Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc

20 187 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:26

Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía BắcVận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC MÃ SỐ: ĐH2013-TN04-14 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Hồng Chuyên THÁI NGUYÊN, 2016 i THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT Thông tin chung Tên đề tài: “Vận dụng phương pháp mô trình dạy học trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc” Mã số: ĐH2013-TN04-14 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Hồng Chuyên Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Thời gian thực hiện: 24 tháng Mục tiêu Xây dựng quy trình dạy học sử dụng phương pháp mô thiết kế số học có sử dụng phương pháp mô chương trình tiểu học Tính sáng tạo - Mô phương pháp nghiên cứu tượng, trình hoạt động cách xây dựng mô hình tương ứng nghiên cứu chúng mô hình Việc nghiên cứu, thao tác thiết bị mô giúp cho người nghiên cứu dễ tiếp nhận thông tin hiểu sâu đối tượng Ngày nay, mô ngày sử dụng rộng rãi lĩnh vực Vì vận dụng mô dạy học đòi hỏi mang tính khách quan cần phải nghiên cứu Đặc biệt sử dụng phương pháp mô lứa tuổi học sinh tiểu học phù hợp có ý nghĩa - Trong thực tế, mô sử dụng dạy học tiểu học Tuy nhiên cách thức sử dụng mô dạy học hạn chế, chưa phát huy tính tích cực nhận thức người học Cụ thể chưa có quy trình dạy học cụ thể hướng dẫn trình dạy học Vì vậy, việc đề xuất quy trình dạy học thiết kế số kế hoạch học sử dụng phương pháp mô mặt góp phần cung cấp sở lý luận dạy học mô phỏng, mặt khác cung cấp tài liệu hướng dẫn dạy học hữu ích cho giáo viên trường tiểu học Kết nghiên cứu - Xây dựng khung lí thuyết tương đối hoàn chỉnh phương pháp dạy học mô Cụ thể: tìm hiểu khái niệm mô phỏng, phân loại mô phỏng; vai trò việc sử dụng phương pháp mô dạy học - Phân tích đánh giá thực trạng dạy học sử dụng phương pháp mô học sinh chủ yếu tỉnh miền Bắc Bao gồm: thực trạng sử dụng công nghệ thông tin dạy học; thực trạng sử dụng mô dạy học số trường tiểu học ii - Đề xuất quy trình dạy học mô phỏng, xây dựng số kế hoạch học thiết kế số giảng có sử dụng mô chương trình số môn học trường tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh khu vực miền núi phía Bắc - Tiến hành thực nghiệm sư phạm trường tiểu học thuộc địa phương khác nhau, kết thu tương đối khả quan đáp ứng mục đích đề ra, bước đầu khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học, chất lượng biện pháp đề xuất đề tài Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học [1] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2013), "Đôi nét dạy học theo phong cách học tập", Tạp chí Giáo dục, Số 324, tr.29-31 [2] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014), "Lợi ích hiểu biết phong cách học tập", Tạp chí Giáo dục, Số 333, tr.33-34 [3] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014), "Sử dụng mô dạy học - biện pháp đáp ứng phong cách học tập học sinh", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 108, tr.59-60 [4] Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014), "Dạy học phân hóa dựa vào phong cách học tập học sinh", Tạp chí Giáo dục, Số 347, tr.35-37 5.2 Sản phẩm đào tạo [1] Nông Thị Hồng An (2013), Thiết kế số kế hoạch học có sử dụng mô dạy học chủ đề tự nhiên môn Tự nhiên Xã hội lớp 3, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên [2] Trần Thị Ngọc Anh, Chu Thị Hòa, Hoàng Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thư (2014), Thiết kế số tình đóng vai mô dạy học môn Lịch sử Địa lí lớp 4, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 5.3 Tài liệu tham khảo: 01 thảo tài liệu tham khảo: Vận dụng phương pháp mô dạy học tiểu học, 2016 (Được nghiệm thu Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên) Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu Đây đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục, có kết nghiên cứu lí thuyết thực tiễn Đặc biệt đề xuất quy trình dạy học sử dụng phương pháp mô dạy học tiểu học Kết nghiên cứu ứng dụng dạy học số nội dung chương trình tiểu học iii INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: “Applying simulation methods in teaching in primary schools in the Northern mountainous areas” Code: ĐH2013-TN04-14 Coordinator: Dr Nguyen Thi Hong Chuyen Implementing institution: College of Education, Thai Nguyen University Duration: 24 months Objectives Develop the teaching process using simulation methods and design some lessons using simulation methods in primary education curriculum Creativeness and innovativeness - Simulation is a method to study the phenomenon, processes via building corresponding models and study them Operating and doing research on such models help the current researcher get more information in understanding the research subject Nowadays, simulation has been widely used in various fields The application of this method in teaching is, therefore, becoming an inevitable demand that needs to pay more attention to Especially, it is feasible and significant to utilize simulation method in teaching elementary students - In reality, simulation method has been used in teaching at primary school However, the modes of simulating in teaching are limited, which has not promoted the positive perception of learners yet Namely, there haven‟t been specific guides for the teaching and learning process Therefore, proposing the teaching process and designing some lesson plans for using simulation method, on the one hand, will help provide a theoretical basis for this teaching method, on the other hand, provide a useful guidebook for teachers at primary school Research results - Build a relatively complete theoretical framework of simulation teaching methods Specifically, studying the concept of simulation and simulation classification; the role of using simulation methods in teaching - Analyze and assess the current status of teaching using simulation methods of students mainly in the Northern provinces including the reality of using information technology in teaching; reality of using simulation methods in teaching at some primary schools - Recommend the teaching process using simulation methods, build some lesson plans and design lectures using simulation methods in the curriculum of some primary school subjects, which are suitable for students in the Northern mountainous areas iv - Pedagogical experiment was conducted in primary schools in different locations The obtained results were relatively satisfactory with its intended purpose, which initially confirms the correctness of scientific hypothesis and quality of the proposed methods in the current project Products 5.1 Scientific results [1] Nguyen Thi Hong Chuyen (2013), "An overview about teaching based on students‟ learning style", Journal of Education, No 324, pp 29-31 [2] Nguyen Thi Hong Chuyen (2014), "Benefits of understanding teaching based on students‟ learning style ", Journal of Education, No 333, pp 33-34 [3] Nguyen Thi Hong Chuyen (2014), "Using simulation methods in teaching – measures to meet for the demand of students‟ learning style ", Journal of Educational Equipment, No 108, pp 59-60 [4] Nguyen Thi Hong Chuyen (2014), "Differentiated teaching based on students‟ learning style ", Journal of Education, No 347, pp 35-37 5.2 Training results [1] Nong Thi Hong An (2013), Design some lesson plans using simulation methods in teaching the natural science topics of Natural and Social subject in Grade 3, Scientific research project for student, College of Education, Thai Nguyen University [2] Tran Thi Ngoc Anh, Chu Thi Hoa, Hoang Thi Kim Thoa Tran Thi Thanh Thu (2014), Design some simulated role-playing situations in teaching History and Geography in Grade 4, Scientific research project for student, College of Education, Thai Nguyen University 5.3 References: reference manuscript: Applying simulation methods in teaching at the primary school, 2016 (Was commissioned by the council of College of Education, Thai Nguyen University) Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results This is a scientific research in the fields of education, and the research results are significant in both theory and practice Especially, the researcher would recommend the teaching process using simulation methods at the primary school The research results can be applied in teaching some contents of the primary curriculum 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Nghị Hội nghị lần thứ (số 29-NQ/TW) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế khẳng định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực” 1.2 Để thực nhiệm vụ mà Nghị Hội nghị nêu ra, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai kế hoạch xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) giai đoạn sau 2015 Nội dung CTGDPT sau 2015 không đưa yêu cầu trang bị cho học sinh (HS) kiến thức, kĩ môn học mà ý hướng tới việc phát triển cho HS lực cần thiết để em thành công học tập, học tập suốt đời; tự chủ sống; hòa đồng đóng góp tích cực cho xã hội Cụ thể bên cạnh lực chuyên biệt mà HS cần có môn học/ lĩnh vực học tập lực chung cốt lõi có vai trò quan trọng cần thiết cần hình thành phát triển cho HS, là: (1) Năng lực tự học; (2) Năng lực giải vấn đề sáng tạo; (3) Năng lực thẩm mĩ; (4) Năng lực thể chất; (5) Năng lực giao tiếp; (6) Năng lực hợp tác; (7) Năng lực tính toán; (8) Năng lực công nghệ thông tin truyền thông 1.3 Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) truyền thông xâm nhập vào hầu hết lĩnh vực đời sống người Việc ứng dụng CNTT dạy học trở thành trào lưu mạnh mẽ, xu giáo dục giới nói chung, chủ trương lớn Bộ Giáo dục Đào tạo nước ta nói riêng Ngày thiết bị công nghệ thông tin trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ cho người hầu hết công việc, có trình dạy học, giúp biến vấn đề khó, vấn đề trừu tượng thành đơn giản nhờ việc mô (MP) trực quan sinh động 1.4 Tại trường tiểu học, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trường tiểu học lạm dụng dẫn đến chất lượng giáo dục chưa cao Chính vậy, việc đổi PP giảng dạy, thiết kế kế hoạch học theo hướng tích cực hóa tư người học, ứng dụng công nghệ mới, phương tiện đại vào trình dạy học việc làm ngày trở nên cần thiết Từ lý trên, việc lựa chọn đề tài Vận dụng phương pháp mô trình dạy học trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc cần thiết nhằm xác định sở lí thuyết việc vận dụng PP mô (MP) vào dạy học, từ xác định định hướng làm sở để vận dụng vào thực tiễn dạy học môn học tiểu học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm xây dựng quy trình dạy học có sử dụng mô tiểu học góp phần nâng cao hiệu dạy học tiểu học 2 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quy trình dạy học sử dụng phương pháp mô tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu quy trình dạy học sử dụng phương pháp mô xây dựng theo hướng tổ chức nội dung học tập có tính thách thức, khuyến khích HS suy nghĩ chủ động, tự tìm kiếm tri thức dựa kinh nghiệm, vốn sống mình, tạo môi trường học tập hợp tác khai thác ưu CNTT phát triển lực học tập, góp phần nâng hiệu dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn dạy học theo phương pháp mô (PPMP) 5.2 Xây dựng quy trình dạy học theo phương pháp mô 5.3 Áp dụng quy trình dạy học theo phương pháp mô vào dạy học tiểu học 5.4 Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi đề tài Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu dạy học theo PPMP môn Tự nhiên Xã hội, môn Khoa học tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận Để thực đề tài dựa vào quan điểm phương pháp luận nghiên cứu sau: Tiếp cận theo lý thuyết hoạt động; Tiếp cận theo quan điểm hệ thống - cấu trúc; Tiếp cận theo lực 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.2.1 Các phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học tác giả nước mô vận dụng PPMP vào dạy học Từ phân tích, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa nhằm đánh giá lịch sử nghiên cứu, cụ thể hoá vấn đề nghiên cứu PPMPT, rút kết luận làm sở lí luận cho việc nghiên cứu đề tài 7.2.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu kết thúc đề tài chia làm nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn sử dụng phương pháp dạy học mô phỏng; Chương Xây dựng quy trình dạy học sử dụng phương pháp mô phỏng; Chương Thực nghiệm sư phạm Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới Vào kỷ XIX, quân đội Phổ - tổ chức giới sử dụng mô phương pháp hữu hiệu vấn đề tuyển quân Ban đầu người Phổ không hài lòng với cách thức tuyển quân nhân thông qua hình thức vấn viết giấy, họ nghĩ phương thức mô tức đặt người dự tuyển vào vị trí tình giả định để xem xét hành vi cách ứng xử họ trước việc xảy để từ lựa chọn quân nhân ưu tú phục vụ quân đội Sau đó, hình thức mô này quân đội nước Anh, Hoa Kỳ,… học hỏi vận dụng lĩnh vực đào tạo quân đội Năm 1899, Lord Rayleigh bắt đầu nghiên cứu MP thông qua PPMP dễ dàng chứng minh bước ngẫu nhiên chiều cung cấp lời giải xấp xỉ cho phương trình vi phân Năm 1931, A.N.Kolmogorov sử dụng PPMP để chứng minh mối liên hệ PP thống kê Markov phương trình vi phân tích phân xác định Dần dần mô sử dụng đào tạo nhiều ngành nghề lĩnh vực: hàng không, thương mại, kinh tế, quản lý giao thông, xây dựng, y khoa, quân đội, tâm lý trị,… Xuất phát từ vai trò, vị trí tầm quan trọng mô lĩnh vực đào tạo, giới có nhiều nhà khoa học nghiên cứu lý thuyết mô phỏng, đặc biệt lĩnh vực y học như: Carol A Rauen, Mô - chiến lược dạy học cho giáo dục điều dưỡng định hướng phẫu thuật tim; Trong lĩnh vực khoa học xã hội: Nigel Gilbert, Klaus Troitzsch (2005) Mô khoa học xã hội; Jason P Davis, Phát triển học thuyết thông qua mô (2007); Trong lĩnh vực kinh tế, thống kê có: David M Lane, S Camille Peres (2006), Mô tương tác dạy học thống kê: triển vọng thách thức; Alfonso Novales (2000), Vai trò phương pháp mô kinh tế vĩ mô; Trong lĩnh vực giáo dục: Alke Martens, Mô dạy học đào tạo; Ken Jones (1995), Mô phỏng: sổ tay cho giáo viên người huấn luyện; Michael Magee (2006), Mô giáo dục… Ngày nay, công nghệ MP ứng dụng hầu hết ngành kinh tế xã hội, giáo dục, y tế, phòng thí nghiệm Hầu hết nghiên cứu, đánh giá nhà khoa học giới đề có sử dụng MP theo mức độ khác nhau, điều kiện khác nhằm đến nhận xét, kết luận 1.1.2 Trong nước Trong nước có nhiều công trình tác giả nghiên cứu MP ứng dụng MP, cụ thể lĩnh vực như: nông lâm ngư nghiệp; khí tượng thủy văn; lĩnh vực lượng; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực kinh tế; sinh học - y học; lĩnh vực giáo dục Hiện MP không xa lạ với người học Việt Nam, tìm thấy trường phòng thực tập ảo, phòng thí nghiệm ảo vật lý, kỹ thuật điện, đo lường, máy điện, kỹ thuật tương tự, kỹ thuật số, phòng mô hệ thống dây chuyền sản xuất, phiên tòa, hệ thống quản trị doanh nghiệp Nhiều trường đại học, nhiều học viện nước thành lập trung tâm MP Học viện Kỹ thuật Quân sự, trường Đại học Bách khoa Hà Nội viện nghiên cứu giáo dục đào tạo trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Mô 1.2.1 Mô hình a) Khái niệm Theo từ điển tiếng Việt (vdict.com), mô hình (MH) vật hình dạng làm thu nhỏ lại nhiều, mô cấu tạo hoạt động vật khác để trình bày, nghiên cứu MH thuật ngữ sử dụng rộng rãi nhiều nghành khoa học khác MH coi mẫu tương đối gần với đối tượng cần nghiên cứu, không hoàn toàn đồng với đối tượng cần nghiên cứu có tính chất, đặc điểm đặc trưng quan trọng chủ yếu giống đối tượng cần nghiên cứu Một cách khái quát, MH hiểu thể thực thể hay khái niệm số thuộc tính quan hệ đặc trưng đối tượng (gọi nguyên hình) nhằm mục đích nhận thức, dùng làm đối tượng quan sát thay cho nguyên hình hoặc/ dùng làm đối tượng nghiên cứu (thực nghiệm, suy diễn) nguyên hình b) Phân loại: MH chia làm hai loại: MH thực thể, MH khái niệm c) Tính chất mô hình: Tính khả thi; MH thay phải phù hợp với đối tượng nghiên cứu; quan sát điều khiển được; tính lý tưởng; tính chủ quan 1.2.2 Mô a) Khái niệm Theo từ điển Oxford American (1980) định nghĩa: "Mô cách thức để tái tạo lại hoạt động, tình thông qua mô hình", nghĩa tạo sản phẩm MH để học, để kiểm tra, để giảng dạy MH mẫu tái tạo máy tính thông qua việc chép, bắt chước nguyên hình ý tưởng thiết kế máy tính dựa vào đặc điểm nguyên hình nhằm đánh giá phát triển hệ thống Như vậy, tạo thích thú, tò mò khám phá tái tạo, xây dựng trình hoạt động hệ thống Tùy thuộc vào hoạt động người nghiên cứu MP định nghĩa MP sau: Thực nghiệm quan sát điều khiển mô hình đối tượng khảo sát, nói chung gọi mô 5 b) Phân loại mô Có nhiều cách phân loại khác MP: - Cách 1: MP động (thời gian có vai trò quan trọng); MP tĩnh (không có biến thời gian); MP xác định (các kiễn diễn thực nghiệm MP theo quy luật xác định xác, yếu tố ngẫu nhiên); MP ngẫu nhiên (có yếu tố ngẫu nhiên); MP liên tục (các kiện diễn thời gian liên tục); MP gián đoạn (số lượng thời gian xác định) - Cách 2: MP Vật lý, MP khái niệm, MP Toán học MP máy tính - Cách 3: MP vật lý, mô lặp, mô quy trình mô tình - Cách 4: MP kinh nghiệm, MP khai báo, MP củng cố MP tích hợp Như vậy, có nhiều cách phân loại MP khác nhau, nghiên cứu lựa chọn loại MP máy tính – loại MP phổ biến dùng dạy học nói chung để nghiên cứu xây dựng quy trình dạy học tiểu học 1.3 Phƣơng pháp dạy học mô 1.3.1 Khái niệm Bản chất PPMP xây dựng MP số (MH thể chương trình máy tính) đại diện cho đối tượng cần nghiên cứu (nguyên hình), sau người ta tiến hành thực nghiệm MH, kết nhận MH cần hợp thức với nguyên hình PPMP tiến hành theo bước (1) MH hóa: Từ mục đích nghiên cứu, cần xác định, lựa chọn số tính chất mối quan hệ đối tượng nghiên cứu đồng thời loại bỏ tính chất mối quan hệ thứ yếu để xây dựng MH (2) Nghiên cứu MH (tính toán thực nghiệm ) để rút hệ lý thuyết, kết luận đối tượng nghiên cứu (3) Đối chiếu kết thu MH với kết thực tiễn đồng thời xét tính hợp thức MH Trong trường hợp kết không phù hợp với thực tiễn phải chọn lại MH Tóm lại, hiểu PPMP PPDH mà GV tổ chức cho HS tiếp cận khám phá, nhận thức giới thực thông qua nghiên cứu mô hình tĩnh động đối tượng 1.3.2 Ưu điểm hạn chế việc dạy học có sử dụng mô a) Ưu điểm + MP cung cấp cho HS kinh nghiệm cụ thể đối tượng học tập theo kiểu trải nghiệm gián tiếp Với khả điều khiển đồng thời tất thành phần hình ảnh, âm thanh, video, theo lực sở thích cá nhân, HS tự trải nghiệm đối tượng + Sức mạnh sư phạm MP thể chỗ huy động tất khả xử lý thông tin HS Tất quan cảm giác người (tay, mắt, tai…) với não hợp thành hệ thống có khả vô to lớn để biến liệu vô nghĩa thành thông tin + MP sử dụng để huấn luyện, cung cấp kinh nghiệm gián tiếp trước HS thực hành thực tế Điều thực công việc gây nhiều nguy hiểm cho người Với công việc thế, trải nghiệm gián tiếp tạo nhờ kỹ thuật MP Nhờ thế, bước vào thực tế HS thục quy trình, quy tắc cần làm để giảm thiểu tối đa rủi ro gây cho người thiết bị + MP cho phép HS làm việc theo nhịp độ riêng tự điều khiển cách học thân, kích thích say mê học tập HS + GV tìm thấy MP khả độc đáo cho việc tổ chức giảng dạy, làm cho hoạt động học trở nên tích cực Ví dụ, GV tải từ internet MP trình hoạt động Trái Đất quay quanh Mặt Trời, hướng dẫn cho HS quan sát mô phỏng, tìm tri thức Ở mức độ cao hơn, HS trình bày lại mô + MP giúp GV làm việc cách sáng tạo, tìm giải pháp thay hoạt động học thiếu hiệu + MP giúp GV tiết kiệm thời gian, nhờ khám phá nhiều chủ đề, tăng cường thời gian giao tiếp, thảo luận với HS + MP tạm dừng, thực tế sống không Tạm dừng cho phép HS có nhiều thời gian để đánh giá xảy + Giúp HS hiểu nhanh hơn, tạo đối tượng học tập nhanh dễ dàng b) Hạn chế + Không phải nội dung dạy học thật cần áp dụng hợp lý, hiệu sử dụng MP dạy học Vì vậy, GV cần lựa chọn học mang màu sắc trừu tượng tương đối cao, chuẩn bị MH dạy học hợp lý để mang lại hiệu cho tiết học + Hiện sử dụng MH trực quan, GV cần biết xây dựng MH MP máy vi tính, công cụ đắt tiền đòi hỏi người GV cần phải biết sử dụng phần mềm chuyên dụng + HS dễ bị hút, sa đà vào nghiên cứu MH, mẫu vật mà quên thông tin cần thu thập GV cần chủ động để đảm bảo tiến độ học, có nghệ thuật sư phạm khéo léo để dẫn dắt em trình phát thu thập tri thức + MP thường sản sinh liệu, tri thức mà GV cần có kỹ định phân tích liệu để xử lý kết MP + Khi định dùng MP để nghiên cứu hệ thống phải phân tích kĩ ưu nhược điểm điều kiện cần thiết để thực hiện, đồng thời nên sử dụng chúng kết hợp với PP khác để đạt hiệu cao công việc 1.4 Đặc điểm nhận thức học sinh tiểu học Tiểu học bậc học quãng thời gian đến trường em HS Lứa tuổi tiểu học từ đến 11 tuổi, đặc điểm nhận thức em nhiều nét đặc biệt mà nhà giáo dục cần phải ý Quá trình nhận thức em chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1: Từ lớp đến lớp giai đoạn 2: Lớp 4, lớp 7 Thực trạng việc dạy học sử dụng phƣơng pháp mô tiểu học tỉnh miền núi phía Bắc 1.5.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc 1.5.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên Với đặc điểm địa hình chủ yếu đồi núi, khí hậu mang tính cực đoan, nên phần lớn khu vực miền núi phía Bắc nước ta có điều kiện tự nhiên không thuận lợi Những yếu tố điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đáng kể đến đời sống, sinh hoạt, văn hóa trình học tập học sinh Các tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có nhiều dân tộc sinh sống, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, người dân chủ yếu sống nông thôn, mức sống người dân thấp so với mặt chung nước Những yếu tố ảnh hưởng lớn đến phát triển giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng 1.5.1.2 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Các tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có nhiều dân tộc sinh sống, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, người dân chủ yếu sống nông thôn, mức sống người dân thấp so với mặt chung nước Xuất phát điểm kinh tế thấp, công nghiệp chưa phát triển, chủ yếu kinh tế nông lâm, sản xuất mang tính tự cấp, chưa quen với phương thức sản xuất hàng hóa Tiềm lao động, đất đai, tài nguyên khoáng sản, du lịch phong phú chưa đầu tư khai thác sử dụng có hiệu Trình độ dân trí hạn chế, điều kiện sống nhiều khó khăn, giao thông số huyện chưa phát triển Những yếu tố ảnh hưởng lớn đến phát triển giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng 1.5.2 Thực trạng sử dụng phương pháp mô dạy học tiểu học 1.5.2.1 Thực trạng sử dụng công nghệ thông tin dạy học Công nghệ thông tin (CNTT) ngày tham gia có hiệu vào nghiệp giáo dục Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy GV công tác miền núi ngày trở nên phổ biến Tuy nhiên, GV sử dụng CNTT học chuyên đề, thao giảng chính, thực học bình thường Theo kết khảo sát cho thấy, phần lớn GV sử dụng CNTT để trình chiếu kênh hình, sơ đồ thay việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, có số lượng lớn GV sử dụng CNTT thay cho việc viết bảng Tỷ lệ GV sử dụng CNTT để sử dụng MP tổ chức cho HS khám phá, tìm tòi kiến thức hạn chế, chưa phát huy hết tính tích cực hóa hoạt động nhận thức HS 1.5.2.2 Thực trạng sử dụng mô dạy học Hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ngày đẩy mạnh Nó giúp trình bày giảng sinh động với hình ảnh, âm sống động; thu hút ý tạo hứng thú học tập cho người học; có khả lưu trữ, bổ sung liên kết tài liệu dễ dàng; giúp GV HS có điều kiện tăng cường đối tthoại, thảo luận Tuy nhiên, việc thiết kế mang tính sáng tạo riêng cá nhân nhiều hạn chế 8 - Thực trạng việc xây dựng giảng mô - Thực trạng việc sử dụng MP trình dạy học Bên cạnh đó, nội dung kiến thức môn học tự nhiên xã hội tiểu học có nhiều nội dung học thuộc chủ đề người sức khỏe, chủ đề tự nhiên tương đối trừu tượng, thích hợp với việc sử dụng PPMP để hướng dẫn HS lĩnh hội tri thức cách dễ dàng Chính lẽ đề tài nghiên cứu việc vận dụng PPMP dạy học tiểu học hướng hợp lí có giá trị mặt lí luận thực tiễn Kết luận chƣơng 1 Mô phương pháp nghiên cứu tượng, trình hoạt động cách xây dựng mô hình tương ứng nghiên cứu chúng mô hình Ngày nay, mô ngày sử dụng rộng rãi lĩnh vực như: tin học, mô hình hóa, điều khiển học, điện tử, khoa học quân sự… Vì vận dụng mô dạy học đòi hỏi mang tính khách quan cần phải nghiên cứu Việc nghiên cứu, thao tác thiết bị mô giúp cho người nghiên cứu dễ tiếp nhận thông tin hiểu sâu đối tượng Việc nghiên cứu vận dụng phương pháp mô dạy học ngày nhiều cấp học nghiên cứu vận dụng Trong đó, sử dụng PPMP dạy học tiểu học phù hợp với đặc điểm tâm lý nhận thức học sinh Nó góp phần nâng cao hiệu dạy học Chƣơng QUY TRÌNH DẠY HỌC DỰA VÀO PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG 2.1 Nguyên tắc xây dựng quy trình dạy học dựa vào mô 2.1.1 Đảm bảo tính hệ thống 2.1.2 Phát huy vai trò thiết kế, định hướng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giáo viên 2.1.3 Đảm bảo khai thác ưu mô 2.1.4 Đảm bảo phối hợp hài hòa sử dụng mô thao tác vật thật 2.1.5 Đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt 2.1.6 Đảm bảo tính khả thi, thiết thực hiệu 2.2 Khả sử dụng mô môn Tự nhiên Xã hội, Khoa học tiểu học 2.2.1 Môn Tự nhiên – Xã hội Môn Tự nhiên Xã hội tiểu học có chủ đề Con người sức khỏe, chủ đề tự nhiên phù hợp với việc sử dụng PPMP 9 2.2.2 Môn Khoa học Nội dung môn Khoa học có nhiều nội dung phù hợp với việc vận dụng mô đặc biệt nội dung học thuộc chủ đề Vật chất lượng nội dung liên quan đến sinh sản động vật thực vật 2.2.3 Môn Toán Môn Toán có mạch kiến thức: Số phép tính, Đại lượng đo đại lượng, Yếu tố thống kê, Yếu tố hình học giải toán Trong mạch kiến thức nội dung Yếu tố hình học có nhiều khả sử dụng PPMP Cụ thể, sử dụng PPMP để hướng dẫn HS dạy học yếu tố hình học: vẽ hình, cắt ghép hình, mô tình toán có lời văn Phần lớn học cắt ghép vẽ hình sử dụng phần mềm Violet 1.8 (thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình script) để MP 2.2.4 Môn Lịch sử Địa lí Môn Lịch sử Địa lí có nhiều nội dung phù hợp hiệu sử dụng PPMP trình dạy học Cụ thể, với phần Lịch sử: Mô các tình lịch sử, mô trận đánh diễn lịch sử (Chiến trận Bạch Đằng năm 938, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ) Với nội dung lịch sử sử dụng hai loại mô phỏng: MP tình MP máy tính Phần Địa lí: Sử dụng PPMP dạy học nội dung tượng, trình địa lí; quy trình hoạt động sản xuất số sản phẩm, mặt hàng người dân (quy trình sản xuất chè, sản xuất đồ gốm, làm muối,…) 2.2.5 Môn Tiếng Việt Môn Tiếng Việt gồm phân môn: Tập đọc, Chính tả, Tập làm văn, Luyện từ câu, Tập viết Trong phân môn Tập viết có nhiều khả sử dụng mô tiểu học Cụ thể mô quy trình viết chữ giúp học sinh có nhìn trực quan, cụ thể bước tọa độ cụ thể với chữ Từ giúp em có biểu tượng xác, học sinh viết chữ đẹp 2.2.6 Môn Kỹ thuật Nội dung môn Kỹ thuật nhằm hình thành kiến thức, kĩ cần thiết tối thiểu cho học sinh công việc gia đình, vườn trường, lắp ghép mô hình kĩ thuật, bước đầu cho học sinh làm quen với lĩnh vực hoạt động dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp Trong nội dung đó, nội dung lắp ghép mô hình kĩ thuật quy trình thực hoạt động nông nghiệp, công nghiệp sử dụng mô dạy học Nhận xét: Nội dung môn học tiểu học có nhiều nội dung phù hợp với việc vận dụng PPMP dạy học Việc sử dụng MP giúp HS dễ dàng hình dung, tiếp thu kiến thức tốt 10 2.3 Quy trình dạy học sử dụng phƣơng pháp mô Sơ đồ 2.1 Quy trình dạy học sử dụng phương pháp mô 2.3.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung học xác định nội dung MP - Xác định mục tiêu học mặt: kiến thức, kỹ năng, thái độ Ngoài mục tiêu cần phải xác định rõ ràng hệ thống cho học phần riêng thiết kế - Xác định nội dung học Để xác định nội dung học người GV phải trả lời câu hỏi sau: Bài học gồm nội dung chính? Nội dung quan trọng nhất? Mỗi nội dung có mục tiêu gì? Nội dung có sử dụng MP? Bước 2: Xây dựng lựa chọn mô phù hợp - Xây dựng MP: Với nội dung phù hợp với việc sử dụng MP mà chưa có người thiết kế sẵn MP tiến hành xây dựng MP Phần mềm phù hợp để xây dựng MP nội dung số học môn tự nhiên xã hội tiểu học Microsoft Powerpoint kết hợp với Paint - Lựa chọn MP có sẵn: Hiện số nội dung phù hợp với việc MP chương trình tiểu học nhà thiết kế phần mềm sang tạo thiết kế trích đoạn MP hay hiệu Tuy nhiên, MP có sãn thưởng có thời gian dài, có nội dung thừa không cần thiết Do vậy, cần cắt giảm thu hẹp nội dung lại cho phù hợp với học, với đặc điểm HS 11 Bước 3: Thiết kế học có sử dụng MP Quá trình thiết kế KHBH phải ý đến việc bố trí xếp hoạt động dạy học phương tiện hỗ trợ hoạt động đảm bảo tính logic, trực quan có nghĩa cần phân bổ cụ thể, theo trình tự hợp lý hoạt động chi tiết thiết kế phương tiện hỗ trợ kèm Như sử dụng thiết kế KHBH tận dụng tối đa hiệu MP, nhiều HS quan sát được, kết hợp màu sắc, âm thanh, chuyển động, minh họa cách lồng ghép, so sánh tác động lên nhiều kênh thông tin người học 2.3.2 Giai đoạn 2: Tổ chức trình dạy học sử dụng phương pháp mô Bước 1: Nêu tình xuất phát câu hỏi nêu vấn đề Nêu tình xuất phát câu hỏi nêu vấn đề nhằm kích thích trí tò mò, khơi gợi hứng thú nhận thức HS Bước Giao nhiệm vụ, tập cho nhóm HS nghiên cứu GV xây dựng câu hỏi, tập nhận thức giao nhiệm vụ cho nhóm hợp tác thảo luận, suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời Bước Tổ chức HS quan sát MP tìm tòi, khám phá, phát tri thức Tổ chức cho HS theo dõi, quan sát MP để trả lời câu hỏi, nhiệm vụ giao Để góp phần tích cực hóa nhận thức HS việc sử dụng MP phải tạo điều kiện cho HS tìm tòi khám phá tri thức, phương tiện để nâng cao lực tư cho HS không dùng với tư cách minh họa kiến thức Trong trình HS tìm tòi kiến thức, GV đóng vai trò người hỗ trợ, giúp đỡ HS Lưu ý: Tùy thuộc vào loại mô gián đoạn hay liên tục mà cho HS thao tác MP để quan sát kĩ lưỡng giai đoạn MP Bước Tổ chức cho HS báo cáo kết Tổ chức cho HS nhóm báo cáo kết thảo luận Bước Nhận xét, kết luận vận dụng liên hệ HS nhóm nhận xét, đối chiếu đánh giá kết thảo luận nhóm bạn GV nhận xét hoàn thiện tri thức Học sinh vận dụng liên hệ kiến thức sống 2.3.3 Giai đoạn 3: Đánh giá Bước Xác định mục tiêu đánh giá Khi đánh giá cần xác định mục tiêu cần đánh giá: đánh giá kiến thức, đánh giá kĩ hay thái độ hành vi? Đánh giá trình hay đánh giá tổng kết Bước Lựa chọn phương pháp xây dựng tập đánh giá Xác định phương pháp sử dụng đánh giá: quan sát, vấn đáp hay phương pháp viết Thiết kế tập đánh giá: Sử dụng phiếu quan sát, phiếu đánh giá kĩ năng, câu hỏi, tập kiểm tra để thu thông tin toàn diện 12 Bước Tiến hành đánh giá Có thể tiến hành đánh giá thông qua việc GV đánh giá HS; HS đánh giá HS HS tự đánh giá Bước Kết luận GV tổng kết lại trình đánh giá, ghi nhận ưu điểm mà HS đạt được, hạn chế định hướng cách khắc phục cho HS 2.4 Một số kế hoạch học minh họa 2.4.1 Môn Tự nhiên Xã hội Bài 46: Khả kì diệu (Lớp 3) Bài 60: Sự chuyển động Trái Đất 2.4.2 Môn Khoa học Bài 53: Cây mọc lên từ hạt (Khoa học 5) Bài 57: Sự sinh sản ếch (Khoa học 5) Kết luận chương Quá trình dạy học dựa vào MP cần tuân theo quy trình định Quy trình dạy học trình tự có tổ chức chuỗi hành động dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học đặt Quy trình dạy học PPMP cần đảm bảo nguyên tắc: đảm bảo nguyên tắc hệ thống; Phát huy vai trò thiết kế, định hướng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giáo viên; Đảm bảo khai thác ưu mô phỏng; Đảm bảo phối hợp hài hòa sử dụng mô thao tác vật thật; Đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt; Đảm bảo tính khả thi, thiết thực hiệu Quy trình tổng thể dạy học vận dụng PPMP gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuẩn bị (Thiết kế mô kế hoạch giảng); Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học; Giai đoạn 3: Đánh giá PPMP phù hợp việc dạy học môn học tiểu học môn Tự nhiên Xã hội, môn Khoa học nội dung môn học đề cập đến yếu tố tự nhiên người, nội dung mang tính trừu tượng cao Những kiến thức cụ thể dễ dàng HS áp dụng mô dạy học Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM „ 3.1 Khái quát trình thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm: - Kiểm chứng tính khả thi hiệu quy trình dạy học sử dụng PPMP 13 dạy học môn tự nhiên xã hội tiểu học - Khẳng định tác động tích cực việc sử dụng mô dạy học môn tự nhiên xã hội tiểu học 3.1.2 Nội dung thực nghiệm Dạy học sử dụng PPMP tiến hành áp dụng với tất môn học, nhiên môn tự nhiên xã hội tiểu học có nội dung phù hợp, thuận lợi việc phát huy sức mạnh mô Do vậy, tiến hành thực nghiệm dạy học học thuộc môn tự nhiên xã hội theo quy trình dạy học sử dụng MP 3.1.3 Danh sách dạy thực nghiệm 3.1.4 Đối tượng thực nghiệm Đề tài tiến hành thực nghiệm trường tiểu học thuộc miền núi phía Bắc 3.1.5 Phương pháp tiến hành thực nghiệm Thực nghiệm tiến hành theo quy trình sau: Kiểm tra - đánh giá trước TN; Tổ chức bồi dưỡng GV HS tham gia TN; Tiến hành thực nghiệm; Kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm; phân tích, so sánh, đối chiếu kết trước sau thực nghiệm 3.2 Thực nghiệm tác động 3.2.1 Xử lí chung kết thực nghiệm a) Mô tả liệu Tổng hợp kết TN nhóm TN nhóm ĐC môn Tự nhiên Xã hội, Khoa học ta có kết sau: Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết nhóm TN ĐC sau TN Lớp TN Điểm 10 Tổng Trung bình Trung vị Mode Độ lệch chuẩn SL Lớp ĐC % 0 19 61 36 17 146 SL 0 1.4 4.8 13.0 41.8 24.7 11.6 2.7 100 7.29 7 1.15 % 26 43 29 20 142 0.7 3.5 4.9 18.3 30.3 20.4 14.1 6.3 1.4 100 6.31 6 1.51 14 Từ bảng số liệu cho ta thấy, số liệu thống kê mô tả nhóm TN có kết điểm số cao so với nhóm ĐC Giá trị điểm xuất nhiều (Mode) nhóm TN điểm 7, nhóm ĐC điểm Điểm nằm (Median) tập hợp điểm nhóm TN điểm 7, ĐC điểm Độ lệch chuẩn (StD) nhóm TN thấp so với nhóm ĐC 0.36 cho thấy mức độ đồng nhận thức b) So sánh liệu liên tục Kiểm định phép kiểm chứng T-test: Giá trị P phép kiểm chứng T-test độc lập (ở độ tin cậy 95%) nhóm TN nhóm ĐC cho kết giá trị P 0.000 < 0.01 cho thấy P giá trị có ý nghĩa Kết điểm trung bình nhóm TN cao nhóm ĐC khả xảy ngẫu nhiên, chênh lệch trung bình điểm số kết tác động, nguyên nhân ngẫu nhiên bị loại trừ c) Kiểm định tương quan Với việc sử dụng phần mềm SPSS để xử lí số liệu TN, ta có kết giá trị tương quan r = 0.70, giá trị ngưỡng tương quan chặt Từ nhận xét với HS sau tác động dạy học dựa vận dụng PPMP có tiến học tập Điều khẳng định rằng: quy trình dạy học vận dụng PPMP tiểu học mà đề xuất mang tính khả thi Giả thuyết khoa học đề tài chứng minh 3.3.2 Đánh giá chung kết thực nghiệm Kết sau hai giai đoạn thực nghiệm cho thấy: Việc dạy học vận dụng PPMP tiểu học có hiệu rõ rệt, thể chỗ: HS lôi tham gia vào hoạt động, hứng thú học tập kích thích phát triển HS hiểu nắm nội dung học, hăng hái tham gia hoạt động học tập, tự chọn cách thức biểu thông tin, suy nghĩ Từ thêm tự tin góp phần hình thành phát triển lực cần thiết cho HS trình học tập Do vậy, thực tiễn dạy học cần phải bồi dưỡng thường xuyên cho GV, đặc biệt giúp GV Kết luận chương Từ kết thực nghiệm sư phạm, rút số kết luận sau: So với kết khảo sát đầu vào trước tiến hành thực nghiệm chất lượng, hiệu dạy học số thực nghiệm nâng cao, có cải tiến rõ rệt chất lượng Cụ thể, tỷ lệ HS đạt điểm giỏi cao tỷ lệ điểm trung bình, yếu giảm nhiều so với lớp đối chứng Kết để chứng minh tính khả thi việc dạy học sử dụng PPMP Quy trình dạy học PPMP đề xuất sử dụng thực nghiệm GV HS tiểu học tiếp nhận, làm quen vận dụng cách cụ thể GV bước đầu làm quen với cách tiếp cận dạy học thấy tầm quan trọng, hiệu dạy học sử dụng PPMP Về phía người học, HS hứng thú với việc học tập có sử dụng PPMP đồng thời phát huy mạnh cá nhân, nâng cao thành tích học tập Điều khẳng định hướng nghiên cứu đề tài có giá trị thực tiễn cao 15 KẾT LUẬN Kết luận MP cung cấp cho HS kinh nghiệm cụ thể đối tượng học tập theo kiểu trải nghiệm gián tiếp Với khả điều khiển đồng thời tất thành phần hình ảnh, âm thanh, video, theo lực sở thích cá nhân, HS tự trải nghiệm đối tượng Điều có phương theo trật tự cố định, nhịp độ cố định mà chưa hẳn phù hợp với người học Trong giảng, kết hợp MP chiều, âm nổi, diễn biến tuỳ thuộc vào kỹ điều khiển HS, tạo nên trạng thái, cảm xúc hồi hộp, sung sướng, lo sợ… mà không phim hay hình ảnh, âm riêng lẻ tạo nên Điều quan trọng hơn, từ trải nghiệm này, HS có kinh nghiệm cụ thể tư duy, dạng hoạt động tri thức Sử dụng PPMP dạy học tiểu học có vai trò, ý nghĩa quan trọng HS Nó góp phần nâng cao hứng thú nhận thức người học đồng thời giúp người học tiếp nhận xử lí thông tin tường minh Từ góp phần nâng cao hiệu dạy học Khuyến nghị 2.1 Đối với cấp quản lí - Tăng cường trang bị sở vật chất đại vào dạy học để GV có hội nghiên cứu sử dụng CNTT vào dạy học - Tăng cường tổ chức lớp chuyên đề tập huấn cho GV để GV có khả năng, nâng cao lực sử dụng CNTT dạy học; khai thác tối đa sức mạnh công nghệ số, góp phần thay đổi hình thức dạy học theo hướng đai, nâng cao chất lượng dạy học 2.2 Đối với giáo viên - Không ngừng nâng cao học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy học; - Tích cực ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt công nghệ mô vào dạy học để kích thích hứng thú người học 2.3 Đối với sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học - Không ngừng học hỏi, tìm tòi để áp dụng MP vào giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng dạy học - Tích cực nghiên cứu phần mềm, ứng dụng MP áp dụng thiết kế giảng MP trình dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc, Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc, Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay