Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên

154 259 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - Nguyễn Thị Phƣợng KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - Nguyễn Thị Phƣợng KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số : 60310401 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Hữu Thụ Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên dƣới hƣớng dẫn khoa học GS TS Nguyễn Hữu Thụ Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn là trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học, dựa kết khảo sát thực tế Các số liệu, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phƣợng i LỜI CẢM ƠN Thực luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ngƣời giúp đỡ Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Hữu Thụ Thầy hƣớng dẫn tận tình từ hình thành ý tƣởng, triển khai thu thập tài liệu và viết kết nghiên cứu thành hoàn chỉnh Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô khoa Tâm lý học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi dạy tri thức khoa học từ là học viên và tạo điều kiện cho bảo vệ đề tài Và cuối là gia đình và bạn bè là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp hoàn thành Luận văn này Tôi ghi nhớ và cảm kích trƣớc giúp đỡ ngƣời suốt trình học tập và nghiên cứu sau này Nguyễn Thị Phƣợng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Mức độ chung kỹ học tập theo HCTC SVDTTS Trƣờng ĐHSP – ĐHTN Bảng 3.2: Nhận thức sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP - ĐHTN cần thiết Kỹ lập kế hoạch học tập Bảng 3.3: Mức độ vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành động lập kế hoạch học tập sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP - ĐHTN Bảng 3.4: Kết thực hành động Kỹ lập kế hoạch Bảng 3.5: Nhận thức sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP - ĐHTN cần thiết Kỹ đăng ký môn học Bảng 3.6: Mức độ vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành động đăng ký môn học viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP - ĐHTN Bảng 3.7 Kết thực hoạt động kỹ đăng ký môn học Bảng 3.8: Nhận thức sinh viên dân tộc thiểu số mức độ cần thiết kỹ nghe giảng theo phƣơng thức học chế tín Bảng 3.9: Mức độ vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành động kỹ nghe giảng Bảng 3.10: Kết thực hành động kỹ nghe giảng Bảng 3.11: Nhận thức sinh viên dân tộc thiểu số trƣờng ĐHSP- ĐHTN kỹ làm việc nhóm Bảng 3.12: Mức độ vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành động làm việc nhóm sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên Bảng 3.13: Kết thực hành động kỹ làm việc nhóm Bảng 3.14: Nhận thức sinh viên dân tộc thiểu số mức độ cần thiết kỹ tự học Bảng 3.15: Mức độ vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành động tự học sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên iii Bảng 3.15: Kết thực hành động kỹ tự học Bảng 3.16: Tác động yếu tố chủ quan tới kỹ học tập sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP – ĐHTN Bảng 3.17: Tác động yếu tố khách quan tới kỹ học tập sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP – ĐHTN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Xin đọc ĐHTN Đại học Thái Nguyên ĐHSP Đại học Sƣ phạm HCTC Học chế tín SV Sinh viên SVDTTS Sinh viên dân tộc thiểu số GV Giảng viên iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Tổng quan lịch sử nghiên cứu kỹ và kỹ học tập 1.1 Một số nghiên cứu nƣớc ngoài 1.1.1 Nghiên cứu kỹ 1.1.2 Nghiên cứu kỹ học tập v 1.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 10 1.2.1 Nghiên cứu kỹ 10 1.2.2 Nghiên cứu kỹ học tập 10 2.Một số khái niệm liên quan đến đề tài 13 2.1 Kỹ 13 2.2 Kỹ học tập 16 2.3 Kỹ học tập theo học chế tín 19 2.4 Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên 20 2.5 Các yếu tố tác động đến trình hình thành kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số 32 Tiểu kết chƣơng I 38 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 39 2.2 Tổ chức nghiên cứu 42 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 Tiểu kết chƣơng 52 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠI HỌC SƢ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 53 3.1 Thực trạng chung kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP – ĐHTN 53 vi 3.2 Thực trạng kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSPTN theo kỹ thành phần 55 3.3 Các yếu tố tác động tới kỹ học tập sinh viên dân tộc thiểu số đào tạo theo tín 102 3.4 Một số khuyến nghị Tâm lý - nâng cao kỹ học tập theo học chế tín cho sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng Đại học Sƣ phạm – ĐHTN 113 3.5 Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng ĐHSP – ĐHTN qua phân tích số trƣờng hợp điển hình 116 Tiểu kết chƣơng 122 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 124 Kết luận 124 Kiến nghị 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Tài liệu tiếng anh PHẦN PHỤ LỤC vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng giáo dục phát triển quốc gia, Đảng và Chính phủ đề cao công tác giáo dục, coi “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố ngƣời động lực trực tiếp phát triển” Theo Quyết định 47/2001/QĐ –TTg “Quy hoạch mạng lƣới trƣờng đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 – 2010” Thủ tƣớng Chính phủ khẳng định: Các trƣờng cần “Thực quy trình đào tạo linh hoạt, bƣớc chuyển việc tổ chức quy trình đào tạo theo niên chế sang học tín chỉ” Khác với học phổ thông học tập bậc Cao đẳng, Đại học đòi hỏi sinh viên phải có kỹ và phƣơng pháp học tốt để tiếp nhận lƣợng lớn kiến thức Hoạt động học tập sinh viên theo học chế tín là việc đăng ký môn học, sâu, tìm hiểu ngành học, làm việc nhóm, lập kế hoạch học tập Hoạt động này mang tình độc lập, tự chủ và sáng tạo cao Đối với sinh viên nói chung để hình thành kỹ học tập theo học chế tín có khó khăn và đặc biệt là dân tộc thiểu số càng khó khăn việc hình thành kỹ học tập theo học chế tín chỉ, nhiều nguyên nhân khác nhau: Lực học em thƣờng thấp, lực sử dụng ngôn ngữ phổ thông hạn chế, họ có nhiều mặc cảm tự ti… Do yếu tố địa lí, mặt văn hoá, phong tục, tập quán, lối sống, ngôn ngữ khác nên kỹ học tập họ với việc học tập đại học gặp nhiều khó khăn Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên áp dụng hình thức đào tạo theo tín từ năm 2008 Đây là trung tâm đào tạo giáo viên chuyên nghiệp cho vùng miền núi phía Bắc Đây là môi trƣờng học tập nhiều sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số nhƣ: Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán chỉ, Cao lan Phần lớn sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số hạn chế kỹ 27 Trần Quốc Thành (1992), Kĩ tổ chức trò chơi chi đội trưởng chi đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Luận án Phó tiến sĩ khoa học Sƣ phạm – Tâm lý, Hà Nội 28 Lâm Quang Thiệp (2008), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức đào tạo theo học chế tín Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội 29 Dƣơng Thị Thoan, (2011), Kĩ giảng dạy theo tín giáo sinh thực tập sư phạm, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Nguyễn Xuân Thức (2007), Nghiên cứu khó khăn tâm lý hoạt động học tập sinh viên năm thứ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Bộ, Mã số B2005 - 75 – 156 31 Trần Trọng Thủy(1978), Tâm lý học lao động, Đại học Sƣ phạm I Hà Nội 32 Nguyễn Thị Tình (2013), Những khó khăn sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình học tập theo học chế tín chỉ, Đề tài cấp sở, Mã số SPHN - 12 – 174 33 Trexler C.J, 2008, Hệ thống tín trƣờng đại học Hoa Kỳ: Lịch sử phát triển, Định nghĩa và chế hoạt động, Tạp chí nghiên cứu Giáo dục, số 11/2008 34 Lƣu Thị Trí, (2011), Một số vấn đề kĩ học tập sinh viên theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí Giáo dục số 257 (tr 28 -29) 35 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê 36 ĐHQGHN (2006), Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín 37.Lê Xuân Trƣờng (2007), Những khó khăn tâm lý hoạt động học tập sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, Luận văn thạc sĩ Tâm lý học 38 Trần Anh Tuấn (19960, Xây dựng quy trình tập luyện kĩ dạy hình thức thực hành thực tập sư phạm, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 39 Tsebuseva V.V (1973), Tâm lý học dạy học lao động, Nxb Giáo dục Hà Nội 40 Phạm Thị Tuyết (2008), Kỹ giao tiếp cán giao dịch ngân hàng, Luận án Tiến sỹ, Viện tâm lỹ học 41 Nguyễn Quang Uẩn (2010), Tuyển tập nghiên cứu tâm lý – giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội 42 Nguyễn Quang Uẩn, Trần Quốc Thành (1992), Vấn đề kỹ kỹ học tập, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội I 43 Hoàng Văn Vân (2009), Phương thức đào tạo theo tín : Lịch sử, chất hàm ý cho phương pháp giảng dạy – dạy học bậc đại học, Bản tin Đại học quốc gia, Hà Nội TÀI LIỆU TIẾNG ANH 44 Zimmerma, Risemberg, Menges, Robert J (1997) Self-managerment of learning, University of Michigan 45 Butler, D L., & Winne, P H (1995) Feedback and selfregulated learning: A theoretical synthesis Review of Educational Research 46 Ellis, D (1994) Becoming a master student Rapid City, USA 47 Barry.J.Zimmerman, Sebastian Bonner, Robert Kovach (1997) Developing self- regulated learners American Psychological Association Washington D.C USA PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra Mẫu số 1: Phiếu điều tra BẢNG HỎI (Dành cho sinh viên DTTS Trƣờng ĐHSP - ĐHTN) Các bạn sinh viên thân mến, thực đề tài nghiên cứu Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Đề tài này thực nhận đƣợc hỗ trợ nhiệt tình, chân thành bạn Vì vậy, mong bạn giúp đỡ cách trả lời câu hỏi dƣới Những câu hỏi này không nhằm mục đích đánh giá “đúng”, “sai” mà tìm hiểu ý kiến bạn nên rât mong bạn trả lời thật nghĩ Xin chân thành cảm ơn! (Đánh dấu (x) vào ô tƣơng ứng với quan niệm bạn) Câu 1: Bạn đƣợc tham gia khóa đào tạo kỹ học tập theo học chế tín chƣa? Chƣa đƣợc học(0 Đã đƣợc học (1) ( Nếu có, xin trả lời ô tiếp theo) Đã học thông qua: a Trung tâm đào tạo kỹ mềm củ b Trung tâm đào tạo kỹ tổ c Do khoa, lớp tổ chức d Các nơi khác (xin ghi rõ) …………………………… Câu 2: Xin bạn cho biết mức độ cần thiết hành động lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học, làm việc nhóm, nghe giảng, tự học ? Rất cần thiết: 5; Cần thiết :4; Bình thƣờng: 3; 2: Ít cần thiết; Không cần thiết: Các kỹ Các hành động 1.Hiểu đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng lập Kỹ Mức độ kế hoạch học tập lập kế hoạch 2Tìm hiểu, biết đƣợc cách thức, phƣơng pháp học tập lên kế hoạch 3.Nắm bắt đƣợc tính thi việc lập kế hoạch 4.Thấy đƣợc khó khăn, thuận lợi lập kế hoạch học tập 2.Kỹ 1.Hiểu đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng việc đăng ký môn đăng ký môn học học 2.Tìm hiểu, biết đƣợc cách thức, phƣơng pháp đăng ký môn học 3.Thấy đƣợc khó khăn, thuận lợi đăng ký môn hoc Kỹ nghe giảng 1.Hiểu đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng nghe giảng 2.Tìm hiểu, biết đƣợc cách thức, phƣơng pháp nghe giảng 3.Thấy đƣợc khó khăn, thuận lợi nghe giảng Kỹ tự học 1.Hiểu đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng làm việc nhóm 2.Tìm hiểu, biết đƣợc cách thức, phƣơng pháp làm việc nhóm 3.Thấy đƣợc khó khăn, thuận lợi làm việc nhóm 5.Kỹ 1.Hiểu đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng tự làm việc học nhóm 2.Tìm hiểu, biết đƣợc cách thức, phƣơng pháp tự học 3.Nắm bắt đƣợc tính thi việc tự học 4.Thấy đƣợc khó khăn, thuận lợi tự học Câu 3: Trong trình học tập theo học chế tín chỉ, mức độ thực hành động lập kế hoạch học tập hoạt động học tập bạn diễn nhƣ nào? (Với mức độ: = Rất thƣờng xuyên; = Thƣờng xuyên; = Thỉnh thoảng; = Hiếm khi; = Không bao giờ) Các hành động Mức độ 1 Xem, nắm bắt kế hoạch học kỳ, năm học Nhà trƣờng Theo dõi sát thông báo Nhà trƣờng kế hoạch đăng ký môn học 3.Nghiên cứu đặc điểm tâm lý và tình hình tài thân 4.Liệt kê tất nội dung, nhiệm vụ cần phải học khoảng thời gian định (tuần, tháng) 5.Phối hợp với nhóm bạn để lựa chọn TKB học tập phù hợp 6.Xác định mục đích, yêu cầu cần đạt đƣợc sau tiến hành công việc 7.Sắp xếp xen kẽ nhiệm vụ, nội dung tự học có mức độ khó khác nhau, xen kẽ nghỉ ngơi, giải trí 8.Sau thực kế hoạch tự kiểm tra lại cách khách quan xem việc thực đƣợc, việc chƣa đƣợc thực đƣợc thực hiện, tự đánh giá xem việc đƣợc thực có đạt đƣợc yêu cầu đề từ đầu không từ giúp lập kế hoạch cho thời gian tới tốt Câu 4: Xin bạn cho biết kết thực hành động lập kế hoạch mình? (Với mức độ: = Tốt; = Khá; = Trung bình; = Yếu; = Kém) Các hành động Các bƣớc kế hoạch học tập Thời gian chuẩn bị thực kế hoạch học tập Tính khả thi kế hoạch học tập Thực kế hoạch học tập Cân đối thời gian học tập buổi tuần Điều chỉnh kế hoạch học tập theo tình hình thực tế Lập kế hoạch học tập Mức độ Câu 5: Việc đăng ký môn học bạn diễn nào? (Với mức độ: = Rất thƣờng xuyên; = Thƣờng xuyên; = Thỉnh thoảng; = Hiếm khi; = Không bao giờ) Mức độ Các hành động 1 Bạn tự đăng ký môn học Xem trƣớc thông tin đăng ký môn học Tìm hiểu, xem giờ, thời điểm đăng ký môn học hiệu Dựa vào kế hoạch học kỳ Dựa vào hiểu biết môn học qua chƣơng trình đào tạo Chủ động phân bổ thời gian học hiệu Chuẩn bị trƣớc điều kiện để đăng ký môn học nhƣ mạng, máy tính, thời khóa biếu… Lƣu giữ kết đăng ký môn học Theo dõi kết đăng ký môn học sau hoàn thành việc đăng ký môn học xong Câu 6: Xin bạn vui lòng cho biết kết thực hành động đăng ký môn học bạn đƣợc thể nhƣ nào? (Với mức độ: = Tốt; = Khá; = Trung bình; = Yếu; = Kém) Mức độ Các hành động Lựa chọn số tín cần tích lũy học kỳ Lựa chọn giảng viên giảng dạy Lựa chọn môn học tự chọn Tính khả thi kế hoạch tập Cân đối thời gian học tập buổi tuần Đăng ký mạng trực tuyến nhà trƣờng Điều chỉnh kế hoạch học tập theo tình hình thực tế Câu 7: Mức độ thực hành động tự học bạn đƣợc thể nhƣ nào? (Với mức độ: = Rất thƣờng xuyên; = Thƣờng xuyên; = Thỉnh thoảng; = Hiếm khi; = Không bao giờ) Mức độ Các hành động 2 1 Tự xác định mục đích tự học Thực kế hoạch tự học đƣợc lập Rủ bạn tự học để có hiệu Dành thời gian đọc tài liệu thƣ viện, mạng Tìm kiếm tài liệu tham khảo giảng viên gợi ý Đầu tƣ thời gian và địa điểm thuận lợi để tự học So sánh mục tiêu đặt với tiến trình học Ngoài đọc sách chuyên ngành, bạn tìm tài liệu khác có liên quan đến chuyên ngành Sắp xếp, chuẩn bị thời gian cụ thể cho việc tự học 10 So sánh, đối chiếu, phân tích, tri thức học với thực tiễn 11 Phối hợp nhiều phƣơng pháp tự học, trao đổi với bạn bè việc tự học 12 Kiểm tra kết tự học và đối chiếu với kế hoạch lập Câu 8: Xin bạn vui lòng cho biết kết thực việc tự học bạn nhƣ nào? (Với mức độ: = Tốt; = Khá; = Trung bình; = Yếu; = Kém) Mức độ Các hành động Xác định nội dung tự học Tìm kiếm tài liệu theo gợi ý giảng viên Đọc tài liệu, ghi chép nội dung có liên quan Thực bài tập tự học theo yêu cầu cụ thể giáo viên Tham khảo ý kiến giảng viên và bạn sinh viên để hoàn thiện bài tự học Ghi chép ý kiến đóng góp giảng viên và chỉnh sửa theo yêu cầu Lƣu trữ kết bài tập để phục vụ trình học tập Câu 9: Để có buổi nghe giảng lớp có hiệu bạn thực hành động sau nhƣ nào? (Với mức độ: = Rất thƣờng xuyên; = Thƣờng xuyên; = Thỉnh thoảng; = Hiếm khi; = Không bao giờ) Mức độ Các hành động 1 Đọc tài liệu theo hƣớng dẫn đề cƣơng môn học Nghe và ghi chép bài giảng Đánh dấu, ghi chép nhanh nội dung quan trọng, đƣợc nhấn mạnh bài giảng lớp Chủ động đặt câu hỏi, trao đổi với giảng viên, bạn lớp vấn đề đƣợc học Đóng góp, đƣa ý kiến cá nhân vào bài học lớp Ghi nhớ nội dung quan trọng, đƣợc nhấn mạnh học Trao đổi với bạn bè sau buổi học nội dung vừa đƣợc nghe giảng Tự hệ thống hóa nội dung bài ghi lớp Thực hành bài tập, lấy ví dụ minh họa cho bài giảng để ghi nhớ tốt Câu 10: Xin bạn vui lòng cho biết kết thực học lý thuyết lớp bạn đƣợc thể nhƣ nào? (Với mức độ: = Tốt; = Khá; = Trung bình; = Yếu; = Kém) Mức độ Các hành động 1.Nghe và ghi chép nội dung trọng tâm mà giảng viên nhấn mạnh 2.Lý giải đƣợc vấn đềmà thân thấy băn khoăn đọc tài liệu thông qua định hƣớng giảng viên Thực hoạt động theo phân công giảng viên Nghe và ghi chép nội dung mà giảng viên hƣớng dẫn sinh viên học Nghe và ghi chép nội dung bài tập và yêu cầu bài làm giảng viên Tiếp thu kiến thức mà giảng viên mở rộng Lƣu trữ thông tin lý thuyết để phục vụ trình học tập Câu 11: Trong trình học đại học, đặc biệt chƣơng trình đào tạo theo học chế tín làm việc nhóm hoạt động mà sinh viên trải qua Vậy với bạn làm việc nhóm diễn nhƣ nào? (Với mức độ: = Rất thƣờng xuyên; = Thƣờng xuyên; = Thỉnh thoảng; = Hiếm khi; = Không bao giờ) Mức độ Các hành động Hiểu đƣợc cam kết nhóm để thực nhiệm vụ Chuẩn bị, ghi chép đầy đủ nội dung buổi làm việc nhóm cho hiệu Tuân thủ và thực nghiêm túc quy định, công việc nhóm đề Khám phá, phát huy mạnh thành viên nhóm để hoàn thành nhiệm vụ Tham gia hoạt động nhóm Tích cực trao đổi ý kiến với thành viên nhóm để thống cách làm việc, tạo đồng thuận Sẵn sàng hỗ trợ thành viên nhóm họ gặp khó khăn thực thi nhiệm vụ Cùng thành viên nhóm xây dựng mục tiêu học tập nhóm Lắng nghe ý kiến trái chiều, đặt vào vị trí họ để suy nghĩ, tìm hiểu lý 10 Tổ chức, hoạt động thực tế, thực địa nhóm để phục vụ học tập 11 Chủ động, tích cực làm việc để tiến hành thay đổi cần thiết nhóm 12 Tham cgia hoạt động nhóm cách tích cực Thể ý tƣởng và ý kiến cách phù hợp với thành viên khác nhóm 13 Cùng nhóm đánh giá trình hoạt động nhóm Câu 12: Bạn vui lòng cho biết kết thực hành động nhóm bạn nhƣ nào? (Với mức độ: = Tốt; = Khá; = Trung bình; = Yếu; = Kém) Mức độ Các hành động Nhận thức nhiệm vụ, thời gian hoàn thành công việc nhóm Nhận thức nhiệm vụ thân nhóm trƣởng phân công Hợp tác với thành viên nhóm Hoàn thành công việc thân nhóm Ghi chép ý kiến đóng góp thành viên nhóm Họp, trao đổi với thành viên khác nhóm Các hoạt động nhóm diễn Câu 13: Theo bạn, yếu tố sau ảnh hƣởng nhƣ tới kỹ học tập bạn? (Các mức độ: 5= Rất ảnh hƣởng; 4= Ảnh hƣởng; 3= Bình thƣờng; 2= Ít ảnh hƣởng; 1= Không ảnh hƣởng) Các yếu tố Các mức độ Những yếu tố chủ quan Về mặt nhu cầu Động động học tập Tính tích cực học tập Hứng thú học tập Ngôn ngữ Những yếu tố khách quan Cơ sở vật chất Giáo viên và cố vấn học tập Chƣơng trình đạo tạo Đề cƣơng môn học 10 Thực tập, thực tế Câu 14: Để kỹ học tập bạn ngày đƣợc nâng cao, bạn có kiến nghị đội ngũ giảng viên, môn, khoa, trƣờng? 1.Với lãnh đạo, nhà trƣờng: - Có(2) 2.Với môn, khoa: - Có(2) Với đội ngũ giảng viên: - Có(2) Câu 15.Thông tin thân bạn: Bạ Nữ Sinh viên khoa: …………… 3.Năm thứ: Năm thứ ứ 4.Dân tộc: …………………………………………………………………………… Điểm trung bình học tập bạn học kỳ gần nhất: Xuất sắc (5) Giỏ Yế Mẫu số 2: Phiếu vấn sâu Đề cƣơng vấn sâu (Dành cho cán quản lý, giảng viên, cố vấn học tập) Thời gian…………………………………………………………………… Địa điểm…………………………………………………………………… Ngƣời vấn………………………………………………………… Ngƣời đƣợc vấn…………………………………………………… I Làm quen, giới thiệu mục tiêu và nội dung vấn II Nội dung vấn Câu 1: Theo thầy (cô) thực kỹ thành phần kỹ học tập, SVDTTS gặp thuận lợi và khó khăn gì? Câu 2: Thầy (cô) vui lòng cho biết, SVDTTS có thƣờng xuyên gặp trực tiếp thầy cô để tƣ vấn không? Trong trƣờng hợp nào? Câu 3: Thầy (cô) vui lòng cho biết năm học, nhà trƣờng có tổ chức đối thoại với sinh viên lần? Những vấn đề mà sinh viên gặp phải là gì? Câu 4: Thầy (cô) đánh giá nhƣ nào nhận thức, vận dụng, kết thực hành động lập kế hoạch, đăng ký môn học, nghe giảng, tự học, làm việc nhóm SVDTTS Câu 5: Thầy (cô) vui lòng cho biết nhà trƣờng sử dụng biện pháp nào nhằm giúp sinh viên DTTS có kỹ hoc tập theo HCTC? 10 Mẫu số 03: Phiếu vấn sâu SVDTTS Thời gian: Địa điểm: Ngƣời vấn: Ngƣời đƣợc vấn: Nội dung vấn I Làm quen, giới thiệu mục tiêu vấn, nội dung vấn II Nội dung vấn A Đánh giá chung kỹ học tập theo HCTC SVDTTS Bạn triển khai kỹ nào kỹ sau đay: Lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học, nghe giảng, làm việc nhóm, tự học? Trong trình thực kỹ trên, bạn gặp thuận lợi và khó khăn gì? Theo bạn kỹ học tập theo HCTC SVDTTS chịu tác động yếu tố nào? B Mức độ thực kỹ kỹ học tập theo HCTC SVDTTS B1: Kỹ lập kế hoạch học tập - Theo bạn KN lập kế hoạch học tập có vai trò nhƣ nào học tập theo HCTC? - Bạn thực kỹ này nhƣ nào? Đạt mức độ nào? - Bạn biết lập kế hoạch học tập hay chƣa? - Khi lập kế hoạch học tập cần tiến hành giai đoạn nào? - Khi có kế hoạch học tập bạn có kiên trì thực theo kế hoạch đặt hay không?Bạn thực mức độ nào? Vì sao? B2: Kỹ đăng ký môn học - Học kỳ vừa qua bạn có đăng ký đƣợc môn học theo hạn không? Bạn có thấy sức so với không? - Khi đăng ký môn học cần phải tiến hành thao tác và công đoạn nào? 11 - Bạn gặp khó khăn việc đăng ký môn học B3: Kỹ nghe giảng? - Bạn có học đầy đủ không - Mỗi đến lớp, bạn có thƣờng đọc bài trƣớc không? Bạn có ghi chép bài giảng thầy cô không? - Bạn gặp khó khăn trình nghe giảng B4: Kỹ làm việc nhóm - Theo bạn, hoạt động học tập theo tín kỹ làm việc nhóm đóng vai trògì - Khi tham gia nhóm, ban có biết xác định mục tiêu nhóm không, - Bạn gặp khó khăn và thuận lợi làm việc nhóm? - Bạn có hay tham gia hoạt động nhóm, lớp không? - Bạn thực nhiệm vụ khác nhóm nhƣ nào? Bạn có gặp khó khăn thông? B5: Kỹ tự học - Trong học tập theo HCTC tự học đóng vai trò quan trọng, bạn có hay tự học không/ - Bạn thƣờng tự học đâu, với ai? - Kết mà bạn thực hành động tự học nhƣ nào? - Trong trình tự học bạn gặp thuận lợi và khó khăn gì? Một lần xin chân thành cảm ơn hợp tác bạn! 12 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên , Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên , Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay