Pháp luật việt nam về tài liệu điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử thực trạng và một số vấn đề đặt ra

110 296 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN ĐỨC MẠNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lƣu trữ Học Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN ĐỨC MẠNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Chuyên ngành: Lƣu trữ Học Mã số: 60 32 24 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Cảnh Đƣơng Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các thông tin đề cập luận văn khách quan, trung thực Một số nội dung đề cập luận văn công bố viết đăng Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam hội thảo khoa học chuyên ngành Các văn tập hợp, sử dụng trình nghiên cứu công khai Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cổng thông tin điện tử bộ, ngành, địa phương Các trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ Trần Đức Mạnh LỜI CẢM ƠN Lời luận văn này, xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, bảo, giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành khóa học Với lòng tri ân sâu sắc, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Cảnh Đương hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành công trình nghiên cứu Xin chân cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ mặt để hoàn thành luận văn này! Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2015 Tác giả Trần Đức Mạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phương pháp nghiên cứu Các nguồn tư liệu sử dụng Bố cục đề tài PHẦN NỘI DUNG Chƣơng KHÁI LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, VĂN BẢN ĐIỆN TỬ, TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 1.1 Chính phủ điện tử 1.2 Văn điện tử, tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử 1.3 Mô hình tính liên tục tài liệu; liệu đặc tả định dạng phổ biến tài liệu điện tử 17 1.4 Sự cần thiết việc nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử 23 Tiểu kết chương 25 Chƣơng PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 27 2.1 Pháp luật tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử trước 2005 28 2.1.1 Khái quát văn quy phạm pháp luật có quy định tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử 28 2.1.2 Nội dung quy định pháp luật tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử 31 2.1.3 Nhận xét 44 2.2 Pháp luật tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử sau 2005 47 2.2.1 Khái quát văn quy phạm pháp luật có quy định tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử 47 2.2.2 Nội dung quy định tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử 49 2.2.3 Nhận xét 75 Tiểu kết chương 77 Chƣơng MỘT SỐ NHẬN XÉT, KHUYẾN NGHỊ 79 3.1 Nhận xét chung 79 3.2 Một số vấn đề đặt 84 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá khẳng định tầm quan trọng công nghệ thông tin nhấn mạnh: Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ tinh thần toàn dân tộc, thúc đẩy công đổi mới, phát triển nhanh đại hoá ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu cho trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng tạo khả tắt đón đầu để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 đặt mục tiêu đến năm 2020 xây dựng phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch thương mại điện tử để Việt Nam đạt trình độ khu vực ASEAN… Từng bước chuyển hoạt động quan hành chính, nghiệp, quan an ninh, quốc phòng dựa việc sử dụng văn giấy sang chế độ trao đổi văn điện tử, sử dụng chữ ký điện tử, đồng thời đảm bảo yêu cầu an ninh thông tin Ứng dụng hệ thống chu chuyển văn điện tử có sử dụng chữ ký điện tử hoạt động quan hành chính, nghiệp, doanh nghiệp,… Bảo đảm thông tin từ tài liệu lưu trữ phép tiếp cận quan thuộc hệ thống Đảng, Nhà nước bước chuyển sang dạng điện tử Nhìn từ góc độ công tác văn thư, lưu trữ, để thực mục tiêu tất yếu hoạt động quản lý, điều hành quan, tổ chức, doanh nghiệp nảy sinh loại văn có đặc tính hoàn toàn mới, tồn song hành với văn bản, tài liệu truyền thống (thường dạng giấy) văn điện tử, tài liệu điện tử Do văn điện tử, tài liệu điện tử có đặc điểm hoàn toàn khác với văn truyền thống nên để sử dụng hiệu chúng hoạt động quản lý, điều hành quan, tổ chức, doanh nghiệp (với chức tài liệu giấy), bắt buộc phải xây dựng văn quy phạm pháp luật phù hợp với đặc thù loại hình văn bản, tài liệu Và thực tế năm qua quan có thẩm quyền ban hành loạt văn pháp luật liên quan đến văn điện tử, tài liệu điện tử Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, tác giả phân chia trình xây dựng pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử Việt Nam thành hai giai đoạn Giai đoạn trước năm 2005 (năm ban hành Luật giao dịch điện tử) giai đoạn từ 2005 trở lại Nhìn chung, quy định liên quan đến tài liệu điện tử nằm rải rác nhiều văn pháp luật, thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều quan khác xây dựng, dẫn tới khái niệm (như: văn điện tử; chữ ký điện tử; siêu liệu…) sử dụng không thống nhất, chí có nội dung mâu thuẫn gây khó khăn áp dụng pháp luật Bên cạnh đó, việc xây dựng pháp luật liên quan đến trực tiếp đến văn điện tử, tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử lĩnh vực hành nhà nước thời gian qua chưa có dấu ấn đáng kể, việc áp dụng văn điện tử quan hành nhà nước nhiều hạn chế Mặt khác, lĩnh vực nghiên cứu, chưa có công trình nghiên cứu tổng thể hệ thống văn pháp luật liên quan đến tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử Thực tế gây không khó khăn người người nghiên cứu, người làm công tác giảng dạy, nhà quản lý Trên sở nghiên cứu lý luận văn thư, lưu trữ; quy định pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử; khảo sát thực tế tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, cố gắng hệ thống hóa quy định pháp luật Việt Nam từ xuất quy định tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử đến để thực đề tài: “Pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử lƣu trữ tài liệu điện tử - Thực trạng số vấn đề đặt ra” làm đề tài Luận văn cao học Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Đề tài đặt giải mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống quy định tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử văn quy phạm pháp luật Việt Nam từ năm 1990 đến Thứ hai, làm rõ thay đổi phát triển quy định pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử Thứ ba, đề xuất số ý kiến để góp phần hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài thực nhằm giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Khái quát chung lịch sử xây dựng quy định pháp luật Việt Nam văn điện tử, tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử - Tổng hợp, phân loại quy định pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử văn quy phạm pháp luật phân tích ý nghĩa quy định hoạt động quan nhà nước, doanh nghiệp, công dân - Đánh giá nhận xét ưu điểm, hạn chế phân tích nguyên nhân hạn chế quy định pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử Qua khuyến nghị số vấn đề nhằm kiện toàn hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý văn bản, tài liệu điện tử Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Các quy định pháp luật quản lý văn điện tử, tài liệu điện tử Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Toàn quy định pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử Việt Nam từ năm 1990 đến Lịch sử nghiên cứu vấn đề Do thân văn điện tử, tài liệu điện tử loại hình hoàn toàn mới, việc áp dụng chúng thực tiễn quan hành nhà nước hạn chế, việc nghiên cứu lý luận công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật lĩnh vực gặp nhiều khó khăn Những năm gần yêu cầu cấp thiết sử dụng văn điện tử lưu trữ tài liệu điện tử quan nhà nước, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu Việt Nam nhận thấy cần phải tiến hành công trình nghiên cứu lĩnh vực Tuy nhiên, nghiên cứu chưa diễn cách toàn diện đồng Cụ thể, lý luận kinh nghiệm quốc tế xây dựng hệ thống văn pháp luật quản lý văn điện tử, tài liệu điện tử, năm 2010, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Đương dịch sách “Tài liệu điện tử quản lý” tác giả LarinViện trưởng Viện Lưu trữ toàn Nga Về mặt lý luận, công trình làm rõ giống khác tài liệu điện tử tài liệu truyền thống; phân tích làm rõ ưu điểm văn điện tử, tài liệu điện tử; tính tất yếu việc sử dụng văn điện tử, tài liệu điện tử xây dựng phủ điện tử; cần thiết phải xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử; giới thiệu kinh nghiệm Liên bang Nga số quốc gia tiên tiến giới như: Mỹ, Hà Lan, Đức việc xây dựng văn quy phạm pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử; nội dung cần quy định văn pháp luật quản lý văn điện tử, tài liệu điện tử Tác giả kế thừa quan điểm lý luận tác giả Larin việc thực đề tài Thực tế Việt Nam, công trình nghiên cứu nước chủ yếu báo khoa học, tham luận khoa học giới thiệu số quy định pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử vài văn pháp luật cụ thể đăng Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, giới thiệu số Hội thảo khoa học Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước số sở đào tạo chuyên ngành Lưu trữ tổ chức Nhìn chung công tác nghiên cứu hệ thống quy định pháp luật liên quan đến văn điện tử, tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử quan nhà nước Việt Nam bỏ ngỏ Tuy nhiên, công trình nghiên cứu, viết đăng Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, kỷ yếu hội thảo khoa học cung cấp thêm sở lý luận, thực tiễn để tác giả thực đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận: Tác giả thực đề tài sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử Đây phương pháp sử dụng xuyên suốt trình nghiên cứu để phân tích, đánh giá thực tiễn xây dựng pháp luật tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử Việt Nam Trên sở đó, tác giả đề pháp, Bộ Thông tin Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cần phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) ban hành văn quy phạm pháp luật giao dịch điện tử hoạt động hành quan hành nhà nước Bao gồm quy định văn thư điện tử, lưu trữ điện tử, hệ thống thông tin hành điện tử cấp, quy định sử dụng chữ ký điện tử quan thuộc hệ thống trị (Văn phòng Chính phủ triển khai thực Hiện kết nối thông tin với khoảng 170 đầu mối bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước) Cần nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm ngành hải quan, ngân hàng, bảo hiểm xã hội lĩnh vực Theo đó, để văn quy phạm pháp luật có tính khả thi cao, không nên gấp gáp xây dựng văn tầm luật nghị định theo hướng ”mổ đẻ” Về lộ trình thực hiện, nên đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cho phép thực thí điểm giao dịch điện tử hoạt động hành quan nhà nước khoảng thời gian định; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ liên quan: Nội vụ, Thông tin truyền thông ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết thực hiện; sau trình thí điểm khoảng – năm, sơ kết, tổng kết nâng cấp dần tầm pháp lý văn Nội dung Nghị định giao dịch điện tử quan hành cần tham khảo quy định liên quan đến việc tạo lập, chu trình xử lý văn như: quy định định dạng, chu chuyển, chuyển dạng, lưu trữ văn tài liệu điện tử, quy định trách nhiệm cá nhân, tổ chức làm việc với tài liệu điện tử, quy định điều kiện tham gia giao dịch điện tử nhằm tạo lập sở pháp lý thúc đẩy giao dịch điện tử hoạt động hành nhà nước 90 KẾT LUẬN Việc xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật để tạo lập sở pháp lý cho việc sử dụng văn điện tử, tài liệu điện tử hoạt động quản lý hành nhà nước, giao dịch thương mại, dân Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Điều thể qua số lượng, nội dung văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành năm qua Thực tiễn cho thấy việc triển khai ứng dụng rộng rãi văn điện tử, tài liệu điện tử hoạt động quản lý nói chung việc xây dựng hệ thống pháp luật văn điện tử tài liệu điện tử dù có thành công định, góp phần quan trọng công cải cách hành chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, bước đầu cố gắng hệ thống số vấn đề lý luận tài liệu điện tử thuật ngữ liên quan; khái quát, phân tích số quy định pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử; đưa số nhận xét kiến nghị ban đầu pháp luật tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử Tuy nhiên, xây dựng phủ điện tử, quản lý văn điện tử, tài liệu điện tử việc khó lý luận thực tiễn Chúng cho rằng, thời gian tới bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin, tham khảo kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm thực tế quốc gia tiên tiến giới để vận dụng phù hợp vào thực tiễn Việt Nam cần trình lâu dài để thay đổi nhận thức quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công dân (nhất lĩnh vực hành chính) giá trị, ý nghĩa tài liệu điện tử; đặc biệt thay đổi nhận thức công chức, viên chức (nhất lĩnh vực hành chính) giá trị, ý nghĩa thói quen làm việc với văn điện tử, tài liệu điện tử Đồng thời, cần bước hoàn thiện, đổi chương trình đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán làm công tác văn thư, lưu trữ, nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực mới, có trình độ chuyên sâu quản lý văn bản, tài liệu điện tử Cùng với cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học văn điện tử, tài liệu điện tử, phải tăng cường 91 tổng kết thực tiễn việc triển khai áp dụng văn điện tử, tài liệu điện tử Song nội dung đề tài chưa giải nhiều vấn đề mặt lý luận tài liệu điện tử để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam; chưa phản ánh chi tiết phân tích, đánh sâu sắc, so sánh với quy phạm nước tiên tiến Chính phủ điện tử, đối chiếu với thực tiễn quản lý văn điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin điện tử Việt Nam, qua ưu điểm, hạn chế, đề xuất giải pháp cụ thể, nội dung cụ thể nhằm sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy định hành, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử lưu trữ điện tài liệu điện tử Đề tài chưa đề xuất nội dung cụ thể nhằm góp phần phát triển lý luận lưu trữ, chuẩn hóa khái niệm bản, quy trình nghiệp vụ; chưa khuyến nghị nội dung cụ thể, chi tiết nhằm hoàn thiện quy định sử dụng văn điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử lĩnh vực quản lý hành nhà nước; xây dựng hệ thống thông tin hành nội dung có ý nghĩa quan trọng Việt Nam chuẩn bị sửa đổi Luật Giao dịch điện tử; xây dựng, ban hành Luật hành điện tử Đây vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thời gian tới nhằm góp phần hoàn thiện sở lý luận, tổng kết thực tiễn nước kinh nghiệm quốc tế để góp phần xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật văn điện tử, tài liệu điện tử, xây dựng hệ thống thông tin điện tử thực chất lượng dễ dàng thực thi sống 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương (1994), Nghị Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII), ngày 30 tháng năm 1994 Bộ Chính trị (1991), Nghị số 26-NQ/TW ngày 30 tháng năm 1991 Bộ Chính trị khoa học công nghệ nghiệp đổi Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2000 đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Bộ Công Thương (2008), Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng năm 2008 hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử Bộ Công Thương (2008), Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT Bộ Công Thương ngày 31 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ Công Thương Bộ Công Thương (2011), Thông tư 09/2011/TT-BCT Bộ Công Thương ngày 30 tháng năm 2011 Quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ Công Thương Bộ Nội vụ (2010), Thông tư số 05/2010/TT-BNV Bộ Nội dụng hướng dẫn cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ quan thuộc hệ thống trị Bộ Tài (2000), Quyết định số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng năm 2000 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành chế độ lưu trữ tài liệu kế toán Bộ Tài (2004), Quyết định số 149/2004/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng liệu điện tử thu, chi Ngân sách Nhà nước 10 Bộ Tài (2008), Quyết định số 01/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 01 năm 2008 Bộ Tài ban hành Quy chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng giao dịch điện tử hoạt động hải quan 11 Bộ Tài (2008), Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2008 hướng dẫn thi hành số nội dung Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2007 giao dịch điện tử hoạt động tài 12 Bộ Tài (2009), Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2009 hướng dẫn giao dịch điện tử thị trường chứng khoán 13 Bộ Tài (2009), Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài thí điểm người nộp thuế khai thuế qua mạng Internet 14 Bộ Tài (2009), Thông tư số: 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử 15 Bộ Tài (2010), Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 Bộ Tài hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế 16 Bộ Tài (2010), Thông tư 209/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 quy định giao dịch điện tử nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 17 Bộ Tài (2011), Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn khởi tạo, phát hành sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 18 Bộ Tài (2012), Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại 19 Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải (2013), Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 tháng năm 2013 Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực định số 48/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ thí điểm thực chế hải quan cửa quốc gia 20 Bộ Tài (2013), Thông tư 87/2013/TT-BTC ngày 28 tháng năm 2013 hướng dẫn giao dịch điện tử thị trường chứng khoán 21 Bộ Tài (2014), Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 quy định thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập 94 thương mại 22 Bộ Tài (2015), Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập 23 Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Quyết định số 06/2007/QĐBTNMT ngày 27 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý sở quốc gia 24 Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chuẩn liệu địa 25 Bộ Thông tin Truyền thông (2008), Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng năm 2008 ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước 26 Bộ Thông tin Truyền thông (2008), Quyết định số 20/2008/QĐBTTTT ngày 09 tháng năm 2008 ban hành Danh mục tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước 27 Bộ Thông tin Truyền thông (2008), Quyết định số 59/2008/QĐBTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 28 Bộ Thông tin Truyền thông (2011), Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước 29 Bộ Thông tin Truyền thông (2011), Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT quy định việc tạo lập, sử dụng lữu trữ liệu đặc tả trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước 30 Bộ Thông tin Truyền thông (2013), Thông tư 22/2013/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước 31 Bộ Thông tin Truyền thông (2014), Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT 95 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định chế độ báo cáo hoạt động chứng thực chữ ký số 32 Bộ Thông tin Truyền thông (2015), Thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 33 Bộ Thương mại (2006), Quyết định số 25/2006/QĐ-BTM việc ban hành quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại 34 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1975), Nghị số 173CP/1975 Hội đồng Chính phủ tăng cường ứng dụng toán học máy tính điện tử quản lý kinh tế 35 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1976), Nghị 245-CP/1976 Hội đồng Chính phủ tăng cường quản lý sử dụng máy tính điện tử nước 36 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1993), Nghị số 49/CP ngày 04 tháng năm 1993 Chính phủ phát triển công nghệ thông tin năm 90 37 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định số 110/2004/ NĐ-CP ngày tháng năm 2004 công tác văn thư 38 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định số 111/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh lưu trữ quốc gia 39 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định số 128/2004/ NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2004 quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật Kế toán áp dụng lĩnh vực kế toán nhà nước 40 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định số 129/2004/ NĐ-CP 31 tháng năm 2004 Chính Phủ quy định chi tiết dướng dẫn thi hành số điều Luật kế toán áp dụng hoạt động kinh doanh 41 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2006), Nghị định số 57/2006/ NĐ-CP, ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ thương mại điện tử 96 42 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 26/2007/ NĐ-CP Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 43 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 27/2007/ NĐCP ngày 23 tháng 02 năm 2007 giao dịch điện tử hoạt động tài quan nhà nước 44 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 35/2007/ NĐCP ngày 08 tháng năm 2007 Chính phủ giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng 45 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 64/2007/ NĐCP ngày 10 tháng năm 2007 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước 46 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), Nghị định 09/2010/ NĐ-CP Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 110/2004/ NĐ-CP công tác văn thư 47 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), Nghị định 43/2011/ NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2011 quy định việc cung cấp thông tin trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước 48 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), Nghị định 106/2011/ NĐCP ngày 23 tháng 11 năm 2011sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 49 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Nghị định 87/2012/ NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết số điều Luật hải quan thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại 50 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định 01/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Lưu trữ 51 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định số 52/2013/ NĐCP ngày 16 tháng năm 2013 thương mại điện tử (thay Nghị định 97 57/2006/NĐ-CP thương mại điện tử) 52 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định số 83/2013/ NĐCP Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế 53 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định 170/2013/ NĐCP ngày 13 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 54 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 08/2015/ NĐCP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 55 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 52/2015/ NĐCP ngày 28 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sở liệu quốc gia pháp luật 56 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ điện tử 57 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII 58 M.V Larin, O.L.Ruxcov (2005), Tài liệu điện tử quản lý 59 Ngân hàng Nhà nước (1997), Quyết định số 308/1997/QĐ-NH2 ngày 16 tháng năm 1997 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản lưu trữ chứng từ điện tử ngân hàng tổ chức tín dụng 60 Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định số 1577/2001/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 12 năm 2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy chế toán bù trừ điện tử liên ngân hàng 61 Ngân hàng Nhà nước (2003), Quyết định 376/2003/QĐ-NHNN ngày 22 98 tháng 2003 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử sử dụng để hạch toán toán vốn tổ chức cung ứng dịch vụ toán 62 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2005 Ngân hàng Nhà nước việc ban hành chế độ lưu trữ tài liệu kế toán ngành Ngân hàng 63 Ngân hàng Nhà nước (2011), Thông tư 01/2011/TT-NHNN ngày 21 tháng tháng 2011 quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ngân hàng 64 Ngân hàng Nhà nước (2011), Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17 tháng năm 2011 Ngân hàng Nhà nước Quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số dịch vụ chứng thực chữ ký số Ngân hàng Nhà nước 65 Ngân hàng Nhà nước (2011), Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20 tháng 12 năm 2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng 66 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư số 38/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước quy định dịch chứng từ kế toán tiếng nước sử dụng để ghi số kế toán, cách viết chữ số chứng từ kế toán lưu trữ chứng từ điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 67 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật Hải quan 2001 68 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật Kế toán số 03/2003/QH11 69 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật số 42/2005/ QH11 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan Quốc hội ban hành ngày 14 tháng năm 2005 70 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 71 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 99 72 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, thông qua ngày 29 tháng năm 2006 73 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, Luật Chứng khoán (2006) 74 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, Luật số 21/2012/ QH12 sửa đổi bổ sung số điều Luật quản lý thuế 75 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011 76 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Đấu thầu 2013, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013 77 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Đầu tư (sửa đổi) số 67/2014/QH13 78 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Việc làm, thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014 79 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 80 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Căn cước công dân, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 81 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 82 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Luật Hải quan số 54/2014 83 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Bộ luật Hình (sửa đổi) 2015, thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 84 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, Bộ luật Dân sửa đổi (2015), thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 85 Thủ tướng Chính phủ (1997), Quyết định số 196/TTg, ngày 01 tháng năm 1997 Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng liệu thông tin vật mang tin để làm chứng từ kế toán toán ngân hàng tổ chức tín dụng 100 86 Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 44/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2002 Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán toán vốn tổ chức cung ứng dịch vụ toán 87 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử 88 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 89 Thủ tướng Chính phủ (2008), Chỉ thị số: 34/2008/CT-TTg , ngày 03 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử hoạt động quan nhà nước 90 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg thực thí điểm hải quan điện tử 91 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử dụng liệu viễn thám quốc gia 92 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 08 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 20112015 93 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh công nghệ thông tin truyền thông” 94 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc thí điểm hải quan cửa quốc gia 95 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định 22/2011/QĐ-TTg ngày 15 101 tháng năm 2011 thực thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, áp dụng thí điểm đơn vị biên phòng cảng biển: Hải Phòng; Đà Nẵng; Bà Rịa – Vũng Tàu; Thành phố Hồ Chí Minh; Quảng Ninh; Bình Định; Khánh Hòa 96 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước 97 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin quan nhà nước 98 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ thí điểm giao dịch điện tử việc thực thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 99 Tổng cục Hải quan (2007), Quyết định số 1447/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng năm 2007 Tổng cục Hải quan việc ban hành Quy định tạm thời định dạng số chứng từ khai hải quan từ xa hệ thống thông tin hải quan 100 Tổng cục Hải quan (2009), Quyết định số 2869/ QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2009 Tổng Cục Hải quan việc ban hành quy định tạm thời định dạng thông điệp liệu điện tử trao đổi Cơ quan Hải quan bên liên quan 101 Tổng cục Hải quan (2011), Quyết định số 418/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng năm 2011 Tổng cục Hải quan việc ban hành quy chế tạm thời trao đổi thông tin thu nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí, khoản thu khác ngân sách nhà nước bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập Cổng toán điện tử Tổng cục Hải quan 102 Trần Đức Mạnh - Nguyễn Cảnh Đương (2008), Những lợi sử dụng tài liệu điện tử hoạt động quan quản lý nhà nước, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7/2008 (bút danh Lưu Văn Phòng) 103 Trần Đức Mạnh – Nguyễn Cảnh Đương (2008), Bàn khái niệm “Tài 102 liệu điện tử”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 8/2008 104 Trần Đức Mạnh – Nguyễn Cảnh Đương (2008), Một số khuyến nghị tổ chức quốc tế thiết lập sở pháp lý quản lý tài liệu điện tử, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 10/2008 (bút danh Lưu Văn Phòng) 105 Trần Đức Mạnh-Nguyễn Cảnh Đương (2008), Quan niệm mô hình quản lý tài liệu- tiền đề đổi công tác văn thư, lưu trữ Việt Nam – Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 11/2008 (bút danh Lưu Văn Phòng) 106 Trần Đức Mạnh-Nguyễn Cảnh Đương (2008), Tầm quan trọng hệ thống tiêu chuẩn quản lý tài liệu điện tử - Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 12/2008, (bút danh Vũ Thành Vinh) 107 Trần Đức Mạnh-Nguyễn Cảnh Đương (2009), Bàn nguyên tắc việc xây dựng văn pháp luật để quản lý tài liệu điện tử số quốc gia tiên tiến giới - Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 1/2009, (bút danh Lưu Văn Phòng 108 Trần Đức Mạnh-Nguyễn Cảnh Đương (2009), Quản lý tài liệu hòm thư điện tử - Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 2/2009, (bút danh Lưu Văn Phòng) 109 Trần Đức Mạnh-Nguyễn Cảnh Đương (2009), Những vấn đề số hóa tài liệu lưu trữ - Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 10/2009, (bút danh Lưu Văn Phòng) 110 Trần Đức Mạnh (2010), Những tác động pháp luật văn điện tử, chữ ký số tài liệu điện tử công tác văn thư lưu trữ - Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 10/2010 111 Trần Đức Mạnh-Hoàng Hải Nam (2010), Quy định pháp luật Việt Nam lưu trữ chứng từ tài liệu kế toán điện tử - Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam số 11/2010 112 Trần Đức Mạnh-Hoàng Hải Nam (2011), Quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử lĩnh vực Thuế, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 3/2011 113 Trần Đức Mạnh (2011), Quy định định dạng tài liệu điện tử, Tạp 103 chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 6/2011 114 Trần Đức Mạnh (2013), Quy định pháp luật Việt Nam tài liệu điện tử - Thực trạng số vấn đề đặt ra, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản lý tài liệu điện tử lưu trữ tài liệu điện tử thực tiễn Việt Nam kinh nghiệm quốc tế Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2013 115 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2013), Quyết định số 57/2013/QĐUBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn điện tử hoạt động quan nhà nước Thành phố Hà Nội 116 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2014), Quyết định số 20/2014/QĐUBND ngày 15/9/2014 ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn điện tử hoạt động quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa 117 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (2013), Quyết định số 36/2013/QĐUBND ngày 08 tháng 08 năm 2013 ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn điện tử hoạt động quan nhà nước địa bàn tỉnh Long An 118 Văn phòng Chính phủ (2011), công văn số 8665/VPCP-HC ngày 06 tháng 12 năm 2011 việc truyền đạt ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ việc gửi file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 119 Văn phòng Chính phủ (2012), văn số 7017/VPCP-HC ngày 07 tháng năm 2012, truyền đạt ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ việc gửi file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kèm theo hướng dẫn gửi hồ sơ điện tử 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật việt nam về tài liệu điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử thực trạng và một số vấn đề đặt ra , Pháp luật việt nam về tài liệu điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử thực trạng và một số vấn đề đặt ra , Pháp luật việt nam về tài liệu điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay