Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở việt nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp

114 296 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HẢI ĐOÀN THAM NHŨNG TRONG GIÁO DỤC CẤP PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Chính trị học HÀ NỘI, 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HẢI ĐOÀN THAM NHŨNG TRONG GIÁO DỤC CẤP PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học Mã số: 603102 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Đăng Dung HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài“Tham nhũng giáo dục cấp phổ thông Việt Nam nay, thực trạng giải pháp” công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn GS TS Nguyễn Đăng Dung mà trước chưa có tác giả công bố Những tư liệu số liệu sử dụng luận văn có tính xác thực nguồn gốc rõ ràng Tác giả Nguyễn Hải Đoàn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội… giúp đỡ, tạo điều kiện trình tìm kiếm, thu thập tài liệu nghiên cứu Đặc biệt, tác giả gửi lời cảm ơn chân thành tới GS TS Nguyễn Đăng Dung nhờ hướng dẫn, bảo tận tình thầy, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ Mặc dù có nhiều cố gắng, song giới hạn mặt thời gian nhận thức nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Do vậy, tác giả mong nhận bảo thầy, cô giáo đóng góp ý kiến quý báu toàn thể bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ Transparency International- Tổ chức Minh bạch Thế giới WB Ngân hàng Thế giới World Bank United Nations Convention against Corruption- Công UNCAC ước Liên hiếp quốc phòng chống tham nhũng Asia Development of Bank - Ngân hàng Phát triển ADB Châu Á HĐBT Hội đồng Bộ trưởng International Institute for Education Planning IIEP Viện Quốc tế Công tác Kế hoạch Hóa Giáo dục WHO Wourld Health Oganization- Tổ chức Y tế Thế giới United Nations Children's Fund- Quỹ Nhi Đồng UNICEF Liên Hiệp Quốc UN United Nations - Liên Hiệp Quốc PCTN Phòng, chống tham nhũng TTBGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo THCS Trung học Cơ sở THPT Trung học Phổ thông UBND Ủy Nhân dân NXBGD Nhà Xuất Giáo dục British Vietnamese International School-Trường BVIS quốc tế Việt Anh TI MỤC LỤC MỞ ĐẦU .7 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu 10 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 12 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 12 Ý nghĩa đề tài 13 Bố cục đề tài 13 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ NHẬN THỨC VỀ THAM NHŨNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC BẬC PHỔ THÔNG 14 1.1 Các khái niệm liên quan đế n tham nhũng hệ thống giáo dục phổ thông 14 1.1.1 Khái niệm tham nhũng 14 1.1.1.1 Đặc trưng tham nhũng 17 1.1.1.2 Bản chất tham nhũng 22 1.1.1.3 Mức độ phổ biến tham nhũng 23 1.1.2 Khái niệm giáo dục phổ thông 24 1.2 Một số vấn đề liên quan đến tham nhũng hệ thống giáo dục bậc phổ thông 25 1.2.1 Quan niệm tham nhũng thống giáo dục phổ thông 25 1.2.2 Tính đặc thù tham nhũng giáo dục bậc phổ thông 28 1.2.3 Tính nghiêm trọng phổ biến tham nhũng hệ thống giáo dục bậc phổ thông 30 1.2.3.1 Tính nghiêm trọng tham nhũng 30 1.2.3.2 Tính phổ biến tham nhũng 32 1.2.4 Cảm nhận người dân tham nhũng cập phổ thông 33 1.2.4.1 Trải nghiệm người dân tham nhũng giáo dục phổ thông 34 1.2.4.2 Ý thức người dân tham gia chống tham nhũng giáo dục 36 1.2.4.3 Lý không dám tố cáo 37 1.2.5 Các hình thức tham nhũng hệ thống giáo dục bậc phổ thông 38 1.3 Hậu việc tham nhũng 40 1.3.1 Tham nhũng làm gia tăng chi phí bất bình đẳng 40 1.3.2 Giảm chất lượng giáo dục 41 1.3.3 Xói mòi tư tưởng đạo đức 44 TIỂU KẾT CHƢƠNG 46 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THAM NHŨNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC BẬC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 47 2.1 Tổng quan thực thực trạng tham nhũng giáo dục cấp phổ thông Việt Nam 47 2.1.1 Một số vấn đề bất cập hệ thống giáo dục cấp phổ thông 47 2.1.2 Đánh giá thực trạng tham 63 2.2.1 Những nguyên nhân liên quan đến chế quản lý giáo dục 66 2.2.2 Những nguyên nhân liên quan đến nhóm đối tượng giáo dục nhà trường, giáo viên phụ huynh học sinh 72 2.2.3 Những nguyên nhân liên quan đến tính chất xã hội 75 2.3 Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng hệ thống giáo dục cấp phổ thông Đảng Nhà nƣớc ta 77 2.4 Ý nghĩa cần thiết việc phòng, chống tham nhũng hệ thống giáo dục bậc phổ thông 82 2.4.1 Sự cần thiết việc chống tham nhũng hệ thống giáo dục cấp phổ thông 82 2.4.2 Ý nghĩa việc định hướng tư tưởng việc chống tham nhũng hệ thống giáo dục phổ thông 84 TIỂU KẾT CHƢƠNG 86 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THAM NHŨNG GIÁO DỤC CẤP THÔNG HIỆN NAY 87 3.1 Đối với cảm nhận xã hội 87 3.2 Đối với Nhà nƣớc 89 3.3 Đối với quan quản lý giáo dục - nhà trƣờng 94 3.4 Đối với phụ huynh học sinh 98 3.5 Đối với học sinh 99 3.6 Đối với quan truyền thông 100 KẾT LUẬN 103 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tham nhũng hệ thống giáo dục cấp phổ thông Việt Nam vấn đề mới, song nhũng vấn đề nóng bỏng tốn không giấy mực nhà nghiên cứu cải cách giáo dục, ẩn có nhiều mối lo ngại cho phát triển chung hệ thống giáo dục nước ta Tham nhũng hệ thống giáo dục đặc biệt cấp phổ thông nước ta dấu hiệu thuyên giảm mà ngày trở lên trầm trọng hơn, tinh vi hình thành hệ thống mạng lưới rộng lớn phức tạp Nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu khâu quản lý xuống đạo đức cá nhân tham gia hệ thống giáo dục phổ thông Chúng ta biết rằng, giáo dục vấn đề quan trọng, nơi đào tạo tài trẻ đại, tạo nên công nghiệp tri thức Vì vậy, có ý nghĩa định đến phát triển quốc gia Ngoài giáo dục định hướng phát triển tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cá nhân nói riêng cộng đồng nói chung Đặc biệt hệ thống giáo dục cấp phổ thông cấp đào tạo định hướng chủ yếu nhân cách cho hệ tương lai đất nước Nhưng dấu hiệu tiêu cực dần làm phai nhạt vai trò quan trọng đó, dần tin tưởng nhiều người dân xã hội lo sợ thâm sâu tư tưởng em học sinh Hầu hết quốc gia giới nỗ lực để cải thiện tình trạng tụt hậu giáo dục, giảm thiểu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển giáo dục, Việt Nam trình hoàn thiện hệ thống giáo dục đường chung giới để xây dựng giáo dục tiến tiến mang đậm nét văn hóa dân tộc Mặc dù ngân sách hạn hẹp, song Chính phủ đầu tư tỉ lệ ngân sách đáng kể tổng ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo, chiếm khoảng 20% tổng ngân sách hạng mục chi tiêu ngân sách lớn Vì vậy, vài năm gần tổng quan tình hình giáo dục cải thiện rõ rệt với nhiều bước nhà cải cách giáo dục đưa chiến lược phát triển nhân tài, tạo nguồn lực chất lượng cho đất nước Song bên cạnh thành tựu đạt nhiều thách thức khó khăn Thách thức đưa bàn luận nhiều bất bình đẳng tiếp cận giáo dục (trong người nghèo khó vào học trường hàng đầu không đủ khả chi trả loại phí không đáp ứng yêu cầu nhập học); chất lượng không đồng trường (vấn đề trường công trường tư); cân đối vùng, miền (khoảng cách đô thị nông thôn, tải nhu cầu khu vực đô thị); thay đổi cảm nhận nhận thức người thầy giáo dục xã hội (với bùng nổ kinh tế thị trường thay đổi hành vi đối tượng khác nhau, nhiều người có xu hướng cho “mọi thứ mua tiền” Những thách thức liên quan đến thiếu minh bạch tham nhũng thất thoát ngân sách nhà nước phân bổ cho giáo dục, lãng phí xuất phát hành sách giáo khoa, đưa hối lộ để nhập học vào trường theo nhu cầu để điểm cao, dạy nội dung khóa lớp học thêm đảm bảo điểm cao trường học, dạy thêm học thêm, hầu hết trường hợp coi tham nhũng Tuy nhiên, xã hội Việt Nam tượng lúc gọi thẳng tên tham nhũng mà thường giảm nhẹ với cách gọi đại khái “hiện tượng tiêu cực” giáo dục, với tính chất phê bình nhiều so với hành hình thành cho học sinh đạo đức, thói quen sống trực, dám nghĩ dám làm; xa góp phần cải thiện môi trường giáo dục với việc công khai, minh bạch sách ưu đãi giáo dục dành cho học sinh thiệt thòi, giúp em tiếp cận sách tốt Do vậy,chương trình giáo dục chống tham nhũng cần xây dựng cho khối học từ thấp đên cao theo từ trình tự định 3.4 Đối với phụ huynh học sinh Phụ huynh học sinh đóng vai trò quan trọng phòng, chống tham nhũng tăng cường minh bạch giáo dục, trước tiên cách dạy xác định việc học tập để có kiến thức tự tin vào lực kết học tập thân - Tăng cường vai trò ban phụ huynh Với vai trò làm gương cho cái, cha mẹ cần bổ sung giá trị đạo đức tảng mà họ dạy trường từ giai đoạn sớm nhất; giống tương lai không xa Phụ huynh cần tôn trọng em học chương trình hệ thống giáo dục Điều phụ huynh học sinh phải gương “nói không” với tham nhũng giáo dục Ban phụ huynh trường lớp cần tăng cường vai trò trách nhiệm việc giám sát theo dõi hoạt động giáo dục nhà trường Trên thực tế, dựa mô hình dự án đầu tư thí điểm cho số trường trung học khu vực xa xôi khu vực miền núi tổ chức phi phủ Oxfam Anh tài trợ, rõ ràng ban phụ huynh trở thành cầu nối vững phụ huynh, nhà trường, quyền địa phương, giáo viên với học sinh Phụ huynh học sinh phải đóng vai trò tích cực việc giám sát hoạt động nhà trường, trước hết phải sử dụng thẩm quyền xác định quy định hành Những muốn nâng cao vai 98 trờ ban phụ huynh trường cần phải có người đứng đầu thật tâm huyết có trách nhiệm, học phải thực lợi ích đáng em họ, tuyết đối không e dè hay nới lỏng với tiêu cực, đặc biệt khoản thu- chi, làm hoạt động việc chi thu tài công việc dạy thêm minh bạch nhiều Bên cạnh đó, Nhà trường quan quản lý cần tạo điều kiện để đại diện hội phụ huynh học sinh (hay người dân) đóng vai trò giám sát chặt chẽ hoạt động nhà trường, không việc thu khoản phí quy định Cụ thể quan quản lý phải rà soát lại Quy định hoạt động Ban Phụ huynh học sinh nhằm tăng thẩm quyền, quyền hạn trách nhiệm Ban tham gia vào việc xây dựng dự án (thông qua công tác lập kế hoạch có tham gia) giám sát hoạt động đầu tư mua sắm thiết bị giảng dạy Với quản lý nhà trường, Ban Phụ huynh tham gia vào việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho học sinh Đồng thời, để tăng cường nhận thức thông tin khách quan tình hình nhà trường, đại diện phận hành nhà trường cần có mặt họp định kỳ nhà trường với Ban Phụ huynh 3.5 Đối với học sinh Rõ ràng học sinh không bình đẳng quan hệ với cha mẹ giáo viên, chúng lựa chọn theo đứng nguyện vọng Tuy nhiên, học sinh đóng vai trò tích cực chống tham nhũng tăng cường minh bạch giáo dục cách “nói không” với việc tham gia vào mối liên hệ dựa tham nhũng Nhưng muốn học sinh nhận thức chống lại tham nhũng cần phải giáo dục đạo đức trước, đạo đức việc định hướng tư tưởng, nhận biết - sai kiểm soát hành vi Từ học sinh cần khuyến khích thành lập 99 nhóm học sinh tham gia tích cực vào nỗ lực chống tham hay tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh thông qua thi hay hoạt động ngoại khóa mang tính chất lành mạnh hướng đến tính liêm khiết Trong nhiều trường hợp, học sinh đóng vai trò trung gian làm hạn chế hành vi vụ việc tham nhũng trường học (ví dụ cách tổ chức tranh luận, diễn đàn vận động chống tham nhũng, từ góp phần vào nỗ lực chống tham nhũng nhà trường) đặc biệt hạn hế cha mẹ đưa hối lộ Ở trường nên thường xuyên mở thi viết chủ đề chống tham nhũng hay chủ đề liên quan đến vấn đề cải thiên tính liêm khiết giới trẻ cách tốt cần thiết để tạo bầu không khí lành mạng cho giới trẻ 3.6 Đối với quan truyền thông - Tăng cường vai trò truyền thông đưa tin tham nhũng Trong nỗ lực để hạn chế việc tham nhũng hệ thống giáo dục vai trò báo chí - truyền thông quan trọng, mắt xích để kết nối cộng đồng xã hội với hầu hếtt lĩnh vực, có giáo dục đào tạo Mọi thông tin truyền thông đề cập chia sẻ cộng đồng cách công khai Do việc tăng cường công tác truyền thông việc đăng tin đề liên quan đến tham nhũng cần thiết Thực tế có thểcho ta thấy báo chí dư luận đóng vai trò quan trọng phát hiện, “thổi còi” tố cáo tham nhũng nói chung, tham nhũng giáo dục nói riêng Cụ thể truyền thông đóng vai trò hỗ trợ tăng cường tiếp cận thông tin cho cộng đồng xã hội;Tích cực phê phán cách trực diện hiê ̣n tươ ̣ng tham nhũng Ngoài , báo chí thông tin kip̣ thời , xác 100 những vu ,̣ viê ̣c tham nhũng điều tra , xử lý… tić h cực góp phần tạo dư luận xã hội để đấu tranh phòng, chống tham nhũng Những nhiều trường hợp báo chí truyền thông nước ta lại chưa làm tròn vai đưa nhiều thông tin thiếu xác thực hay không đưa tin số nguyên nhân chủ quan thiếu thông tin cấp hay bưng bít quan quan chủ quản… nên tạo khó khăn định việc phòng chống nạn tham nhũng giáo dục nay.Trong báo cáo tác giả hy vọng dự thảo luật tiếp cận thông tin sớm thông qua Luật tăng cường lực bảo vệ tốt nhà báo giới truyền thông đưa tin có trách nhiệm vụ tham nhũng - Khuyến khích “ý tưởng mới” đấu tranh chống tham nhũng Để khuyến khích người dân tham gia vào đấu tranh chống tham nhũng nói chung tham nhũng giáo dục nói riêng, báo cáo tác giả khuyến nghị người đấu tranh chống tham nhũng cần ủng hộ thành công đấu tranh chống tham nhũng cần đăng tải Để việc tham gia chống tham nhũng cách triệt để, truyền thông cần đưa tin thành công đạt Ngoài ra, cần đẩy mạnh diễn đàn mở hộ thảo phương tiện truyền thông (báo chí, đài phát thanh, tru yền hình, phương tiện trực tuyến) để tạo điều kiện cho người, đặc biệt niên thảo luận, tranh luận đưa ý tưởng chống tham nhũng hiệu Thêm truyền thông câng tích cực việc đưa tin gương, anh hùng việc đấu trang tố giác nạn tham nhũng nước Ví dụ đăng tải thi hùng biện giới trẻ tham nhũng hay thư UPU tham nhũng công thông tin đại chúng cách công khai Như việc nhận thức 101 người dân nạn tham nhũng giáo dục cải thiện tương lai không xa 102 KẾT LUẬN Giáo dục lĩnh vực vô quan trọng phát triển tồn vong quốc gia Đây lĩnh vực đầu tư nhiều với mục đích đào tạo người có lực trình độ, đặc biệt có ích cho kinh tế tri thức, phụ vụ cho phát triển đất nước Ở Việt Nam, giáo dục coi lĩnh vực quan trọng thiêng liêng bậc nhất, giáo dục nước ta có truyền thống văn lâu đời với tinh thần “Tôn sư, trọng đạo” điều hình thành nên nên giáo dục đầy tính nhân văn cao Nhưng nay, tinh thần có dấu hiệu mai đi, giáo dục nước ta xuất nhiều vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến phát triển tính thiêng liêng lĩnh vực giáo dục, vấn đề biến tướng thương mại hóa giáo dục bất cân đối việc dạy học, quan hệ thầy- trò, nhà trường- phụ huynh…Đó vấn đề tham nhũng Tham nhũng hệ thống giáo dục bậc phổ thông vấn nan giải đối xã hội nói chung hệ thống giáo dục nước ta nói riêng, dần làm tính thiêng liêng ngành, làm suy giảm tin tưởng người dân vào hệ thống giáo dục phổ thông Thứ tham nhũng làm giảm đáng kể chất lượng giáo dục nhiều ngành liên quan làm giảm đóng góp trí thức đại Hiện nay, đất nước ta trình hội nhập quốc tế nhiều lĩnh vực, trị kinh tế nắm vai trò then chốt, song muốn vươn tầm xa lâu dài cần phải có lượng tri thức hậu, kinh tế trí thức vững mạnh Nhưng thật quan ngại mà tham nhũng lại ngăn cản lớn cho phát triển nước ta Đảng Nhà nước ta năm gần đẩy mạnh công chống tham nhũng nhiều lĩnh vực, giáo dục ưu tiên hàng đầu, đặc biệt vận động làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 103 vận động xây dựng nhà trường thân thiện, song kết chưa kỳ vọng Vấn đề đãcó nhiều học tổ chức nước dày công nghiên cứu vấn đề tham nhũng hệ thống giáo dục Việt Nam đưa đánh khuyến nghị việc ngăn chặn tham nhũng, TI đưa nhiều số cụ thể tình hình tham nhũng học đường Việt Nam nay, đánh giá thực trạng vấn đề nghiêm trọng Khi nói vấn đề này, đại đa số người dân xã hội cho hệ thống giáo dục yếu kém, đạo đức giáo viên bị ảnh hưởng chế dộ đãi ngộ chưa đáp ứng đủ cầu sinh hoạt… bên cạnh ta đổ lỗi hoàn toàn cho hệ thống giáo dục yếu kém, mà phần đạo đức học sinh yếu kém, ỷ lại số phận học sinh coi thường phụ huynh làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục Nếu học sinh không ham mê vào trò chơi vô bổ, ganh ghét đố kị tinh thầ n và thái đô ̣ ho ̣c tâ ̣p và ta ̣i các trường ho ̣c cũng sẽ đươ ̣c nâng cao Hay phụ huynh học sinh không coi việc tham nhũng chuyện bình thường việc chạy trường, chạy điểm cho phổ biến bất bình đẳng giáo dục Do vậy, muốn đẩy lùi vấn nạn tham nhũng thực hiệu toàn xã hội cần phải chung tay trừ nó, co nó là mô ̣t bê ̣nh nguy hiể m cầ n phải đươ ̣c chữa tri ̣kip̣ thời Trước hết phía Đảng Nhà nước cần phải xậy dụng hệ thống pháp giám sát chặt chẽ độc lập để từ người có ý định tham nhũng tham nhũng, phải có hệ thống pháp luật rõ ràng nghiêm minh, xử lý thật nặng hành vi tham nhũng để từ đối tượng không dám tham nhũng Ngoài cần có những sách đãi ngộ cách hợp lý, với khả thật giáo viên, việc khen thưởng hậu cách tốt để 104 hạn chế tham nhũng, việc nâng lương cho giáo viên cần phải xem xét cách xứng đáng, ngành có mức lương thức cao Việc cân đối lương thức cho giáo viên hợp lý đánh dấu với tiến quan trọng việc cải thiện sống thường nhật, để từ thật không cần tham nhũng Thứ hai giáo viên phụ huynh, học sinh cần phải có hệ tương tưởng rõ ràng liêm với công việc thân Về giáo viên, cần ý thức rõ trách nhiệm thiêng liêng việc đảm bảo chất lượng qua giảng lớp, truyền đạt kiến thức chuyên nghành kỹ sống.Về phần học sinh cần phải ý thức rõ việc học học ai, người có lực riêng, song không học sinh cả, có học sinh chăm học sinh lười mà để từ minh chứng cho lời Thomas Edison (1847-1931) giấy trắng mực đen“Thiên tài 1% cảm hứng 99% mồ hôi”.Ngoài lỗ lực thân, học sinh cần xây dựng cho lối sống lành mạnh, tư tương liêm thân mình, để từ nhận thấy dấu hiệu tham nhũng thâp thoáng nói không sẵn sàng đứng lên bày tỏ kiến Còn bậc phụ huynh nên tự lập, tự cố gắng phấn đấu, đừng lợi trước mắt cho lại đánh tự do, khả mình, đặc biệt lại tiếp tay cho tham nhũng có hội quay trở lại Tất ý kiến tác giả hy vọng phần góp phần nâng cao ý thưc cộng đồng vấn đề , từ xây dự ng môi trường giáo dục phổ thông lành mạnh, thiế t thực để tạo người thực có ích có tài cho xã hội, góp phần vào công đổi phát triển đất nước Bác Hồ mong đợi 105 MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách+tạp chí Asia Development Bank - ADB- Our framework policies and strategiesAnticorruption-, 2010 Nguyễn Đình Cử, Các hình thức tham nhũng hệ thống giáo dục phổ thông, Tạp chí khoa học xã hội, 2008, số 02 Hà nội 2008 Nguyễn Đình Cử, tham nhũng hệ thống giáo dục phổ thông, nguyên nhân hậu quả, Tạp chí khoa học xã hội, 2008, số 03,( tr 103), Hà Nội 2008 John Dewel, Dân chủ giáo dục Nxb Tri thức, Hà Nôi 2010 Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình lý luận pháp luật phòng, chống tham nhũng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013 Nguyễn Đăng Dung, Tham nhũng bệnh dịch, chống phải theo chế chống bệnh dịch, Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, số 23, 2007 Đào Trí Úc, Tham nhũng nhận diện từ khía cạnh pháp lý sở pháp lý đấu tranh chống tham nhũng nước ta, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 9-1996 Đinh Văn Minh (2006), Một số vấn đề tệ nạn tham nhũng nội dung Luật phòng chống tham nhũng năm 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005 Hạnh liên, Chống tham nhũng trước hết bang văn hóa, tạp chí ngân hàng, 2006, số 18, tr64, 66 10.Hoàng Thế Liên, Tài liệu giảng dạy phòng chống tham nhũng, Bộ giáo dục đào tạo, Hà Nội, 2011 11.Hoàng Phê, Từ điển tiếng Viêt, Nxb Đà Nẵng, Hà Nội 2009 12 UNESCO: Hội thảo: Chính sách thực hành chống tham nhũng giáo dục Việt Nam-tìm đường hướng tới hiệu giám sát tiến bộ., Hà Nội.10-2010 13.Đỗ Ngọc Quang (1997), “Bàn khái niệm tham nhũng”, Tạp chí Khoa học, (4), Đại học Quốc gia Hà Nội 14.Lê Minh Quân, Về quyền lực nhà nước quản lý nhà nước nay, Nxb, trị quốc gia, Hà Nội, 2012 15.Lưu Văn Sùng, GS Hồ Văn Thông, Tập giảng trị học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1999, tr.193 16.Phan Xuân Sơn, Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam nay, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội 2010 17 Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực, Tham nhũng phòng, chống tham nhũng, Nxb Thông tin truyền thông, Hà nội.2013 18.Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật phòng chống tham nhũng 2005, sủa đổi bổ sung năm 2007, năm 2012 văn hướng dẫn thi hành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2012 19.Transparency International, Giáo dục liêm cho thanh, thiếu niên- ví dụ từ mười quốc gia, vùng lãnh thổ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014 20.Thanh tra Chính phủ Ngân hàng Thế giới, Tham nhũng từ góc nhìn người dân, doanh nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, 2012, Nxb, trị Quốc gia, Hà Nội, 2012 21.Hồ Văn Thông, Tập giảng trị học đại cương (lưu hành nội bộ), Nxb Chinh trị quốc gia, Hà Nội.1999 22.Nguyễn Xuân Yêm, PGS.TS Nguyễn Hoà Bình, TS Bùi Minh Thanh (chủ biên), Phòng chống tham nhũng Việt Nam giới, Nxb CAND, Hà Nội 2007 23.World Bank, Tham nhũng từ góc nhìn người dân, doanh nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2013 B Websites: 24 Lê Hiền Đức, Tham nhũng lĩnh vực giáo dục Việt nam, http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/10/16/tham-nhung-trong-linhvuc-giao-duc-o-viet-nam/ 25.http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/6557/default.aspx 26.http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/283680/lay-cap-de-thi-ga-tinh-7-nu-sinhthay-giao-mat-viec.html 27 Những câu nói để đời huyền thoại Nelson Mandela, http://thanhnien.vn/doi-song/nhung-cau-noi-de-doi-cua-huyen-thoai-nelsonmandela-586356.html, 28.http://tennguoidepnhat.net/2012/08/03/quoc-lenh/ 29.http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-banmoi/email/11925/nghi-dinh-122-2015-nd-cp-ve-luong-toi-thieu-vung-2016 30 http://reds.vn/index.php/tri-thuc/tam-ly-hoc/2116-ban-ve-tam-ly-thamnhung 31.http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/234279/tham-nhung-co-on-dinhkhong.html 32.http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20070107/tham-nhung-trong-giao-duc-lagi/181357.html 33.Tổ chức Minh bạch giới, hình thức tham nhũng ngành giáo dục, chi tiết xem tại: http://towardstransparency.vn/vi/tham-nhung-tronggiao-duc 34.http://phapluattp.vn/giao-duc/ts-bui-tran-phuong-chong-tham-nhung-tronggiao-ducmuon-lam-that-khong-193487.html 35.http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/142961/nhung-canh-bao-ve-di-hai-cuatham-nhung-giao-duc.html 36 http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20100529/nhan-dien-tham-nhung-trong-giaoduc/381121.html 37.http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id =1159&lang=fr&site=77 38 Trải nghiệm người dân tham nhũng, chi tiết xe, tại: http://towardstransparency.vn/vi/trai-nghiem-cua-nguoi-dan-ve-tham-nhung 39.http://tailieu.vn/doc/van-ban-so-4555-sgd-dt-qlt-1626436.html 40 http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/154610/pisa-tham-nhung-va-liem-chinhtrong-giao-duc.html 41 Người Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng http://towardstransparency.vn/vi/nguoi-dan-tham-gia-phong-chong-thamnhung 42.http://thanhnien.vn/event/vu-an-chay-diem-tai-bac-lieu-2599.html, 43.http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.a spx?ItemID=18148#Dieu_105, 44.https://www.gso.gov.vn/SLTK/Table.aspx?rxid=8f161760-9ba0-4c6d8898fdef1a92c072&px_db=10.+Gi%C3%A1o+d%E1%BB%A5c&px_type =PX&px_language=vi&px_tableid=10.+Gi%C3%A1o+d%E1%BB%A5c% 5cV10.08.px&layout=tableViewLayout1 45.http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i d=1&_page=77&mode=detail&document_id=15760 46.http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i d=1&_page=59&mode=detail&document_id=63657 47.http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2007/01/070114_baclieu_res ignation.shtml 48.http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/phao-thi-trang-cong-truongthi-3242782.html 49.http://oisp.hcmut.edu.vn/du-hoc/chuong-trinh-trao-doi/110-tin-tuc/tin-giaoduc/877-tham-nhung-trong-giao-duc-nhieu-hay-it.html 50.http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id =1159&lang=fr&site=77 51 http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-xu-ly-cac-giao-vien-vipham-quy-che-thi-tot-nghiep-thpt-1371545597.htm 52.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/01/3B9FE4BA/ 53 nld.com.vn/2010 0104112458260P1042C1110/bot-xen-khau-phan-ancua-hoc-sinh-noitru.htm 54.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=10155#ixzz0lE VWj7ag 55 http://www.educationuk.org/vietnam/articles/travel-in-the-uk/ 56.http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2009-TTBGDDT-quy-che-cong-khai-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan89997.aspx 57.http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/194658/300-trieu-khong-mua-duoc-suatgiao-vien.html 58.http://dantri.com.vn/ban-doc/hieu-truong-truong-thpt-le-quy-don-bi-tonhieu-sai-pham-1271812351.htm 59.http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-banmoi/email/11925/nghi-dinh-122-2015-nd-cp-ve-luong-toi-thieu-vung-2016, 60.http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/241970/dan-tri-viet-nam-cao-haythap.html 61.http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/154182/nghi-quyet-14-nq-tw-nam1996-ve-lanh-dao-cuoc-dau-tranh-chong-tham-nhung-do-bo-chinh-tri-banhanh.aspx 62.Transperency International-the global coalition agianst corruption, Các hình thức hậu tham nhũng giáo dục Việt Nam http://towardstransparency.vn/wp-content/uploads/2014/07/Education-Phase1-Summary_FINAL_VN.pdf 63.http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/200156/nhung-truong-hoc-co-hoc-phi-400500-trieu-dong.html 64.http://phamthang-hue.weebly.com/ 2182012/tham-nhng-trong-lnh-vc-giodc-vit-nam1 65.http://kenh14.vn/xa-hoi/nu-sinh-phu-tho-bi-ban-hoc-danh-hoi-dong-danden-khong-the-noi-chuyen-duoc-20150313045431184.chn 66.http://www.tinmoi.vn/long-tham-quyen-luc-tham-nhung-011161768.html 67.http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?It emID=16890#Dieu_65 68.http://www.moit.gov.vn/vn/pages/VanBanDieuHanh.aspx?TypeVB=1&vID =5317 69.http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20060723/doc-quyen-xuat-ban-sach-giaokhoa/151827.html 70 https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-thue/kien-thuc-co-ban-ve-thue-gia-trigia-tang-vat-.aspx 71 http://nhatvietedu.vn/en/tin-giao-dc-3/217-them-nhieu-sai-pham-trong-thuchi-truong-hoc-o-ha-noi.html 72 http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/ngoi-truong-moi-lop-phai-dong-quy160-trieu-dong-3283885.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở việt nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp , Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở việt nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp , Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở việt nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay