Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc

94 215 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:27

Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC MÃ SỐ: ĐH2013-TN04-14 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Hồng Chuyên THÁI NGUYÊN, 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC MÃ SỐ: ĐH2013-TN04-14 Xác nhận quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Hồng Chuyên THÁI NGUYÊN, 2016 i DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Họ tên TT Đơn vị công Trách nhiệm tác GS TSKH Nguyễn Văn Hộ Trƣờng Đại học Định hƣớng, tƣ vấn viết Sƣ phạm TS Lâm Thùy Dƣơng chuyên đề Trƣờng Đại học Thực Sƣ phạm ĐƠN VỊ PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU Tên đơn vị nƣớc Nội dung phối hợp Họ tên ngƣời đại nghiên cứu diện đơn vị Viện Khoa học Giáo dục Tƣ vấn, phối hợp GS.TS Phan Văn Kha - Việt Nam nghiên cứu Khoa Giáo dục Tiểu học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm - ĐHTN TS Ngô Gia Võ Tƣ vấn, cung cấp tài liệu ii MỤC LỤC DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG ANH MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nƣớc 1.2 Mô 10 1.2.1 Mô hình 10 1.2.2 Mô 14 1.3 Phƣơng pháp dạy học mô 18 1.3.1 Khái niệm 18 iii 1.3.2 Ƣu điểm hạn chế việc dạy học có sử dụng mô 22 1.4 Đặc điểm nhận thức học sinh tiểu học 23 Thực trạng việc dạy học sử dụng phƣơng pháp mô tiểu học tỉnh miền núi phía Bắc 25 1.5.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc 25 1.5.2 Thực trạng sử dụng phƣơng pháp mô dạy học tiểu học 26 Kết luận chƣơng 29 Chƣơng QUY TRÌNH DẠY HỌC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng quy trình dạy học sử dụng phƣơng pháp mô 30 2.1.1 Đảm bảo tính hệ thống 30 2.1.2 Phát huy vai trò thiết kế, định hƣớng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giáo viên 30 2.1.3 Đảm bảo khai thác ƣu mô 30 2.1.4 Đảm bảo phối hợp hài hòa sử dụng mô thao tác vật thật .30 2.1.5 Đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt 31 2.1.6 Đảm bảo tính khả thi, thiết thực hiệu 31 2.2 Khả sử dụng mô dạy học số môn học tiểu học 31 2.2.1 Môn Tự nhiên – Xã hội 31 2.2.3 Môn Khoa học 32 2.2.4 Môn Toán 33 2.2.2 Môn Lịch sử Địa lí .34 2.2.5 Môn Tiếng Việt .35 2.2.6 Môn Kỹ thuật – Thủ công .35 2.3 Quy trình dạy học sử dụng phƣơng pháp mô 36 2.3.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị .37 2.2.2 Giai đoạn 2: Tổ chức trình dạy học sử dụng phƣơng pháp mô 38 2.2.3 Giai đoạn 3: Đánh giá .39 2.4 Một số kế hoạch học minh họa 42 2.4.1 Môn Tự nhiên Xã hội 42 2.4.2 Môn Khoa học 49 Kết luận chƣơng 52 iv Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 53 3.1 Khái quát trình thực nghiệm 53 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 53 3.1.2 Nội dung thực nghiệm .53 3.1.3 Danh sách dạy thực nghiệm 53 3.1.4 Đối tƣợng thực nghiệm 53 3.1.5 Phƣơng pháp tiến hành thực nghiệm .54 3.1.6 Mục tiêu 55 3.1.7 Tiêu chí thang đo thực nghiệm 55 3.2 Thực nghiệm tác động 57 3.2.1 Kết thực nghiệm tác động 57 3.2.2 Xử lí chung kết thực nghiệm 66 Kết luận chƣơng 69 Kết luận 70 Khuyến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 v THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT Thông tin chung Tên đề tài: “Vận dụng phương pháp mô trình dạy học trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc” Mã số: ĐH2013-TN04-14 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Hồng Chuyên Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên Thời gian thực hiện: 24 tháng Mục tiêu Xây dựng quy trình dạy học sử dụng phƣơng pháp mô thiết kế số học có sử dụng phƣơng pháp mô chƣơng trình tiểu học Tính sáng tạo - Mô phƣơng pháp nghiên cứu tƣợng, trình hoạt động cách xây dựng mô hình tƣơng ứng nghiên cứu chúng mô hình Việc nghiên cứu, thao tác thiết bị mô giúp cho ngƣời nghiên cứu dễ tiếp nhận thông tin hiểu sâu đối tƣợng Ngày nay, mô ngày đƣợc sử dụng rộng rãi lĩnh vực Vì vận dụng mô dạy học đòi hỏi mang tính khách quan cần phải nghiên cứu Đặc biệt sử dụng phƣơng pháp mô lứa tuổi học sinh tiểu học phù hợp có ý nghĩa - Trong thực tế, mô đƣợc sử dụng dạy học tiểu học Tuy nhiên cách thức sử dụng mô dạy học hạn chế, chƣa phát huy tính tích cực nhận thức ngƣời học Cụ thể chƣa có quy trình dạy học cụ thể hƣớng dẫn trình dạy học Vì vậy, việc đề xuất quy trình dạy học thiết kế số kế hoạch học sử dụng phƣơng pháp mô mặt góp phần cung cấp sở lý luận dạy học mô phỏng, mặt khác cung cấp tài liệu hƣớng dẫn dạy học hữu ích cho giáo viên trƣờng tiểu học Kết nghiên cứu - Xây dựng đƣợc khung lí thuyết tƣơng đối hoàn chỉnh phƣơng pháp dạy học mô Cụ thể: tìm hiểu khái niệm mô phỏng, phân loại mô phỏng; vai trò việc sử dụng phƣơng pháp mô dạy học vi - Phân tích đánh giá đƣợc thực trạng dạy học sử dụng phƣơng pháp mô học sinh chủ yếu tỉnh miền Bắc Bao gồm: thực trạng sử dụng công nghệ thông tin dạy học; thực trạng sử dụng mô dạy học số trƣờng tiểu học - Đề xuất quy trình dạy học mô phỏng, xây dựng số kế hoạch học thiết kế số giảng có sử dụng mô chƣơng trình số môn học trƣờng tiểu học phù hợp với đối tƣợng học sinh khu vực miền núi phía Bắc - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm trƣờng tiểu học thuộc địa phƣơng khác nhau, kết thu đƣợc tƣơng đối khả quan đáp ứng đƣợc mục đích đề ra, bƣớc đầu khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học, chất lƣợng biện pháp đƣợc đề xuất đề tài Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học [1] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2013), "Đôi nét dạy học theo phong cách học tập", Tạp chí Giáo dục, Số 324, tr.29-31 [2] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014), "Lợi ích hiểu biết phong cách học tập", Tạp chí Giáo dục, Số 333, tr.33-34 [3] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014), "Sử dụng mô dạy học biện pháp đáp ứng phong cách học tập học sinh", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 108, tr.59-60 [4] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014), "Dạy học phân hóa dựa vào phong cách học tập học sinh", Tạp chí Giáo dục, Số 347, tr.35-37 5.2 Sản phẩm đào tạo [1] Nông Thị Hồng An (2013), Thiết kế số kế hoạch học có sử dụng mô dạy học chủ đề tự nhiên môn Tự nhiên Xã hội lớp 3, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên [2] Trần Thị Ngọc Anh, Chu Thị Hòa, Hoàng Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thƣ (2014), Thiết kế số tình đóng vai mô dạy học môn Lịch sử Địa lí lớp 4, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên vii 5.3 Tài liệu tham khảo Vận dụng phương pháp mô dạy học tiểu học (Đƣợc nghiệm thu Hội đồng Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên) Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu Đây đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục, có kết nghiên cứu lí thuyết thực tiễn Đặc biệt đề xuất quy trình dạy học sử dụng phƣơng pháp mô dạy học tiểu học Kết nghiên cứu ứng dụng dạy học số nội dung chƣơng trình tiểu học viii INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: “Applying simulation methods in teaching in primary schools in the Northern mountainous areas” Code: ĐH2013-TN04-14 Coordinator: Dr Nguyen Thi Hong Chuyen Implementing institution: College of Education, Thai Nguyen University Duration: 24 months Objectives Develop the teaching process using simulation methods and design some lessons using simulation methods in primary education curriculum Creativeness and innovativeness - Simulation is a method to study the phenomenon, processes via building corresponding models and study them Operating and doing research on such models help the current researcher get more information in understanding the research subject Nowadays, simulation has been widely used in various fields The application of this method in teaching is, therefore, becoming an inevitable demand that needs to pay more attention to Especially, it is feasible and significant to utilize simulation method in teaching elementary students - In reality, simulation method has been used in teaching at primary school However, the modes of simulating in teaching are limited, which has not promoted the positive perception of learners yet Namely, there haven’t been specific guides for the teaching and learning process Therefore, proposing the teaching process and designing some lesson plans for using simulation method, on the one hand, will help provide a theoretical basis for this teaching method, on the other hand, provide a useful guidebook for teachers at primary school Research results - Build a relatively complete theoretical framework of simulation teaching methods Specifically, studying the concept of simulation and simulation classification; the role of using simulation methods in teaching 65 Bảng 3.12 Đánh giá GV hoạt động học tập HS lớp học TN Các hoạt động HS HS hào hứng, thích thú học tập Mức độ (tỷ lệ %) 0 2.7 97.3 0 6.2 70.1 23.7 0 5.9 78.3 15.8 0 8.4 91.6 0 26.4 73.6 HS chủ động, tích cực, tự nguyện tham gia hoạt động học tập HS có lực giải vấn đề tự tìm tòi, phát kiến thức sở tƣơng tác với hoạt động sử dụng PPMP HS tiếp nhận xử lí thông tin nhanh hiệu cao Sự phản hồi thông tin kiến thức ngƣời học phong phú, đa dạng Kết thu đƣợc cụ thể: có tới 97.3% ý kiến đánh giá HS hào hứng, thích thú học tập; 93.8% ý kiến đánh giá HS có tinh thần chủ động, tích cực, tự nguyện tham gia hoạt động học tập; HS học tập theo PPMP có hội phát huy lực giải vấn đề tự tìm tòi, phát kiến thức sở tƣơng tác với tài liệu học tập (94.1% ý kiến đánh giá mức độ cao); Từ kết đánh giá định tính cho thấy việc dạy học vận dụng PPMP bƣớc đầu thể đƣợc ƣu điểm định, có tác dụng kích thích hứng thú học tập HS, góp phần nâng cao hiệu dạy học * Về phía HS - Thông qua vấn sau học: + 100% HS lớp TN dạy học vận dụng PPMP đƣợc hỏi hứng thú học có câu trả lời thích với học + Giải thích lí mà em HS thích học TN: Phần lớn em trả lời em đƣợc khám phá thông tin tri thức thông qua việc tƣơng tác với MP nên hứng thú, dễ dàng tiếp nhận đƣợc kiến thức 66 + Mong muốn HS sau học: 100 % HS mong muốn đƣợc trải nghiệm học nhƣ học TN Qua quan sát, vấn ngƣời học cho thấy HS hứng thú với học em mong muốn có học nhƣ Từ khẳng định việc dạy học vận dụng PPMP có ý nghĩa hiệu 3.2.2 Xử lí chung kết thực nghiệm 3.2.2.1 Tổng hợp kết thực nghiệm a) Mô tả liệu Tổng hợp kết TN nhóm TN nhóm ĐC môn Tự nhiên Xã hội, Khoa học ta có kết nhƣ sau: Bảng 3.13 Bảng tổng hợp kết nhóm TN ĐC sau TN Lớp TN Lớp ĐC Điểm SL % SL % 0 0.7 0 3.5 1.4 4.9 4.8 26 18.3 19 13.0 43 30.3 61 41.8 29 20.4 36 24.7 20 14.1 17 11.6 6.3 10 2.7 1.4 Tổng 146 100 142 100 Trung bình 7.29 6.31 Trung vị Mode Độ lệch chuẩn 1.15 1.51 Từ bảng số liệu cho ta thấy, số liệu thống kê mô tả nhóm TN có kết điểm số cao so với nhóm ĐC Giá trị điểm xuất nhiều (Mode) nhóm TN điểm 7, nhóm ĐC điểm Điểm nằm (Median) tập hợp điểm nhóm TN điểm 7, ĐC điểm Độ lệch chuẩn (StD) nhóm TN thấp so với nhóm ĐC 0.36 cho thấy mức độ đồng nhận thức 67 Ta có biểu đồ thể số lƣợng loại điểm hai nhóm TN ĐC: Biểu đồ 3.4 Biểu đồ thể số lượng loại điểm nhóm TN ĐC Nhìn vào biểu đồ ta thấy nhóm TN mức điểm giỏi chiếm nhiều số điểm trung bình So với nhóm ĐC nhóm TN có số lƣợng giỏi có nhiều số lƣợng điểm trung bình Tần suất xuất loại điểm nhóm TN ĐC đƣợc thể tƣơng quan so sánh qua biểu đồ sau: Biểu đồ 3.5 Biểu đồ biểu diễn tần suất hội tụ tiến nhóm TN nhóm ĐC 68 Sự khác hội tụ điểm nhóm điểm 7, điểm đƣờng biểu diễn hội tụ nhóm cắt nhau, đƣờng hội tụ nhóm TN lên nằm đƣờng hội tụ nhóm ĐC, điều phản ánh chênh lệch điểm số mức giỏi nhóm b) So sánh liệu liên tục Dựa vào bảng số liệu ta thấy giá trị trung bình điểm số nhóm TN nhóm ĐC có độ chênh lệch 0.98 Sự chênh lệch cho thấy khác biệt điểm số lớp thực nhóm TN nhóm ĐC Tuy nhiên để khẳng định chênh lệch kết tác động hay nguyên nhân ngẫu nhiên khác cần kiểm tra giá trị P phép kiểm chứng T-test Giá trị P phép kiểm chứng T-test độc lập (ở độ tin cậy 95%) nhóm TN nhóm ĐC cho kết sau: Bảng 3.14 Bảng tổng hợp kết kiểm định t-test nhóm TN nhóm ĐC Giá trị P phép kiểm chứng T-test nhóm TN so với nhóm ĐC nghiên cứu 0.000 < 0.01 cho thấy P giá trị có ý nghĩa Kết điểm trung bình nhóm TN cao nhóm ĐC khả xảy ngẫu nhiên, chênh lệch trung bình điểm số kết tác động, nguyên nhân ngẫu nhiên bị loại trừ c) Kiểm định tương quan Để biết đƣợc có tƣơng quan kiểm tra đầu vào với kiểm tra đầu nhóm TN hay không (nghĩa với em HS kết kiểm tra khảo sát đầu vào có điểm tƣơng đƣơng tốt kiểm tra đầu sau TN hay không)? Các số liệu thống kê có đáng tin cậy không? Có đủ sở để kết luận tính khả thi hiệu quy trình dạy học dựa vào PCHT HS hay không? Chúng tiến hành kiểm định tƣơng quan Pearson 69 Với việc sử dụng phần mềm SPSS để xử lí số liệu TN, ta có kết giá trị tƣơng quan r = 0.70, giá trị ngƣỡng tƣơng quan chặt Từ nhận xét với HS sau đƣợc tác động dạy học dựa vận dụng PPMP có tiến học tập Điều khẳng định rằng: quy trình dạy học vận dụng PPMP tiểu học mà đề xuất mang tính khả thi Giả thuyết khoa học đề tài đƣợc chứng minh 3.2.2.2 Đánh giá chung kết thực nghiệm Kết sau hai giai đoạn thực nghiệm cho thấy: Việc dạy học vận dụng PPMP tiểu học có hiệu rõ rệt, thể chỗ: HS đƣợc lôi tham gia vào hoạt động, hứng thú học tập đƣợc kích thích phát triển HS hiểu nắm nội dung học, hăng hái tham gia hoạt động học tập, đƣợc tự chọn cách thức biểu thông tin, suy nghĩ Từ thêm tự tin góp phần hình thành phát triển lực cần thiết cho HS trình học tập Do vậy, thực tiễn dạy học cần phải bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho GV, đặc biệt giúp GV Kết luận chƣơng Từ kết thực nghiệm sƣ phạm, rút số kết luận sau: So với kết khảo sát đầu vào trƣớc tiến hành thực nghiệm chất lƣợng, hiệu dạy học số thực nghiệm đƣợc nâng cao, có cải tiến rõ rệt chất lƣợng Cụ thể, tỷ lệ HS đạt điểm giỏi cao tỷ lệ điểm trung bình, yếu giảm nhiều so với lớp đối chứng Kết để chứng minh tính khả thi việc dạy học sử dụng PPMP Quy trình dạy học PPMP đề xuất sử dụng thực nghiệm đƣợc GV HS tiểu học tiếp nhận, làm quen vận dụng cách cụ thể GV bƣớc đầu làm quen với cách tiếp cận dạy học nhƣ thấy đƣợc tầm quan trọng, hiệu dạy học sử dụng PPMP Về phía ngƣời học, HS hứng thú với việc đƣợc học tập có sử dụng PPMP đồng thời phát huy đƣợc mạnh cá nhân, nâng cao đƣợc thành tích học tập Điều khẳng định hƣớng nghiên cứu đề tài có giá trị thực tiễn cao 70 KẾT LUẬN Kết luận MP cung cấp cho HS kinh nghiệm cụ thể đối tƣợng học tập theo kiểu trải nghiệm gián tiếp Với khả điều khiển đồng thời tất thành phần nhƣ hình ảnh, âm thanh, video, theo lực sở thích cá nhân, HS tự trải nghiệm đối tƣợng Điều có đƣợc nhƣ phƣơng tiện đƣợc thể theo trật tự cố định, nhịp độ cố định mà chƣa hẳn phù hợp với ngƣời học Trong giảng, kết hợp MP chiều, âm nổi, diễn biến tuỳ thuộc vào kỹ điều khiển HS, tạo nên đƣợc trạng thái, cảm xúc hồi hộp, sung sƣớng, lo sợ… mà không phim hay hình ảnh, âm riêng lẻ tạo nên Điều quan trọng hơn, từ trải nghiệm này, HS có đƣợc kinh nghiệm cụ thể tƣ duy, dạng hoạt động tri thức Sử dụng PPMP dạy học tiểu học có vai trò, ý nghĩa quan trọng HS Nó góp phần nâng cao hứng thú nhận thức ngƣời học đồng thời giúp ngƣời học tiếp nhận xử lí thông tin tƣờng minh Từ góp phần nâng cao hiệu dạy học Khuyến nghị 2.1 Đối với cấp quản lí - Tăng cƣờng trang bị sở vật chất đại vào dạy học để GV có hội đƣợc nghiên cứu sử dụng CNTT vào dạy học - Tăng cƣờng tổ chức lớp chuyên đề tập huấn cho GV để GV có khả năng, nâng cao lực sử dụng CNTT dạy học; khai thác tối đa sức mạnh công nghệ số, góp phần thay đổi hình thức dạy học theo hƣớng đai, nâng cao chất lƣợng dạy học 71 2.2 Đối với giáo viên - Không ngừng nâng cao học hỏi, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học; - Tích cực ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt công nghệ mô vào dạy học để kích thích hứng thú ngƣời học 2.3 Đối với sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học - Không ngừng học hỏi, tìm tòi để áp dụng MP vào giảng dạy, giúp nâng cao chất lƣợng dạy học - Tích cực nghiên cứu phần mềm, ứng dụng MP áp dụng thiết kế giảng MP trình dạy học 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI (2013), Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Trong chương trình giáo dục phổ thông mới), Hà Nội Lê Thị Hồng Chi (2014), Dạy học dựa vào tìm tòi tiểu học với hỗ trợ công nghệ thông tin, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng (2007), Ứng dụng phương pháp mô giảng dạy môn vẽ kỹ thuật cho hệ Cao đẳng Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, Luận văn thạc sĩ sƣ phạm kỹ thuật, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Lê Thanh Nhu (2001), Vận dụng phương pháp mô vào dạy học môn vẽ kỹ thuật công nghiệp trường học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (1989), Lý luận dạy học đại cương, Trƣờng Cán Quản lý Giáo dục, Tập Ngô Tứ Thành (2008), “Phƣơng pháp mô giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật”, Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 11, Số 10, 2008, tr.114-125 Nguyễn Thanh Tùng (2009), Ứng dụng công nghệ mô thiết kế giảng môn sở nghề nghề điện công nghiệp, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Lê Huy Tùng, Lƣơng Thị Hạnh (2015), “Ứng dụng mô giáo dục”, http://luanvan.net.vn/luan-van/ung-dung-mo-phong-trong-giao-duc-70001, ngày 19/9/2015 73 10 High Performance Computing Center – HUT (2006), Tài liệu kỹ thuật – Mô vật lý, http://dspace.hui.edu.vn:8080/dspace/bitstream/ 123456789/2039/3/5957-5.pdf, 18/7/2006 Tiếng Anh 11 Bernard P Zeigler (1979), Methodology in systems modelling and simulation, Oxford, New York, United States of America 12 Clark Aldrich (2004), Simulations and the Future of Learning, Published by Pfeiffer, San Fracisco, United States of America 13 French Sally (1992), “Simulation exercise in disability awareness training: A critique, Disability”, Journal of Handicap & Society, Vol7, No.3, pp 257-266 14 Groupman J (2005), A model patient: How simulators are changing the way doctors are trained, Animals of Medicine, United States of America 15 Ken Jones (1995), Simulations – A handbook for Teachers and Trainers, Third Edition, Nichols Publishing Company, United States of America 16 Les M Lunce (2006) “Simulations: Bringing the benefits of situated learning to the traditional classroom”, Journal of Applied Educational Technology, Vol 3, pp 37-45 17 Max W Fischer (2011), American History Simulations, Teacher created resources, United States of America 74 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN Hãy đánh dấu X vào ô mà thầy cô thấy phù hợp Câu Thầy (cô) thƣờng dùng phƣơng pháp dạy học dƣới mức độ nào? TT Phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học Luôn Thƣờng xuyên Ít Không Phƣơng pháp quan sát Phƣơng pháp thảo luận nhóm Phƣơng pháp đóng vai Phƣơng pháp thuyết trình phƣơng pháp hỏi đáp Thực hành - thí nghiệm Phƣơng pháp mô (máy tính) Phƣơng pháp khác Câu Thầy (cô) thƣờng sử dụng giảng điện tử tình nào? Cách thức sử dụng giảng điện tử TT Trình chiếu nội dung giảng thay cho viết bảng Trình chiếu hình ảnh, kênh hình, sơ đồ thay cho việc chuẩn bị phƣơng tiện dạy học Thiết kế tập trắc nghiệm khách quan, trò chơi Chiếu hình ảnh mô để tổ chức học sinh khám phá tri thức Chiếu hình ảnh minh họa, mô để giảng giải kiến thức cho HS Tỷ lệ (%) 75 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời phù hợp Câu 3: Nguồn mô cung cấp cho học, thầy cô thƣờng: A Tự thiết kế B Sƣu tầm từ mạng internet C Qua phần mềm PHỤ LỤC 2: Bài kiểm tra đầu vào môn Tự nhiên Xã hội Họ tên: Lớp: Trƣờng: Bài 45: "Lá cây" Câu 1: Hãy dùng mũi tên () để nối tên phận vào hình vẽ cho phù hợp Gân Cuống Phiến Câu 2: Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời Lá trầu hình dạng gì? A Hình tròn B Hình tam giác C Hình tim D Hình bầu dục Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm Lá thƣờng có màu ., có màu Lá có khác 76 PHỤ LỤC 3: Bài kiểm tra đầu môn Tự nhiên Xã hội Họ tên: Lớp: Trƣờng: Bài 46: "Khả kì diệu cây" Câu 1: Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: Lá có chức gì? A Hút nƣớc có đất B Quang hợp, hô hấp thoát nƣớc C Vận chuyển chất D Hút muối khoáng hòa tan đất Câu 2: Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: Lá chuối thƣờng đƣợc ngƣời sử dụng để làm gì? A Để ăn làm thuốc B Gói bánh C Làm nón D Lợp nhà Câu 3: Nối ý cột A với ý cột B cho phù hợp A Chức B Thời gian Quang hợp Suốt ngày đêm Hô hấp Dƣới ánh sáng Mặt Trời 77 PHỤ LỤC 4: Bài kiểm tra đầu vào môn Khoa học Họ tên: Lớp: Trƣờng: Bài 51 Cơ quan sinh sản thực vật có hoa Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời Câu 1: Cơ quan sinh sản dong riềng gì? A Rễ B Thân C Lá D Hoa Câu 2: Cơ quan sinh sản phƣợng gì? A Rễ B Thân C Lá D Hoa Câu 3: Cơ quan sinh sản thực vật có hoa gì? A Rễ B Thân C Lá D Hoa Câu 4: Cơ quan sinh dục đực thực vật có hoa gọi gì? A Nhụy B Nhị Câu 5: Cơ quan sinh dục thực vật có hoa gọi gì? A Nhụy B Nhị Câu 6: Hoa có nhị mà nhụy gọi hoa gì? A Hoa đực B Hoa Câu 7: Hoa có nhụy mà nhị gọi hoa gì? A Hoa đực B Hoa Câu 8: Đánh dấu X vào cột bảng dƣới cho phù hợp Hoa Mƣớp Dong riềng Phƣợng Sen Trên hoa có nhị nhụy Trên hoa có nhị nhụy 78 PHỤ LỤC 5: Bài kiểm tra đầu môn Khoa học lớp Họ tên: Lớp: Trƣờng: Bài 52 : "Sự sinh sản thực vật có hoa" Câu : Đánh dấu X vào trƣớc câu trả lời a) Hiện tƣợng đầu nhụy nhận đƣợc hạt phấn nhị gọi ? Sự thụ phấn Sự thụ tinh b) Hiện tƣợng tế bào sinh dục đực đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục noãn gọi ? Sự thụ phấn Sự thụ tinh c) Hợp tử phát triển thành ? Hạt Phôi Câu : Nối thích vào hình cho phù hợp Hạt phấn Đầu nhụy Bao phấn Vòi nhụy Ống phấn Noãn 79 Câu : Đánh dấu X vào cột bảng dƣới cho phù hợp Hoa Thụ phấn nhờ côn trùng Thụ phấn nhờ gió Mƣớp, bầu, bí Cỏ lau, cỏ may Phƣợng Lúa Ngô Sen Bƣởi, cam, chanh Câu : Đánh dấu X vào trƣớc câu trả lời a) Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thƣờng có đặc điểm ? Màu sắc sặc sỡ, hƣơng thơm, mật Không có màu sắc đ p, cánh hoa, đài hoa thƣờng nhỏ b) Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thƣờng có đặc điểm ? Màu sắc sặc sỡ, hƣơng thơm, mật Không có màu sắc đ p, cánh hoa, đài hoa thƣờng nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc, Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc, Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay