mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận

20 191 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:31

Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận LÝ DO CH N TÀI: B t c m t cơng ty b t đ u ho t đ ng đ u mu n thu đ c nhi u l i nhu n, nhiên khơng ph i cơng ty c ng tho mãn đ c mong mu n Các cơng ty ho t đ ng c ch th tr ng, ch khơng ph i n n kinh t k ho ch t p trung – n i đ c k ho ch hố cân đ i tồn b n n kinh t qu c dân, ch u s tác đ ng c a qui lu t r t sòng ph ng đ n n i r t nghi t ngã c a th tr ng, b t c m t quy t đ nh sai l m đ u d n đ n h u qu khó l ng đơi phá s n Do vi c quy t đ nh m t cách đ n vơ c n thi t Và trách nhi m thu c v nhà qu n tr Các nhà qu n tr s t ch c, ph i h p, quy t đ nh ki m sốt m i ho t đ ng cơng ty, nh m m c tiêu ch đ o h ng d n cơng ty đ đ t đ c l i nhu n cao nh t b ng cách phân tích đánh giá đ nh ng d án chi n l c t ng lai Phân tích m i quan h chi phí - kh i l ng - l i nhu n m t cơng c k ho ch hóa qu n lí h u d ng Qua vi c phân tích này, nhà qu n tr s bi t nh h ng c a t ng y u t nh giá bán, s n l ng, k t c u m t hàng đ c bi t nh h ng c a k t c u chi phí đ i v i l i nhu n nh th nào, đã, s làm t ng, gi m l i nhu n Ngồi ra, thơng qua vi c phân tích d a nh ng s li u mang tính d báo s ph c v cho nhà qu n tr l nh v c u hành hi n t i c ho ch đ nh k ho ch t ng l i V i nh ng đ c m trên, vi c ng d ng m i quan h chi phí - kh i l ng - l i nhu n vào m i cơng ty vơ c n thi t, nhiên v n d ng m t v n đ r t m i m Xu t phát t v n đ nên em quy t đ nh ch n đ tài “PHÂN TÍCH M I QUAN H CHI PHÍ – KH I L NG – L I NHU N T I CƠNG TY ANGIMEX” Qua đ tài này, em s có c h i nghiên c u lý thuy t đ c h c, so sánh v i u ki n kinh doanh th c t đ rút nh ng ki n th c c n thi t giúp cho vi c t ch c, u hành quy t đ nh kinh doanh t ng lai nh m mang l i hi u qu cao nh t cho Cơng ty M C TIÊU NGHIÊN C U: - Phân tích m i quan h chi phí - kh i l máy Châu c ng - l i nhu n c a xí nghi p nhà a bi n pháp nh m nâng cao hi u qu c a xí nghi p ho t đ ng hi u qu - D báo tình hình tiêu th c a kh i xí nghi p n m 2004 GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 1- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận PH NG PHÁP NGHIÊN C U: - Trong q trình thu th p s li u: + i v i s li u s c p: thu th p b ng cách ph ng v n tr c ti p i v i s li u th c p: thu th p t Biên b n s n xu t, Nh t ký s n xu t, Nh t ký bán hàng, S chi ti t chi phí phát sinh t ng tháng, B ng Cân đ i K tốn, Báo cáo Quy t tốn… + - Trong q trình phân tích, ph sánh gi a xí nghi p ng pháp s d ng th ng kê, t ng h p, so PH M VI NGHIÊN C U: Do tính ph c t p lo i hình ho t đ ng c a cơng ty kinh doanh nhi u lo i s n ph m nên ph m vi nghiên c u c a lu n đ c gi i h n vi c phân tích C.V.P n m 2003 c a m t hàng g o, m t hàng ch l c c a Cơng ty ANGIMEX GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 2- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ch ng I: C S LÍ LU N õõõ KHÁI NI M PHÂN TÍCH M I QUAN H CHI PHÍ - KH I L NG - L I NHU N: Phân tích m i quan h gi a chi phí - kh i l ng - l i nhu n (Cost – Volume – Profit) xem xét m i quan h n i t i c a nhân t : giá bán, s n l ng, chi phí kh bi n, chi phí b t bi n k t c u m t hàng, đ ng th i xem xét s nh h ng c a nhân t đ n l i nhu n c a doanh nghi p Phân tích m i quan h C.V.P m t bi n pháp h u ích nh m h ng d n nhà doanh nghi p vi c l a ch n đ quy t đ nh, nh l a ch n dây chuy n s n xu t, đ nh giá s n ph m, chi n l c khuy n mãi, s d ng t t nh ng u ki n s n xu t kinh doanh hi n có… M C ÍCH PHÂN TÍCH M I QUAN H C.V.P: M c đích c a phân tích C.V.P phân tích c c u chi phí hay nói cách khác nh m phân tích r i ro t c c u chi phí D a nh ng d báo v kh i l ng ho t đ ng, doanh nghi p đ a c c u chi phí phù h p đ đ t đ c l i nhu n cao nh t th c hi n phân tích m i quan h C.V.P c n thi t ph i n m v ng cách ng x c a chi phí đ tách chi phí c a doanh nghi p thành chi phí kh bi n, b t bi n, ph i hi u rõ Báo cáo thu nh p theo s d đ m phí, đ ng th i ph i n m v ng m t s khái ni m c b n s d ng phân tích BÁO CÁO THU NH P THEO S D M PHÍ: M t chi phí s n xu t kinh doanh đ c chia thành y u t kh bi n b t bi n, ng i qu n lí s v n d ng cách ng x c a chi phí đ l p m t báo cáo k t qu kinh doanh d ng báo cáo s đ c s d ng r ng rãi nh m t k ho ch n i b m t cơng c đ quy t đ nh Báo cáo thu nh p theo s d đ m phí có d ng nh sau: Doanh thu Chi phí kh bi n S d đ m phí Chi phí b t bi n L i nhu n xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 3- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ¬ So sánh Báo cáo thu nh p theo s d đ m phí (K tốn qu n tr ) Báo cáo thu nh p theo ch c n ng chi phí (K tốn tài chính): K tốn tài K tốn qu n tr Doanh thu xxxxx (Tr ) Giá v n hàng bán xxxx Lãi g p xxx (Tr ) Chi phí kinh doanh xx L i nhu n x Doanh thu (Tr ) Chi phí kh bi n S d đ m phí (Tr ) Chi phí b t bi n L i nhu n xxxxxx xxxx xxx xx x i m khác rõ ràng gi a hai báo cáo g m: tên g i v trí c a lo i chi phí Tuy nhiên, m khác doanh nghi p nh n đ c báo cáo c a K tốn tài khơng th xác đ nh đ c m hòa v n phân tích m i quan h chi phí, doanh thu l i nhu n, hình th c báo cáo c a K tốn tài nh m m c đích cung c p k t qu ho t đ ng kinh doanh cho đ i t ng bên ngồi, chúng cho bi t r t v cách ng x c a chi phí Ng c l i, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh theo s d đ m phí l i có m c tiêu s d ng cho nhà qu n tr , ta có th hi u sâu thêm đ c v phân tích hòa v n c ng nh gi i quy t m i quan h chi phí, kh i l ng, l i nhu n CÁC KHÁI NI M C B NS D NG TRONG PHÂN TÍCH C.V.P: 4.1 S d đ m phí - ph n đóng góp: S d đ m phí (SD P) s chênh l ch gi a doanh thu chi phí kh bi n SD P đ c s d ng tr c h t đ bù đ p chi phí b t bi n, s d l i nhu n SD P có th tính cho t t c lo i s n ph m, m t lo i s n ph m m t đ n v s n ph m SD P tính cho m t đ n v s n ph m g i ph n đóng góp, v y ph n đóng góp ph n l i c a đ n giá bán sau tr cho bi n phí đ n v G i ̇ x: s n l ng tiêu th ̇ g: giá bán ̇ a: chi phí kh bi n đ n v ̇ b: chi phí b t bi n GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 4- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ta có báo cáo thu nh p theo SD P nh sau: Doanh thu Chi phí kh bi n S d đ m phí Chi phí b t bi n L i nhu n T ng s Tính cho sp gx ax (g - a)x b (g-a)x - b g a g–a T báo cáo thu nh p t ng qt ta xét tr ng h p sau: - Khi doanh nghi p khơng ho t đ ng, s n l ng x = doanh nghi p P = - b, doanh nghi p l b ng chi phí b t bi n bi n l i nhu n c a - Khi doanh nghi p ho t đ ng t i s n l ng xh, SD P b ng chi phí b t l i nhu n c a doanh nghi p P = 0, doanh nghi p đ t m c hòa v n (g – a)xh = b xh = S nl b g −a CPBB SD P đ n v ng hòa v n = - Khi doanh nghi p ho t đ ng t i s n l nghi p P = (g – a)x1 – b ng x1 > xh - Khi doanh nghi p ho t đ ng t i s n s n l doanh nghi p P = (g – a)x2 – b Nh v y s n l l i nhu n c a doanh ng x2 > x1 > xh l i nhu n c a ng ∆x = x2 – x1 ng t ng l L i nhu n t ng l ng: ∆P = (g – a)(x2 – x1) ∆P = (g – a)∆x * K t lu n: Thơng qua khái ni m SD P th y đ c m i quan h gi a s bi n đ ng v l ng v i s bi n đ ng v l i nhu n, c th là: n u s n l ng t ng l ng l i nhu n t ng lên l ng b ng s n l ng t ng thêm nhân cho SD P đ nv * Chú ý: K t lu n ch doanh nghi p v GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh t qua m hòa v n SVTH: Trần Thò Hải Giang - 5- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ¬ Nh c m c a vi c s d ng khái ni m SD P: - Khơng giúp nhà qu n lí có nhìn t ng qt giác đ tồn b xí nghi p n u cơng ty s n xu t kinh doanh nhi u lo i s n ph m, b i s n l ng c a t ng s n ph m khơng th t ng h p tồn xí nghi p - Làm cho nhà qu n lí d nh m l n vi c quy t đ nh, b i t ng r ng t ng doanh thu c a nh ng s n ph m có SD P l n l i nhu n t ng lên, nh ng u có hồn-tồn-ng c-l i kh c ph c nh c m c a SD P, ta k t h p s d ng khái ni m t l SD P 4.2 T l SD P: T l SD P t l ph n tr m c a SD P tính doanh thu ho c gi a ph n đóng góp v i đ n giá bán Ch tiêu có th tính cho t t c lo i s n ph m, m t lo i s n ph m (c ng b ng m t đ n v s n ph m) g-a g T l SD P = Í T nh ng d li u nêu báo cáo thu nh p 100% ph n trên, ta có: - T is nl ng x1 $ Doanh thu: gx1 $ L i nhu n: P1 = (g – a)x1 – b - T is nl ng x2 $ Doanh thu: gx2 $ L i nhu n: P2 = (g – a)x2 – b Nh v y doanh thu t ng l $ L i nhu n t ng l ng: (gx2 – gx1) ng: ∆P = P2 – P1 ∆P = (g – a)(x2 – x1) ∆P = ( g − a) × ( x − x1 ) g g * K t lu n: Thơng qua khái ni m v t l SD P, ta th y đ gi a doanh thu l i nhu n, c th là: doanh thu t ng l c ng t ng l ng b ng doanh thu t ng lên nhân cho t l SD P c m i quan h ng l i nhu n ¬ T k t lu n ta rút h qu sau: N u t ng l ng doanh thu t t c nh ng s n ph m, nh ng l nh v c, nh ng b ph n, nh ng xí nghi p… nh ng xí nghi p, nh ng b ph n có t l SD P l n l i nhu n t ng lên nhi u hi u rõ đ c m c a nh ng xí nghi p có t l SD P l n - nh , ta nghiên c u khái ni m c c u chi phí GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 6- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 4.3 C c u chi phí: C c u chi phí m i quan h t tr ng c a t ng lo i chi phí kh bi n (CPKB), chi phí b t bi n (CPBB) t ng chi phí c a doanh nghi p Phân tích c c u chi phí n i dung quan tr ng c a phân tích ho t đ ng kinh doanh, c c u chi phí có nh h ng tr c ti p đ n l i nhu n m c đ ho t đ ng thay đ i Thơng th ng doanh nghi p ho t đ ng theo d ng c c u sau: ¬ CPBB chi m t tr ng l n t ng chi phí CPKB th ng chi m t tr ng nh , t ta suy t l SD P l n, n u t ng (gi m) doanh thu l i nhu n t ng (gi m) nhi u h n Doanh nghi p có CPBB chi m t tr ng l n th ng nh ng doanh nghi p có m c đ u t l n Vì v y, n u g p thu n l i t c đ phát tri n c a nh ng doanh nghi p s r t nhanh ng c l i, n u g p r i ro, doanh thu gi m l i nhu n s gi m nhanh ho c s nhanh chóng phá s n n u s n ph m khơng tiêu th đ c ¬ CPBB chi m t tr ng nh t ng phí CPKB th ng chi m t tr ng l n, t suy t l SD P nh , n u t ng (gi m) doanh thu l i nhu n s t ng (gi m) h n Nh ng doanh nghi p có CPBB chi m t tr ng nh th ng nh ng doanh nghi p có m c đ u t th p t c đ phát tri n ch m, nh ng n u g p r i ro, l ng tiêu th gi m ho c s n ph m khơng tiêu th đ c thi t h i s th p h n Hai d ng c c u chi phí đ u có nh ng u nh c m Tùy theo đ c m kinh doanh m c tiêu kinh doanh c a mà m i doanh nghi p xác l p m t c c u chi phí riêng Khơng có m t mơ hình c c u chi phí chu n đ doanh nghi p có th áp d ng, c ng nh khơng có câu tr l i xác cho câu h i c c u chi phí nh th t t nh t Tuy v y d đ nh xác l p m t c c u chi phí, ph i xem xét nh ng y u t tác đ ng nh : k ho ch phát tri n dài h n tr c m t c a doanh nghi p, tình hình bi n đ ng c a doanh s h ng n m, quan m c a nhà qu n tr đ i v i r i ro… i u có ngh a qui mơ c a doanh nghi p l thu c hồn tồn vào th tr ng khơng có đ đ m b o m t qui mơ ho t đ ng s t n t i n m sau hay th i gian xa h n ây m khác bi t gi a n n kinh t theo k ho ch t p trung n n kinh t theo c ch u ti t b i th tr ng GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 7- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 4.4 òn b y ho t đ ng : i v i nhà v t lý, đòn b y dùng đ lay chuy n m t v t r t l n v i l c tác đ ng r t nh i v i nhà kinh doanh, đòn b y, g i m t cách đ y đ BH ( BH ), cách mà nhà qu n tr s d ng đ đ t đ c t l t ng cao v l i nhu n v i t l t ng nh h n nhi u v doanh thu ho c m c tiêu th s n ph m BH ch cho th y v i m t t c đ t ng nh c a doanh thu, s n l ng bán s t o m t t c đ t ng l n v l i nhu n M t cách khái qt là: BH khái ni m ph n ánh m i quan h gi a t c đ t ng l i nhu n t c đ t ng doanh thu ho c s n l ng tiêu th t c đ t ng l i nhu n bao gi c ng l n h n t c đ t ng doanh thu: BH = T c đ t ng l i nhu n T c đ t ng doanh thu (ho c s n l ng bán) >1 Gi đ nh có doanh nghi p doanh thu l i nhu n N u t ng m t l ng doanh thu nh doanh nghi p có t l SD P l n, l i nhu n t ng nhi u, v y t c đ t ng l i nhu n l n h n BH s l n h n Doanh nghi p có t tr ng chi phí b t bi n l n h n kh bi n t l SD P l n ng c l i Do v y, BH c ng m t ch tiêu ph n ánh m c đ s d ng đ nh phí t ch c doanh nghi p BH s l n xí nghi p có t l đ nh phí cao h n bi n phí t ng chi phí, nh h n xí nghi p có k t c u ng c l i i u c ng có ngh a doanh nghi p có BH l n t l đ nh phí t ng chi phí l n h n bi n phí, l i nhu n c a doanh nghi p s r t nh y c m v i th tr ng doanh thu bi n đ ng, b t k s bi n đ ng nh c a doanh thu c ng gây bi n đ ng l n v l i nhu n V i nh ng d li u cho ta có: - T is nl ng x1 $ Doanh thu: gx1 $ L i nhu n: P1 = (g – a)x1 – b - T is nl ng x2 $ Doanh thu: gx2 $ L i nhu n: P2 = (g – a)x2 – b $ T c đ t ng l i nhu n = $ T c đ t ng doanh thu = $ BH = = P2 – P P1 gx2 – gx1 Í 100% = (g – a)(x2 – x1) (g – a)x1 – b Í 100% gx1 gx2 – gx1 (g – a)(x2 – x1) : (g – a)x1 - b (g – a)x1 (g – a)x1 – b GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh gx1 SVTH: Trần Thò Hải Giang - 8- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận V y ta có cơng th c tính đ l n c a BH : SD P L i nhu n l n c a BH = SD P SD P – nh phí = Nh v y t i m t m c doanh thu, s n l ng cho s n s xác đ nh đ c BH , n u d ki n đ c t c đ t ng doanh thu s d ki n đ c t c đ t ng l i nhu n ng c l i * Chú ý: S n l ng t ng, doanh thu t ng, l i nhu n t ng lên đ l n BH ngày gi m BH l n nh t s n l ng v a v t qua m hòa v n Ch ng minh: BH = Hay: (g – a)x (g – a)x – b BH (g – a)x – b + b (g – a)x – b = = 1+ = 1+ b (g – a)x – b CPBB L i nhu n Do đó, s n l ng tiêu th t ng s góp ph n làm cho m u s t c ph n l i nhu n t ng, CPBB/L i nhu n s gi m suy BH gi m PHÂN TÍCH I M HỊA V N: Phân tích m hòa v n m t n i dung quan tr ng phân tích m i quan h C.V.P Nó cung c p thơng tin cho nhà qu n tr v s l ng s n ph m c n ph i bán đ đ t đ c l i nhu n mong mu n th ng b t đ u t i m hồ v n, m mà doanh s khơng mang l i đ c l i nhu n Tuy nhiên, khơng m t cơng ty ho t đ ng mà khơng mu n cơng ty mang l i l i nhu n Vì v y, phân tích m hồ v n có vai trò m kh i đ u đ xác đ nh s l ng s n ph m c n đ đ t đ c l i nhu n mong mu n nh m l p k ho ch cho ho t đ ng kinh doanh c a 5.1 Khái ni m m hòa v n: i m hòa v n kh i l ng ho t đ ng mà t i t ng doanh thu b ng v i t ng chi phí T i m doanh thu này, doanh nghi p khơng có lãi c ng khơng b l , s hòa v n Trên đ th ph ng, m hòa v n t a đ đ c xác đ nh b i kh i l ng th hi n tr c hồnh – g i kh i l ng hòa v n b i doanh thu th hi n tr c tung – g i doanh thu hòa v n T a đ giao m hòa v n c a đ ng bi u di n: doanh thu chi phí GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 9- Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận M i quan h chi phí, doanh thu l i nhu n có th trình bày b ng mơ hình sau: Doanh thu (DT) Bi n phí (BP) SD P Bi n phí (BP) nh phí ( P) L i nhu n (LN) T ng chi phí (TP) L i nhu n (LN) Nhìn vào s đ ta th y: - SD P = nh phí ( P) + L i nhu n (LN) - Doanh thu (DT) = Bi n phí (BP) + nh phí ( P) + L i nhu n (LN) i m hòa v n theo khái ni m trên, m mà t i doanh thu v a đ bù đ p t ng chi phí, ngh a l i nhu n b ng (khơng l i, khơng l ) Nói cách khác, t i m hòa v n, SD P = đ nh phí (*) Ch ng minh (*): mà DT = BP + SD P SD P = P + LN T i m hòa v n l i nhu n b ng 0, nên SD P = P Phân tích m hòa v n giúp nhà qu n tr xem xét q trình kinh doanh m t cách ch đ ng tích c c, xác đ nh rõ ràng vào lúc k kinh doanh, hay m c s n xu t tiêu th đ t hòa v n T có bi n pháp ch đ o tích c c đ s n xu t kinh doanh đ t hi u qu cao 5.2 Các th c đo tiêu chu n hòa v n: Ngồi kh i l ng hòa v n doanh thu hòa v n, m hòa v n đ c quan sát d i góc nhìn khác: ch t l ng c a m hòa v n M i ph ng pháp đ u cung c p m t tiêu chu n đánh giá h u ích v hi u qu kinh doanh s r i ro 5.2.1 Th i gian hòa v n: Th i gian hòa v n s ngày c n thi t đ đ t đ m t k kinh doanh, th ng m t n m Th i gian hòa v n = c doanh thu hòa v n Doanh thu hòa v n Doanh thu bình qn ngày Trong đó: Doanh thu bình qn ngày = GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh Doanh thu k 360 ngày SVTH: Trần Thò Hải Giang - 10 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 5.2.2 T l hòa v n: T l hòa v n g i t su t hay cơng su t hòa v n, t l gi a kh i l ng s n ph m hòa v n so v i t ng s n l ng tiêu th ho c gi a doanh thu hòa v n so v i t ng doanh thu đ t đ c k kinh doanh (gi đ nh giá bán khơng đ i) T l hòa v n = S n l ng hòa v n S n l ng tiêu th k Í 100% Ý ngh a c a th i gian hòa v n t l hòa v n nói lên ch t l ng m hòa v n t c ch t l ng ho t đ ng kinh doanh Nó có th đ c hi u nh th c đo s r i ro Trong th i gian hòa v n c n ph i ng n t t t l hòa v n c ng v y, th p an tồn 5.2.3 Doanh thu an tồn: Doanh thu an tồn đ c g i s d an tồn, đ c xác đ nh nh ph n chênh l ch gi a doanh thu ho t đ ng k so v i doanh thu hòa v n Ch tiêu doanh thu an tồn đ c th hi n theo s t đ i s t ng đ i M c doanh thu an tồn = M c doanh thu đ t đ c – M c doanh thu hòa v n Doanh thu an tồn ph n ánh m c doanh thu th c hi n v t qua m c doanh thu hòa v n nh th Ch tiêu có giá tr l n th hi n tính an tồn cao c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh ho c tính r i ro kinh doanh th p ng c l i th y rõ h n, ta c ng nên hi u doanh thu an tồn đ c quy t đ nh b i c c u chi phí Thơng th ng nh ng xí nghi p có chi phí b t bi n chi m t tr ng l n t l SD P l n, v y n u doanh s gi m l phát sinh nhanh h n nh ng xí nghi p có doanh thu an tồn th p h n đánh giá m c đ an tồn ngồi vi c s d ng doanh thu an tồn, c n k t h p v i ch tiêu t l s d an tồn T l s d an tồn = 5.3 Ph M c doanh thu an tồn M c doanh thu đ t đ c Í 100% ng pháp xác đ nh m hòa v n: Vi c xác đ nh m hòa v n có ý ngh a quan tr ng đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ch th tr ng c nh tranh Xác đ nh m hòa v n s c n c đ nhà qu n tr doanh nghi p đ quy t đ nh kinh doanh nh GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 11 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ch n ph ng án s n xu t, xác đ nh đ n giá tiêu th , tính tốn kho n chi phí kinh doanh c n thi t đ đ t đ c l i nhu n mong mu n 5.3.1 S n l ng hòa v n: Xét v m t tốn h c, m hòa v n giao m c a đ ng bi u di n doanh thu v i đ ng bi u di n t ng chi phí V y s n l ng t i m hòa v n n c a ph ng trình bi u di n hai đ ng Ph ng trình bi u di n doanh thu có d ng: ydt = gx Ph ng trình bi u di n c a t ng chi phí có d ng: ytp = ax + b T i m hòa v n ydt = ytp $ gx = ax + b (1) ng trình (1) đ tìm x, ta có: Gi i ph V y: x = b g-a S nl ng hòa v n nh phí SD P đ n v = 5.3.2 Doanh thu hòa v n: Doanh thu hòa v n doanh thu c a m c tiêu th hòa v n V y doanh thu hòa v n tích c a s n l ng hòa v n v i đ n giá bán: Ph ng trình bi u di n doanh thu có d ng: ydt = gx T i m hòa v n x = y hv = g b nên g−a b b = = g − a ( g − a) g V y: nh phí T l SD P Doanh thu hòa v n = GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh nh phí T l SD P SVTH: Trần Thò Hải Giang - 12 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận th m hòa v n: 5.4 M i quan h C.V.P đ c bi u di n theo hình th c đ th Hình th c th nh t g m đ th bi u di n tồn b m i quan h C.V.P làm n i b t m hòa v n hình, đ c g i đ th hòa v n Hình th c th hai g m đ th ch y u tr ng làm n i b t s bi n đ ng c a l i nhu n m c đ thay đ i, đ c g i đ th l i nhu n 5.4.1 ¬ th m hòa v n: th t ng qt: v đ th m hòa v n ta có đ ng: - Tr c hồnh Ox: ph n ánh m c đ ho t đ ng (s n l ng) - Tr c tung Oy: ph n ánh s ti n hay chi phí - ng doanh thu: ydt = gx (1) - ng t ng chi phí: ytp = ax + b (2) - ng đ nh phí: yđp = b Minh h a đ th C.V.P t ng qt y y ydt = gx i m hòa v n ytp = ax + b yhv ydp = b b xh (s n l ¬ ng hòa v n) x th phân bi t: Ngồi d ng t ng qt c a đ th hòa v n, nhà qu n lí a chu ng d ng phân bi t V c b n, hai d ng gi ng v b c xác đ nh đ ng bi u di n, ch khác ch d ng phân bi t có thêm đ ng bi n phí ybp = ax song song v i đ ng t ng chi phí ytp = ax + b GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 13 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Minh h a đ th C.V.P phân bi t y ydt = gx L i nhu n ytp = ax + b i m hòa v n SD P yh ybp = ax nh phí ydp = b b Bi n phí xh (s n l ng hòa v n) x th hòa v n d ng phân bi t ph n ánh rõ ràng t ng ph n m t khái ni m c a m i quan h C.V.P, bi n phí, đ nh phí, SD P l i nhu n ng th i c ng ph n ánh rõ b ng hình v k t c u c a m i quan h 5.4.2 th l i nhu n: th l i nhu n có u m d v ph n ánh đ c m i quan h gi a s n l ng v i l i nhu n, nhiên khơng phân bi t đ c m i quan h gi a chi phí v i s n l ng Minh h a đ th l i nhu n 50.000 ng l i nhu n 40.000 30.000 i m hòa v n 20.000 L i nhu n đ t đ 10.000 c k 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 ng doanh thu y = gx -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 100 200 300 400 500 GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh x (s n l ng s n ph m) SVTH: Trần Thò Hải Giang - 14 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ho c đ n gi n h n có d ng đ th l i nhu n nh sau: 50.000 ng l i nhu n 40.000 30.000 20.000 i m hòa v n L i nhu n đ t đ 10.000 100 200 300 400 500 x (s n l c k ng) -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 5.4.3 Ph T ph ng trình l i nhu n: ng trình c b n th hi n m i quan h C.V.P: Doanh thu = nh phí + Bi n phí + L i nhu n gx = b + ax + P Ta th y r ng n u doanh nghi p mu n có m c l i nhu n nh d ki n, doanh nghi p có th tìm đ c m c tiêu th m c doanh thu c n ph i th c hi n t Pm: L i nhu n mong mu n xm: m c tiêu th đ đ t đ c l i nhu n mong mu n gxm: doanh thu ph i th c hi n đ đ t đ T ta có th tìm đ xm = cs nl b + Pm = g −a c m c l i nhu n mong mu n ng tiêu th đ đ t đ c l i nhu n mong mu n là: nh phí + L i nhu n mong mu n n giá bán - Bi n phí đ n v ¬ Trong tr ng h p doanh nghi p kinh doanh nhi u lo i s n ph m: SD P đ c th hi n b ng ch tiêu t ng đ i (t l SD P), lúc có th xác đ nh m c doanh thu ph i th c hi n đ đ t đ c l i nhu n mong mu n b ng cách v n d ng cơng th c sau: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 15 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận gxm = b + Pm b + Pm ×g = = g −a (g − a) g nh phí + L i nhu n mong mu n T l SD P PHÂN TÍCH I M HỊA V N TRONG M I QUAN H V I GIÁ BÁN: i m hòa v n c ng đ c phân tích đ n giá bán thay đ i Trong nh ng ph n trên, ta ch nghiên c u m hòa v n u ki n giá bán khơng thay đ i, c n s n xu t tiêu th s n ph m đ đ t hòa v n Trong u ki n giá bán thay đ i, s n l ng c n s n xu t tiêu th m hòa v n s thay đ i t ng ng nh th ? Phân tích m hòa v n u ki n giá bán thay đ i m t v n đ có ý ngh a quan tr ng đ i v i nhà qu n tr doanh nghi p, t h có th d ki n, giá thay đ i, c n xác đ nh m c tiêu th đ đ t hòa v n v i đ n giá t ng ng H N CH C A MƠ HÌNH PHÂN TÍCH M I QUAN H C.V.P: Qua nghiên c u m i quan h C.V.P trên, th y r ng, vi c đ t chi phí m i quan h v i kh i l ng l i nhu n đ phân tích đ quy t đ nh kinh doanh ch có th th c hi n đ c m t s u ki n gi đ nh, mà nh ng u ki n r t x y th c t Nh ng u ki n gi đ nh là: - M i quan h gi a kh i l ng s n ph m, m c đ ho t đ ng v i chi phí thu nh p m i quan h n tính su t ph m vi thích h p Tuy nhiên, th c t cho th y r ng, s n l ng thay đ i s làm thay đ i c l i nhu n l n chi phí Khi gia t ng s n l ng, chi phí kh bi n t ng theo đ ng cong chi phí b t bi n s t ng theo d ng g p ch khơng ph i n tính nh gi đ nh - Ph i phân tích m t cách xác chi phí c a xí nghi p thành chi phí kh bi n b t bi n, u r t khó kh n, v y vi c phân chia chi phí h n h p thành y u t kh bi n b t bi n l i khó kh n h n, vi c phân chia chi phí ch mang tính g n - T n kho khơng thay đ i tính tốn m hồ v n, u có ngh a l ng s n xu t b ng l ng bán ra, u khó có th có th c th c t Nh bi t, kh i l ng s n ph m tiêu th khơng ch ph thu c vào kh i l ng s n ph m s n xu t mà ph thu c vào tình hình t ch c cơng tác tiêu th s n ph m nh kí h p đ ng tiêu th v i khách hàng, chi n d ch ti p th , qu ng cáo, cơng vi c v n chuy n, tình hình tốn… GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 16 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận - N ng l c s n xu t nh máy móc thi t b , cơng nhân khơng thay đ i su t ph m vi thích h p i u khơng đúng, b i nhu c u kinh doanh ph i ln phù h p v i th tr ng Mu n ho t đ ng hi u qu , t o nhi u l i nhu n doanh nghi p ph i ln đ i m i Ví d nh đ i m i máy móc thi t b (đi u có th gi m b t l c l ng lao đ ng)… - Giá bán s n ph m khơng đ i Tuy nhiên giá bán khơng ch doanh nghi p đ nh mà ph thu c vào quan h cung c u th tr ng Ch ng II : GI I THI U S GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh L C V CƠNG TY SVTH: Trần Thò Hải Giang - 17 Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận düc Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CƠNG TY: Cơng ty xu t nh p kh u An Giang (An Giang Import Export Company - vi t t t ANGIMEX) cơng ty xu t nh p kh u tr c ti p, m r ng s n xu t hàng hố n c nh t hàng xu t kh u, đáp ng ngày cao m t hàng s n xu t ch bi n xu t kh u, phù h p v i tiêu th n c qu c t Cơng ty đ c thành l p 23/7/1976 theo quy t đ nh s 73/Q /76 ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang ký, lúc đ u Cơng ty có tên “Cơng ty ngo i th ng t nh An Giang” đ n ngày 31/12/1979 theo quy t đ nh s 422/Q /UB c a y Ban Nhân Dân T nh An Giang đ i tên Cơng ty thành “Liên hi p cơng ty xu t nh p kh u An Giang” N m 1989, u c u t ch c l i ngành Ngo i th ng nên “Liên hi p cơng ty xu t nh p kh u An Giang” đ i thành “Cơng ty xu t nh p kh u An Giang” Cơng ty có tr s đ t t i s Ngơ Gia T – Thành Ph Long Xun – An Giang, v n phòng giao d ch t i s 137 đ ng Bình Tr ng – Qu n – Thành Ph H Chí Minh H th ng c a hàng thành ph , th xã, huy n nhà máy xay xát đ c b trí vùng tr ng m s n xu t lúa nơng s n Trong nh ng n m đ u Cơng ty đ n thu n làm nhi m v mua cung ng, mua bán y thác hàng xu t nh p kh u Hàng xu t kh u ch y u g o, b p, đ u nành, mè vàng, tơm… hàng nh p kh u v t t , ngun li u chi m 30% t o ngu n v n cho s n xu t nơng nghi p: URE, NPK, thu c tr sâu m t s hàng tiêu dùng khác c bi t n m 1998 Cơng ty đ c B Th ng m i c p gi y phép xu t nh p kh u tr c ti p t o cho Cơng ty có đ c nh ng thu n l i th i c vi c trì m r ng th tr ng cung ng – tiêu th ngồi n c đáp ng ngày cao nh ng đòi h i v m t s l ng c ng nh ch t l ng c a th tr ng, t n m 1990 đ n nay, Cơng ty xây d ng h th ng nhà máy xay xát lúa, tr m thu mua c đ ng theo t ng th i m t o nên m ng l i có kh n ng thu mua l n N m 1990, Cơng ty xây d ng nhà máy xây lúa ANGIMEX I v i cơng su t t n/gi v i cơng trình ph tr v i t ng tr giá 2.792.465.000 đ ng N m 1991 1992 Cơng ty ph i c i t o m t hàng, xây d ng kho t ng di n tích 1412 m2, l p đ t lò s y nơng s n cơng su t t n/gi , nhà máy đánh bóng g o cơng su t t n/ha, tr giá 1.480.039.000 đ ng GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 18 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận N m 1993, Cơng ty l p đ t nhà máy đánh bóng g o An Hồ v i cơng trình ph tr , nhà máy xay lúa c a Nh t v i t ng tr giá 822.416.000 đ ng N m 1994 xây d ng nhà máy ANGIMEX V (Ch Vàm), l p đ t lò s y nơng s n cơng su t t n/gi , máy đánh bóng g o v i cơng trình ph tr v i t ng tr giá 750.762.000 đ ng N m 1995 xây d ng nhà máy ANGIMEX II (Ch M i), g m xây d ng nhà kho 180m2, l p đ t máy đánh bóng g o t n/ha, máy đánh bóng g o kho ng L i (Châu Thành) cơng trình ph tr tr giá 1.503.755.000 đ ng Tháng 3/2001 theo quy t đ nh c a UBND T nh, Cơng ty ti p nh n nhà máy xay xát lau bóng g o thu c cơng ty Tho i Hà, góp ph n gi i quy t vi c làm cho ng i lao đ ng đ y m nh hi u qu c a nhà máy tr c đây, ngồi Cơng ty có thêm m t đ a m thu mua g n ngu n ngun li u T n m 1990 Cơng ty trang b 20 b máy vi tính m t s trang b ph c v cho cơng tác qu n lý s n xu t kinh doanh m r ng kinh doanh, thu hút đ u t lao đ ng n c ngồi phù h p v i ti m n ng lao đ ng, đ t đai, cơng ty m r ng liên doanh trao đ i hàng hố v i t nh b n đ huy đ ng hàng xu t kh u nh t g o cao c p, h p tác v i Campuchia, TP H Chí Minh… Cơng ty ti p nh n giao d ch đàm phán v i cơng ty kinh doanh l ng th c KITOKU Tháng 9/1991 cơng ty liên doanh ANGIMEX – KITOKU thành l p v i t ng s v n đ u t 1.000.000 USD, v n pháp đ nh 300.000 USD m c đích s n xu t nơng s n, s n ph m ch bi n t h t g o đ xu t kh u, ph n l n xu t sang th tr ng Nh t B n Ngay thành l p, s v n ban đ u c a cơng ty ch 5.000đ (t ng đ ng 10 l ng vàng) v i s l ng nhân viên 40 ng i, qui mơ ph m vi ho t đ ng r t nh Qua m t th i gian dài ho t đ ng phát tri n đ n Cơng ty th hi n đ c m t nh ng doanh nghi p nhà n c l n c a t nh An Giang, chun l nh v c ch bi n l ng th c, nơng s n xu t kh u ho t đ ng d ch v , kinh doanh th ng m i ngày t o đ c nhi u uy tín th ng tr ng qu c t khu v c… T ng v n ch s h u c a Cơng ty t ng đ u qua n m, đ u n m 2003 44.757.696.954đ v i s l ng bình qn 293 ng i, t p trung ch y u xí nghi p ch bi n CH C N NG, NHI M V , QUY N H N VÀ M C TIÊU HO T NG: 2.1 Ch c n ng: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 19 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ANGIMEX doanh nghi p nhà n c ho t đ ng đa ch c n ng v a s n xu t v a kinh doanh Trong ho t đ ng thu mua ch bi n g o xu t kh u ch y u Hi n Cơng ty có ho t đ ng ch y u sau: - Thu mua s n xu t ch bi n l kinh doanh xu t nh p kh u tr c ti p ng th c, tiêu th s n ph m n c - Nh n làm đ i lý mua bán m t hàng tiêu dùng nh : m ph m, l ng th c, th c ph m ch bi n, v t d ng sinh ho t gia đình, thi t b n, xe g n máy h u h t s n ph m cơng nghi p, cơng c ph c v s n xu t nơng nghi p… - Ký h p đ ng bao tiêu v i nơng dân v vi c tr ng lúa có ch t l - H p tác liên doanh – liên k t v i cơng ty n d ng hố s n ph m m r ng th tr ng ng cao c ngồi có uy tín nh m đa 2.2 Nhi m v : - Nhi m v c a Cơng ty xây d ng t ch c th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh k ho ch khác có liên quan đáp ng đ c n ng l c s n xu t kinh doanh c a mình, b o đ m hồn thành k ho ch đ c giao đ t ch tiêu hi u qu v kinh t - Trong b i c nh c a n n kinh t th tr ng, đ có th đ ng v ng kinh doanh có hi u qu , Cơng ty ph i t o cho m t ngu n v n s n xu t kinh doanh có tích lu , có kh n ng sinh l i cao, đ m b o t bù đ p chi phí, đ i m i cơng ngh s n xu t tiên ti n, song song v i vi c s n xu t nh ng s n ph m có kh n ng c nh tranh th ng tr ng qu c t - T ng c ng ho t đ ng liên doanh – liên k t v i thành ph n kinh t ngồi n c nh m phát tri n ngành hàng, ch ng lo i nâng cao ch t l ng s n ph m qua góp ph n tìm ki m th tr ng, m r ng ph m vi s n xu t kinh doanh - Tn th lu t pháp c a nhà n nh p kh u ngo i giao đ i ngo i c v qu n lý kinh t tài chính, qu n lí xu t - Th c hi n nghiêm ch nh cam k t h p đ ng mua bán ngo i th ng h p đ ng kinh t có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Cơng ty 2.3 Quy n h n: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 20 - Doc.edu.vn [...]... chi phí ytp = ax + b GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 13 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Minh h a đ th C.V.P phân bi t y ydt = gx L i nhu n ytp = ax + b i m hòa v n SD P yh ybp = ax nh phí ydp = b b Bi n phí xh (s n l ng hòa v n) x th hòa v n d ng phân bi t ph n ánh rõ ràng t ng ph n m t các khái ni m c a m i quan h C.V.P, là bi n phí, đ nh phí,. .. Doanh thu hòa v n = GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh nh phí T l SD P SVTH: Trần Thò Hải Giang - 12 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận th đi m hòa v n: 5.4 M i quan h C.V.P đ c bi u di n theo 2 hình th c đ th Hình th c th nh t g m các đ th bi u di n tồn b m i quan h C.V.P và làm n i b t đi m hòa v n trên hình, đ c g i là đ th hòa v n Hình th c th hai g m các đ th ch y u chú... n có ý ngh a quan tr ng đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong c ch th tr ng c nh tranh Xác đ nh đúng đi m hòa v n s là c n c đ các nhà qu n tr doanh nghi p đ ra các quy t đ nh kinh doanh nh GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 11 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ch n ph ng án s n xu t, xác đ nh đ n giá tiêu th , tính tốn kho n chi phí kinh doanh... Thò Hải Giang - 14 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận Ho c đ n gi n h n chúng ta có d ng đ th l i nhu n nh sau: 50.000 ng l i nhu n 40.000 30.000 20.000 i m hòa v n L i nhu n đ t đ 10.000 0 100 200 300 400 500 x (s n l c trong k ng) -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 5.4.3 Ph T ph ng trình l i nhu n: ng trình c b n th hi n m i quan h C.V.P: Doanh thu = nh phí + Bi n phí... mong mu n b ng cách v n d ng cơng th c sau: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 15 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận gxm = b + Pm b + Pm ×g = = g −a (g − a) g nh phí + L i nhu n mong mu n T l SD P 6 PHÂN TÍCH I M HỊA V N TRONG M I QUAN H V I GIÁ BÁN: i m hòa v n c ng đ c phân tích trong đ n giá bán thay đ i Trong nh ng ph n trên, ta ch nghiên c u đi... t mà còn ph thu c vào tình hình t ch c cơng tác tiêu th s n ph m nh kí h p đ ng tiêu th v i khách hàng, chi n d ch ti p th , qu ng cáo, cơng vi c v n chuy n, tình hình thanh tốn… GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 16 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận - N ng l c s n xu t nh máy móc thi t b , cơng nhân khơng thay đ i trong su t ph m vi thích h p i u... ng)… - Giá bán s n ph m khơng đ i Tuy nhiên giá bán khơng ch do doanh nghi p đ nh ra mà nó còn ph thu c vào quan h cung c u trên th tr ng Ch ng II : GI I THI U S GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh L C V CƠNG TY SVTH: Trần Thò Hải Giang - 17 Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận düc 1 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CƠNG TY: Cơng ty xu t nh p kh u An Giang (An Giang Import Export...Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận 5.2.2 T l hòa v n: T l hòa v n còn g i là t su t hay cơng su t hòa v n, là t l gi a kh i l ng s n ph m hòa v n so v i t ng s n l ng tiêu th ho c gi a doanh thu hòa v n so v i... y nơng s n cơng su t 5 t n/gi , 2 nhà máy đánh bóng g o cơng su t 4 t n/ha, tr giá 1.480.039.000 đ ng GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 18 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận N m 1993, Cơng ty l p đ t nhà máy đánh bóng g o An Hồ v i các cơng trình ph tr , 1 nhà máy xay lúa c a Nh t v i t ng tr giá 822.416.000 đ ng N m 1994 xây d ng nhà máy ANGIMEX... trung ch y u các xí nghi p ch bi n 2 CH C N NG, NHI M V , QUY N H N VÀ M C TIÊU HO T NG: 2.1 Ch c n ng: GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh SVTH: Trần Thò Hải Giang - 19 - Doc.edu.vn Phân Tích Mối Quan Hệ Chi Phí – Khối Lượng – Lợi Nhuận ANGIMEX là doanh nghi p nhà n c ho t đ ng đa ch c n ng v a s n xu t v a kinh doanh Trong đó ho t đ ng thu mua và ch bi n g o xu t kh u là ch y u Hi n nay Cơng ty có các ho t đ
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận, mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận, mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay