Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học

24 164 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:21

Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết họcPhát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viênkhối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội đại diễn biến đổi sâu sắc phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ Đảng ta coi phát triển khoa học, công nghệ phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Để phát triển khoa học, công nghệ cần trọng phát triển giáo dục nhằm đào tạo người làm chủ - đội ngũ kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật Đội ngũ kỹ sư giỏi sản phẩm đào tạo trực tiếp từ trường đại học khối ngành kỹ thuật Họ người không giỏi lực thực hành chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ đại mà phải có lực tư khoa học có lực tư biện chứng Theo V.I Lênin: “ nhà khoa học tự nhiên phải nhà vật đại, đồ đệ tự giác chủ nghĩa vật mà Mác người đại diện, nghĩa nhà khoa học tự nhiên phải nhà vật biện chứng” [67, tr.35] Như vậy, lực tư biện chứng (NLTDBC) yếu tố cần thiết người làm công tác chuyên môn kỹ thuật Nghiên cứu phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dạy học Triết học nhằm phát triển lực trí tuệ, trình độ phương pháp tư khoa học, tư lý luận sáng tạo góp phần rèn luyện đạo đức, hoàn thiện nhân cách, nâng cao lập trường tính Đảng, thái độ, quan điểm trị cho sinh viên để chuẩn bị cho họ trở thành kỹ sư, tri thức, chuyên gia tương lai, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Trong năm qua, việc đào tạo đội ngũ kỹ sư Việt Nam bước đầu đạt thành tựu đáng kể, sinh viên khối ngành kỹ thuật học tập tri thức triết học, trọng phát triển lực TDBC, bước đầu nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ đại vào thực tiễn học tập, thực hành nghiệp vụ Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, trình dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học (phần triết học) nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu môn học, có yêu cầu, mục tiêu phát triển lực TDBC cho sinh viên Thực trạng dạy học Triết học cho SV khối ngành kỹ thuật đặt nhiều vấn đề đổi nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa trình học tập đào tạo sinh viên Để làm điều đó, yêu cầu cấp thiết phải xác định yêu cầu đưa biện pháp dạy học Triết học mang tính khả thi nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật, trang bị cho họ phương pháp học tập tự nghiên cứu đắn, giúp SV hiểu sâu sắc, đầy đủ chất, đặc điểm kiến thức mà giảng viên (GV) truyền dạy để vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức kỹ học vào thực tiễn sản xuất, không ngừng cải tiến, phát minh, sáng chế kỹ thuật công nghệ mang lại hiệu phù hợp với quy trình sản xuất vốn luôn biến đổi Muốn vậy, cần phải có nghiên cứu sâu lý luận phát triển NLTDBC thông qua dạy học Triết học, gắn bó hữu lý luận với thực tiễn, thống khoa học với đạo đức nghề nghiệp, đào tạo tự đào tạo nhằm phát triển lực sáng tạo, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên Do đó, nghiên cứu đề tài luận án tính thời cấp thiết mà có giá trị lý luận, tư tưởng, học thuật, từ nghiên cứu tới nghiên cứu ứng dụng Ý thức tầm quan trọng vai trò phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật, tác giả chọn vấn đề Phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học làm đề tài luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục thuộc chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học Giáo dục trị Mục đích nghiên cứu Trên sở luận chứng khoa học NLTDBC phát triển NLTDBC, luận án xác định yêu cầu đề xuất biện pháp phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê Nin Triết học 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu biện pháp phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam thông qua tổ chức hoạt động dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê Nin Triết học 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về lý luận: Luận án tập trung nghiên cứu yêu cầu, biện pháp dạy học nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Về khảo sát thực tiễn: Luận án tiến hành khảo sát số trường đại học ngành kỹ thuật: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Giả thuyết khoa học Để phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê Nin Triết học cần phải áp dụng đồng biện pháp (theo nhóm biện pháp xác định luận án) phù hợp với đặc trưng tri thức triết học, với cấu trúc NLTDBC nội dung phát triển NLTDBC đặc thù đào tạo nghề nghiệp sinh viên trường Đại học ngành kỹ thuật Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận giải sở khoa học phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin triết học - Đánh giá thực trạng phát triển NLTDBC cho SV số trường đại học khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Đề xuất yêu cầu số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển NLTDBC cho SV số trường đại học khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Thực nghiệm sư phạm để chứng minh tính hiệu quả, khả thi dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học đề xuất yêu cầu, biện pháp luận án nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa lý luận vật biện chứng, vật lịch sử; đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục đào tạo 6.2 Phương pháp nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Luận án sử dụng PP nghiên cứu chuyên ngành triết học liên ngành tâm lý học, giáo dục học, xã hội học phương pháp thống lịch sử - lôgíc, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, hệ thống hoá, khái quát hoá Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phiếu hỏi với GV, SV để thu thập thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu; - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia xây dựng đề cương, xây dựng phiếu hỏi Phương pháp điều tra xã hội học phương pháp chuyên gia sử dụng chủ yếu trình xây dựng đề cương chương 2, chương luận án - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm sư phạm để phân tích, đánh giá, so sánh lớp thực nghiệm với lớp đối chứng, từ rút kết luận kiến nghị - Phương pháp quan sát: Quan sát thái độ, ý, biểu hứng thú, tính tích cực SV dạy học Phương pháp thực nghiệm sư phạm phương pháp quan sát sử dụng chủ yếu chương luận án Những luận điểm cần bảo vệ - Tư biện chứng cần trau dồi cho SV khối ngành kỹ thuật tư BCDV Triết học Mác – Lê nin, thống hữu giới quan DVBC với phương pháp luận BCDV Đó tư lý luận, tư khoa học có tính hệ thống – thể, khái quát hóa, trừu tượng hóa cao, thống lý luận với thực tiễn - Tư biện chứng vật không lực mà trình độ phát triển nhận thức chủ thể, làm cho chủ thể nhận biết chất đối tượng mối liên hệ, xu hướng biến đổi, trình phát triển Nhờ đó, biện chứng chủ quan phản ánh ngày đầy đủ, xác biện chứng khách quan Đó tiêu đề, điều kiện để chủ thể tham gia vào hoạt động, thực tiễn cách tự giác, sáng tạo có hiệu - Dạy học Triết học khối ngành kỹ thuật phải đặc biệt trọng rèn luyện phát triển lực TDBC cho SV cho phù hợp với đặc trưng, đặc thù đào tạo chuyên môn nghề nghiệp họ: tư phân tích tổng hợp; tư hệ thống- cấu trúc; tư thực tiễn, thực nghiệm thực chứng; tư sáng tạo phát triển Đây lực cần thiết hữu ích cho nghề nghiệp kỹ sư, chuyên gia tương lai - Để phát triển lực TDBC dạy học Triết học cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, cần phải có biện pháp tổ chức họat động Dạy – Học cách khoa học trình lao động sáng tạo với vai trò chủ đạo chủ thể Dạy (giảng viên) phát huy vai trò chủ động, tích cực chủ thể Học (sinh viên), biến trình đào tạo thành tự đào tạo Cơ sở lý luận định hướng cho biện pháp dạy học sáng tạo dựa cấu trúc TDBC: tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp luận BCDV, tư lô gíc, khả khái quát vận dụng vào thực tiễn - Việc thiết kế tổ chức thực nghiệm hoạt động Dạy – Học triết học nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dựa cấu trúc lực TDBC, nội dung phát triển lực TDBC tiêu chí đánh giá phát triển NLTDBC Từ nắm vững tri thức, tiếp nhận, xử lý thông tin đến việc vận dụng phương pháp luận BCDV vào thực tiễn (thực tiễn xã hội thực tiễn nghề nghiệp sinh viên) đến tổng kết thực tiễn Với chủ thể Dạy, trình lao động khoa học sư phạm sáng tạo, vừa khoa học vừa nghệ thuật 6 Với chủ thể Học, trình nỗ lực tích cực hóa tư duy, từ phát triển lực trí tuệ đến hình thành nhu cầu văn hóa, từ đối tượng thụ động tiếp thụ tri thức thành chủ thể tích cực tìm kiếm tri thức cách sáng tạo Đóng góp luận án - Luận án luận giải sở khoa học - thực tiễn việc phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học; - Luận án đánh giá cách chi tiết, khách quan thực trạng phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học - Luận án đề xuất yêu cầu sát thực tiễn số biện pháp sư phạm chủ yếu nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, mục lục vấn đề, công trình nghiên cứu tác giả liên quan đến đề tài, luận án có kết cấu chương gồm 11 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những công trình nghiên cứu tư biện chứng, lực TDBC 1.1.1.Những công trình nghiên cứu tác giả nước bàn tư biện chứng lực tư biện chứng Có thể kể tới tác phẩm tiêu biểu nhà triết học Liên Xô dịch sang tiếng Việt Nguyên lý Lôgíc học biện chứng M.M Rôdentan; Phương pháp nhận thức biện chứng A.P Septulin; Lôgíc học biện chứng E.V Ilencov; đặc biết Lịch sử phép biện chứng Mácxít Viện triết học - Viện hàn lâm khoa học Liên xô Các tác phẩm phép tư bản, làm rõ trình hình thành, vận động phát triển tư biện chứng, từ thấy rõ vai trò tư biện chứng trình hình thành nhận thức giới khách quan người Vai trò bật khẳng định vị trí quan trọng tính cần thiết đưa TDBC trình giảng dạy triết học sinh viên 1.1.2 Nghiên cứu tác giả nước tư biện chứng lực tư biện chứng - Những công trình khoa học đề cập đến vấn đề đổi tư Quá trình đổi tư lý luận Đảng từ năm 1986 đến (Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội) tập thể tác giả Hoàng Chí Bảo, Tô Huy Rứa, Lê Ngọc Tòng, Trần Khắc Việt; Triết học đổi (Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008), Quán triệt TDBC vật nội dung quan trọng việc đổi tư (Tạp chí Triết học số 1/1987) Dương Phú Hiệp; Bàn sở triết học đổi tư nước ta Tô Duy Hợp (Tạp chí Triết học số 1/1989; Con người Việt Nam: vừa cách mạng vừa khoa học đăng Tạp chí Hoạt động khoa học, số 4/2004 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Những công trình đề cập đến phương pháp tư Đã có nhiều công trình nghiên cứu đến PP tư như: Tư lý luận với nghiệp đổi (Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004) Trần Nhâm; Mối quan hệ đổi nội dung tư đổi PP tư (Tạp chí cộng sản, số 10/87) Nguyễn Đăng Quang; Những đặc trưng PP tư khoa học (Tạp chí Cộng sản, số 10/1988) Nguyễn Quang Thông; PP tư - vấn đề kế thừa đổi Tô Duy Hợp (Tạp chí Triết học, số 1/1988); - Những công trình nghiên cứu bàn nâng cao lực tư khoa học cho người Việt Nam Tiêu biểu có công trình: Tư khoa học giai đoạn cách mạng khoa học công nghệ Lê Hữu Nghĩa Phạm Duy Hải; Tư vấn đề nâng cao lực tư khoa học Việt Nam (Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2011), Nguyễn Anh Tuấn; Đặc điểm tư lối sống người Việt Nam (Một số vấn đề lý luận thực tiễn), Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên), (Nhà xuất Khoa học xã hội, năm 2011); Vai trò tư biện chứng cán lãnh đạo kinh tế trình đổi nước ta (Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001) Nguyễn Thị Bích Thủy 1.2 Những công trình nghiên cứu phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học 1.2.1 Những công trình nghiên cứu quan điểm dạy học Triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên Đã có nhiều nghiên cứu giảng dạy Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên như: Nghiên cứu giảng dạy triết học thời đại ngày nay, Nguyễn Văn Cư Trần Đăng Sinh (Đồng chủ biên), (Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012); Về đổi nghiên cứu giảng dạy triết học nước ta (Tạp chí triết học, số 4/2009) Vũ Văn Viên; Đổi việc dạy triết học nhà trường Đại học nước ta (Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, 11/2010), Nguyễn Trọng Chuẩn 1.2.2 Những nghiên cứu vai trò phương pháp dạy học Triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Đề tài Phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên Đại học sư phạm Việt Nam Hoàng Thúc Lân (luận án Tiến sĩ Triết học, Viện Khoa học Xã hội- Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Hà Nội, 20010); Triết học với việc xây dựng lực TDBC cho sinh viên sư phạm nước ta (Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2008) Trần Viết Quang; Vấn đề chất lượng đội ngũ GV lý luận trị trường ĐH, cao đẳng nước ta Vũ Thanh Bình, Luận án Tiến sĩ Triết học, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng GV lý luận trị, Hà Nội, 2012; Đổi PP giảng dạy môn khoa học Mác-Lênin Việt Nam - vấn đề chung đề tài, mã số KX.10-08, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, 2002) Nguyễn Hữu Vui làm chủ nhiệm; Hội thảo khoa học “Đổi PP giảng dạy, học tập môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học, cao đẳng khối ngành kỹ thuật” củaTrường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2006 1.3 Đánh giá kết công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài vấn đề đặt 1.3.1 Đánh giá công trình nghiên cứu trước Thứ nhất, sâu vào nghiên cứu, làm rõ nhiều khía cạnh tư duy, tư biện chứng, lực tư biện chứng; Từ khái niệm, chất TDBC đến phân biệt TDBC với loại hình tư khác thông qua đặc trưng TDBC Thứ hai, phân tích, làm rõ khái niệm, vai trò lực tư phát triển phẩm chất, nhân cách người Thứ ba, làm rõ thực chất phát triển lực tư duy, lực TDBC; Thứ tư, sở đánh giá thực trạng, công trình đưa quan điểm, phương hướng, hệ thống giải pháp phù hợp với đối tượng nghiên cứu cụ thể 1.3.2 Những vấn đề luận án cần tiếp tục giải Luận án đánh giá thực trạng dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học nhằm phát triển lực TDBC sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Những vấn đề chủ yếu cần đánh giá là: chương trình môn học nội dung dạy học, quy trình PP giảng dạy, PP thái độ học tập sinh viên hai mặt kết đạt hạn chế trình tác động Thầy Trò để phát triển NLTDBC cho sinh viên; từ rõ nguyên nhân vấn đề đặt luận án cần tập trung giải Điểm đề tài tác giả tập trung nghiên cứu là: xác lập yêu cầu đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học nhằm phát triển NLTDBC SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam Trên sở lý luận thực tiễn xây dựng, tác giả tổ chức TN khoa học để đối chiếu, so sánh, kiểm nghiệm luận điểm khái quát, luận giải luận án 10 Kết luận chương Tiếp cận công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, nhìn tổng thể, tác giả đứng lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xem xét góc độ khác số nội dung như: quan niệm TDBC, vai trò TDBC nghiệp đổi đất nước, khái niệm, chất, đặc trưng cần thiết phải nâng cao lực TDBC đối tượng nghiên cứu; thực trạng, nguyên nhân, yêu cầu, phương hướng, quan điểm giải pháp nâng cao NLTDBC số đối tượng cụ thể Tuy nhiên, chưa có công trình sâu nghiên cứu cách bản, có hệ thống góc độ lý luận PP dạy học triết học vấn đề: Phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam qua dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học Do đó, việc lựa chọn, nghiên cứu tác giả hoàn toàn mới, không trùng lặp với công trình khoa học công bố Kết nghiên cứu nói có đóng góp to lớn lý luận thực tiễn, trực tiếp giúp cho tác giả định hình PP tiếp cận, học quí giá, đáng trân trọng tác giả trình nghiên cứu khoa học, hoàn thành đề tài luận án Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁC- LÊNIN VỀ TRIẾT HỌC 2.1 Cơ sở lí luận việc phát triển lực TDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin Triết học 2.1.1 Tư biện chứng, lực tư biện chứng - Tư biện chứng tư biện chứng vật, kết phát triển tư qua giai đoạn phát triển xã hội, hình thái điển hình tư khoa học 11 - Cấu trúc tư biện chứng: bao gồm yếu tố hợp thành sau đây: Một là, tri thức khoa học; Hai là, kinh nghiệm, vốn sống thực tiễn; Ba là, phương pháp luận biện chứng vật; Bốn là, tư lôgíc; Năm là, yếu tố thực tiễn mang tính khoa học tư biện chứng, có nghĩa lý luận tầm khái quát thực tiễn để không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa hình thức - Năng lực tư biện chứng: Năng lực tư khả nắm bắt vận dụng tri thức vào sống người, khả phản ánh mức độ cao suy nghĩ, liên tưởng, phát xử lý thông tin tình huống, hoàn cảnh cụ thể - Các yếu tố hợp thành lực tư biện chứng Nếu xét theo trình tư phải giải NLTDBC chủ thể có phận (bước) sau: Năng lực phát vấn đề; Năng lực phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa; Năng lực ghi nhớ, tái hiện; NL vận dụng sáng tạo kết nhận thức có vào sống 2.1.2 Phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam *Quan niệm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Triết học Phát triển lực tư biện chứng trình kết hợp chặt chẽ tác động có mục đích hoạt động GD - đào tạo với hoạt động tự GD - tự đào tạo, tự rèn luyện, tự nâng cao lực tư biện chứng người chịu GD nội dung bản, cốt lõi nhằm khắc phục yếu kém, hạn chế tư hình thức -trực quan, kinh nghiệm siêu hình để xây dựng bồi dưỡng khả TDBC - khoa học đáp ứng yêu cầu nhận thức hoạt động thực tiễn * Đặc điểm phát triển lực tư sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Tư sinh viên khối kỹ thuật Việt Nam mang tính biện chứng tự phát, chưa đạt tới trình độ biện chứng khoa học; Tư SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam thiên kinh nghiệm, tính lôgíc; thiếu tính lý luận có khác biệt so với nhóm SV khác 12 * Thực chất việc phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam qua dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học Là trình hình thành, xây dựng, phát triển lực nhận thức vận dụng PP luận biện chứng vật, lực tư lôgíc lực tổng kết thực tiễn trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện nhà trường để đáp ứng mục tiêu GD - đào tạo trở thành kỹ sư, cán kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, làm lực lượng nòng cốt trình thực CNH, HĐH *Tiêu chí đánh giá phát triển lực tư biện chứng sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Một là, nắm vững kiến thức Triết học, Triết học Mác - Lênin, kiến thức lôgíc học; Hai là, nâng cao lực tiếp nhận, xem xét, tổng hợp, đánh giá, xử lý thông tin; Ba là, nâng cao lực vận dụng phương pháp luận biện chứng vật vào thực tiễn 2.1.3 Những nhân tố tác động đến phát triển lực TDBC cho SV ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Triết học Đó là: Yếu tố bẩm sinh di truyền, số IQ, PQ, EQ với đặc điểm tâm lý nhận thức sinh viên; Môi trường kinh tế - xã hội, môi trường học tập phát triển khoa học công nghệ đại; Quá trình dạy học nói chung dạy học Triết học nói riêng trường Đại học khối ngành kỹ thuật yếu tố khác gia đình, dòng tộc 2.1.4 Đặc điểm môn triết học vai trò dạy học Triết học với việc phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật * Đặc thù môn học: Thứ nhất, tính trừu tượng tính khái quát cao; Thứ hai, tính hệ thống, lôgic chặt chẽ;Thứ hai, tính hệ thống, lôgic chặt chẽ; Thứ ba, Có thống tính khoa học tính cách mạng, tính lý luận tính thực tiễn * Vai trò dạy học Triết học việc phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Dạy học Triết học trực tiếp góp phần hình thành phát triển 13 giới quan phương pháp luận khoa học chung cho sinh viên; góp phần rèn luyện, tăng cường lực khái quát hóa, trừu tượng hóa cho sinh viên ngành kỹ thuật; bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách cho sinh viên khối ngành kỹ thuật trình học tập, nghiên cứu nhà trường đại học để trở thành người kỹ sư tương lai 2.2 Thực trạng phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học 2.2.1 Đặc điểm trường khảo sát Tác giả luận án tiến hành khảo sát, nghiên cứu 05 trường Đại học ngành kỹ thuật: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Đặc điểm trường khảo sát thể ở: Quy mô đào tạo; Nguồn nhân lực; Đối tượng đào tạo; Chương trình đào tạo, giáo trình, thi cử, môi trường sư phạm 2.2.2 Ưu điểm việc phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật dạy học Triết học * Ưu điểm việcdạy học triết học nhằm phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật: Thứ nhất, nhận thức vai trò môn học nâng cao; Thứ hai, đổi PP giảng dạy nhằm phát triển lực TDBC cho SV thu kết khả quan, ngày trọng vận dụng có hiệu phát triển lực TDBC cho SV; Thứ ba, chất lượng đội ngũ GV ngày nâng cao; Thứ tư, đổi PP dạy học Triết học gắn liền với đổi phương thức kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn chuyên ngành *Một số ưu điểm học tập triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng sinh viên khối ngành kỹ thuật Kết khảo sát cho phép khẳng định, qúa trình đào tạo, lực TDBC SV khối ngành kỹ thuật hình thành, phát triển 14 cách tự giác, tích cực hơn; với lĩnh hội tri thức chuyên ngành, SV trang bị PP luận biện chứng vật, tư lôgíc khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn, cụ thể việc rèn luyện, phát triển chuyên môn, khắc phục dần sai lầm tư 2.2.3 Những hạn chế phía GV: Những hạn chế dạy Triết học phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên ngành kỹ thuật nhận xét, đánh giá bao gồm: thực trạng đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình đặc biệt hạn chế PP giảng dạy môn Triết học 2.2.4 Những hạn chế phía SV: bao gồm hạn chế lực tư duy, hạn chế từ thực trạng trình học tập, nghiên cứu môn triết học, việc tiếp thu giảng lớp, phương pháp học tập, nghiên cứu, tự học 2.2.5 Nguyên nhân hạn chế vấn đề đặt * Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp trình độ không đồng tri thức Triết học PP giảng dạy; Thứ hai, mâu thuẫn tính trừu tượng cao tri thức Triết học với lực nhận thức điều kiện học tập hạn chế sinh viên; Thứ ba, bất hợp lý thiết kế chương trình, tổ chức hoạt động dạy học; Thứ tư, phương pháp dạy học Triết học theo hướng tích cực áp dụng chưa khắp triệt để * Những vấn đề đặt Phải có điều chỉnh quan điểm nội dung PP thiết kế chương trình; Đổi PP dạy học kết hợp đồng với khâu trình tổ chức hoạt động dạy học; Khắc phục tình trạng tách rời giảng dạy với nghiên cứu khoa học đội ngũ GV bậc ĐH; Phải có phối hợp môn khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ tổng thể chương trình đào tạo ĐH, hợp tác GV, lực lượng lãnh đạo, quản lý giáo dục nhà trường theo hướng đích nhằm phát triển lực TDBC cho sinh viên 15 Kết luận chương Phát triển lực tư uy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Triết học trình đòi hỏi phải luận giải, làm rõ sở khoa học, sở lý luận sở thực tiễn trình Từ khái niệm khoa học tư duy, tư biện chứng, cấu trúc tư biện chứng, lực TDBC phận hợp thành; luận án đưa quan niệm phát triển lực TDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học, xác định chủ thể, chế vận hành, mục đích, thực chất vấn đề để từ đưa hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật dạy học Triết học Luận án đánh giá thực trạng dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học nhằm phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật khía cạnh, mặt chủ yếu việc phát triển lực TDBC cho sinh viên ngành kỹ thuật, rõ ưu điểm hạn chế thực trạng Đó sở quan trọng để xác định yêu cầu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Triết học nhằm phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật Việt Nam tiếp tục trình bày Chương 16 Chương YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN VỀ TRIẾT HỌC 3.1 Một số yêu cầu nâng cao hiệu dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam 3.1.1 Yêu cầu bám sát mục đích, nội dung môn học đặc thù tri thức Triết học giảng dạy nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học phải tuân thủ nguyên tắc, quy trình PP dạy học tích cực, phù hợp với chức năng, đặc điểm hệ thống tri thức Triết học nhằm trang bị cho SV ngành kỹ thuật giới quan phương pháp luận chung nhất, khoa học cách mạng, trực tiếp xây dựng phát triển lực tư độc lập, sáng tạo người học, góp phần giáo dục đào tạo kỹ sư có phẩm chất tốt, lực giỏi đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.1.2 Yêu cầu giảng dạy bám sát đối tượng người học theo hướng tiếp cận lực, phát triển NLTDBC cho SV ngành kỹ thuật Yêu cầu đặt phải nắm sát đối tượng người học thông qua mục tiêu, yêu cầu đào tạo, chuyên ngành sinh viên nói chung Sau nắm đặc điểm chủ yếu đối tượng SV cần truyền đạt kiến thức triết học, sở hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ bài, GV phải biết cách truyền đạt nội dung giảng cho phù hợp với khả tiếp thu sinh viên SV khối ngành kỹ thuật có khả nắm bắt tốt môn khoa học tự nhiên khoa học công nghệ, vậy, GV cần lấy ví dụ khoa học tự nhiên để chứng minh cho luận điểm triết học, học đạt hiểu 17 3.1.3 Yêu cầu đổi phương pháp dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Yêu cầu đổi nội dung phương pháp đặt sống giảng dạy Triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật suốt trình chuẩn bị giảng, thực hành giảng kiểm tra đánh giá Điều đòi hỏi tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường thời gian tự học, xeminar, gắn kết lý luận với thực tiễn sống 3.2 Những biện pháp dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin Triết học nhằm phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam 3.2.1 Nhóm biện pháp chuẩn bị cho giảng Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin triết học Bao gồm biện pháp, kỹ thuật như: Xác định mục tiêu giảng; xác định nội dung kiến thức bản; Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung tự học cho SV Đồng thời yêu cầu đặt SV ngành kỹ thuật Chuẩn bị tâm lý, Chuẩn bị tư duy: sinh viên thiết phải hoàn thành tập nhà, đọc, suy nghĩ, tạo ý kiến riêng thân, tập trung sẵn sàng cho giảng Trên sở giáo trình, văn bản, tài liệu có, SV đọc tư học trước đến lớp giúp cho việc tiếp thu học dễ dàng, hiệu quả, trọn vẹn 3.2.2 Nhóm biện pháp phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên hoạt động dạy học khóa - Tăng cường PP dạy học tích cực để kích thích tư động, sáng tạo sinh viên việc lĩnh hội tri thức triết học - Kết hợp nhuần nhuyễn sử dụng giáo trình, giáo án với tác phẩm kinh điển tài liệu tham khảo dạy học Triết học - Làm rõ nội hàm khái niệm, phạm trù, quy luật, nguyên lý triết học mối liên hệ chúng, khái quát thực chất luận điểm triết học, ý nghĩa PP luận định hướng vận dụng cho sinh viên 18 - Thực nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, học hành giảng dạy Triết học - Tạo dựng môi trường đồng thuận giảng viên sinh viên để nâng cao hiệu giảng Triết học 2.3 Nhóm biện pháp phát triển lực TDBC sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua hướng dẫn sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu thời gian khóa giảng đường - Xây dựng động học tập đắn, ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm sinh sinh viên nghiên cứu, học tập triết học; Phát huy tính tích cực, động, sáng tạo tư sinh viên; tăng cường hướng dẫn tự học Triết học; tự học thông qua hoạt động xã hội, thực tập ngành, nghề việc tự phát triển lực TDBC sinh viên khối ngành kỹ thuật 3.2.4 Nhóm biện pháp phát triển lực vận dụng tri thức triết học vào hoạt động trải nghiệm thực tiễn SV ngành kỹ thuật Học tập trải nghiệm thực tế việc GV lựa chọn nội dung kiến thức tiết học, học, chương học cụ thể tổ chức cho SV trải nghiệm lớp học hoạt động thực tế địa điểm cụ thể lớp học Qua đó, giúp cho sinh viên quan sát, làm quen với phương pháp nghiên cứu, thu thập, thảo luận, xử lý thông tin, nghiên cứu hình thức học tập như: thảo luận nhóm, thuyết trình, triển lãm, đồng thời kĩ năng, lực, giá trị hình thành, môi trường lý tưởng để sinh viên thể giá trị đạt 3.2.5 Nhóm biện pháp phát triển lực tư biện chứng sinh viên ngành kỹ thuật thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá trình dạy học Triết học Trong trình dạy học, kiểm tra, đánh giá SV khâu thiết yếu Từ kết kiểm tra, đánh giá giúp GV phân loại SV đánh giá đúng, đủ, xác chất lượng dạy học thầy trò GV áp dụng tập rèn luyện thao tác tư duy, áp dụng nhiều hình thức đánh giá thi cử Đảm bảo đánh giá khách quan đánh giá GV đánh giá sinh viên 19 Kết luận chương Dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học nhằm phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam phải phù hợp với đặc điểm hệ thống tri thức Triết học, trang bị giới quan phương pháp luận vật biện chứng cho sinh viên Cần phải từ phân tích hai mặt vấn đề, làm rõ sở khoa học hướng vận dụng nó, kết hợp đồng việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lập luận giải vấn đề cần chặt chẽ, lôgíc tuân thủ bước qui trình chuẩn bị giảng giảng viên học tập sinh viên Để bảo đảm thực có hiệu yêu cầu đó, cần thực đồng có hiệu biện pháp đưa ra, tăng cường việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo tư người học Theo đó, cần kết hợp sử dụng phương pháp dạy học truyền thống - thuyết trình với phương pháp khác nêu vấn đề, đối thoại dân chủ, thông báo, thảo luận nhóm, xêmina tạo hưng phấn cao học tập, phát triển tư độc lập sáng tạo sinh viên, đồng thời xây dựng cho sinh viên có nhận thức, thái độ động đắn môn Triết học, có phương pháp học tập khoa học, tư độc lập, tự chủ Tuân thủ chặt chẽ yêu cầu, thực có đồng biện pháp quy trình giảng dạy Triết học góp phần tích cực phát triển lực tư cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRIẾT HỌC 4.1 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 4.1.1 Mục đích Thẩm định tính hiệu quả, khả thi biện pháp nhằm phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học 20 4.1.2 Địa điểm đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm tiến hành ở: Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐH Mỏ Địa chất ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng sinh viên năm thứ 4.1.3 Nguyên tắc phương pháp tiến hành hành thực nghiệm - Giả thuyết thực nghiệm Nếu thực triệt để yêu cầu thực thao tác phát triển lực tư thông qua việc sử dụng đắn PP giảng dạy triết học theo hướng đại, tạo sức hấp dẫn nội dung, rèn luyện khả tư động, sáng tạo cho người học theo mục tiêu, nội dung qui trình giảng dạy chắn mang lại ưu vượt trội phát triển NLTDBC cho SV nói chung sinh viên khối ngành kỹ thuật so với phương pháp giảng dạy - Nguyên tắc thực nghiệm: Thứ nhất, nội dung kiến thức: Nội dung kiến thức phải đảm bảo chất lượng tri thức khoa học, khách quan, tôn trọng chương trình, giáo trình dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Triết học Thứ hai, phía giáo viên: GV đề nghị đồng ý tham gia dạy thực nghiệm đối chứng (ĐC) cần đồng tuổi đời, có kinh nghiệm lực giảng dạy 4.2 Tổ chức thực nghiệm 4.2.1 Sự chuẩn bị sinh viên: Sinh viên có chuẩn bị trước phương pháp đọc tài liệu, nội dung cần tìm hiểu, tổ chức nhóm phân công nội dung chuẩn bị 4.2.2 Nội dung thực nghiệm Giáo án thực nghiệm thứ nhất: Phép biện chứng hình thức phép biện chứng Giáo án thực nghiệm thứ hai: Các nguyên lý Phép biện chứng - Tiến hành thực nghiệm: Cách thức tiến hành thực nghiệm thực theo bước sau đây: Bước 1: xây dựng kế hoạch thực nghiệm bao gồm hoạt động cụ thể; Bước 2: Tổ chức dạy học TN ĐC; Bước 3: Thu thập, xử lí số liệu đánh giá kết thực nghiệm 21 Sau dạy xong thực nghiệm, tác giả tiến hành kiểm tra SV nhóm TN nhóm ĐC Các nhóm có kiểm tra, lượng thời gian Mục đích việc kiểm tra đánh giá kết nhận thức SV lớp TN lớp ĐC; Xử lí số liệu thu theo PP thống kê toán học khoa học GD, tính toán theo công thức phần mềm Excel rút kết luận sư phạm cần thiết 4.3 Đánh giá kết thực nghiệm * Đánh giá nhận thức Việc đánh giá nhận thức học sinh viên dựa theo tiêu chí như: mức độ hoàn thành công việc giao; khả ứng dụng tri thức (mức độ tư đạt được, hợp lí nhuần nhuyễn vận dụng); kết việc nhận thức trình học để hoàn thành việc kiểm tra đánh giá giảng viên * Đánh giá kết việc hình thành kỹ cho sinh viên Thứ nhất, chất lượng phần chuẩn bị học nhà SV như: thực phần chuẩn bị học theo nhiệm vụ GV yêu cầu; Thứ hai, không khí lớp học thực nghiệm biểu tính sôi nổi, tích cực, hứng thú, nghiêm túc, chủ động sinh viên học; Thứ ba, khả phản ứng đáp ứng SV trước câu hỏi, vấn đề mà GV nhóm khác đưa yêu cầu phải giải quyết; Thứ tư, mức độ tư (đơn giản hay phức hợp, bậc thấp hay bậc cao), khả liên hệ huy động kiến thức học, kiến thức biết sinh viên; Thứ năm, dung lượng kiến thức bài học chuyển tải học sinh viên tiếp nhận nào; Thứ sáu, điểm số kiểm tra cuối đợt thực nghiệm yêu cầu đánh giá qua dự giờ, quan sát sinh viên học tập, chuẩn bị nhiệm vụ mình, hoàn thành công việc kết điểm số đánh giá kiểm tra qua trình thực nghiệm 4.4 Phương pháp xử lý kết thực nghiệm Sau có số liệu, tác giả tiến hành xử lý số liệu thu nhận theo PP thống kê toán học khoa học GD PP khác 22 4.5 Kết thực nghiệm: Những biện pháp sử dụng PP dạy học tích cực áp dụng vào thực nghiệm sư phạm dù trường đại học khác cho kết cao so với lớp đối chứng 4.6 Kết luận chung thực nghệm sư phạm Xét tổng thể, hoạt động thực nghiệm đạt yêu cầu có chất lượng GV nhiệt tình, có trách nhiệm việc thể ý tưởng đề tài SV nghiêm túc, tích cực thực hoạt động học thực nghiệm Không khí học sôi nổi, chất lượng kiểm tra cao hứa hẹn khả áp dụng rộng rãi PP dạy học trường ĐH Kết khẳng định giả thuyết khoa học mà đề tài nêu Đồng thời, kết TN chứng tỏ đề xuất cách thức dạy học có tính khả thi, phù hợp với thực tế dạy Triết học nói riêng trường ĐH việc phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Kết luận chương Thực nghiệm sư phạm nhằm điều chỉnh bổ sung để hoàn chỉnh nghiên cứu lý thuyết tìm hướng đắn, thích hợp để phát triển lực TDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam Thực nghiệm tiến hành ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Mỏ Địa chất; ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với đối tượng SV năm thứ Mỗi trường dạy TN có 01 lớp ĐC 01 lớp TN, trình giảng dạy áp dụng 01 giáo án 05 trường chọn để có sở đối chiếu, so sánh khách quan.Thời gian: Từ học kỳ năm học 2012-2013 đến hết năm học 2013 - 2014 Trên sở xác định nguyên tắc PP tiến hành hành TN, tổ chức TN dạy học với nội dung chuẩn bị chu đáo phía GV SV, kết TN cho thấy: Với trình độ đầu vào hai nhóm lớp TN ĐC tương đương chất lượng nắm kiến thức, kĩ năng, hình thành lực học tập, lực nghề nghiệp SV nhóm lớp TN cao nhiều so với lớp đối chứng Kết thực nghiệm chứng tỏ đề xuất cách thức dạy học có tính khả thi, phù hợp với thực tế dạy học Triết học trường Đại học việc phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật 23 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu lý thuyết, kết hợp với khảo sát, đánh giá thực trạng thực nghiệm sư phạm, tác giả luận án rút kết luận chủ yếu sau đây: Nghiên cứu tư tư biện chứng, từ xác định biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu dạy học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học phát triển lực TDBC cho SV khối ngành kỹ thuật kết hợp nghiên cứu với nghiên cứu ứng dụng, kết hợp nghiên cứu Triết học tư với nghiên cứu giáo dục tư nhằm phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Thực chất kết hợp không mặt phương pháp nghiên cứu mà sâu xa hơn, đề tài nội dung luận án hướng tới tầm nhìn triết học giáo dục, giáo dục đại học Việt Nam đổi hội nhập quốc tế Giới hạn đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu vào sinh viên khối ngành kỹ thuật dạy học Triết học khu biệt cần thiết lô gích mục đích nghiên cứu quy định Trên sở kế thừa có chọn lọc thành tựu nghiên cứu người trước TDBC phát triển lực TDBC, tác giả bước đầu góp phần làm rõ thêm quan niệm khoa học tư lực TDBC, nhấn mạnh chất, đặc điểm, cấu trúc tư biện chứng, lực TDBC tiêu chí đánh giá phát triển lực TDBC đối tượng - chủ thể đặc thù sinh viên khối ngành kỹ thuật Đây lý luận - thực tiễn quan trọng để tác giả xác định số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu dạy học Triết học phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên Từ vấn đề cụ thể xác định yêu cầu biện pháp chủ thể dạy lẫn chủ thể học, luận án này, tác giả đặc biệt nhấn mạnh tới chế vận hành phát triển NLTDBC cho SV khối ngành kỹ thuật tương tác biện chứng chủ thể dạy chủ thể học, “hoạt động kép” biểu Dạy - Học, hình thái thực tiễn giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giao tiếp văn hóa, quản lý giáo dục môi trường giáo dục phức hợp văn hóa Các yêu cầu 24 biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu dạy học Triết học để phát triển NLTDBC cho SV cụ thể hóa, tính đến điều kiện cần đủ để thực tiêu chí nêu, nỗ lực chuyển khả thành thực Đề cao vai trò người học trung tâm nhìn nhận sinh viên không đối tượng tác động mà chủ thể tiếp nhận chủ động tác động từ người thầy lực lượng giáo dục Hơn nữa, họ đối tượng thụ động mà đối tượng chủ động, họ đối tượng - chủ thể Chủ thể học phải đạt tới trưởng thành lực đạo đức để tự tác động vào mình, họ nhân vật trung tâm giáo dục học đường Song điều đạt với diện vai trò chủ đạo người thầy định hướng, hướng dẫn, tổ chức, thiết kế theo mục tiêu giáo dục Trong đề cao phương pháp dạy học tích cực với hỗ trợ công nghệ sư phạm đại, tác giả lưu ý không xem nhẹ vai trò chủ đạo thầy không xem nhẹ, phủ nhận giá trị bền vững phương pháp giáo dục truyền thống Cần phải khắc phục sai lầm có tính cực đoan, đồng phương pháp với phương tiện tình hình diễn Tác giả khẳng định cần phải hình thành phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Phát triển lực tư biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật phải trọng lấy hoạt động dạy học làm nòng cốt để sinh viên biết gắn học với hành, biết dùng lý luận phương pháp để tìm hiểu thực tiễn, thực tiễn sản xuất, thực tiễn đời sống xã hội mà đó, họ tự biểu chủ thể nghề nghiệp sau Tri thức Triết học phải với tri thức khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ khác mà trang bị cho sinh viên phải đan kết lại tính hệ thống, chỉnh thể, có mối liên hệ, quan hệ tác động lẫn nhau, động không tĩnh; mở không đóng kín, khép kín; biện chứng không siêu hình Đó đường phát triển nhận thức, đường nhận biết, khám phá chân lý với nỗ lực chủ thể tư không để phát triển trí tuệ mà trình phát triển, hoàn thiện nhân cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học, Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học, Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về Triết học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay