Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học

185 150 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:21

Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội đại diễn biến đổi sâu sắc phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ Đảng ta coi phát triển khoa học, công nghệ phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Để phát triển khoa học, công nghệ cần trọng phát triển giáo dục nhằm đào tạo người làm chủ đội ngũ kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật Đội ngũ kỹ sư giỏi sản phẩm đào tạo trực tiếp từ trường đại học khối ngành kỹ thuật Họ người không giỏi lực thực hành chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ đại mà phải có lực tư khoa học có lực tư biện chứng Theo V.I Lênin: “ nhà khoa học tự nhiên phải nhà vật đại, đồ đệ tự giác chủ nghĩa vật mà Mác người đại diện, nghĩa nhà khoa học tự nhiên phải nhà vật biện chứng” [67, tr.35] Như vậy, lực tư biện chứng (NLTDBC) yếu tố cần thiết người làm công tác chuyên môn kỹ thuật Nghiên cứu phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dạy học Triết học nhằm phát triển lực trí tuệ, trình độ phương pháp tư khoa học, tư lý luận sáng tạo góp phần rèn luyện đạo đức, hoàn thiện nhân cách, nâng cao lập trường tính Đảng, thái độ, quan điểm trị cho sinh viên để chuẩn bị cho họ trở thành kỹ sư, tri thức, chuyên gia tương lai, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Trong những năm qua, việc đào tạo đội ngũ kỹ sư Việt Nam bước đầu đạt thành tựu đáng kể, sinh viên khối ngành kỹ thuật học tập tri thức triết học, trọng phát triển lực TDBC, bước đầu nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ đại vào thực tiễn học tập, thực hành nghiệp vụ Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, trình dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học (phần triết học) nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu môn học, có yêu cầu, mục tiêu phát triển lực TDBC cho sinh viên Thực trạng dạy học Triết học cho SV khối ngành kỹ thuật đặt nhiều vấn đề đổi nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa trình học tập đào tạo sinh viên Để làm điều đó, yêu cầu cấp thiết phải xác định yêu cầu đưa biện pháp dạy học Triết học mang tính khả thi nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật, trang bị cho họ phương pháp học tập tự nghiên cứu đắn, giúp SV hiểu sâu sắc, đầy đủ chất, đặc điểm kiến thức mà giảng viên (GV) truyền đạt để vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức kỹ học vào thực tiễn, không ngừng cải tiến, phát minh, sáng chế kỹ thuật công nghệ mang lại hiệu phù hợp với quy trình sản xuất vốn luôn biến đổi Muốn vậy, cần phải có nghiên cứu sâu lý luận phát triển NLTDBC thông qua dạy học Triết học, gắn bó hữu lý luận với thực tiễn, thống khoa học với đạo đức nghề nghiệp, đào tạo tự đào tạo nhằm phát triển lực sáng tạo, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên Do đó, nghiên cứu đề tài luận án tính thời cấp thiết mà có giá trị lý luận, tư tưởng, học thuật, từ nghiên cứu tới nghiên cứu ứng dụng. Ý thức tầm quan trọng vai trò phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật, tác giả chọn vấn đề Phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học làm đề tài luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục thuộc chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học Giáo dục trị Mục đích nghiên cứu: Trên sở luận chứng khoa học NLTDBC phát triển NLTDBC, luận án xác định yêu cầu đề xuất biện pháp phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê Nin Triết học Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu biện pháp phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam thông qua tổ chức hoạt động dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê Nin Triết học 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Về lý luận: Luận án tập trung nghiên cứu yêu cầu, biện pháp dạy học nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Về khảo sát thực tiễn: Luận án tiến hành khảo sát số trường đại học ngành kỹ thuật: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Giả thuyết khoa học Để phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê Nin Triết học cần phải áp dụng đồng biện pháp (theo nhóm biện pháp xác định luận án) phù hợp với đặc trưng tri thức triết học, với cấu trúc NLTDBC nội dung phát triển NLTDBC đặc thù đào tạo nghề nghiệp sinh viên trường Đại học ngành kỹ thuật Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận giải sở khoa học phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Đánh giá thực trạng phát triển NLTDBC cho SV số trường đại học khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Đề xuất yêu cầu số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển NLTDBC cho SV số trường đại học khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Thực nghiệm sư phạm để chứng minh tính hiệu quả, khả thi dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học đề xuất yêu cầu, biện pháp luận án nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở lý luận: Luận án dựa lý luận vật biện chứng, vật lịch sử; đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục đào tạo 6.2 Phương pháp nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Luận án sử dụng PP nghiên cứu chuyên ngành triết học liên ngành tâm lý học, giáo dục học, xã hội học phương pháp thống lịch sử - lôgíc, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, hệ thống hoá, khái quát hoá Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phiếu hỏi với GV, SV để thu thập thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu; - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia xây dựng đề cương, xây dựng phiếu hỏi Phương pháp điều tra xã hội học phương pháp chuyên gia sử dụng chủ yếu trình xây dựng đề cương chương 2, chương luận án - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm sư phạm để phân tích, đánh giá, so sánh lớp thực nghiệm với lớp đối chứng, từ rút kết luận kiến nghị - Phương pháp quan sát: Quan sát thái độ, ý, biểu hứng thú, tính tích cực SV dạy học Phương pháp thực nghiệm sư phạm phương pháp quan sát sử dụng chủ yếu chương luận án Những luận điểm cần bảo vệ - Tư biện chứng cần trau dồi cho SV khối ngành kỹ thuật tư BCDV Triết học Mác – Lê nin, thống hữu giới quan DVBC với phương pháp luận BCDV Đó tư lý luận, tư khoa học có tính hệ thống – thể, khái quát hóa, trừu tượng hóa cao, thống lý luận với thực tiễn - Tư biện chứng vật không lực mà trình độ phát triển nhận thức chủ thể, làm cho chủ thể nhận biết chất đối tượng mối liên hệ, xu hướng biến đổi, trình phát triển Nhờ đó, biện chứng chủ quan phản ánh ngày đầy đủ, xác biện chứng khách quan Đó tiêu đề, điều kiện để chủ thể tham gia vào hoạt động, thực tiễn cách tự giác, sáng tạo có hiệu - Dạy học Triết học khối ngành kỹ thuật phải đặc biệt trọng rèn luyện phát triển lực TDBC cho SV cho phù hợp với đặc trưng, đặc thù đào tạo chuyên môn nghề nghiệp họ: tư phân tích tổng hợp; tư hệ thốngcấu trúc; tư thực tiễn, thực nghiệm thực chứng; tư sáng tạo phát triển Đây lực cần thiết hữu ích cho nghề nghiệp kỹ sư, chuyên gia tương lai - Để phát triển lực TDBC dạy học Triết học cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, cần phải có biện pháp tổ chức họat động Dạy – Học cách khoa học trình lao động sáng tạo với vai trò chủ đạo chủ thể Dạy (giảng viên) phát huy vai trò chủ động, tích cực chủ thể Học (sinh viên), biến trình đào tạo thành tự đào tạo Cơ sở lý luận định hướng cho biện pháp dạy học sáng tạo dựa cấu trúc TDBC: tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp luận BCDV, tư lô gíc, khả khái quát vận dụng vào thực tiễn - Việc thiết kế tổ chức thực nghiệm hoạt động Dạy – Học triết học nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dựa cấu trúc lực TDBC, nội dung phát triển lực TDBC tiêu chí đánh giá phát triển NLTDBC Từ nắm vững tri thức, tiếp nhận, xử lý thông tin đến việc vận dụng phương pháp luận BCDV vào thực tiễn (thực tiễn xã hội thực tiễn nghề nghiệp sinh viên) đến tổng kết thực tiễn Với chủ thể Dạy, trình lao động khoa học sư phạm sáng tạo, vừa khoa học vừa nghệ thuật; Với chủ thể Học, trình nỗ lực tích cực hóa tư duy, từ phát triển lực trí tuệ đến hình thành nhu cầu văn hóa, từ đối tượng thụ động tiếp thụ tri thức thành chủ thể tích cực tìm kiếm tri thức cách sáng tạo Đóng góp luận án - Luận án luận giải sở khoa học - thực tiễn việc phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học; - Luận án đánh giá cách chi tiết, khách quan thực trạng phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Luận án đề xuất yêu cầu sát thực tiễn số biện pháp sư phạm chủ yếu nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, mục lục vấn đề, công trình nghiên cứu tác giả liên quan đến đề tài, luận án có kết cấu chương gồm 11 tiết NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những công trình nghiên cứu tư biện chứng, lực tư biện chứng 1.1.1 Những công trình nghiên cứu tác giả nước tư biện chứng, lực tư biện chứng Tư biện chứng phát triển lực TDBC vấn đề nhận thức luận triết học đồng thời tiêu điểm khoa học nghiên cứu tư từ bình diện khác Tâm lý học, Giáo dục học, Lôgíc học Cho đến nay, giới có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị học thuật cao với nội dung sâu sắc đầy đủ tư biện chứng phát triển tư biện chứng chủ thể người với ý nghĩa triết học - nhân học sâu sắc Trước hết, kể tới tác phẩm nhà triết học Liên Xô dịch sang tiếng Việt, có Nguyên lý Lôgíc học biện chứng [110] M Rôdentan Đây số hai tác phẩm ông xuất từ đầu năm 60 kỷ XX, chất tư quy luật nó, đặc biệt sâu phân tích quy luật biện chứng tư vấn đề mâu thuẫn biện chứng đưa ra Tư C Mác Tác phẩm Phương pháp nhận thức biện chứng [115] A.P Septulin việc đề cập tới quy luật biện chứng tư duy, đề cập đến nguyên tắc tư biện chứng việc áp dụng phương pháp khoa học vào nghiên cứu tư Lôgíc coi vấn đề quan trọng phát triển tư duy, nghiên cứu tư phát triển lực tư tách rời vấn đề lôgíc tư Khi nghiên cứu Lôgíc học hình thức, Gorki Lôgíc học (Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1974), cho rằng, vận dụng tư tưởng có nội dung chân thực chứng minh phù hợp với quy luật lôgíc học tư trở nên đắn Ông khẳng định quy luật lôgíc hình thức giúp cho chủ thể nhận thức khắc phục hạn chế sai lầm tư duy, giúp nâng cao trình độ lực tư duy, từ phản ánh cách xác thực khách quan Chính vậy, quy luật lôgíc hình thức có vai trò quan trọng tư nhận thức khoa học Vấn đề lôgíc biện chứng tư lôgíc tiếp cận từ khía cạnh khảo sát quan niệm nhà triết học lịch sử đối tượng khoa học lôgíc E.V Ilencov trình bày tác phẩm Lôgíc học biện chứng [52] Ông cho rằng, vấn đề chất tư người lại lên, hình thành thể thật rõ nét đường phát triển lôgíc học Đây nhận định mẻ so với nghiên cứu khẳng định trước Những nhận định chung tác phẩm nhận định sâu sắc chất, nguồn gốc, trình vận động phát triển tư Lôgíc học biện chứng mang đến hàng loạt vấn đề có tính gợi mở tư duy, nữa, đề xuất quan điểm mang tính cách mạng tư Chính nỗ lực tìm tòi khám phá góp phần làm nên thành công nghiên cứu, đưa Lôgíc học biện chứng trở thành công trình có giá trị quan trọng cần thiết lĩnh vực nghiên cứu tư biện chứng Trong Lịch sử phép biện chứng Mácxít Từ xuất Chủ nghĩa Mác đến Lênin [70], vấn đề TDBC đưa phân tích cách khoa học, sâu sắc có sức thuyết phục Trong công trình này, tác giả Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô phân tích gắn liền trình phát triển phép biện chứng với trình phát triển TDBC, chứng minh phép biện chứng vật hình thức phát triển cao phương pháp TDBC Phương pháp TDBC khẳng định phương pháp tư cao người, thể đắn khoa học hẳn so với phương pháp tư siêu hình Trong nội dung nghiên cứu TDBC vật có vai trò vô quan trọng việc lý giải vấn đề thực tiễn đặt lịch sử, giúp người có nhìn hệ thống, khoa học đắn đời, vận động phát triển vật, tượng xảy sống Nhưng đồng thời, tác giả phụ thuộc TDBC vật vào điều kiện vận động tượng kinh tế - xã hội… Alain Lau Rent Lịch sử cá nhân luận (người dịch: Phan Ngọc, Nxb Thế giới, Hà Nội, 1990), từ góc nhìn triết học người thể cá nhân ngã (cái Tôi cá thể, có cá tính, có sắc, tự biểu nhân cách, có NLTD, có nhu cầu tự để sáng tạo), đem lại lời giải thích khoa học vai trò cá nhân, học thuyết phát triển cá nhân, có phát triển NLTDBC Ông khẳng định “cá nhân không đối lập lại xã hội mà đối lập lại cộng đồng” Ông mô tả cấp độ tham dự vào hệ chuyển đổi cá nhân luận, chặng đường trình cá nhân hóa Tác phẩm theo sát bối cảnh lịch sử xã hội thời đại gắn liền với thời đại Phục hưng thời kỳ Khai sáng, với cách mạng tư sản, đường hướng vận động chủ nghĩa lý tự do, giá trị lý trí nhân văn, lực tư lý trí (phân tích - tổng hợp), nhu cầu tự phát triển Tác giả khẳng định cá nhân phê phán phủ định “chủ nghĩa cá nhân” Cần tới lực tư biện chứng để phân biệt “cá nhân luận triết học” với “chủ nghĩa cá nhân” thường hướng vào đạo đức, lối sống, ích kỷ, vụ lợi, suy đồi Tác phẩm Alain Lau Rent gợi mở nhiều điều có giá trị phát triển cá nhân, chủ thể tư chủ thể đạo đức, phân biệt tích cực (phát triển) với tiêu cực (dễ dẫn tới phản phát triển, biến dạng lệch lạc, sai lạc chuẩn mực giá trị nhân cách) Những kiến giải lịch sử cá nhân luận giúp ích cho nghiên cứu triết học phát triển người, tư cách cá nhân - cá thể đồng thời chủ thể nhân cách có tư biện chứng Edgar Morin với “Bảy tri thức tất yếu cho giáo dục tương lai” (người dịch: Nguyễn Hồi Thủ, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2008) chuyên bàn nhận thức luận, triết học nhận thức, tư duy, giáo dục tư duy, phát triển trí tuệ với tư cách phát triển người có nhân cách Tác giả tâm vào lĩnh vực sư phạm học cho giáo dục đại phải làm cho “bộ óc (con người) phải đào tạo tốt”, “biết nối liền tri thức”, trọng giáo dục tư hệ thống, cho chỗ yếu kém, thiếu hụt giáo dục, có tính phổ biến Để tránh sai lầm ảo tưởng xảy nhận thức, phải làm cho người giáo dục cho người ý tới nhận thức nhận thức Tác giả cho rằng, muốn phát triển NLTDBC, giáo dục phải hướng tới giác ngộ “những nguyên tắc để có nhận thức thích đáng”, phải “giảng dạy hoàn cảnh”, nắm vững tương quan ảnh hưởng tương hỗ phận toàn thể giới phức hợp Tác giả gợi mở cho thấy, giáo dục giảng dạy để phát triển người trí tuệ phải trọng lực cảm xúc, phải “giảng dạy thông cảm”, nhân tính, văn hóa, đường hướng “nhân văn hóa giáo dục” Vấn đề giáo dục TD TDBC, sâu xa mà nói vấn đề giáo dục văn hóa để hoàn thiện nhân cách John Stuart Mill với tác phẩm“Bàn Tự do” (người dịch: Nguyễn Văn Trọng, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2005 Đây tác phẩm giữ vị trí quan trọng tư lý luận tư tưởng phương Tây J S Mill trình bày quan điểm tự sâu vào lĩnh vực tự tư tưởng, tự thảo luận Đây vấn đề gắn liền với dân chủ định hình nhân cách Giá trị ý nghĩa thời tác phẩm chỗ, quyền tự điều kiện văn hóa cần thiết cho phát triển bộc lộ tài người không lợi ích cá nhân mà lợi ích phát triển cộng đồng Ở Việt Nam, bối cảnh đổi mới, tác phẩm giúp cho sở lý luận để hiểu rõ đổi tư duy, xây dựng TDBC, dân chủ hóa lĩnh vực văn hóa, tinh thần, giải phóng ý thức thực tự tư tưởng Đây điểm nhấn quan trọng tác giả Cuốn sách có giá trị trực tiếp cho việc nghiên cứu phát triển tư lý luận mà hạt nhân, cốt lõi lực TDBC Edgar Morin với tác phẩm “Phương pháp 3” - tri thức tri thức (Người dịch: Lê Diên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2006), đề cập đến hình thành tri thức luận phức hợp, nhiệm vụ lịch sử người tất người Đây công trình đồ sộ gồm năm tập, xác định năm phương pháp: tự nhiên tự nhiên (1); sống sống (2); tri thức tri thức (3); tư tưởng liên kết tri thức (4); nhân loại nhân loại (5) Cách tiếp cận mẻ độc đáo tạo khả gợi mở, sâu vào TD lý luận, TDBC Phương pháp, theo E Morin với nghĩa phương pháp luận Phương pháp tự sinh ra, toát lên từ đường tìm tòi nghiên cứu, mang tính khai phá cách tân, kích thích TD sáng tạo mà ta cần hướng tới John Dewey với tác phẩm “Dân chủ giáo dục”, (Người dịch: Phạm Anh Tuấn, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2008) Đây sách dẫn nhập vào triết lý giáo dục Công trình đồ sộ với 26 chương, đưa lượng thông tin phong phú, sâu sắc giáo dục triết lý nó, nhìn giáo dục cách đa chiều, bàn đến vai trò quan hệ dân chủ với giáo dục, giáo dục TD, trí tuệ với sức mạnh phương pháp, giá trị lao động giáo dục (hoạt động sư phạm, nhà giáo, nhà trường), lý luận nhận thức lý luận đạo đức giáo dục góp phần củng cố thêm cho nhận thức giáo dục tư (lý luận, biện chứng) để giáo dục nhân cách Phan Huy Đường với Tư tự (Nxb Đà Nẵng, 2006) Tác giả người Việt sống làm việc Pháp, nhiều năm nghiên cứu triết học C Mác, tự dịch tác phẩm Tư tự sang tiếng Việt, truyền bá tư tưởng, quan điểm ông tư tự Tư tự mà tác giả đề cập tư quan hệ, 10 mối quan hệ chủ thể với khách thể, đối tượng Ông cho rằng, tư tưởng “đoàn kết hình thức tối cao, chân trời tự Con người có tự người tự Tự giá trị quan hệ người với người” Tư tự gắn liền mối quan hệ, hoạt động, chủ thể trước hoàn cảnh Chính điều gợi mở cho ta đường phương pháp để đạt tới tự tư đạt tới tư tự do, điều có liên quan trực tiếp tới vấn đề nghiên cứu tư biện chứng Như vậy, giới có nhiều công trình nghiên cứu tư duy, cung cấp sở lý luận đầy đủ cho đề tài nghiên cứu Các tác phẩm phép tư bản, làm rõ trình hình thành, vận động phát triển TDBC, từ thấy rõ vai trò TDBC trình hình thành nhận thức giới khách quan người Vai trò bật khẳng định vị trí quan trọng tính cần thiết đưa TDBC vào trình giảng dạy triết học sinh viên 1.1.2 Những công trình nghiên cứu tác giả nước tư biện chứng lực tư biện chứng Nhận thức tầm quan trọng TDBC NLTDBC, có nhiều nhà nghiên cứu triết học nước ta quan tâm sâu nghiên cứu Nhiều công trình khoa học tập trung rõ phân tích nguồn gốc, chất, đặc điểm, quy luật hình thành, quy luật vận động phát triển tư TDBC Bên cạnh đó, mối quan hệ nội dung phương pháp, trình độ NLTD, nguyên tắc TDBC vật, mối quan hệ Lôgíc hình thức Lôgíc biện chứng đề cập tới Tư việc phát triển NLTDBC nghiên cứu với tư cách đối tượng nghiên cứu độc lập gắn với đối tượng chủ thể định đội ngũ cán bộ, GV, SV hay học sinh nhà trường hay quan, đơn vị giáo dục khác Mục đích chung công trình nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức NLTDBC cách độc lập, tự chủ sáng tạo cho người - Những công trình khoa học đề cập đến vấn đề đổi tư Đã có nhiều công trình bàn nội dung đổi tư duy, nhóm tác giả Hoàng Chí Bảo, Tô Huy Rứa, Lê Ngọc Tòng, Trần Khắc Việt có tác phẩm Quá trình đổi tư lý luận Đảng từ năm 1986 đến (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội) Tác phẩm tập trung phân tích vai trò tư lý luận với trình đổi đất nước cần thiết phải đổi tư lý luận Các tác giả cho rằng, lý luận 171 TT NỘI DUNG Phát triển: trường hợp đặc biệt vận động TG PHƯƠNG PHÁP CỦA GV VÀ SV dung - Quan điểm CNDT: Cho Sự phát triển trình có nguồn gốc phát triển nguồn gốc, cách thức xu hướng lực lượng siêu nhiên phát triển … bên chi phối hay ý thức Đặc trưng phát triển người như: Trời, “ Ý phát triển chất, đời, niệm”, “Ý niệm tuyệt đối” hợp quy luật, hoàn thiện cao - Quan điểm CNDVSH: hơn, thay cho cũ, lạc + Cho phát triển hậu tăng hay giảm tuý lượng mà biến đổi chất + Sự phát triển tiến lên theo đường thẳng mà bước quanh co phức tạp, bước thụt lùi tạm thời, nhảy vọt Sự phát triển khép kín mà nảy sinh mới, vật tượng giới tồn bất biến vận động biến đổi, phát triển - Quan điểm CNDVBC: Tất SV, HT giới luôn vận động, biến đổi phát triển không ngừng Sự phát triển khuynh hướng chủ yếu TGVC, diễn phức tạp 172 TT NỘI DUNG TG b/ 10’ Tính chất phát triển PHƯƠNG PHÁP CỦA GV VÀ SV GV phân tích: - Tính khách quan: Phát triển + Phát triển trường hợp trình khách quan Không đặc biệt vận động Vận động không phụ thuộc vào ý thức, thuộc tính cố hữu phương ý chí người mà quy định ý thức tồn vật chất tồn thức, ý chí người khách quan - Tính phổ biến: Các SV, H T TG + Phát triển trình giải mâu thuẫn tồn tại, đứng luôn vận động, biến đổi im tương đối vận động phát triển không ngừng Sự phát - Phổ biến vì: Ở đâu có vật chất triển khuynh hướng chung có vận động, mà có vận động chủ yếu TGVC (TN, XH, T D) có nghĩa có phát triển tự Do phát triển diễn nhiên, xã hội kể TD lĩnh vực, SV, HT (nhận thức, khái niệm, phạm trù TG quy luật ) Sự phát triển thuộc tính vốn có SV, HT khuynh hướng chung giới - Tính đa dạng, phong phú: - Đa dạng, phong phú vì: Chủ nghĩa DVBC thừa nhận tính Các SV, HT tồn phức tạp, tính không trực tuyến không gian thời gian khác nhau, thân trình phát triển hoàn cảnh điều kiện khác Sự phát triển diễn Do chúng chịu tác đường phẳng, có động, ảnh hưởng SV, HT, bước quanh co, phức tạp, yếu tố trình khác bao hàm đấu tranh V.I.Lênin cho rằng: "Nếu hình cũ, chí có dung phát triển lịch sử toàn thụt lùi tạm thời, giới đường thẳng tắp, bước nhảy vọt, vận động bước quanh co, chệch hướng trình phát thút lùi xa so 173 TT NỘI DUNG TG PHƯƠNG PHÁP CỦA GV VÀ SV triển dường có quay trở với xu hướng chủ đạo không vị trí ban đầu, lặp lại biện chứng” sở cao "phát triển theo hình xoáy ốc” c/ Ý nghĩa phương pháp luận 7’ GV quán triệt cho SV: Trong hoạt động thực tiễn phải có - Về nhận thức quan điểm phát triển xem xét + Nguyên lý phát triển SVHT, phải đặt vận sở xây dựng niềm tin, thái độ lạc động, phát triển, biến đổi quan người cách mạng, tin thân SVHT tưởng vào lãnh đạo Đảng Phải thấy chiều hướng phát Cộng sản, tất thắng CNXH triển SVHT từ tìm + Không dao động trước mới, tiến vận động phát diễn biến phức tạp XH triển TKQĐ Đồng thời trang bị TGQKH Kiên đấu tranh cũ lạc hậu, xem xét , đấu tranh chống kìm hãm phát triển tích cực, ủng quan điểm tâm, siêu hình hộ phát triển tiến bộ, có thái độ phát triển tôn trọng - Về vận dụng: + Trong việc khẳng định tính tất yếu, khách quan đường lên CNXH nước ta + Vận dụng nhận thức nghiệp đổi nước ta đổi gì, lý luận , thực tiễn đòi hỏi Muốn phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật phải nghiêm túc học hỏi, tiếp thu vận dụng sáng tạo thành tựu khoa học công nghệ, 174 TT NỘI DUNG TG PHƯƠNG PHÁP CỦA GV VÀ SV kỹ thật tiên tiến nước phát triển vào thực tiễn khoa học công nghệ, kỹ thuật ngành kỹ thuật Việt Nam + Phải thấy tính lỗi thời kỹ thuật sản xuất cũ, nhanh chóng thay vào công nghệ, kỹ thuật tiên tiến đại như: Trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến đóng Giàn khoan tự nâng 400m nước (Việt Nam tự đóng mới, chuyên gia nước ngoài); Một số khu công nghiệp chuyên gia, kỹ sư Việt Nam tiếp thu thành tựu công nghệ tiên tiến, ứng dụng nghiên cứu xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái 175 TT NỘI DUNG TG PHƯƠNG PHÁP CỦA GV VÀ SV Kết luận: Nghiên cứu nguyên lý MLH phổ biến nguyên lý phát triển giúp cho có quan điểm lịch sử - cụ thể quan điểm phát triển nhận thức hoạt động thực tiễn Củng cố bài: Trình bày sở lý luận nội dung nguyên tắc toàn diện? Trình bày sở lý luận nội dung nguyên tắc phát triển? Lên hệ thân sau học xong học? PHỤ LỤC MẪU BÀI KIỂM TRA Tên học phần: Thế giới quan, phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác -Lênin Thời gian làm bài: 45 phút (Sinh viên không phép sử dụng tài liệu) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Sinh viên lựa chọn phương án trả lời Câu Thế giới quan gì? a Là toàn quan điểm, quan niệm người giới, trình vận động phát triển giới vật, tượng b Là toàn quan điểm, quan niệm người người, sống người giới c Là toàn quan điểm, quan niệm người giới, thân người, sống vị trí người giới d Là toàn quan điểm, quan niệm người giới tự nhiện, không gian thời gian vũ trụ Câu Phương pháp luận gì? 176 a Là lý luận phương pháp học tập nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin đề vận dụng PP vào nhận thức hoạt động thực tiễn b Là lý luận phương pháp, hệ thống quan điểm, nguyên tắc đạo người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn vận dụng PP nhận thức hoạt động thực tiễn c Là lý luận tảng chủ nghĩa Mác - Lênin giúp học tập làm việc hiệu nhận thức hoạt động thực tiễn d Là lý luận giới khách quan cách toàn diện, lịch sử - cụ thể phát triển để vận dụng nhận thức hoạt động thực tiễn Câu Phép biện chứng gì? a Là phương pháp tư khoa học giới vật tượng giới trạng thái không vận động phát triển, cô lập bất biến b Là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng giới thành số quy luật nhằm xây dựng hệ thống nguyên tắc phương pháp nhận thức hoạt động thực tiễn c Là khái quát biện chứng giới tự nhiên xã hội xây dựng thành hệ thống nguyên tắc phương pháp nhận thức hoạt động thực tiễn d Là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng giới thành hệ thống nguyên lý, quy luật khoa học, xây dựng hệ thống nguyên tắc phương pháp luận nhận thức hoạt động thực tiễn II TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm) Câu Nêu đặc trưng phép biện chứng vật? Câu Nêu nội dung chủ yếu phép biện chứng vật? III PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Sinh viên chọn câu sau để trình bày Câu Trình bày sở lý luận nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến? Câu Trình bày sở lý luận nội dung nguyên lý phát triển? 177 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG -& - PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho đồng chí cán GV) Phát triển NLTDBC cho sinh viên nội dung quan trọng giáo dục, đào tạo thời kỳ đổi đất nước hội nhập quốc tế mạnh mẽ Chúng nghiên cứu đề tài “Phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam qua dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin” Xin ý kiến đồng chí số vấn đề sau; mong đồng chí bớt chút thời gian, dành cho đề tài vấn đề thực tế cách khách quan Xin chân thành cám ơn đồng chí! Xin đồng chí cho biết ý kiến vai trò học phần Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê Nin triết học phát triển NLTDBC SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam nay? Cần thiết Mức độ vừa phải Không cần thiết Xin đồng chí cho biết ý kiến cần thiết đổi phương pháp dạy học giảng dạy triết học phát triển NLTDBC sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam nay? Rất cần thiết Bình thường Không cần thiết Xin đồng chí cho biết ý kiến yêu cầu chủ yếu giảng dạy triết học phát triển NLTDBC sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam nay? 178 Xin đồng chí cho biết ý kiến phương pháp dạy học tác động tích cực giảng dạy triết học phát triển NLTDBC sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam nay? PP tích cực PP đạt mức vừa phải PP tác dụng Phương pháp dạy học sau GV sử dụng thường xuyên nhất: - Đàm thoại - Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Trực quan - Thuyết trình - Động não - Dự án - Xêmina - Không rõ Để phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam cần quan tâm giải tốt vấn đề sau (có thể chọn nhiều phương án): - Giảng dạy triết học phải phù hợp với hệ thống tri thức triết học - Tăng cường trang bị giới quan phương pháp luận triết học - Trong trình phân tích phải làm sáng tỏ tính hai mặt đối lập vấn đề triết học liện hệ với thực tiễn - Thực có hiệu quy trình dạy học triết học - Tăng cường tính chủ động, phát huy tính tích cực người học - Tất nội dung - Ý kiến khác (xin ghi rõ) … Để phát huy tốt vai trò người học, hình thức thi hết học phần tốt nhất: 179 - Tự luận - Trắc nghiệm - Vấn đáp - Viết thu hoạch, tiểu luận - Kết hợp tự luận trắc nghiệm - Phương pháp khác (xin ghi rõ) Những nguyên nhân trình học phần Triết học làm ảnh hưởng đến trình tư (có thể chọn nhiều phương án): - Trình độ nhận thức sinh viên hạn chế - Năng lực, trình độ giảng viên hạn chế - Nội dung phần học phức tạp chưa phù hợp - Tác động tiêu cực chế thị trường - Quan niệm học nghành kỹ thuật không yêu cầu tư triết học - Phương pháp dạy học chưa phù hợp với nội dung học phần - Nguyên nhân khác (xin ghi rõ) Khảo sát giảng viên mức độ cập nhật nội dung giáo trình STT Mức độ GV mức độ cập nhật nội dung giáo trình Không Đôi Thường xuyên Rất thường xuyên Luôn Tổng Số phiếu Tỷ lệ % Ghi 180 10 Khảo sát thời gian giảng viên đầu tư cho việc chuẩn bị giảng Triết học STT Mức độ đầu tư chuẩn bị giảng Rất ít Khá nhiều Nhiều Rất nhiều Số phiếu Tỷ lệ % Ghi Tổng 11 Khảo sát mức độ GV cho SV liên hệ thực tiễn trình giảng dạy STT Mức độ GV cho SV liên hệ thực tiễn Không Đôi Thường xuyên Rất thường xuyên Luôn Số phiếu Tỷ lệ % Ghi Tổng 12 Khảo sát mức độ giảng viên thu nhận thông tin phản hồi phương pháp giảng dạy từ sinh viên 13 Mức độ GV thu nhận thông tin phản hồi Không Đôi Thường xuyên Rất thường xuyên Luôn Tổng Số phiếu Tỷ lệ % Ghi 181 13 Khảo sát đánh giá giảng viên nội dung giáo trình giảng dạy môn lý luận Mác – Lênin STT Đánh giá nội dung Số phiều giáo trình Nghèo nàn Tạm Phong phú Khá phong phú Rất phong phú Tỷ lệ % Ghi Tổng 14 Để góp phần phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam qua dạy học phần Triết học, xuất phát từ thực tế giảng dạy học tập, theo Anh (Chị) cần trọng tới giải pháp (nếu có xin ghi rõ)? … Một lần xin chân thành cám đồng chí giảng viên ! Chúc đồng chí giảng viên bạn sinh viên mạnh khỏe! Một lần cám ơn giúp đỡ đồng chí! Thực đề tài 182 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG -& - PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho sinh viên) Phát triển NLTDBC cho sinh viên nội dung quan trọng giáo dục, đào tạo thời kỳ đổi đất nước hội nhập quốc tế mạnh mẽ Chúng nghiên cứu đề tài “Phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam qua dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin” Xin ý kiến Anh (Chị) số vấn đề Nếu trí ý kiến mong Anh (Chị) gạch chéo (x) ô bên phải Rất mong ý kiến thẳng thắn từ Anh (Chị) Anh (Chị) ghi tên vào phiếu Xin chân thành cám ơn! Phương pháp dạy học sau GV sử dụng thường xuyên nhất: - Đàm thoại - Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Trực quan - Thuyết trình - Động não - Dự án - Xêmina - Không rõ Thái độ tập trung học tập bạn sinh viên trình học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin là: - Tốt - Khá - Tung bình - Yếu - Không tập trung Mức độ tham gia đóng góp ý kiến, nêu vấn đề trình học tập 183 - Thường xuyên - Thỉnh thoảng - Chưa - Không quan tâm 4 Đánh giá nhận thức nội dung học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin là: - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu - Khó trả lời 5 Nhận thức anh/chị vai trò học phần Những nguyên lý cảu chủ nghĩa Mác-Lênin triết với việc chuyển biến phát triển NLTD SV? - Chuyển biến tốt - Chuyển biến chưa rõ nét - Không chuyển biến - Khó trả lời Khi vai trò chủ động người học phát huy trình học tập, mức độ tư sinh viên chuyển biến nào? - Chuyển biến tốt - Chuyển biến chưa rõ nét - Không chuyển biến - Khó trả lời Mức độ vận dung, liên hệ lý luận với thức tiễn người dạy người học nào? - Thường xuyên - Thỉnh thoảng - Không 184 Việc rút ý nghĩa phương pháp luận sau nội dung phép biện chứng vật là: - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường - Không quan trọng Việc vận dụng quy luật, khái niệm, nguyên lý triết học sau học kiến thức triết học anh /chị nào? - Nâng cao NLTD BC - Bình thường - Tác động - Không tác động 10 NL tiếp nhận xử lý thông tin sau học kiến thức triết học anh /chị nào? - Nâng cao - Bình thường - Tác động - Không tác động 11 Khảo sát sinh viên đánh giá môn lý luận Mác – Lênin STT Môn học (không bổ ích) (Ít bổ ích) (Vừa phải) (Bổ ích) (Rất bổ ích) Tổng tỷ lệ % Mức độ Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 100 100 100 12 Khảo sát sinh viên thời gian dành cho học tập Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-lê Nin triêt học nhà 185 STT Thời gian học tập nhà Không có Rất Vừa đủ Nhiều Tổng Rất nhiều Số phiếu Tỷ lệ % Ghi 13 Khảo sát sinh viên thái độ tham gia hoạt động học tập Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-lê Nin triêt học STT Thái độ tham gia hoạt động học tập Thờ Có quan tâm Khá quan tâm Tích cực Rất tích cực Số phiếu Tỷ lệ % Ghi Tổng: 14 Để góp phần phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam qua dạy học phần Triết học, xuất phát từ thực tế học tập, theo Anh (Chị) cần trọng tới giải pháp (nếu có xin ghi rõ)? … Một lần xin chân thành cám ơn sựu cộng tác bạn sinh viên! Thực đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học, Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học, Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay