điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng. giải pháp làm tăng cũng như giảm cầu về cầu hàng hóa

27 171 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:08

Đứng trước tình hình thị trường hàng hóa có những biến đổi mạnh về cầu. Nên nhóm 13 điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng. Để từ đó đưa ra một số giải pháp làm tăng cũng như giảm cầu về cầu hàng hóa làm thị trường hàng hóa đi Mục lục Danh mục bảng biểu, đồ thị minh họa Đặt vấn đề (Nêu lại nghiên cứu vấn đề này) Đứng trước tình hình thị trường hàng hóa có biến đổi mạnh cầu Nên nhóm 13 điều tra số liệu tiêu dùng yếu tố tác động đến khả tiêu dùng người dân thành phố Hải Phòng Để từ đưa số giải pháp làm tăng giảm cầu cầu hàng hóa làm thị trường hàng hóa vào ổn định Chương I Số liệu 1.1 Mô tả mẫu - Phiếu điều tra - Cách thức điều tra: Thu thập số liệu thông qua bảng điều tra hộ gia đình địa bàn - Kết đạt ST Y X Z T N 4.5 32 28 2.5 27 28 29 7.5 32 26 3.5 4 34 25 T ST T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Y X Z T N 12 14 12 37 22 25 2 27 10 12 10 16 35 13 37 31 22 13 1 10 31 11 5.5 24 12 3.5 35 13 26 14 29 15 5.5 28 16 3.5 4.5 29 17 10 34 26 4.5 33 20 2.5 5.5 35 21 6.5 27 22 28 23 5.5 27 24 3.5 29 25 3.5 4.5 30 26 4.5 26 27 4.5 25 28 3.5 32 6.5 27 4.5 25 18 2.5 19 29 30 2.5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 12 13 20 22 10 11 35 12 30 1.5 20 5.5 25 20 22 10 35 15 17 35 12 18 14 15 1.5 19 7.5 20 11 16 35 8.5 10 30 22 16 13 37 10 15 45 23 13 2 31 4.5 32 32 26 33 4 28 34 4.5 25 35 26 36 5.5 30 37 3.5 26 38 4.5 8.5 28 39 4.5 29 40 3.5 31 41 25 42 4.5 6.5 26 43 2.5 4.5 28 44 2.5 27 45 34 46 31 47 27 4.5 28 30 20 16 48 3.5 49 50 51 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 15 22 22 12 14 22 3.5 17 20 35 15 20 12 22 14 14 10 30 35 15 20 46 10 15 45 22 11 20 35 15 14 4.5 5 24 23 23 52 12 25 53 11 22 54 19 55 17 56 24 57 17 58 13 26 59 8.5 19 60 15 22 61 16 62 25 63 17 64 13 18 65 4.5 24 66 12 15 24 67 11 17 22 68 23 69 14 22 70 25 71 10 13 23 72 7.5 20 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 15 20 4 19 2.8 34 5.5 24 6.5 35 7 22 4.5 24 19 27 34 13 24 6.5 34 5.5 24 19 27 23 5.5 25 6.5 26 10 29 10 12 19 15 23 20 73 15 27 74 10 26 75 8.5 14 20 76 10 20 77 10 25 78 24 79 8.5 80 10 22 81 26 82 10 25 83 22 84 12 20 85 86 7.5 24 87 15 27 88 11 13 25 89 15 26 90 11 23 91 6.5 24 92 20 93 13 22 20 23 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 6 29 37 12 37 10 15 27 30 23 24 10 12 27 6 29 26 27 15 25 10 25 10 12 24 13 27 25 25 23 21 21 10 24 94 10 24 95 26 96 22 97 12 18 21 98 25 99 15 22 10 15 35 10 19 19 19 19 19 19 20 6 25 35 10 24 15 35 19 10 12 20 15 30 13 13 20 +Trong đó: Biến Y: Chi tiêu hộ gia đình tháng (đv: triệu vnđ) Biến X: Thu nhập hộ gia đình tháng (đv: triệu vnđ) Biến Z: Số lượng thành viên gia đình Biến T: Tuổi trung bình thành viên gia đình Biến N: Số thành viên độ tuổi lao động 1.2 Những thuận lợi khó khăn Chương II Trình bày kết nghiên cứu 2.1 Chọn biến: + Hồi quy biến Y theo biến X Z T N + Sử dụng phương pháp loại bỏ biến không cần thiết (biến không đạt độ tin cậy mặt thống kê mô hình): - Giả thuyết: H0: βi=0 => biến Xi không cần thiết H1: βi khác => biến Xi cần thiết Prob (F-Statistic) >α =>chấp nhận Ho + Ta có: - Kiểm tra N: Prob = 0.9826 > α =0,05 => chấp nhận H o, biến N không cần thiết + Tiếp tục hồi quy biến Y theo biến X Z T Ta có: + Kiểm tra T: Prob = 0.7563 > α =0,05 => chấp nhận H o, biến T không cần thiết + Tiếp tục hồi quy biến Y theo biến X Z + Ta có: - Kiểm tra X: Prob = 0.0000 < α =0,05 => chấp nhận Ho, biến X cần thiết - Kiểm tra Z: Prob = 0.0296 < α =0,05 => chấp nhận Ho, biến Z cần thiết + Ta phương trình: + Trong đó: cho thấy: Nếu yếu tố khác không đổi, tính trung bình thu nhập hộ gia đình tăng thêm triệu vnđ chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm 0.56169 triệu vnđ cho thấy: Nếu yếu tố khác không đổi, tính trung bình thu số thành viên hộ gia đình tăng thêm người chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm 0.20556 triệu vnđ 2.2 Phân tích tượng 2.2.1 Đa cộng tuyến + Hồi quy biến Y theo biến X, Z ta bảng hồi quy sau: + Nhận xét: - < 0.8 : Không có tượng đa cộng tuyến + Xác định đa cộng tuyến độ đo Theil – Hồi quy biến Y theo biến X Z 10 9 6 0.15 8 0.53 1 7 0.85 0 0.01 4 0.33 0 0.28 1.16 7 0 7 2 6 3.60 0 2.17 0.59 0.26 1 0.23 3 0.76 13 2 5 1 2 7 0.80 8 1 2.47 9 0.56 0.61 1.00 6 3.13 7 1.26 1.03 9 8 1.24 0 8 1.61 1.64 4 14 2 2 8 0.09 1 0.41 2 1.17 0.24 7 0.64 4 1 1.06 2 1.28 1.60 1.14 4 0 4.35 6 1.00 0 1.95 9 0.57 1 0.41 0.12 9 0.64 15 9 2 0.58 0.03 5 9 1 2 1.28 0 0.13 1.49 1.89 0.91 1.99 8 0.68 7 0.79 0.64 4 7.39 7 3 0.68 7 0.09 1.54 16 0.03 0.09 8 0.09 0.81 0.85 0 0.08 9 0.16 7 0 1 8 1.05 5 4 5 5 0.12 9 9 1.37 5 0.20 6 8 0.28 1.75 17 9 2 6 5 5 0 2 2.80 8 0 3 0.61 8 5 1.23 3 0.66 0.41 2 0.09 1.61 1.64 4 4 18 2 0.80 8 1.49 0.85 0 0.09 2 0.49 1 9 0 9 2 0.79 1 7 1.05 5 2.87 0.68 7 1 2 2 7 2.16 7 19 2 0.32 0.47 9 0.39 2 4.19 + Nhận xét: - Tổng số quan sát: n=200 -Số phần dư dương: -Số phần dư âm: -Số đoạn mạch: N=83 - Với giả thuyết kiểm định: : Các kết cục (các phần dư độc lập) - Số đoạn mạch N có phân phối tiệm cận chuẩn với trung bình E(N) phương sai E(N)= = =101+1.96 =101-1.96.=87.17557 Ta thấy N=83 Chấp nhận giả thuyết tính độc lập phần dư với độ tin cậy 95% +KL: Không có tượng Tự tương quan số liệu + Kiểm định Durbin – Watson: - Với giả thuyết kiểm định: : Hệ số tương quan 20 - Hồi quy biến Y theo biến X, Z: ta d =1.899031 - Số biến độc lập tra bảng thu - Ta thấy : Chấp nhận giả thuyết tương quan bậc dương âm KL : Không có tượng tự tương quan bậc dương âm 2.2.3 Phương sai sai số thay đổi: +Phương pháp: Kiểm định Park: - Với giả thuyết kiểm định: - Tìm phần dư hàm hồi quyi ký hiệu ei Hồi quy log(bình phương phần dư) với log(: + Nhận xét:  Ta thấy P-value = 0.0000 < 0.5 bác bỏ giả thuyết H0, có tượng phương sai sai số thay đổi + Kiểm định White: - Ước lượng mô hình: 21 - Với giả thuyết kiểm định: H0: α2= α3= α4= α5=0 H1: Tồn αj # - Tiêu chuẩn kiểm định : χ² =(5) Tra bảng phân phối Chi-bình phương :(5)= 11,0705 < 63.39395(  Bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi + Khắc phục tượng: Ta dùng giả thiết thứ 3: Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương giá trị kỳ vọng Y Tạo biến = Y/ = 1/ = X/ = Z/ • Lập hàm hồi quy mẫu 22 - Vậy hàm hồi quy là: - Tìm phần dư hàm hồi quy ký hiệu ei1 Hồi quy log(bình phương phần dư) với log(: 23 Y1 0.89 0.67 0.64 1.07 0.89 8 0.75 6 0.81 1.04 0.93 1 1.11 0.71 0.89 0.76 X1 1.39 1.34 1.28 9 1.43 1.34 1.41 1 1.35 2 1.19 1.40 1.34 1.31 1.28 9 1.33 Z1 0.79 7 0.89 8 1.02 0.71 0.89 8 0.75 6 0.81 1.19 0.70 3 0.89 8 0.95 1.02 0.95 Y1 1.33 1.11 0.82 0.89 8 0.55 3 1.04 1.14 0.99 0.81 0.81 1.42 1.11 1.16 X1 1.56 1.49 1.45 1.34 1.10 1.48 9 1.53 1.58 1.51 1.35 2 1.54 1.48 1.33 Z1 0.44 0.62 0.62 2 0.89 8 1.10 0.59 0.51 0.39 0.58 0.81 0.47 0.55 1.00 + Nhận xét:  Ta thấy P-value = 0.4720 > 0.5 chấp nhận giả thuyết H0, Không cón tượng phương sai sai số thay đổi 2.2.4 Kết luận: + Bảng số liệu sau phát khắc phục tượng: 24 + Hồi quy biến Y1 theo biến X1 Z1: + Ta phương trình: 25 + Trong đó: cho thấy: Nếu yếu tố khác không đổi, tính trung bình thu nhập hộ gia đình tăng thêm triệu vnđ chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm triệu vnđ cho thấy: Nếu yếu tố khác không đổi, tính trung bình thu số thành viên hộ gia đình tăng thêm người chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm triệu vnđ Chương Đề xuất, kiến nghị Từ kết nghiên cứu nhóm 13 đưa số đề xuất để tăng mức chi tiêu giảm mức chi tiêu người dân sau: + thu nhập người dântác động mạnh đến khả tiêu dùng dân để tăng mức chi tiêu cần tăng thu nhập cho người dân cách tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ lương thưởng quan tâm mực + số lượng thành viên gia đình có tác mạnh đến khả tiêu dùng người dân với quan hệ chiều Tức tăng số lượng thành viên tăng chi tiêu tăng Tuy nhiên để xã hội phát triển ổn định biến số lượng thành viên gia đình nên ổn định 26 [...]... thu số thành viên hộ gia đình tăng thêm 1 người thì chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm triệu vnđ Chương 3 Đề xuất, kiến nghị Từ kết quả nghiên cứu trên nhóm 13 đưa ra một số đề xuất để tăng mức chi tiêu cũng như giảm mức chi tiêu của người dân như sau: + thu nhập của người dântác động mạnh nhất đến khả năng tiêu dùng của dân vì vậy để tăng mức chi tiêu thì cần tăng thu nhập cho người dân. .. tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ và lương thưởng được quan tâm đúng mực + số lượng thành viên trong gia đình cũngtác mạnh đến khả năng tiêu dùng của người dân với quan hệ cùng chiều Tức là tăng số lượng thành viên tăng thì chi tiêu cũng tăng Tuy nhiên để xã hội phát triển ổn định thì biến số lượng thành viên trong gia đình cũng nên ổn định 26 ... phương sai của sai số thay đổi + Kiểm định White: - Ước lượng mô hình: 21 - Với giả thuyết kiểm định: H0: α2= α3= α4= α5=0 H1: Tồn tại ít nhất αj # 0 - Tiêu chuẩn kiểm định : χ² =(5) Tra bảng phân phối Chi-bình phương :(5)= 11,0705 < 63.39395(  Bác bỏ có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi + Khắc phục hiện tượng: Ta dùng giả thiết thứ 3: Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của giá trị... hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 2.2.4 Kết luận: + Bảng số liệu sau khi phát hiện và khắc phục 3 hiện tượng: 24 + Hồi quy biến Y1 theo biến X1 và Z1: + Ta được phương trình: 25 + Trong đó: cho thấy: Nếu các yếu tố khác không đổi, tính trung bình khi thu nhập hộ gia đình tăng thêm 1 triệu vnđ thì chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm triệu vnđ cho thấy: Nếu các yếu tố khác không đổi, tính... 2 5 6 4 4.19 2 1 7 4 + Nhận xét: - Tổng số quan sát: n=200 -Số phần dư dương: -Số phần dư âm: -Số đoạn mạch: N=83 - Với giả thuyết kiểm định: : Các kết cục kế tiếp nhau (các phần dư là độc lập) - Số đoạn mạch N có phân phối tiệm cận chuẩn với trung bình E(N) và phương sai E(N)= = =101+1.96 =101-1.96.=87.17557 Ta thấy N=83 Chấp nhận giả thuyết về tính độc lập của các phần dư với độ tin cậy 95% +KL:... Tự tương quan trong số liệu + Kiểm định Durbin – Watson: - Với giả thuyết kiểm định: : Hệ số tương quan 20 - Hồi quy biến Y theo biến X, Z: ta được d =1.899031 - Số biến độc lập tra bảng thu được - Ta thấy : Chấp nhận giả thuyết không có tương quan bậc nhất dương hoặc âm KL : Không có hiện tượng tự tương quan bậc nhất dương hoặc âm 2.2.3 Phương sai của sai số thay đổi: +Phương pháp: Kiểm định Park:... phương :(5)= 11,0705 < 63.39395(  Bác bỏ có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi + Khắc phục hiện tượng: Ta dùng giả thiết thứ 3: Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của giá trị kỳ vọng của Y Tạo các biến = Y/ = 1/ = X/ = Z/ • Lập hàm hồi quy mẫu 22 - Vậy hàm hồi quy mới là: - Tìm phần dư hàm hồi quy mới ký hiệu ei1 Hồi quy log(bình phương phần dư) với log(: 23 Y1 0.89 5 2 4 0.67 1 9
- Xem thêm -

Xem thêm: điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng. giải pháp làm tăng cũng như giảm cầu về cầu hàng hóa, điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng. giải pháp làm tăng cũng như giảm cầu về cầu hàng hóa, điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng. giải pháp làm tăng cũng như giảm cầu về cầu hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay