Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008

193 281 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ TIẾN DŨNG ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGOẠI THÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Hà Nội, 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ TIẾN DŨNG ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGOẠI THÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÃ SỐ: 62225601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KIM ĐỈNH XÁC NHẬN NCS ĐÃ CHỈNH SỬA THEO QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Người hướng dẫn khoa học Chủ tịch hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ PGS.TS Trần Kim Đỉnh PGS.TS Ngô Đăng Tri Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Tên đề tài luận án không trùng với nghiên cứu công bố Các tài liệu, số liệu, trích dẫn luận án trung thực, khách quan có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Lê Tiến Dũng năm 2016 LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Kim Đỉnh, người thầy không hướng dẫn khoa học mà động viên, khuyến khích trình hoàn thành luận án Xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cô giáo Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, nơi học tập từ sinh viên đại học học viên cao học nghiên cứu sinh Luận án hoàn thành thiếu giúp đỡ đơn vị: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Phòng Lưu trữ Thành ủy Hà Nội, Chi cục Lưu trữ Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì quận Nam Từ Liêm cung cấp tư liệu, giúp đỡ đến liên hệ làm việc tra cứu tài liệu Xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp Bộ môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận trị, trường Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ công việc giúp đỡ thời gian học tập Cuối cùng, xin tri ân tới gia đình, bè bạn, người bên cạnh động viên, thấu hiểu khích lệ để hoàn thành nhiệm vụ khoa học Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Lê Tiến Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Bố cục luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.1.1 Nhóm công trình nghiên cứu bình diện chung 1.1.2 Nhóm công trình nghiên cứu địa phương .9 1.1.3 Nhóm công trình nghiên cứu kinh tế ngoại thành Hà Nội 14 1.2 Khái quát kết đạt vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 20 1.2.1 Những kết đạt 20 1.2.2 Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 20 Tiểu kết chương 21 CHƯƠNG CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGOẠI THÀNH CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 22 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành Đảng Thành phố Hà Nội 22 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 22 2.1.2 Thực trạng kinh tế ngoại thành trước năm 1991 26 2.2 Chủ trương Đảng Đảng Thành phố Hà Nội 34 2.2.1 Chủ trương Đảng 34 2.2.2 Chủ trương Đảng Thành phố Hà Nội 37 2.3 Quá trình đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2000 44 2.3.1 Chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp 44 2.3.2 Chỉ đạo phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 54 2.3.3 Chỉ đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ 61 Tiểu kết chương 66 CHƯƠNG ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGOẠI THÀNH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2008 68 3.1 Bối cảnh yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa 68 3.1.1 Chủ trương Đảng 68 3.1.2 Yêu cầu đặt chủ trương Đảng Thành phố Hà Nội 73 3.2 Quá trình đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 2001 đến năm 2008 85 3.2.1 Chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp 85 3.2.2 Chỉ đạo phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 96 3.2.3 Chỉ đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ 105 Tiểu kết chương 111 CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 114 4.1 Nhận xét chung 114 4.1.1 Ưu điểm 114 4.1.2 Hạn chế 130 4.2 Một số kinh nghiệm 137 Tiểu kết chương 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHẦN PHỤ LỤC BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ NỘI NĂM 2007 Nguồn: Trương Quang Hải (Tổng chủ biên) (2010), Atlas Thăng Long Hà Nội, NXB Hà Nội, tr 46 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban Chấp hành BCĐ Ban đạo CNXH Chủ nghĩa xã hội CCKT Cơ cấu kinh tế CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa HTX Hợp tác xã NXB Nhà xuất PTNT Phát triển nông thôn TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế nông thôn với kinh tế thành thị hai phận hợp thành kinh tế quốc dân Đây khu vực kinh tế có vai trò quan trọng: nơi sản xuất sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu người, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, cung cấp nguồn lao động cho khu vực thành thị Mặt khác, nông thôn thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn cho ngành kinh tế khu vực thành thị bảo vệ, cân môi trường sinh thái Với nhận thức đắn vai trò kinh tế nông thôn, Đảng Nhà nước Việt Nam trọng tới khu vực này, đặc biệt từ thực công đổi năm 1986 Nhờ vậy, kinh tế nông thôn có chuyển biến bản, góp phần vào ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước Tuy vậy, kinh tế nông thôn có nhiều bất cập Nông nghiệp ngành sản xuất chủ yếu song trình độ canh tác lạc hậu, ruộng đất manh mún, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu dạng thô Các ngành kinh tế khác phát triển, CCKT bất hợp lý, hiệu thấp, chưa khai thác hết tiểm lợi vùng cho tăng trưởng phát triển Những hạn chế làm ảnh hưởng đến việc thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước, ảnh hưởng đến mục tiêu sớm đưa Việt Nam khỏi tình trạng nước nghèo phát triển Với vị trí “trái tim nước, đầu não trị - hành quốc gia, trung tâm lớn văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế”, Thủ đô Hà Nội dành quan tâm, đạo sát Trung ương kỳ vọng nhân dân nước Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2008, Hà Nội có vùng nông thôn rộng lớn (tương đương với diện tích tỉnh Bắc Ninh) thuộc địa bàn huyện ngoại thành Thực Nghị 15 Bộ Chính trị ngày 15/12/2000 Về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội 2001 - 2010 xác định trách nhiệm Thủ đô Hà Nội phải đầu nghiệp CNH, HĐH nói chung, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói riêng, phải đích trước so với địa phương khác nước, Đảng Thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành xây dựng nông thôn với nhiều kết tích cực Tuy nhiên, kết thực mặt hạn chế chưa mong đợi Nhiệm vụ nặng nề với Đảng Thành phố Hà Nội từ ngày 01/08/2008, địa giới hành Thành phố mở rộng theo Nghị 15/2008/QH Quốc hội khóa XII Theo đó, ngoại thành Hà Nội bao gồm 18 huyện, thị (tăng từ lên 18 huyện, thị) với diện tích 2.938,49km2 (gấp 3,5 lần diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Ninh, gần diện tích tỉnh Thái Bình Nam Định cộng lại), dân số 3,5 triệu người phát triển không đồng huyện Vì vậy, nghiên cứu trình lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành giai đoạn 1991 - 2008 không nhằm đánh giá việc làm chưa làm Đảng Thành phố Hà Nội trước mở rộng địa giới hành mà rút kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành giai đoạn sau Với lý trên, việc nghiên cứu đề tài “Đảng Thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008” cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu trình lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành Đảng Thành phố Hà Nội từ năm 1991 đến năm 2008 Rút số nhận xét kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, đạo phát triển kinh tế ngoại thành Đảng Thành phố Hà Nội để làm sở cho lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ giai đoạn sau 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích, đánh giá yếu tố tác động đến trình lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành Đảng thành phố Hà Nội; Chủ trương đạo Đảng thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ từ năm 1991 đến năm 2008; Đánh giá ưu điểm, hạn chế rút kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành Đảng Thành phố Hà Nội, qua góp phần giải vấn đề đặt giai đoạn sau Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án trình lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành Đảng thành phố Hà Nội từ năm 1991 đến năm 2008 Phụ lục Số hộ tư thương dịch vụ tư nhân ngoại thành Hà Nội 1985 - 1990 (đvt: hộ) Năm 1985 1990 27.695 48.200 - Sóc Sơn 973 1.587 - Đông Anh 906 2.085 - Gia Lâm 2.959 4.866 - Từ Liêm 1.551 3.317 - Thanh Trì 1.667 1.776 - Thương nghiệp 12.370 24.488 - Ăn uống 10.446 17.109 - Dịch vụ 4.879 6.603 Toàn thành phố Chia theo huyện Tổng số chia theo ngành hàng Nguồn: [34, tr.80] Phụ lục Tình hình ngoại thành Thành phố Hà Nội 1990 - 1994 Số Chỉ tiêu ĐVT 1990 1993 1994 TT So sánh 1994/1990 Số lượng Tỷ lệ Diện tích đất tự nhiên Ha 88.017 88.017 88.017 - Diện tích đất nông nghiệp Ha 44.412 43.326 42.780 -1.632 -3,7 - Diện tích đất canh tác Ha 40.783 39.947 39.521 -1.262 -3,1 Dân số ngoại thành Người 1.225.900 +105.200 +9,3 - Dân số nông nghiệp Người 676.890 729.105 730.780 +53.890 +7,9 Lao động ngoại thành Người 307.083 365.435 372.272 +65.189 +21,2 - Lao động nông nghiệp Người 269.945 318.529 318.821 +48.876 +18,1 Cơ sở vật chất kỹ thuật - Số trạm bơm Trạm - - 511 - - - Số trạm biến điện Trạm - - 368 - - - Tổng chiều dài đường giao thông liên thôn, Km 1.429 1.429 1.429 - - % 15,7 36,4 54,2 - - Chiếc - - 444 - - 1.120.700 1.196.600 liên xã - Tỷ lệ đường giao thông liên thôn, liên xã rải nhựa, bê tông, lát gạch - Tổng số xe giới Tổng sản lượng lương thực quy thóc Tấn 209.907 247.233 206.306 -3.601 -1,8 Riêng thóc Tấn 166.518 197.263 165.212 -1.306 -0,8 Theo giá 1989 Triệu đồng 261.634 223.536 240.182 -21.452 -8,2 Giá thực tế Triệu đồng 345.357 777.907 902.589 - - Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp Giá trị tổng sản lượng CN quốc doanh Theo giá 1989 Triệu đồng 47.690 69.650 97.870 +50.180 105,2 Giá thực tế Triệu đồng 62.950 242.382 367.991 - - Theo giá 1989 Triệu đồng - 664.390 788.226 +123.836 +18,6 Giá thực tế Triệu đồng - 2.312.079 2.963.733 - - Theo giá 1989 Triệu đồng 5,3 6,3 6,3 1,0 +18,8 Giá thực tế Triệu đồng 8,5 19,4 22,6 - - Kg 308 336 298 - - Nghìn đồng - 100 144 - - Giá trị tổng sản lượng NN, CN, TM, DV Giá trị tổng sản lượng NN/1ha canh tác 10 Bình quân lương thực quy thóc người/năm 11 Bình quân thu nhập người/tháng Nguồn: Thành ủy Hà Nội (1997), Báo cáo kết kiểm tra thực chương trình 06-Ctr/TU Thành ủy Hà Nội, Hồ sơ vấn đề công tác kinh tế khóa XII (1996 - 2000), hộp số 590, Phòng Lưu trữ Thành ủy Hà Nội Phụ lục Tỷ lệ hộ gia đình có đồ dùng giá trị năm 1995 (đvt: %) Tên đơn vị Số TT Máy thu Máy thu hình Xe máy Đông Anh 39,14 38,97 13,35 Gia Lâm 43,16 46,35 19,77 Thanh Trì 42,45 52,42 19,71 Từ Liêm 46,01 56,58 26,74 Sóc Sơn 50,92 28,21 7,92 44,12 44,48 17,52 Bình quân toàn ngoại thành Nguồn: [167] Phụ lục Cơ cấu lao động ngoại thành Thành phố Hà Nội 1990 - 1994 Số Chỉ tiêu 1990 ĐVT 1993 1994 So sánh 1994/1990 TT Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % Tổng số lao động Người 307.083 100 365.435 100 372.272 100 +65.189 +21,2 - Lao động NN Người 269.945 87,9 318.529 87,2 318.821 85,6 +48.876 +18,1 - Lao động CN - TTCN Người 24.135 7,9 32.357 8,9 36.384 9,8 +12.249 +50,7 - Lao động TM - DV Người 13.003 4,2 14.549 3,9 17.067 4,6 +4.064 +31,2 Tổng số hộ NN Hộ 157.823 100 171.860 100 171.026 100 +13.203 +8,3 - Hộ nông Hộ - 56.370 32,8 43.269 25,3 - - - Hộ nông dân kiêm ngành nghề Hộ - 115.490 67,2 127.757 74,7 - - Nguồn: Thành ủy Hà Nội (1997), Báo cáo kết kiểm tra thực chương trình 06-Ctr/TU Thành ủy Hà Nội, Hồ sơ vấn đề công tác kinh tế khóa XII (1996 - 2000), hộp số 590, Phòng Lưu trữ Thành ủy Hà Nội Phụ lục Vốn xây dựng ngân sách Thành phố cấp cho huyện ngoại thành Thành phố Hà Nội giai đoạn 1990 - 1994 (đvt: triệu đồng) Số Năm Vốn Thủy lợi Điện Đường Trường Y tế Số tiền toàn Thành phố Số % tiền Số % tiền Số % tiền Số % tiền Số % tiền Số % tiền 1990 1.955 1.307 67 - - - - 172 450 23 26 1991 3.392 2.227 66 - - - - 118 430 13 515 15 102 1992 19.511 6.625 64 - - 3.500 18 150 4.885 25 1.249 1993 21.551 6.947 32 1.700 5.973 27 240 1.860 1.317 1994 41.010 7.190 18 1.279 19.700 48 600 2.940 - 29.173 1.280 - 10.565 - Tổng Tổng đầu tư Khác nghiệp đầu tư TT Nông-lâm 87.419 24.296 - 2.979 - Số % tiền % 188.666 1,03 467.431 0,72 3.102 16 469.382 3,00 3.714 17 689.900 3,12 1.437 7.864 19 503.206 8,15 4.544 - 14.782 - 2.498,585 3,50 Nguồn: Thành ủy Hà Nội (1997), Báo cáo kết kiểm tra thực chương trình 06-Ctr/TU Thành ủy Hà Nội, Hồ sơ vấn đề công tác kinh tế khóa XII (1996 - 2000), hộp số 590, Phòng Lưu trữ Thành ủy Hà Nội Phụ lục Đầu tư xây dựng cho nông nghiệp nông thôn ngoại thành Thành phố Hà Nội giai đoạn 1996 - 2000 Thực 1996 - 2000 Số TT Hạng mục ĐVT Bình quân/năm Tổng số Số vốn Tỷ trọng (%) Số vốn Tỷ trọng (%) I Tổng vốn XDCB toàn Thành phố Tỷ đồng 2.115,724 100 423,150 100 II Đầu tư theo ngành Tỷ đồng 296,204 14 59,240 14 Nông - lâm nghiệp Tỷ đồng 83,306 3,94 16,661 3,964 Trang trại nông - lâm nghiệp Tỷ đồng 25,759 - 5,151 - Mạng lưới tưới tiêu Tỷ đồng 57,547 - 11,509 - Đê điều Tỷ đồng 73,766 3,49 14,753 3,49 Hạ tầng nông thôn Tỷ đồng 106,548 5,04 21,310 - Đường giao thông Tỷ đồng 62,276 - 12,455 - Điện Tỷ đồng 35,673 - 7,135 - Nước Tỷ đồng 8,599 - 1,720 - Công trình khác Tỷ đồng 32,584 1,54 6,516 1,54 Nguồn: Thành ủy Hà Nội (2001), Chương trình 12-Ctr/TU phát triển kinh tế ngoại thành đại hóa nông thôn, Hồ sơ vấn đề công tác kinh tế khóa XIII (2001 - 2005), hộp số 832, Phòng Lưu trữ Thành ủy Hà Nội Phụ lục Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1991 - 2000 (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 - Giá cố định 782.350 1.920.582 1.084.292 1.142.905 1.195.909 1.251.602 1.319.773 - Giá thực tế 558.094 1.192.286 1.346.522 1.459.588 1.579.902 1.656.408 1.600.577 - Giá cố định 518.230 633.076 641.387 671.532 705.814 729.383 763.906 - Giá thực tế 370.174 734.803 813.802 851.360 979.839 1.013.103 931.921 - Giá cố định 209.860 330.088 379.436 408.344 396.285 423.049 446.446 - Giá thực tế 161.692 394.170 462.307 538.270 487.963 524.975 542.566 - Giá cố định - - - 15.179 25.458 28.816 34.028 - Giá thực tế - - - 14.111 26.114 29.432 35.986 - Giá cố định 20.260 13.470 13.470 12.171 11.829 11.680 10.418 - Giá thực tế 7.099 14.041 12.931 13.150 12.948 15.695 13.433 - Giá cố định 34.000 43.948 51.298 51.528 56.523 58.674 65.975 - Giá thực tế 19.129 49.272 57.482 56.808 69.620 73.202 76.671 Giá trị sản xuất Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ Lâm nghiệp Thủy sản Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [34-40] Phụ lục Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt 1991 - 2000 (đvt: %) Loại trồng 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Cây lương thực 82,2 82,0 81,0 80,0 67,4 60,6 51,4 60,3 60,9 59,0 Cây thực phẩm 7,0 7,6 7,0 7,7 12,0 14,9 21,7 16,0 15,8 16,5 Cây công nghiệp 6,7 5,3 5,2 6,1 4,6 4,3 4,1 3,8 4,1 4,1 Cây ăn 1,4 1,5 1,8 2,2 9,9 11,4 12,8 7,9 8,2 10,0 Hoa cảnh 0,3 0,4 0,6 0,8 1,6 2,5 4,3 7,2 6,2 7,8 Cây khác 2,4 3,2 3,4 3,2 4,5 6,3 5,7 4,8 4,8 4,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tổng số Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [34- 40] Phụ lục 10 Kết sản xuất chăn nuôi - thủy sản 1991 - 2000 Hạng mục 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Chăn nuôi (con) Đàn lợn (con) 207.443 228.839 261.837 265.000 271.560 280.840 296.494 298.289 302.931 307 908 Đàn bò (con) 39.744 38.101 38.783 38.783 35.848 35.019 35.534 35.543 35.542 36.629 Bò sữa (con) 278 336 586 700 1.266 1.032 857 1.019 1.288 1.442 - - 2.410 2.532 2.650 2.479 2.734 2.805 2.657 2.516 2.830 2.863 2.841 2.846 2.820 3.200 Gia cầm (nghìn con) Thủy sản DT nuôi trồng (ha) 2.708 2.516 Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [34-40] Phụ lục 11 Số sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoại thành Huyện 1990 1991 1992 1993 1995 1998 1999 2000 Sóc Sơn 639 478 594 960 1.836 1814 2.188 2.266 Đông Anh 807 546 546 937 1.925 1.671 1.765 2.104 Gia Lâm 1.695 2.242 2.650 2.596 3.357 3.125 3.456 3.410 Từ Liêm 567 2.692 3.756 3.923 5.163 2.025 2.149 2.344 Thanh Trì 348 813 1.119 1.150 1.654 1.139 1.119 1.205 4.056 6.771 8.665 9.566 13.935 9.774 10.677 11.329 Tổng số Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [34-40] Phụ lục 12 Số hộ người kinh doanh thương nghiệp - dịch vụ cá thể Đ/v tính 1991 1992 1993 1995 1998 1999 2000 Hộ 1.628 1.239 1.708 3.044 2.936 3.108 3.290 Người - - - 3.496 3.485 3.592 3.663 Hộ 2.130 2.010 2.058 2.788 3.311 3.464 3.477 Người - - - 3.204 3.968 4.212 4.209 Hộ 5.744 5.726 6.155 7.256 5.777 5.750 5.805 Người - - - 8.939 7.167 7.130 7.057 Hộ 3.495 3.527 3.816 7.874 3.551 3.550 3.691 Người - - - 8.864 4.686 4.651 4.678 Hộ 1.782 1.940 1.981 3.718 2.149 2.195 2.334 Người - - - 4.214 2.599 2.634 2.621 So sánh toàn Hộ 29,8 27,2 29,3 37,7 29,5 29,3 29,5 thành phố (%) Người - - - 35,3 27,6 27,1 26,6 Huyện Sóc Sơn Đông Anh Gia Lâm Từ Liêm Thanh Trì Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [34-40] Phụ lục 13 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngoại thành 1991 - 2000 (đvt: %) Chỉ tiêu 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 CN - TTCN 6,8 7,0 13,6 13,4 34,0 39,3 42,1 42,9 40,2 51,77 Nông nghiệp 87,5 87,0 84,2 83,5 47,5 42,8 37,4 36,8 39,2 29,16 TM - Dịch vụ 5,7 6,0 2,2 3,1 18,3 17,8 20,5 20,3 20,6 19,07 Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [34-40] Phụ lục 14 Kết sản xuất chăn nuôi huyện ngoại thành Hà Nội (đvt: con) Hạng mục 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Đàn lợn 333.167 357.188 357.901 325.743 325.886 304.986 309.772 303.910 Đàn bò 39.066 41.634 43.181 42.878 45.052 49.438 53.122 52.713 Bò sữa 1.992 2.437 2.650 2.914 3.217 3.199 3.156 3.322 Đàn trâu 13.795 12.724 12.360 11.801 11.370 10.099 7.145 6988 Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [41- 48] Phụ lục 15 Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản (đvt: tỷ đồng) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081 Giá cố định 1.330 1.317 1.357 1.363 1.399 1.415 1.451 7.082 Giá thực tế 1.584 1.650 1.730 2.009 2.062 2.257 2.454 19.363 Giá cố định 733 755 784 805 783 782 811 3.778 Giá thực tế 867 932 1.010 1.138 1.108 1.209 1.331 9.355 Giá cố định 481 515 530 512 559 574 591 3.132 Giá thực tế 583 666 674 814 887 975 1.047 9.470 Giá cố định 37 36 36 39 50 52 45 140 Giá thực tế 39 38 39 48 59 66 72 479 Giá cố định 10 11 7 7 32 Giá thực tế 13 14 59 Giá cố định 67 75 76 80 81 87 90 301 Giá thực tế 80 103 115 116 122 131 142 777 Chỉ tiêu Giá trị sản xuất Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ Lâm nghiệp Thủy sản Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [41- 48] Năm 2008 số liệu thống kê tổng hợp huyện sáp nhập nên không tách riêng Phụ lục 16 Số sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoại thành Huyện 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sóc Sơn 2.571 2.424 2.321 1.939 2.368 2.329 2.630 2.624 Đông Anh 2.372 3.346 3.550 2.799 3.547 3.789 3.304 3.304 Gia Lâm 3.613 3.916 4.358 2.213 2.404 2.536 2.665 2.675 Từ Liêm 2.380 2.719 2.561 2.139 1.460 1.418 1.613 1.627 Thanh Trì 1.137 1.233 1.304 1.094 912 1.051 1.555 1.574 Toàn 16.693 18.433 18.980 15.870 17.118 17.943 18.083 18.247 Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [41-48] Phụ lục 17 Số sở lao động kinh doanh thương nghiệp - dịch vụ cá thể Đ/v tính 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cơ sở 3.290 3.777 3.991 4.390 4.955 5.102 5.923 5.861 Người 3.882 4.934 4.974 5.753 6.592 7.261 8.721 8.823 Cơ sở 3.477 4.890 4.901 5.703 6.389 6.880 6.867 7.471 Người 4.405 6.720 7.655 8.270 9.386 10.945 9.894 10.531 Cơ sở 5.805 9.939 9.665 3.591 4.269 5.716 4.408 4.373 Người 6.850 13.259 12.682 4.639 5.520 7.051 6.304 6.308 Cơ sở 3.691 4.108 4.257 4.957 5.578 5.628 5.974 7.312 Người 4.716 6.365 5.783 7.529 8.605 10.527 11.270 12.076 Cơ sở 2.334 4.082 3.424 2.971 3.158 4.507 5.111 5.458 Người 2.869 5.516 4.540 4.086 4.453 5.701 8.323 9.056 Toàn thành Cơ sở 85.125 74.211 76.836 79.438 88.422 98.357 98.618 104.280 phố Người 63.162 112.840 115.247 125.898 142.583 160.091 163.953 166.805 Huyện Sóc Sơn Đông Anh Gia Lâm Từ Liêm Thanh Trì Nguồn: Tổng hợp kết từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội [41- 48] Phụ lục 18 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngoại thành 2001 - 2008 Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CN - TTCN 56,65 57,2 60,0 62,55 63,0 63,5 79,84 80,8 Nông 26,02 24,4 20,0 17,18 16,7 15,0 3,77 3,2 17,33 18,4 20,0 20,27 20,3 21,5 16,39 16,0% 100 100 100 100 100 100 100 100 nghiệp TM - DV Tổng số Nguồn: Tổng hợp từ kết báo cáo thực chương trình phát triển kinh tế ngoại thành bước HĐH nông thôn thành phố Hà Nội từ năm 2001 đến 2008 Phụ lục 19 Một số tiêu chương trình phát triển kinh tế ngoại thành đại hóa nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 Kết giai đoạn Mục tiêu giai Số TT Các tiêu ĐVT 2001 - 2005 đoạn 2006 - 2010 I Nhóm tiêu phát triển kinh tế % Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành % 13,13 15,00 CN - TTCN - XDCB % 19,2 20,0 TM - DV % 10,0 13,0 Nông nghiệp % 2,3 2,0 Cơ cấu kinh tế nông thôn % 100 100 CN - TTCN - XDCB % 63,0 65,0 TM - DV % 20,3 25,0 Nông nghiệp % 16,7 10,0 + Trồng trọt % 52,81 45,0 + Chăn nuôi - Thủy sản % 45,10 50,0 + Dịch vụ nông nghiệp % 2,09 5,0 Giá trị sản xuất 1ha đất nông nghiệp Triệu đồng 52,5 ≥70,0 II III Cơ cấu lao động ngành kinh tế CN - TTCN - XDCB TM - DV Nông nghiệp Số người tạo việc làm năm Thu nhập bình quân đầu người/năm Nhóm tiêu xã hội Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ sinh Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa Nhóm tiêu đại hóa dịch vụ xã hội sở hạ tầng Hệ thống thủy lợi Tỷ lệ cứng hóa kênh mương % % % % Người USD 100 22,90 21,28 55,82 31.000 370 100 29,52 28,91 41,57 40.000 700 % % % % 11,04 1,75 14,1 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay