bi u v “tu i” c a ko n ph i thu Ph ng pháp r t h u hi u đ i v i kho n ph i thu có GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 10 Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên s bi n đ ng v m t th i gian 3.2.2.4Mô hình s d tài kho n ph i thu Ph ng pháp đo l ch a thu đ ng ph n doanh s bán ch u c a m i tháng v n c ti n t i th i m cu i tháng t i th i m k t thúc c a tháng ti p theo 4.QU N TR HÀNG T N KHO H u h t doanh nghi p đ u có hàng t n kho b i t t c công đo n mua, s n xu t bán không di n vào m t th i m M t khác, c n có hàng t n kho đ trì kh n ng ho t đ ng thông su t c a dây chuy n s n xu t ho t đ ng phân ph i, ng n ch n nh ng b t tr c s n xu t, v y qu n tr hàng t n kho m t vi c làm r t quan tr ng 4.1 Khái ni m phân lo i 4.1.1 Khái ni m Hàng t n kho nh ng tài s n đ doanh bình th c gi đ bán k s n xu t, kinh ng; trình s n xu t, kinh doanh d dang; nguyên li u, v t li u, công c , d ng c đ s d ng trình s n xu t, kinh doanh ho c cung c p d ch v 4.1.2 Phân lo i Hàng t n kho bao g m: Thành ph m t n kho, s n ph m d dang: s n ph m ch a hoàn thành, s n ph m hoàn thành ch a làm th t c nh p kho thành ph m, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c t n kho 4.2Qu n tr chi phí t n kho d tr hàng t n kho, doanh nghi p ph i t n chi phí Các chi phí liên quan đ n vi c d tr t n kho là: Chi phí t n tr , chi phí đ t hàng, chi phí c h i… GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 11 Doc.edu.vn c H nh LVTN:Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 4.2.1Chi phí t n tr 4.2.1.1Khái ni m: Chi phí t n tr nh ng chi phí liên quan đ n vi c t n tr hàng hoá hay nh ng chi phí bi n đ i t ng, gi m v i hàng t n kho T c nh ng chi phí t ng gi m ph thu c vào l ng hàng t n kho nhi u hay 4.2.1.2Phân lo i - Chi phí ho t đ ng bao g m: chi phí b c x p hàng hoá, chi phí b o hi m hàng t n kho, chi phí hao h t m t mát, m t giá tr b h h ng chi phí b o qu n hàng hoá - Chi phí tài bao g m: chi phí s d ng v n, tr lãi vay cho ngu n kinh phí vay m n đ mua hàng d tr , chi phí v thu , kh u hao… 4.2.2Chi phí đ t hàng Bao g m chi phí qu n lý, giao d ch v n chuy n hàng nh : chi phí gi y t , chi phí v n chuy n, chi phí nh n hàng Chi phí th kh i l ng n đ nh, ng hàng c a m i l n đ t hàng nh s l n đ t hàng t ng nên t ng chi phí đ t hàng cao ng c l i 4.3M t s công c đánh giá hàng t n kho 4.3.1 Vòng quay hàng t n kho Vòng quay hàng t n kho = Doanh thu thu n Hàng t n kho 4.3.2S ngày luân chuy n hàng t n kho S ngày luân chuy n hàng t n kho = GVHD: Hu nh Nh t Ngh a Hàng t n kho * 360 Doanh thu thu n SVTH: Ph m Th Trang 12 Doc.edu.vn c H nh [...]... T đó đ ra gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý v n l u đ ng c a Nhà Máy trong th i gian t i Do th i gian và kinh nghi m còn h n ch , bài lu n v n này ch c ch n s không tránh kh i sai sót v n i dung l n hình th c Tôi mong quý th y cô, cô chú, anh ch Nhà Máy chân tình góp ý đ bài lu n v n c a tôi đ hoàn thi n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 3 Doc.edu.vn c H nh c LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr... ánh giá tiêu chu n tín d ng - Doanh s bán c a doanh nghi p có th b tác đ ng khi tiêu chu n tín d ng thay đ i c th : + Khi các tiêu chu n t ng lên m c cao h n thì doanh s bán gi m GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 8 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u + Ng thông th ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên c l i khi các tiêu chu n gi m thì doanh s bán s t ng vì ng nó s thu hút... -S n ph m d dang -Bán thành ph m S đ 1:V N L U L u thông -Thành ph m -Ti n -Ph i thu -Ph i tr -T m ng NG TRONG QUÁ TRÌNH HO T GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 4 Doc.edu.vn NG c H nh c LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - D a theo hình thái bi u hi n có th chia ra: v n v t t hàng hóa và v n ti n t - D a theo ngu n hình thành có ngu n v n ch s h u và v... nguyên v t li u, hàng hóa và thanh toán các chi phí c n thi t cho doanh nghi p ho t đ ng bình th l ng (tr ng công nhân, n p thu …) GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 5 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên - M c đích đ u c : doanh nghi p l i d ng các c h i t m th i nh s s t giá t c th i v nguyên v t li u, chi t kh u…đ gia t ng l i nhu n cho... ng ti n m t vào và ra trong m t th i k , th ng là hàng tháng M c đích l p d toán này đ các nhà qu n tr tài chính có kh n ng t t h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 6 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên v xác đ nh nhu c u ti n m t t ng lai, ho ch đ nh đ tài tr cho các nhu c u tái s n xu t, th c hi n ki m soát ti n m t và kh n ng thanh... i ro, t ng v n đ u t vào các kho n ph i thu t l chi t kh u t ng, th i gian bán ch u dài h n và ph ng th c thu ti n ít g t gao h n GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 7 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 3.1.2.1Các khái ni m a.Tiêu chu n tín d ng Là m t tiêu chu n đ nh rõ s c m nh tài chính t i thi u và có th ch p nh n đ c c a nh ng khách...LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên 4 PH M VI NGHIÊN C U Ho t đ ng kinh doanh c a Nhà máy G ch r t đa d ng và phong phú, mu n đánh giá m t cách chính xác đòi h i ph i có... sau khi thay đ i sao cho đem l i l i nhu n cao h n b.Phân tích th i h n bán ch u - Th i h n bán ch u là đ dài th i gian t ngày giao hàng đ n ngày nh n đ c ti n bán hàng - Nhà qu n lý có th tác đ ng đ n doanh thu bán hàng b ng cách thay đ i th i h n tín d ng N u t ng th i h n bán ch u đòi h i doanh nghi p ph i đ u t nhi u h n vào các kho n ph i thu, n khó đòi s cao h n và chi phí thu ti n bán hàng c ng... Khi t l chi t kh u t ng thì doanh s bán t ng, v n đ u t vào kho n ph i thu thay đ i và doanh nghi p nh n đ GVHD: Hu nh Nh t Ngh a c ít h n trên m i đ ng SVTH: Ph m Th Trang 9 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên doanh s bán Các chi phí thu ti n và n khó đòi gi m khi t l chi t kh u m i đ a ra có tác d ng tích c c d.Chính sách thu ti n Là nh ng bi... pháp phân tích này d a trên th i gian bi u v “tu i” c a các ko n ph i thu Ph ng pháp này r t h u hi u đ i v i các kho n ph i thu có GVHD: Hu nh Nh t Ngh a SVTH: Ph m Th Trang 10 Doc.edu.vn c H nh LVTN :Nâng Cao Hi u Qu Qu n Tr V n L u ng T i Nhà Máy G ch Ngói Long Xuyên s bi n đ ng v m t th i gian 3.2.2.4Mô hình s d trên tài kho n ph i thu Ph ng pháp này đo l ch a thu đ ng ph n doanh s bán ch u c a m i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động, Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động, Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay