Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nay

109 368 5
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  CHU VĂN LIỀU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Chính trị học Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  CHU VĂN LIỀU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn: TS Hà Quang Ngọc Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Chu Văn Liều MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Cán dân tộc thiểu số, vị trí, vai trò đặc điểm đội ngũ cán ngƣời dân tộc thiểu số nghiệp cách mạng 1.1.1 Đội ngũ cán người dân tộc thiểu số 1.1.2 Vị trí, vai trò đội ngũ cán người dân tộc thiểu số nghiệp cách mạng 10 1.1.3 Đặc điểm việc xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số 15 1.2 Xây dựng đội ngũ cán ngƣời dân tộc thiểu số 20 1.2.1 Khái niệm “xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số” 20 1.2.2 Nội dung xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số 21 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng đội ngũ cán ngƣời dân tộc thiểu số 27 1.4.1 Tình hình, nhiệm vụ cách mạng 27 1.4.2 Chủ trương, sách cán dân tộc Đảng, Nhà nước 30 1.4.3 Nhận thức, phong cách, lề lối làm việc người lãnh đạo địa phương .37 1.4.4 Đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa người dân tộc 38 Tiểu kết chương 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG 41 2.1 Khái quát tỉnh Tuyên Quang 41 2.1.1 Về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 41 2.1.2 Về dân cư, dân tộc 42 2.1.3 Về kinh tế - xã hội 43 2.2 Tình hình xây dựng đội ngũ cán ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang 45 2.2.1 Công tác quy hoạch cán dân tộc thiểu số 45 2.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán dân tộc 48 2.2.3 Tuyển dụng, sử dụng, bầu cử phê chuẩn cán dân tộc 49 2.2.4 Chế độ, sách đãi ngộ cán dân tộc thiểu số 52 2.3 Những ƣu điểm 55 2.4 Hạn chế nguyên nhân 57 2.4.1 Hạn chế 57 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 59 Tiểu kết chương 63 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH TUYÊN QUANG 65 3.1 Phƣơng hƣớng 65 3.1.1 Xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số đảm bảo tính đặc thù phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương dân tộc 65 3.1.2 Xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 67 3.1.3 Xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ chất lượng hoạt động thực tiễn 69 3.2 Giải pháp xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang 71 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật công tác cán 71 3.2.2 Nâng cao hiểu biết pháp luật từ tăng cường trách nhiệm cán thực hoạt động thực tiễn 73 3.2.3 Hiện đại hóa sở, môi trường làm việc đội ngũ cán 76 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống sách, chế độ đãi ngộ, thu hút cán người dân tộc thiểu số 78 3.2.5 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đánh giá cán 80 3.2.6 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác quy hoạch cán dân tộc thiểu số 83 3.2.7 Đổi quy trình, chế độ tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán dân tộc thiểu số 86 3.2.8 Đổi công tác luân chuyển cán dân tộc thiểu số 89 3.2.9 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, điều hành thực quyền, máy làm công tác tổ chức - cán 91 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định vấn đề dân tộc đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược nghiệp cách mạng Một nội dung quan trọng để giải tốt vấn đề dân tộc phải xây dựng cho đội ngũ cán người dân tộc thiểu số có phẩm chất lực Với đường lối đắn đó, năm qua, Đảng ta chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán người dân tộc thiểu số cho vùng đồng bào dân tộc Bởi vậy, đội ngũ cán người dân tộc thiểu số dần phát triển số lượng chất lượng, có nhiều đồng chí cán người dân tộc thiểu số giao trách nhiệm quan trọng từ Trung ương đến địa phương, góp phần to lớn phát triển kinh tế - xã hội nước nói chung, vùng dân tộc miền núi nói riêng Công tác cán khâu then chốt toàn hoạt động lãnh đạo Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán gốc công việc” “công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” Chính vậy, trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta quan tâm đến công tác cán nói chung công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán vững mạnh nói riêng Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX rõ: "Nhìn chung, đội ngũ cán lãnh đạo quản lý vùng dân tộc miền núi thiếu số lượng, yếu lực tổ chức, đạo thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán người dân tộc thiểu số chưa quan tâm" [7, tr.34] Việt Nam quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em, có đến 53 dân tộc thiểu số thường cư trú vùng miền núi Trong đó, Tuyên Quang tỉnh miền núi phía Bắc có địa bàn chiến lược quan trọng kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời địa bàn tụ cư lâu đời 22 dân tộc Thực sách dân tộc Đảng Nhà nước ta, sau 30 năm đổi mới, tỉnh miền núi Tuyên Quang có bước tiến đáng kể nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời tồn thiếu sót, yếu Những tồn thể chế, sách dân tộc; công tác cán dân tộc thiểu số nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang nhìn chung trình độ dân trí chưa cao, nhiều tập tục lạc hậu chưa xóa bỏ triệt để, lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động chia rẽ đồng bào, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc gây khó khăn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng cán dân tộc thiểu số Vì vậy, nhiệm kỳ qua, Đảng tỉnh Tuyên Quang trọng xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đào tạo sử dụng cán người dân tộc thiểu số Để phát huy nội lực đồng bào dân tộc tỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cần xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số vững mạnh, bước hoàn thiện đội ngũ cán dân tộc thiểu số cấp, ngành đủ phẩm chất, lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiệp cách mạng giai đoạn Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: "Xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn nay" làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đề tài Những năm gần đây, nước ta có công trình nghiên cứu đội ngũ cán người dân tộc thiểu số từ nhiều góc độ khía cạnh khác Trong đó, có nhiều tác giả đề cập đến khía cạnh mà đề tài quan tâm Tiêu biểu số công trình có tính chất chuyên khảo sau: - Đề tài khoa học cấp nhà nước: KX 04-11 cố GS TS Bế Viết Đẳng làm chủ nhiệm: "Luận khoa học cho việc xây dựng sách dân tộc thiểu số nghiệp phát triển kinh tế - xã hội miền nói" Trong đó, có dành chương nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ, trí thức dân tộc thiểu sô gắn với trình phát triển cách mạng Việt Nam - Đề tài khoa học cấp Nhà nước: KX-05: "Mấy vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc nay", (sách tham khảo) GS TS Phan Hữu Dật chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Có đề cập đến vấn đề cán người dân tộc thiểu sô nội dung chương chương Chương 3: Đề cập đến cán dân tộc nghiên cứu sách dân tộc học kinh nghiệm sử dụng người lịch sử dựng nước giữ nước Chương 4: Bàn đến vấn đề cán người dân tộc thiểu số gắn với vai trò họ số vùng cụ thể - PGS TS Nguyễn Quốc Phẩm GS TS Trịnh Quốc Tuấn: "Mấy vấn đề lý luận thực tiễn dân tộc quan hệ dân tộc Việt Nam", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Đây sách tham khảo, có nghiên cứu cách sâu sắc vai trò đội ngũ cán người dân tộc thiểu số việc xây dựng phát huy vai trò hệ thống trị vùng dân tộc thiểu số nước ta - Cùng góc độ nghiên cứu trên, có sách "Hệ thống trị sở dân chủ hóa đời sống xã hội nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta" PGS TS Nguyễn Quốc Phẩm chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 - TS Lô Quốc Toản: “Phát triển nguồn cán dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 Những luận văn luận án đáng quan tâm như: - Luận văn thạc sĩ: "Đổi sách Đảng Nhà nước ta đào tạo, sử dụng đội ngũ cán dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta nay" tác giả Lô Quốc Toản (1993) - Luận văn thạc sĩ: "Quá trình thực sách dân tộc Đảng tỉnh Tuyên Quang từ 2001 đến 2010" tác giả Lưu Thị Tuyết (2013) - Luận án tiến sĩ: "Trí thức người dân tộc thiểu số Việt Nam công đổi mới" tác giả Trịnh Quang Cảnh (2002) Các công trình nghiên cứu phân tích cán công tác cán dân tộc người, luận giải vấn đề lý luận thực tiễn đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán người dân tộc đáp ứng yêu cầu đặt nhiều địa phương khác Tuy nhiên, xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu sô địa phương (cấp tỉnh) tác giả đề cập tới Nhìn chung, tác giả đề cập đến vấn đề tạo nguồn cán người dân tộc thiểu số, sâu phân tích thực trạng trí thức người dân tộc thiểu số, đề xuất giải pháp để phát triển nguồn cán dân tộc thiểu số phát huy vai trò trí thức người dân tộc thiểu số Ngoài ra, có nhiều công trình nghiên cứu báo khác viết đội ngũ cán nói chung đội ngũ cán người dân tộc thiểu số nói riêng Trên thực tế chưa có công trình nghiên cứu trực tiếp phát triển đội ngũ cán người dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang Việc đánh giá thực trạng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang với đặc thù riêng để từ xác định phương hướng đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán người dân tộc thiểu số tỉnh đề tài cần tiếp tục nghiên cứu - nghiên cứu từ góc độ trị - xã hội Việc nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số địa phương góp phần làm sáng tỏ kết nghiên cứu chung, đồng thời nguồn tư liệu quan trọng để bổ sung cho công trình có tính chất đặc thù riêng đề tài nghiên cứu Hai là, bố trí, sử dụng cán dân tộc thiểu số phải xuất phát từ công tác quy hoạch, không dựa quy hoạch, việc bố trí, sử dụng dễ dẫn đến tuỳ tiện, chủ quan Không vào mục tiêu, nhiệm vụ tất yếu sử dụng cán sai, khiến cán không rõ nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi thi hành nhiệm vụ Không vào cấu nhân máy, tức nguồn nhân lực tổ chức, dễ dẫn đến cân đối vị trí quan rộng đội ngũ Ba là, bố trí, sử dụng phải đảm bảo phù hợp nhiệm vụ giao với ngạch cán bổ nhiệm, cán dân tộc thiểu số ngạch bố trí phù hợp với ngạch Khi cán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch ngạch ngành chuyên môn nâng ngạch Người có đủ tiêu chẩn, thời hạn bậc ngạch xem xét nâng bậc lương Việc nâng ngạch phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định Chính phủ Bốn là, bố trí, sử dụng theo ngành nghề đào tạo theo hướng chuyên môn hoá Đây vấn đề có tính nguyên tắc, song thực tế việc bố trí, sử dụng cán lâu số đơn vị tỉnh chưa quan tâm mức Để khắc phục tình trạng cán dân tộc thiểu số không lúng túng thi hành công vụ, đòi hỏi việc bố trí, sử dụng cán dân tộc thiểu số phải đảm bảo công việc thực cán dân tộc thiểu số đào tạo phù hợp, theo hướng chuyên môn hoá, chuyên sâu 3.2.8 Đổi công tác luân chuyển cán dân tộc thiểu số Trong tình hình nay, công tác luân chuyển cán dân tộc thiểu số vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vừa xem khâu đột phá công tác cán dân tộc thiểu số Việc luân chuyển cán muốn phát huy tác dụng tạo đột phá phải có gắn kết chặt chẽ đồng với nội dung khác công tác cán Do đó, công tác luân chuyển Tuyên Quang cần đổi với giải pháp sau: 89 Một là, luân chuyển cán dân tộc thiểu số phải thực theo quy hoạch, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống trị địa phương, đơn vị Trong trình thực phải đảm bảo mối quan hệ ổn định phát triển với yêu cầu bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số có lực toàn diện, chuyên sâu; đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, chống tư tưởng cục bộ, khép kín địa phương, đơn vị biểu lợi dụng luân chuyển để thực ý đồ cá nhân biểu không lành mạnh cô lập, gây khó khăn, làm giảm uy tín người luân chuyển đến, đồng thời phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán dân tộc thiểu số để tự giác thực định luân chuyển cấp có thẩm quyền Hai là, luân chuyển cần tuân thủ quy định Trung ương không cứng nhắc, biết sáng tạo, vận dụng vào điều kiện cụ thể đơn vị; việc luân chuyển phải bổ sung mặt yếu, thiếu hoạt động thực tiễn cán dân tộc thiểu số định luân chuyển Thực luân chuyển rộng rãi nội quan; khối, ngành; Đảng, Nhà nước đoàn thể nhằm khuyến khích cán dân tộc thiểu số nâng cao lực quản lý chung toàn diện Tuy nhiên, để nâng hiệu giải pháp cần có kế hoạch cụ thể có hiệu lực nhằm đảm bảo sau thời gian (từ đến năm) thực luân chuyển trở lại với mục đích bổ sung, tăng cường cán dân tộc thiểu số có lực tốt Ba là, xây dựng hoàn thiện chế độ, sách cán dân tộc thiểu số luân chuyển Đây điều kiện có tính chất bản, tiền đề quan trọng, động lực to lớn bảo đảm cho công tác luân chuyển cán dân tộc thiểu số thành công Do vậy, cần nhanh chóng xây dựng ban hành sách cụ thể, thiết thực, bảo đảm ổn định góp phần cải thiện đời sống cho cán luân chuyển Cần có sách ưu tiên, ưu đãi cán dân tộc thiểu số luân chuyển 90 tới công tác huyện miền núi, huyện chậm phát triển Xây dựng thực chế độ nhà công vụ cách thống theo cấp nhằm trực tiếp ổn định điều kiện sống sinh hoạt cần thiết cho cán dân tộc thiểu số luân chuyển Cán luân chuyển giữ nguyên lương phụ cấp hưởng giữ chức vụ có mức lương thấp hơn, xếp lại lương luân chuyển giữ chức vụ có mức lương cao hơn; có sách hỗ trợ cho cán dân tộc thiểu số điều động, luân chuyển từ tỉnh huyện (và ngược lại) phải đảm bảo hài hoà cán dân tộc thiểu số luân chuyển đến với cán dân tộc thiểu số công tác chỗ (theo sách cán tăng cường cho sở, hỗ trợ thời gian đầu tháng đến 01 năm) Bốn là, thời gian luân chuyển nên khoảng năm (trừ trường hợp đặc biệt) Cán dân tộc thiểu số kết thúc thời hạn luân chuyển, phải quan quản lý nhận xét, đánh giá cân nhắc việc bố trí phân công nhiệm vụ cho phù hợp, vào kết công tác cán đạt thời gian luân chuyển mức độ phát triển cán dân tộc thiểu số sau thời gian luân chuyển 3.2.9 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, điều hành thực quyền, máy làm công tác tổ chức - cán Trong Kết luận số 37- KL/TW ngày 2/02/2009 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2020, khẳng định: "tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị công tác cán Bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế lãnh đạo Đảng tổ chức hoạt động tổ chức thành viên khác hệ thống trị; tiếp tục cải tiến quy trình công tác nhân Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ 91 quốc đoàn thể trị - xã hội Mở rộng phát huy dân chủ công tác cán bộ" Trên tinh thần đó, theo tác giả thời gian tới Tuyên Quang cần: Các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến sở cần quán triệt thực nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán dân tộc thiểu số quản lý đội ngũ cán dân tộc thiểu số, đồng thời đề cao trách nhiệm tổ chức hệ thống trị người đứng đầu quan, đơn vị Nắm vững thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; có quy chế công tác rõ ràng, chặt chẽ, công tác cán bộ, thường xuyên tự phê bình phê bình, kiên đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, tranh giành thứ, lợi lộc đầu óc cục bộ, vị, xây dựng tình đồng chí sáng, tôn trọng lẫn lợi ích chung Phải xử lý kịp thời nơi đoàn kết, kể biện pháp tổ chức, không để kéo dài, làm cho tình trạng đoàn kết trầm trọng Đối với quyền (cơ quan quản lí nhà nước cán địa phương) phải tích cực tham mưu, xây dựng sách, pháp luật, kiểm tra, tra việc thực đánh giá việc thi tuyển Đồng thời, phải đổi phương thức nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán dân tộc thiểu số sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi nhiệm vụ, nâng cao kỹ hành Thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ hành bảo đảm tính thống hoạt động quan hành Đối với máy làm công tác tổ chức - cán cấp tỉnh phải đảm bảo tinh, gọn, hoạt động thật có hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, chưa thật rõ trách nhiệm, chưa thực nắm cán Tăng cường trình độ khả chủ động tham mưu, thẩm định, đề xuất, hướng dẫn đội ngũ cán làm công tác tổ chức đảm bảo biết người, biết việc, biết rõ chức nhiệm vụ quan, đơn vị hệ thống trị, 92 biết rõ yêu cầu chức trách, tiêu chuẩn loại cán bộ, cương vị công tác để bố trí, sử dụng Đồng thời, cấp uỷ cần sớm kiện toàn quan tổ chức cấp, thay người làm công tác tổ chức - cán không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu công việc, thiếu trung thực, lực, thành kiến với cán dân tộc thiểu số; bổ sung đồng chí thật có tinh thần đổi mới, có lĩnh trị vững vàng, đạo đức sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tâm huyết với nghiệp Kiên chống biểu tiêu cực “chạy chức, chạy quyền” Xây dựng đội ngũ trực tiếp làm công tác tổ chức - cán Đảng lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra Hoạt động kiểm tra, giám sát sở để đánh giá công trạng, khả năng, lực cán bộ, đồng thời sở để hạn chế, sai phạm cán để bảo đảm cho công khai, minh bạch công vụ nhà nước Do vậy, thời gian tới Tuyên Quang cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lĩnh trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ nghiệp vụ thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng ứng xử có văn hoá Không lợi dụng vị trí công tác để làm sai chức trách, nhiệm vụ giao Tập trung công tác kiểm tra, giám sát vào việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí khâu cấp sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước, vốn ODA, tài trợ nước ngoài; xây dựng bản, mua sắm trang thiết bị; quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, công sản; triển khai thực dự án trọng điểm; việc lãnh đạo, đạo tổ chức thực cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành liên quan đến giải công việc tổ chức cá nhân, đặc biệt hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nhạy cảm khác 93 Tiểu kết chƣơng Trong năm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số (2010 - 2015), Đảng Tuyên Quang đạt số thành tựu đáng kể Đội ngũ cán dân tộc thiểu số ngày đông đảo, cấu ngày hợp lý bước trẻ hóa Trình độ chuyên môn, lý luận trị nâng lên, cán dân tộc thiểu số ngày trưởng thành phát huy tốt lực chuyên môn lực lãnh đạo, quản lý Đội ngũ cán dân tộc thiểu số giai đoạn trước năm 2010 chưa quy hoạch đào tạo cách có hệ thống, đến năm 2010 trở Đảng tỉnh Tuyên Quang tâm đổi lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số toàn hệ thống trị tỉnh chất lượng, hiệu thể rõ nét Việc đổi phương thức lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang nhận đồng thuận ý thức trách nhiệm cấp ủy đảng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, đồng bào dân tộc tỉnh, với việc thực đồng bộ, hiệu khâu công tác xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số nên đến năm 2015, Tuyên Quang xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Tuy nhiên, trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến năm 2015, Đảng tỉnh Tuyên Quang bộc lộ số hạn chế, như: Một số nơi tỉnh chưa gắn kết công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán dân tộc thiểu số; chưa có sách rõ ràng việc thu hút cán dân tộc thiểu số, có trình độ địa phương công tác Vì vậy, nhiều cán dân tộc thiểu số địa phương công tác không phát huy lực, sẵn sàng rời bỏ quê hương địa phương để đến nơi khác làm việc thích hợp Bên cạnh tỷ lệ cán dân tộc thiểu số chưa cân xứng với tỷ lệ dân tộc 94 Mặc dù có hạn chế, với thành tựu đạt trình Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến năm 2015 để lại số kinh nghiệm quý như: Thực tốt phương thức lãnh đạo Đảng xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số; Lãnh đạo thực đồng bộ, có hiệu khâu công tác cán xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số; mạnh dạn bố trí cán dân tộc thiểu số cách hợp lý; bổ sung, tạo nguồn trẻ hóa đội ngũ cán dân tộc thiểu số Những thành tựu kinh nghiệm thực tiễn ba mươi năm xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số hành trang để Đảng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiệu công tác giai đoạn cách mạng 95 KẾT LUẬN Tuyên Quang tỉnh miền núi phía Bắc có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí chưa cao, nhiều tập tục lạc hậu chưa xóa bỏ triệt để gây khó khăn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng cán dân tộc thiểu số Từ thực tế lãnh đạo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương cho thấy, lực công tác phận lớn cán người dân tộc thiểu số hạn chế; trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Giai đoạn 2010 - 2015, sở quán triệt sâu sắc quan điểm chiến lược cán Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ đặc điểm, tình hình địa phương, Đảng tỉnh Tuyên Quang đổi toàn diện, mạnh mẽ công tác lãnh đạo đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Đổi đồng khâu, bước quy trình đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng tốt số cán dân tộc thiểu số có với thực đồng giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung số cán dân tộc Chú trọng xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số đủ số lượng, bước nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số đồng cấp hệ thống trị tỉnh Đồng thời, quan tâm đến quy hoạch đội ngũ cán quản lý người dân tộc thiểu số Đến năm 2010, bản, Đảng tỉnh thực tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trị tỉnh Cán công tác cán "khâu then chốt vấn đề then chốt" toàn nghiệp cách mạng Đảng Do vậy, xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số vững mạnh công việc quan trọng đòi hỏi phải làm thường xuyên, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng ta khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán ngang tầm nhiệm vụ, có lĩnh trị, có phẩm chất cách mạng, 96 có lực trí tuệ tổ chức thực tiễn việc làm vừa bản, vừa cấp bách công tác thường xuyên lâu dài” Thực tiễn xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số ngày đặt nhiều vấn đề mới, đòi hỏi phải có quan điểm phương pháp đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân để có biện pháp giải kịp thời Thời gian qua, công tác cán Tuyên Quang có bước trưởng thành tiến nhiều mặt, tích luỹ nhiều kinh nghiệm thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế; đội ngũ cán dân tộc thiểu số phát huy vai trò lực lượng nòng cốt Đảng nhân dân tỉnh làm nên thành tựu to lớn phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa bàn Số đông cán dân tộc thiểu số giữ vững lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh gắn bó với nhân dân Tuy nhiên, nhiều khuyết điểm, hạn chế công tác cán tỉnh chậm khắc phục; việc đổi công tác cán chưa toàn diện chậm so với phát triển kinh tế - xã hội; sách, môi trường làm việc cán dân tộc thiểu số chưa thực tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy lực, cống hiến cán dân tộc thiểu số; chất lượng đội ngũ cán dân tộc thiểu số nhiều mặt yếu; cấu cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán lãnh đạo người dân tộc thiểu số, quản lý giỏi, cán đầu ngành, cán dân tộc thiểu số có trình độ cao, có khả dự báo, xử lý tốt vấn đề phức tạp nảy sinh Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng đó, với mục đích xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số thực vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh thời đại mới, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng công tác cán dân tộc thiểu số, rút nguyên nhân để từ đưa giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang vừa có cấu khoa học, đảm bảo số lượng, chất lượng, phù hợp với đặc điểm tỉnh nhà, góp phần thực thành công mục tiêu phát triển kinh tế 97 – xã hội tỉnh Các giải pháp cần thực đồng từ quan có liên quan đến công tác cán Trung ương đến cấp uỷ đảng, quan quản lý nhà nước, quan trực tiếp làm công tác cán sở, ban, ngành địa phương đồng thời trách nhiệm ý thức cán dân tộc thiểu số nhân dân Tuyên Quang chung tay, chung sức nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Kết kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Tuyên Quang từ năm 2010 đến năm 2015 tạo tảng vững để Đảng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mạnh mẽ công tác xây dựng đội ngũ cán nói chung cán người dân tộc thiểu số nói riêng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng mới, góp phần nước thực thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2009), Nghị số 31NQ/TW ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thứ chín, khóa X “Về số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực thắng lợi Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng”, Hà Nội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 13/06/2011 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực mục tiêu Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 Trịnh Quang Cảnh (2005), Phát huy vai trò đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số nước ta nghiệp cách mạng nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dự thảo chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II), Hà Nội, 2005 Phan Hữu Dật (chủ biên) (2001), Mấy vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Khổng Diễn (1996), “Những đặc điểm kinh tế - xã hội dân tộc miền núi phía Bắc”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t 13 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.14 99 11 Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.51 12 Bế Viết Đẳng (chủ biên) (1996), Các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội miền núi, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Lê Sĩ Giáo (chủ biên,1999): Dân tộc học đại cương Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Vũ Đình Hòe, Đoàn Minh Huấn (2008), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đoàn Minh Huấn (2005), Tạo nguồn cán hệ thống trị sở tỉnh Tây Bắc nước ta nay, Đề tài khoa học cấp 16 Hội đồng Dân tộc Quốc hội: Chính sách pháp luật Đảng, Nhà nước dân tộc, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2000 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Nghị số 47/2011/NQHĐND ngày 16/12/2011 sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đào tạo nâng cao trình độ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2011), Nghị số 47/2011/NQ-HĐND “Về sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đào tạo nâng cao trình độ” ngày 16 tháng 12 19 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Vũ Ngọc Khánh (2011), Dân tộc thiểu số vấn đề dân tộc tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 24 Nguyễn Khôi cộng (2000), Việc thực sách dân tộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng quản lý cán dân tộc thiểu số nước ta nay, Đề tài khoa học cấp Bộ 100 25 Ngân hàng Phát triển châu Á - Văn phòng Hà Nội - Việt Nam (2000), Chính sách dân tộc địa Ngân hàng Phát triển châu Á, Hà Nội 26 Ngân hàng Thế giới - Văn phòng Hà Nội - Việt Nam (2000), Chính sách dân tộc địa Ngân hàng Thế giới, Hà Nội 27 Phan Xuân Sơn, Lưu Huy Quảng (chủ biên) (2010), Những vấn đề sách dân tộc nước ta nay, NXB Lý luận trị, Hà Nội 28 Lưu Văn Sùng (1998), Quá trình thực sách dân tộc tỉnh Tây Bắc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - Lê Ngọc Thắng (2005), Chính sách dân tộc Đảng Nhà nước ta, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội 29 TS Lô Quốc Toản: “Phát triển nguồn cán dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 30 PGS TS Nguyễn Đăng Thành: Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012 31 Nguyễn Quốc Phẩm (chủ biên) (2000), Hệ thống trị cấp sở dânhủ hóa đời sống xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Quốc Phẩm (chủ biên) (2006), Công bình đẳng xã hội quan hệ tộc người quốc gia đa tộc người, NXB Lý luận trị, Hà Nội 33 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), NxbTừ điển Bách khoa 34 Từ điển Tiếng Việt (1994), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 35 Từ điển Tường giải liên tưởng tiếng Việt (2004), Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 36 Trang tin điện tử Ủy ban Dân tộc: Tỉnh Tuyên Quang, ngày 6-52009, http://cema.gov.vn 101 37 Trung tâm từ điển học, Từ điển Hán - Việt (1994), Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 38 PGS TS Nguyễn Quốc Phẩm GS TS Trịnh Quốc Tuấn: "Mấy vấn đề lý luận thực tiễn dân tộc quan hệ dân tộc Việt Nam", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 40 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức, Hà Nội 41 Ủy ban Dân tộc miền núi - Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh (1996), Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2015), Báo cáo số 36/BCUBND Kết thực chương trình sách dân tộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 – 2015, ngày 14 tháng 04 43 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2014), Báo cáo số 112/BCUBND Việc thực chính, sách, pháp luật đào tạo, sử dụng đới với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, ngày 26 tháng 08 44 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 03/2013/QĐUBND ngày 16/05/2013 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý quan, đơn vị 45 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 ban hành quy định phân cấp quản lý cán công chức 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 33/2013/QĐUBND ngày 20/12/2013 ban hành quy định phân cấp quản lý cán viên chức 47 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/04/2009 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 102 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 18/12/2012 đào tạo trình độ sau đại học công chức, viên chức đơn vị nghiệp giai đoạn 2012- 2015 49 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Văn số 2454/UBND-VX ngày 12/11/2010 kế hoạch đào tạo, cán công chức, viên chức năm 2011 50 Ủy ban nhân dân tinht Tuyên Quang, Văn số 2471/UBND-VX ngày 16/11/2011 kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 51 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Văn số 2753/UBND-VX ngày 19/12/2011 kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp năm 2012 52 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Văn số 3088/UBND-VX ngày 20/12/2012 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 53 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Văn số 2490/UBND-VX ngày 15/10/2013 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 54 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán công chức, viên chức 2011 55 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 15/2012/QĐUBND ngày 10/09/2012 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đào tạo nâng cao trình độ 56 Viện Nghiên cứu sách dân tộc miền núi (2002), Nghiên cứu vấn đề dân tộc định hướng xây dựng sách dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Trương Thị Bạch Yến (2013), Tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số tỉnh Tây Nguyên giai đoạn nay, Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nay , Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nay , Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay